ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدید در بورس

پایان نامه بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 124 صفحه


چکیده:
پیش بینی سود هر سهم در سرمایه گذاری ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است ، زیرا تغییرات قیمت سهام و واکنش مستقیم بازار سرمایه را در پی دارد. از طرفی در محیط تجاری کنونی به دلیل تغییرات سریع فناوری و شرایط مالی ، مدیران از دورنمای تجاری شرکت ارزیابی درستی ندارند و از این رو بروز خطاها در برآوردهای حسابداری ،اجتناب ناپذیر است.این مسئله در مورد شرکتهای جدیدالورود به بورس ،به دلیل عدم سابقه معاملاتی و در نتیجه اطلاعات تاریخی اندک ، از اهمیت بیشتری برخوردار است و عدم تقارن اطلاعاتی نیز میان مدیران و سرمایه گذاران بالقوه ، در این شرکت ها بالااست . سرمایه گذاران برای تصمیم گیری در مورد خرید ، فروش یا نگهداری سهام ، به اطلاعاتی نظیر پیش بینی سود هر سهم که از سوی شرکت ها ارائه می شود اتکا می کنند . بنابراین دقت این پیش بینی که مبنای تصمیم گیری آن ها است حائز اهمیت است.در این پژوهش رابطه بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی شرکتهای تازه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دو مقطع زمانی سال ورود به بورس و یکسال پس از ورود و حضور در بورس ، بر اساس داده های ۸۴ شرکت طی دوره زمانی ۱۳۸۲تا۱۳۸۷ بررسی شده است. نتایج حاصل از پژوهش با استفاده از تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره نشان می دهد ، بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکتهای جدیدالورود ،درهر دو مقطع زمانی مورد مطالعه ، رابطه مثبت معناداری وجود دارد و نوع صنعت نیز بر این رابطه تأثیر گذار است.

