آموزشهای حرفه ای مستمر و تاثیر آن بر رفتار و نحوه عمل حسابداران رسمی

پایان نامه آموزشهای حرفه ای مستمر و تاثیر آن بر رفتار و نحوه عمل حسابداران رسمی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 164 صفحه


چکیده:
کار تحقیقی و پژوهشی حاضر به منظور تعیین تاثیر آموزش های حرفه ای مستمر بر روی عملکرد حرفه ای حسابداران رسمی که در جامعه حسابداران رسمی ایران عضویت دارند، انجام گردید. محقق نظرسنجی را طراحی نمود که از مقیاس ۵ امتیازی لیکرت استفاده می نمود و از طریق پرسشنامه ای که بین اعضای جامعه حسابداران رسمی توزیع گردید انجام شد. نظرسنجی بر روی ارزش مشهود و محسوس آموزشهای حرفه ای مستمر و همچنین بر روی نگرش های موجود نسبت به این آموزش و نیز مطلوبیت روشهای ارائه آموزش متمرکز گردیده است.نتایج حاصل از نظرسنجی نشان می داد که حسابداران رسمی معتقدند که آموزشهای حرفه ای دارای ارزش می باشد به عبارت دیگر آموزشهای حرفه ای موجب افزایش دانش حسابداری و حسابرسی حسابداران رسمی شده و در بهبود عملکرد حرفه ای آنها نیز موثر بوده است. این نتایج همچنین نشان می دهند که حسابداران رسمی نسبت به آموزشهای حرفه ای مستمر، دیدگاه و نگرش مثبتی دارند. و از بین روشهای ارائه آموزش ، روش آموزش حضوری همراه با آزمون را اثربخش تر از سایر روشهای ارائه آموزش قلمداد نموده و در ضمن تاثیر آموزشهای غیر حرفه ای را در بهبود عملکرد ، مورد تایید قرار دادند.

