رابطه بین شاخص کل قیمت سهام و قیمت گذاری اولیه سهام در عرضه اولیه

پایان نامه بررسی رابطه بین شاخص کل قیمت سهام و قیمت گذاری اولیه سهام در عرضه اولیه به عموم در بورس اوراق بهادار تهران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 151 صفحه


چکیده:
در این تحقیق رابطه بین شاخص کل سهام وقیمت گذاری اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران برای ۱۰۳شرکت که سهام آنها طی قلمرو زمانی ۱۳۸۲تا۱۳۸۸به عموم عرضه شده بررسی شده است.جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزارEXCELو جهت آزمون فرضیات از نرم افزار SPSS استفاده شده است. از تحقیق نتایج زیر حاصل شده است:
فرضیه اصلی: بینIPO (قیمت سهام در عرضه اولیه به عموم) و شاخص کل سهام شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.
در این فرضیه که رابطه بینIPO (قیمت سهام در عرضه اولیه به عموم) وشاخصکل سهام را بررسیمیکند از آزمون همبستگیپیرسون استفاده شده است سطح معنیداری آزمون نشان می دهد(۳۹۵/۰) کهاین آزمون در هیچسطحی(۱ درصد و۵ درصد) معنی دار نشده است بنابراین بینIPO (قیمت سهام در عرضه اولیه به عموم) وشاخصکل بورس در تحقیق حاضر هیچارتباطی برقرار نشده است.
فرضیه اول : بینIPO (قیمت سهام در عرضه اولیه به عموم) وبازدهغیرعادی سالانه در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.
در این فرضیه که رابطه بینIPO (قیمت سهام در عرضه اولیه به عموم) وبازدهغیرعادی سالانه را بررسیمیکند از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است سطح معنیداری آزمون نشان می دهد(۴۵۵/۰) کهاین آزمون در هیچسطحی(۱ درصد و۵ درصد) معنی دار نشده استب نابراین بینIPO (قیمت سهام در عرضه اولیه به عموم) وبازدهغیرعادی سالانه در تحقیق حاضر هیچارتباطی برقرار نشده است.
فرضیه دوم : بینIPO (قیمت سهام در عرضه اولیه به عموم) و درجه تمرکزماالکیت در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.
در این فرضیه که رابطه بینIPO (قیمت سهام در عرضه اولیه به عموم) ودرجهتمرکزمالکیت را بررسیمیکند از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است سطح معنیداری آزمون نشان می دهد(۰۱۵/۰) کهاین آزمون در سطح ۵ درصد معنی دار شده استب نابراین بینIPO (قیمت سهام در عرضه اولیه به عموم) درجه تمرکزمالکیت رابطه برقرار شده است . مقدار همبستگی به دست آمده(۲۳۹/۰) نشان می دهد کهاین رابطه مستقیممی باشد.
فرضیه سوم : بینIPO (قیمت سهام در عرضه اولیه به عموم) و حجم سهام عرضه شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.
در این فرضیه که رابطه بینIPO (قیمت سهام در عرضه اولیه به عموم) وحجم سهام عرضه شده در بازار را بررسیمیکند از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است سطح معنیداری آزمون نشان می دهد(۰۰۰/۰) کهاین آزمون در سطح ۱ درصد معنی دار شده است بنابراین بینIPO (قیمت سهام در عرضه اولیه به عموم) و حجم سهام عرضه شده در بازار رابطه برقرار شده است . مقدار همبستگی به دست آمده(۴۳۵/۰-) نشان می دهد کهاین رابطه معکوس می باشد.
فرضیه چهارم : بین درجه تمرکزمالکیت و شاخص کل سهام در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.
در این فرضیه که رابطه بین درجه تمرکزمالکیت و شاخص کل سهام را بررسیمیکند از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است سطح معنی داری آزمون نشان می دهد(۲۳۸/۰) کهاین آزمون در هیچ سطحی(۱ درصد و۵ درصد) معنی دار نشده است بنابراین بین درجه تمرکزمالکیت و شاخص کل بورس در تحقیق حاضر هیچ ارتباطی برقرار نشده است.

