نقش بسته های نرم افزاری و سیستم های اطلاعاتی حسابداری بر صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتهای بورسی

نقش بسته های نرم افزاری و سیستم های اطلاعاتی حسابداری بر صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتهای بورسی تهران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 159 صفحه


چکیده:
حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است ومدیران باید جهت تصمیم گیری بهتر ،اطلاعات مناسب وبا کیفیت را ازتمام کانالهای رسمی وغیررسمی بدست آورند.بنابراین با توجه به قابلیت های بالقوه سیستم های اطلاعاتی حسابداری وبسته های آماده نرم ا فزاری به عنوان سیستم های اطلاعاتی حسابداری کامپیوتری ،دراین تحقیق به دنبال بررسی این موضوع بوده ایم که نقش و استفاده ازاین فناوری های اطلاعاتی در صورتهای مالی حسابرسی شده موثرمی باشد یا خیر .دراین تحقیق حسابرسان معتمد سازمان بورس اوراق بهادارواساتید هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی منطقه پنچ در جامعه آماری لحاظ شدند وتاثیر بسته های نرم افزاری وسیستم های اطلاعاتی حسابداری بر صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتهای بورسی تهران در قالب پرسشنامه ای مورد سوال وبرسی قرار گرفت ودراین تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده گردید .روشهای آماری که روی این پرسشنامه انجام داده شد آمار استنباطی بوده است که از آزمونهای کلموگروف –اسمیرنوف وآزمون تی –استودنت تک نمونه ای استفاده شد .نتایج حاصل از این پژوهش درراستای فرضیه های مطرح شده به این شرح بودند که سیستم های اطلاعاتی وبسته های نرم افزاری حسابداری بر ویژگی مربوط بودن وقابلیت مقایسه در صورتهای مالی حسابرسی شده تاثیر بالایی دارند ولیکن این تاثیر بر ویژگی ((قابلیت اعتماد ))در صورتهای مالی حسابرسی شده پایین می باشد .جهت بررسی میزان تاثیر سیسیتم های اطلاعاتی حسابداری وبسته های نرم افزاری بر هر یک از ویژگی های کیفی از آزمون آنالیز واریانس برروی سه شاخص مربوط بودن ،قابلیت مقایسه وقابلیت اعتماد استفاده گردید .بدین منظور با استفاده از آزمون مقایسه ای دوتایی میانگینها دسته های دوتایی با یکدیگر مقایسه شد و رتبه اول این تاثیر گذاری را ویژگی مربوط بودن بدست آورد .
کلید واژه ها: سیستم اطلاعاتی حسابداری ،سیستم اطلاعاتی مدیریت ،بسته های نرم افزاری ، صورتهای مالی حسابرسی شده