فهرست مطالب
چکیده:.. 1
مقدمه:.. 2
فصل اول :کلیات تحقیق
۱-۱-مقدمه 4
۲-۱ بیان مساله 5
۳-۱ تاریخچه موضوع 7
۴-۱دلایل انتخاب موضوع 9
۵-۱اهمیت تحقیق 9
۶-۱ اهداف تحقیق: 10
۷-۱ فرضیه های تحقیق 11
۸-۱ جمع آوری اطلاعات: 12
۹-۱ قلمرو موضوعی: 12
۱۰-۱ تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی 12
فصل دوم :مروری بر ادبیات تحقیق
۱-۲- مقدمه 15
۲-۲ مفهوم آموزش 16
۳-۲ ماهیت و محتوای آموزش 17
۴-۲ تاریخچه آموزش ضمن خدمت 17
۱-۴-۲ آموزش ضمن خدمت : چشم انداز جهانی 17
۲-۴-۲ آموزش ضمن خدمت کارکنان در ایران 19
۳-۴-۲آموزش ضمن خدمت کارکنان در وزارت امور اقتصاد و دارایی 20
۵-۲مفهوم آموزش ضمن خدمت کارکنان: 21
۶-۲ آموزش قبل از خدمت: 22
۱-۶-۲ آموزش کوتاه مدت 22
۲-۶-۲ آموزش های بلند مدت 22
۷-۲ آموزش ضمن خدمت: 23
۸-۲ اهداف آموزش ضمن خدمت کارکنان 25
۹-۲ اصول آموزش ضمن خدمت 29
۱۰-۲ انواع آموزشهای ضمن خدمت 32
۱-۱۰-۲ انواع آموزشهای ضمن خدمت بر حسب زمان 32
۲-۱۰-۲ انواع آموزشهای ضمن خدمت بر حسب هدف 34
۳-۱۰-۲ انواع آموزشهای ضمن خدمت بر حسب ماهیت 36
۱۱-۲ الگو های آموزش ضمن خدمت 36
۱۲-۲ سازو کارهای آموزش ضمن خدمت کارکنان 41
۱۳-۲ الگوهای مختلف اجرای دوره های آموزش ضمن خدمت 43
۱۴-۲ ارزشیابی برنامه های آموزش ضمن خدمت 45
۱۵-۲ از شغل عادی تا شغل حرفه ای: 50
۱۶-۲ آموزش حرفه ای مستمر و حرفه ای ها : 56
۱۷-۲ آموزش حرفه ای مستمر و CPA : 57
۱۸-۲ تاریخچه آموزش حرفه ای حسابداران رسمی در ایران: 59
۱۹-۲ فدراسیون بین المللی حسابداری وآموزش های حرفه ای و مستمر: 59
۲۰-۲ آموزش حرفه ای مستمر و حسابداران رسمی ایران: 60
۲۱-۲ تئوری نمایندگی: 66
۲۲-۲ نتایج مورد انتظار آموزشهای حرفه ای مستمر: 69
۲۳-۲ روشهای اجرای دوره های آموزشی : 71
۲۴-۲ مروری بر تحقیقات انجام شده: 73
۱-۲۴-۲ در خارج از کشور: 73
۲-۲۴-۲ در داخل کشور: 77
۲۵-۲ خلاصه فصل دوم: 80
فصل سوم :روش اجرای تحقیق
۱-۳- مقدمه 82
۲-۳ تهیه وتنظیم فرضیه 82
۳-۳ مدل تحلیلی تحقیق 83
۴-۳ جمع آوری اطلاعات 85
۱-۴-۳ جامعه آماری 85
۲-۴-۳ روش جمع آوری اطلاعات 85
۵-۳ روش نمونه گیری 86
۶-۳ اندازه نمونه 87
۷-۳ طبقه بندی اطلاعات 88
۸-۳ اطلاعات کلی از خصوصیات نمونه آماری پژوهش 89
۹-۳ طرح آماری 91
۱۰-۳ آزمون تک متغیری مجذور کای 91
۱۱-۳ توزیع تی – استیودنت 92
۱۲-۳ اعتبار پرسشنامه 93
۱۳-۳ پایایی آزمون 93
۱-۱۳-۳ مقدار ضریب آلفای کرنباخ برای بخش اول سوالات پرسشنامه 94
۲-۱۳-۳ مقدار ضریب آلفای کرنباخ برای بخش دوم سوالات پرسشنامه 96
۳-۱۳-۳مقدار ضریب آلفای کرنباخ برای بخش سوم سوالات پرسشنامه 97
۴-۱۳-۳ مقدار ضریب آلفای کرنباخ برای بخش چهارم سوالات پرسشنامه 98
۵-۱۳-۳ مقدار ضریب آلفای کرنباخ برای بخش پنجم سوالات پرسشنامه 99
۶-۱۳-۳ مقدار ضریب آلفای کرنباخ برای بخش ششم سوالات پرسشنامه 100
۱۴-۳ قلمرو پژوهش 101
۱۵-۳خلاصه فصل 101
فصل چهارم :تجزیه و تحلیل داده ها
۱-۴-‏ مقدمه 103
۲-۴ آمار توصیفی: 103
۱-۲-۴ بررسی خصوصیات فردی پاسخ دهندگان 104
۲-۲-۴آماره های توصیفی پرسش نامه های توزیع و جمع آوری شده 108
۳-۴ آزمون فرضیه های تحقیق 108
۱-۳-۴ تجزیه و تحلیل فرضیه اول: 108
۲-۳-۴ تجزیه و تحلیل فرضیه دوم: 110
۳-۳-۴ تجزیه و تحلیل فرضیه سوم: 111
۴-۳-۴ تجزیه و تحلیل فرضیه چهارم: 112
۵-۳-۴ تجزیه و تحلیل فرضیه پنجم: 114
۶-۳-۴تجزیه و تحلیل فرضیه ششم: 115
۴-۴ آزمون کای-دو : 116
۵-۴ آزمون مقایسه نظرات دو گروه از پاسخ دهندگان: 119
۶-۴ آزمون مقایسه تاثیر آموزش حرفه‌ای و غیر حرفه‌ای ‌در مهارتها و عملکرد حسابداران: 122
۷-۴ نتایج آزمون فرضیه ها به طور خلاصه 123
۸-۴ خلاصه فصل 126
فصل پنجم :نتیجه گیری و پیشنهادات
۱-۵-مقدمه 128
۲-۵ مرور چارچوب تحقیق 128
۳-۵ نتیجه گیری 129
۴-۵ نتایج کلی آزمون فرضیه ها : 130
۵-۵ محدودیتهای تحقیق 132
۶-۵ پیشنهاد برای تحقیقات آتی 132
۷-۵ پیشنهادهای عملی تحقیق 133
پیوستها
پیوست الف) : پرسشنامه 135
منابع و ماخذ
منابع فارسی: 141
منابع لاتین: 142
چکیده انگلیسی: 149
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09010633413 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 12
  •   تعداد محصول: 9,553
  •   بازدید امروز : 10,607
  •   بازدید هفته گذشته: 139,096
  •   بازدید ماه گذشته: 576,275