فهرست مطالب
چکیده: 1
مقدمه: 3
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه 5
۲-۱ بیان مسئله 5
۳-۱چارچوب نظری تحقیق 7
۴-۱ فرضیه های تحقیق 9
۵-۱ اهداف تحقیق 9
۶-۱ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 9
۷-۱ حدود مطلعاتی 10
۸-۱ تعریف واژه ها و اصطلاحات 10
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
۱-۲ مقدمه 14
۲-۲ بازار مالی 15
۱-۲-۲ کارکرد های اقتصادی بازار مالی 15
۳-۲ طبقه بندی بازارهای مالی 17
۱-۳-۲بازار پول 17
۲-۳-۲ بازار سرمایه 17
۴-۲ تاریخچه بورس و اوراق بهادار در جهان 22
۱-۴-۲ تاریخچه بورس و اوراق بهادار تهران 22
۵-۲ تعریف بورس اوراق بهادار 25
۶-۲ مروری بر انواع شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 25
۱-۶-۲ انواع شرکت های سرمایه گذاری 25
۷-۲دارایی 28
۸-۲ دارایی مالی 28
۹-۲ اوراق بهادار 30
۱۰-۲ سهام عادی 30
۱۱-۲ بازده سهام 31
۱۲-۲ بازده تحقق یافته در مقابل بازده مورد انتظار 31
۱-۱۲-۲ بازده تحقق یافته 31
۲-۱۲-۲ بازده مورد انتظار 31
۱۳-۲ اجزای بازده 32
۱-۱۳-۲ سود دریافتی 32
۲-۱۳-۲ سود(زیان)سرمایه 32
۱۴-۲ عرضه اولیه عمومی 34
۱-۱۴-۲ استفاده از خدمات تعهد پذیره نویسی مشاوران مالی و عاملهای فروش 38
۲-۱۴-۲ شیوه معمول عرضه سهام به گروههای مختلف سهامداران 39
۳-۱۴-۲ مراحل عرضه عمومی اولیه 39
۴-۱۴-۲عرضه ثانویه 43
۱۵-۲ شیوه های فروش سهام 44
۱۶-۲ موسسات تامین سرمایه و روشهای عرضه اولیه اوراق بهادار 48
۱۷-۲فرآیند عرضه اوراق بهادار 50
۱۸-۲ فرآیند وارد شدن شرکتها به بازار 53
۱۹-۲ ارزش گذاری سهام شرکت های تازه وارد به بازار 55
۲۰-۲عرضه اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران 60
۲۱ – 2 شاخص های بازار اوراق بهادار 62
۱–21 – 2 شاخص های قیمت سهام 62
۲ – ۲۱- ۲ شیوه محاسبه شاخص ها 64
۳-۲۱–2 شاخص های سهام در حوزه بین المللی 65
۲۲-۲ شاخص های قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران 66
۲۳-۲ فرضیات مطرح شده در مورد بازده غیر عادی کوتاه مدت در عرضه های اولیه 69
۱-۲۳-۲ فرضیه عدم تقارن اطلاعاتی 69
۲-۲۳-۲ فرضیه علامت دهی 72
۳-۲۳-۲فرضیات گرایشات و علائق زود گذر 73
۴-۲۳-۲فرضیه عکس العمل بیش از اندازه سرمایه گذاران 74
۵-۲۳-۲فرضیه حباب سفته بازی و فرضیه بازارهای سهام داغ 75
۶-۲۳-۲ فرضیه بیمه ضمنی در مقابل مسئولیت های قانونی 76
۷-۲۳-۲ فرضیه شهرت موسسات تامین سرمایه 77
۸-۲۳-۲ فرضیه ریسک گریزی تخمین کننده فروش اوراق بهادار 78
۹-۲۳-۲ فرضیه جبران ریسک پذیری و خدمات خریداران اولیه 80
۲۴-۲تطبیق نظریه ها و تئوریهای بازده غیر عادی کوتاه مدت در بورس ایران 80
۱-۲۴-۲ ارزش دفتری سهام 81
۲-۲۴-۲ارزش سهام بر مبنای قیمت جایگزینی دارایی ها پس از کسر بدهی ها 81
۳-۲۴-۲ارزش سهام با فرض تداوم فعالیت 81
۴-۲۴-۲ ارزش سهام با فرض انحلال 82
۵-۲۴-۲ ارزش ذاتی سهام 82
۶-۲۴-۲ ارزش سهام با استفاده از ضریب 82
۷-۲۴-۲ ارزش سهام با استفاده از سود انباشته هر سهم و کسری ذخایر مالیاتی هر سهم 83
۸-۲۴-۲ ارزش سهام با استفاده از روش سرمایه تعدیل شده با نرخ ارز 83
۹-۲۴-۲ ارزش سهام با استفاده از روش سرمایه تعدیل شده با نرخ تورم 83
۱۰-۲۴-۲ مقایسه روش های ارزشیابی سهام 84
۱۱-۲۴-۲ ارزش گذاری شرکت های دولتی در ایران 85
۲۵-۲ پیشینه تحقیق 85
۱-۲۵-۲ تحقیقات داخلی 85
۲-۲۵-۲ تحقیقات خارجی 87
فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق
۱-۳ مقدمه 98
۲-۳ روش تحقیق 98
۳-۳ تجزیه و تحلیل داده ها 99
۴-۳ جامعه آماری 99
۵-۳ مدل تحلیلی تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیرهای تحقیق 99
۶-۳ نمونه آماری 103
۷-۳ روش های آماری مورد استفاده در تحقیق 104
۱-۷-۳ضریب همبستگی 104
۲-۶-۳ آ‍زمون کلووگروف- اسمیرنف 105
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
۱-۴ مقدمه‏ 107
۲-۴ آمار توصیفی 107
۳-۴ آمار استنباطی 112
۱-۴-۳ فرضیه اصلی: بین IPO (قیمت سهام در عرضه اولیه به عموم) و شاخص کل سهام شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد. 112
۳-۴-۲ فرضیه های فرعی 113
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
۱-۵ مقدمه 117
۲-۵ بیان نتایج 117
۲-۵-۱ نتیجه فرضیه اصلی 117
۲-۵-۲ نتیجه فرضیه های فرعی 118
۵-۲ محدودیت های تحقیق 119
۵-۳ پیشنهادات 120
پیوست ها
پیوست۱ 122
پیوست ب :لیست شرکت ها 126
منابع و ماخذ
منابع فارسی 131
منابع لاتین 133
چکیده لاتین 135

 
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09395794439 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 11
  •   تعداد محصول: 8,810
  •   بازدید امروز : 7,155
  •   بازدید هفته گذشته: 129,301
  •   بازدید ماه گذشته: 635,763