فهرست مطالب
چکیده: 1
مقدمه: 2
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه 4
۲ ـ ۱ تاریخچه مطالعاتی 5
۳ ـ ۱ بیان مسئله 7
۴ ـ ۱ چارچوب نظری تحقیق 8
۵ ـ ۱ اهمیّت و ضرورت تحقیق 10
۶ ـ ۱ اهداف تحقیق 10
۷ـ ۱ حدود مطالعاتی 13
۱-۷-۱قلمرو مکانی تحقیق 14
۲-۷-۱قلمرو زمانی تحقیق 14
۳-۷-۱قلمرو موضوعی تحقیق 14
۸ ـ ۱ فرضیه های تحقیق 14
۹ ـ ۱ ـ تعریف واژه ها و اصطلاحات 14
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
۱-۲ مقدمه 18
۲ ـ ۲ بازار مالی 19
۱ ـ ۲ ـ ۲ طبقه بندی بازارهای مالی 19
۱ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۲ بازار پول 19
۲ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۲ بازار سرمایه 19
۳ ـ ۲ سودمندی محتوای اطلاعاتی سود و واکنش بازار سرمایه 20
۴ ـ ۲ پژوهش بال وبراون 22
۵ ـ ۲ مفاهیم سود در حسابداری 22
۶ ـ ۲ تاریخچه پیش بینی سود 24
۷ ـ ۲ سود سهام پیش بینی شده 25
۸ ـ ۲ اهمیت سود سهام پیش بینی شده 26
۹ ـ ۲ دقت پیش بینی سود در عرضه اولیه سهام 26
۱۰ ـ ۲ روشهای پیش بینی سود 27
۱ ـ ۱۰ ـ ۲ مدل باکس ـ جنکینز 28
۲ ـ ۱۰ ـ ۲ مدل گام زدن تصادفی 29
۱۱ ـ ۲ بازده 30
۱۲ ـ ۲ بازده تحقق یافته در مقابل بازده مورد انتظار 30
۱ ـ ۱۲ ـ ۲ بازده تحقق یافته 31
۲ ـ ۱۲ ـ ۲ بازده مورد انتظار 31
۱۳ ـ ۲ اجزای بازده 31
۱ ـ ۱۳ ـ ۲ سود دریافتی 31
۲ ـ ۱۳ ـ ۲ سود (زیان) سرمایه 31
۱۴ ـ ۲ بازده غیرعادی سهام 32
۱۵ ـ ۲ فرضیات مطرح شده در مورد بازده غیر عادی کوتاه مدت در عرضه های اولیّه 35
۱ ـ ۱۵ ـ ۲ فرضیه عدم تقارن اطلاعاتی 35
۱ ـ ۱ ـ ۱۵ ـ ۲ فرضیه عدم تقارن اطلاعاتی مبتنی بر مدل بارون 35
۲ ـ ۱ ـ ۱۵ ـ ۲ فرضیه عدم تقارن اطلاعاتی مبتنی بر مدل راک 36
۲ ـ ۱۵ ـ ۲ فرضیه علامت دهی 38
۳ ـ ۱۵ ـ ۲ فرضیات گرایشات و علائق زودگذر 40
۴ ـ ۱۵ ـ ۲ فرضیه عکس العمل بیش از اندازه سرمایه گذاران 40
۵ ـ ۱۵ ـ ۲ فرضیه حباب سفته بازی و فرضیه بازارهای سهام داغ 41
۱۶ ـ ۲ تطبیق نظریه ها و تئوریهای بازده غیر عادی کوتاه مدت در بورس ایران 42
۱۷ ـ ۲ پیشینه تحقیق 43
۱ ـ ۱۷ ـ ۲ تحقیقات خارجی 43
۲ ـ ۱۷ ـ ۲ تحقیقات داخلی 46
فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق
۱-۳ مقدمه 49
۲ ـ ۳ ـ روش تحقیق 49
۳ ـ ۳ ـ جامعه مطالعاتی و نمونه آماری 50
۴-۳ مدل تحقیق و شیوه اندازهگیری متغیرها 51
۵ ـ ۳ ـ روش و ابزار گردآوری داده ها 54
۶ ـ ۳ ـ روش تجزیه و تحلیل داده ها 54
۱ ـ ۶ ـ ۳ ـ تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی 55
۷ ـ ۳ ـ اعتبار درونی و برونی پژوهش 59
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
۱-۴ مقدمه‏ 62
۲ ـ ۴شاخص های توصیفی متغیرها 62
۳ ـ ۴روش آزمون فرضیه های تحقیق 66
۴ ـ ۴ تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق 66
۵ ـ ۴بررسی فرض نرمال بودن متغیرها 67
۶ـ ۴خلاصه تجزیه و تحلیل فرضیه ها به تفکیک 68
۱ـ ۶ـ۴تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی اول: 68
۱ ـ۱ـ ۶ـ ۴تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه اصلی اول در حضور متغیرهای کنترل 71
۲ ـ ۶ ـ ۴تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی دوم: 77
۱ـ۲ـ۶ـ۴تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه اصلی دوم در حضور متغیرهای کنترل 81
۳ـ۶ـ۴تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی 86
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
۱-۵ مقدمه 89
۲ ـ ۵ ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها 90
۱ ـ ۲ ـ ۵ نتایج فرضیه اصلی اول 90
۱ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۵ نتایج فرضیه اصلی اول در حضور متغیرهای کنترل 91
۲ـ ۲ـ۵ نتایج فرضیه اصلی دوم 91
۱ـ۲ـ ۲ـ۵ نتایج فرضیه اصلی دوم در حضور متغیرهای کنترل 92
۳ـ۲ـ ۵ نتایج فرضیه فرعی 92
۳ـ۵ نتیجه گیری کلی تحقیق 92
۴ـ۵ پیشنهادها 93
۱ـ۴ـ۵ پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های فرضیات پژوهش 93
۲ـ۴ـ۵ پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های کلی پژوهش 93
۳ـ۴ـ۵ پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی 94
۵ـ ۵محدودیتهای تحقیق 94
پیوست ها
پیوست الف:جدول مربوط به صنایع و نام شرکت های نمونه آماری 97
منابع و ماخذ
منابع فارسی: 101
منابع لاتین: 104
منابع اینترنتی : 107
چکیده لاتین 108
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09010633413 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 12
  •   تعداد محصول: 8,952
  •   بازدید امروز : 30,249
  •   بازدید هفته گذشته: 168,364
  •   بازدید ماه گذشته: 512,059