فهرست مطالب
چکیده: 1
مقدمه: 2
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه 4
۲-۱ بیان مسأله 5
۳-۱ ضرورت انجام تحقیق 6
۴-۱ اهداف تحقیق 7
۵-۱ فرضیه های تحقیق 8
۱-۵-۱ فرضیه های اصلی 8
۲-۵-۱ فرضیه های فرعی 8
۶-۱ روشهای جمع آوری اطلاعات 8
۷-۱ قلمرو تحقیق 9
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
۱-۲ مقدمه 11
۲-۲تعاریف عملیاتی 12
۱-۲-۲ تعریف سیستم اطلاعات 12
۱-۱-۲-۲ تعریف سیستم اطلاعاتی مدیریت 13
۲-۲-۱-۲ سیستم های اطلاعاتی حسابداری 14
۲-۲-۲ تعریف سیستم اطلاعات حسابداری 14
۳-۲ انواع سیستمهای اطلاعاتی حسابداری 16
۴-۲هدفها ومنابع سیستم اطلاعاتی حسابداری 17
۱-۴-۲ پردازش مبادلات 17
۲-۴-۲ پردازش اطلاعات 19
۵-۲ طراحی و استقرار سیستمهای اطلاعاتی حسابداری 22
۱-۵-۲ طراحی و اجرای هر یک از سیستمها ی اطلاعاتی 22
۲-۵-۲ تشخیص نیاز به داشتن سیستم جدید و شناخت سیستم موجود 25
۳-۵-۲ تجزیه وتحلیل و ارزیابی سیستم 26
۴-۵-۲ طراحی سیستم و انتخاب سخت افزار و نرم افزار مناسب جهت پردازش اطلاعات 27
۵-۵-۲ اجرای سیستم 29
۶-۵-۲ حسابرسی و نگهداری و کنترل سیستم 31
۷-۵-۲ گزارش حسابرس مستقل 32
۶-۲ سیستم های اطلاعاتی حسابداری و کامپیوتری و بسته های نرم افزاری حسابداری 33
۱-۶-۲ تعریف نرم افزار و نقش آن در سیستمهای حسابداری 33
۲-۶-۲ نقش کامپیوتر در حسابدار ی 34
۳-۶-۲ تاریخچه استفاده از سیستمها ی حسابداری کامپیوتری درایران 35
۴-۶-۲ سیستمهای پردازش داده های الکترونیکی 37
۵-۶-۲ مراحل تجزیه و تحلیل و طراحی یک سیستم کامپیوتری 38
۸-۲ ویژگی ها و خصوصیات کیفی اطلاعات حسابداری 50
۹-۲ شکل و ترتیب صورت‌های مالی اساسی 53
۱-۹-۲ اصطلاحات و ارائه جزئیات 56
۱۰-۲ پیشنیه تحقیق 57
فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق
۱-۳ مقدمه 60
۲-۳ روش تحقیق 60
۱-۲-۳ از نظر زمان 61
۲-۲-۳ از نظر هدف 61
۳-۳ روش گرد آوری اطلاعات 62
۴-۳ روایی و پایایی پرسشنامه: 63
۵-۳ جامعه آماری تحقیق ونمونه 63
۶-۳ روش نمونه گیری 65
۷-۳ متغیرهای تحقیق 66
۸-۳ فرضیات تحقیق وسوالات مرتبط به آنها 67
۱-۸-۳ فرضیات فرعی 67
۹-۳ روش تجزیه وتحلیل داده ها 68
۱۰-۳ آزمون پایایی 68
۱-۱۰-۳ روشهای آماری پارامتری 69
۲-۱۰-۳ روشهای آماری ناپارامتری 70
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
۱-۴ مقدمه‏ 72
۲-۴ آمار توصیفی 73
۳-۴ آماراستنباطی 99
۱-۳-۴ آزمون نرمال بودن (کولموگروف –اسمیرنوف) برای فرضیه اول 99
۲-۳-۴ آزمون نرمال بودن (کولموگروف –اسمیرنوف) برای فرضیه دوم 100
۳-۳-۴ آزمون نرمال بودن (کولموگروف –اسمیرنوف) برای فرضیه سوم 101
۴-۳-۴آزمون نرمال بودن (کولموگروف –اسمیرنوف) برای فرضیه اصلی 101
۵-۳-۴ فرضیه پژوهشی فرعی اول : تاثیر سیستم های اطلاعاتی و بسته های نرم افزاری حسابداری برویژگی مربوط بودن در صورتهای مالی حسابرسی شده سازمانی: 102
۶-۳-۴ فرضیه پژوهشی فرعی دوم: تاثیر سیستم های اطلاعاتی و بسته های نرم افزاری حسابداری برویژگی قابلیت مقایسه در صورتهای مالی حسابرسی شده سازمانی: 105
۷-۳-۴ فرضیه پژوهشی فرعی سوم : تاثیر سیستم های اطلاعاتی و بسته های نرم افزاری حسابداری برویژگی قابلیت اعتماد در صورتهای مالی حسابرسی شده سازمانی: 108
۸-۳-۴ فرضیه پژوهشی اصلی: تاثیر سیستم های اطلاعاتی و بسته های نرم افزاری حسابداری بر صورتهای مالی حسابرسی شده سازمانی : 111
۹-۳-۴ بررسی میزان تاثیر سیستم های اطلاعاتی حسابداری برهریک از ویژگیهای کیفی 112
۱۰-۳-۴ بررسی میزان تاثیربسته های نرم افزاری حسابداری برهریک از ویژگیهای کیفی 116
۱۱-۳-۴ بررسی میزان تاثیر سیستم های اطلاعاتی حسابداری وبسته های نرم افزاری حسابداری برهریک از ویژگیهای کیفی 120
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
۱-۵ مقدمه 125
۲-۵ نتیجه گیری 125
۱-۲-۵ نتیجه گیری براساس فرضیه فرعی اول 125
۲-۲-۵ نتیجه گیری براساس فرضیه فرعی دوم 126
۳-۲-۵ نتیجه گیری بررسی فرضیه سوم 126
۴-۲-۵ نتیجه گیری کلی 126
۴-۵ پیشنهادات برای تحقیقات آتی 129
پیوست ها
پیوست الف : پرسشنامه 131
پیوست ب : آزمون پایائی پرسشنامه 136
منابع و ماخذ
منابع فارسی: 138
منابع لاتین: 140
منابع اینترنتی: 141
چکیده انگلیسی: 142


 
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09010633413 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 12
  •   تعداد محصول: 9,402
  •   بازدید امروز : 5,952
  •   بازدید هفته گذشته: 133,075
  •   بازدید ماه گذشته: 544,054