بررسی ارتباط بین اتکای حسابرسان مستقل و عملکرد حسابرسان داخلی

 بررسی ارتباط بین اتکای حسابرسان مستقل و عملکرد حسابرسان داخلی

نوع فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات : 109 صفحهچکیده:
مسألـه اتکاء حسابرسان مستقل بر کار حسابرسان داخلی و شناخت راه کارهایی برای هماهنگ کردن فعالیتهای آنها، با هدف کاهش هزینه حسابرسی افزایش کارایی فرآیند حسابرسی و جلوگیری از دوباره کاری های احتمالی از دیر باز در سطح جهان مطرح بوده است.
در ایران نیز اخیرا شاهد تحولات و پیشرفت‌هایی مهمی در حرفه‌ حسابرسی و حسابداری بوده‌ایم که نمود بارز آن انتشار استانداردهای حسابرسی توسط کمیته فنی سازمان حسابرسی. استاندارد مربوط به ارزیابی کار و احد حسابرسی داخلی که به ارتباط بین حسابرسان مستقل و داخلی پرداخته است، نشان دهنده اهمیت موضوع می باشد
تحقیق حاضر شامل دو فرضیه به شرح زیر می باشد.
۱ – بین تجارب حسابرسان مستقل و میزان اتکا‎ آنها بر کار حسابرسان داخلی رابطه وجود دارد
۲ – بین ویژگیهای حسابرسی داخلی و میزان اتکا حسابرسان مستقل رابطه معنی‌داری وجود دارد
روش آماری به کار رفته در این تحقیق آزمون ضریب همبستگی (رتبه ای اسپرمن) می باشد و جامعه آماری تحقیق به مدیران ،سرپرستان و حسابرسان ارشد سازمان حسابرسی و حسابداران مستقلی که به عنوان شریک یا مدیر و یا حسابرس ارشد در موسسات حسابرسی خصوصی معتبر شاغل هستند می باشد
با توجه به نتایج بدست آمده هردو فرضیه تحقیق رد می شوند و مشخص می گردند که بین میزان تجربه و اتکای حسابرسان مستقل رابطه معنا داری وجود ندارد و همچنین بین ویژگی های حسابرسی داخلی و میزان اتکای حسابرسان مستقل رابطه معنا داری وجود ندارد
واژگان کلیدی: اتکا به عملکرد حسابرسان داخلی،عوامل سازمانی،عوامل محیطی،عوامل فردی،حسابرس مستقل ،حسابرس داخلی ، حسابرسی مالی، حسابرسی داخلی

فهرست مطالب

چکیده: 1
مقدمه: 2
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه 4
۲-۱ تاریخچه مطالعاتی 4
۱-۲-۱ تحقیقات داخلی 4
۲-۲-۱ تحقیقات خارجی 5
۳-۱ بیان مسئلـه 7
۴-۱ چارچوب نظری تحقیق 8
۵-۱ فرضیه‌های تحقیق 8
۶-۱ اهداف تحقیق 9
۷-۱ اهمیت و ضرورت تحقیق 9
۸-۱ حدود مطالعاتی 10
۱-۸-۱ قلمرو مکانی تحقیق: 10
۲-۸-۱ قلمرو زمانی تحقیق: 10
۹-۱ تعاریف عملیاتی 10
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
۱-۲ بخش یکم: کلیات 13
۱-۱-۲ مقدمه 13
۲-۱-۲ پیشینه تاریخی حسابرسی 13
۳-۱-۲ حسابرسی نوین در ایران 16
۴-۱-۲ سوابق تحقیق 18
۵-۱-۲حسابرسی چیست؟ 19
۶-۱-۲ ضرورت اجرای حسابرسی 20
۷-۱-۲ انواع حسابرسی 22
۱-۷-۱-۲حسابرسی صورتهای مالی 22
۲-۷-۱-۲حسابرسی رعایت 22
۳-۷-۱-۲حسابرسی عملیاتی 22
۴-۷-۱-۲حسابرسی جامع 23
۸-۱-۲ انواع حسابرسان 23
۱-۸-۱-۲حسابرسان مستقل 23
۲-۸-۱-۲حسابرسان داخلی 24
۳-۸-۱-۲حسابرسان دولتی 24
۹-۱-۲ وجوه تمایز حسابرسان داخلی و حسابرسان مستقل 25
۱۰-۱-۲ فرآیند حسابرسی 26
۲-۲ بخش دوم : حسابرسی داخلی 28
۱-۲-۲ پیدایش وتکامل حسابرسی داخلی 28
۲-۲-۲ کنترل 29
۳-۲-۲ حسابرسی داخلی 31
۴-۲-۲ مدیریت 31
۵-۲-۲ سیستم‌ کنترل مدیریت و فعالیت‌های حسابرسی داخلی 32
۶-۲-۲ حسابرسی داخلی سنتی 33
۷-۲-۲ حسابرسی داخلی مدرن 33
۸-۲-۲ حسابرسی داخلی نئومدرن 33
۹-۲-۲ ویژگی‌های حسابرسی داخلی 37
۱۰-۲-۲ وظایف حسابرس داخلی 38
۱۱-۲-۲ موقعیت سازمانی حسابرسی داخلی 40
۱۲-۲-۲ حسابرسی دخلی پویا – پشتیبانی و حامی مدیریت 43
۱۳-۲-۲ رهنمودهایی برای حسابرسان داخلی 43
۱۴-۲-۲ روابط حسابرسی داخلی 46
۱-۱۴-۲-۲ روابط سازمانی حسابرسی داخلی 47
۲-۱۴-۲-۲ رابطه بین حسابرسان داخلی و مستقل 47
۳-۱۴-۲-۲ زمان‌بندی برقراری ارتباط و هماهنگی با واحد حسابرسی داخلی 48
۴-۱۴-۲-۲ برآورد نیاز به حسابرسی داخلی 49
۱۵-۲-۲ طرحهای حسابرسی 49
۱۶-۲-۲ فرایند اجرای حسابرسی داخلی 51
۱۷-۲-۲ چارچوب حسابرسی داخلی اثر بخش 52
۳-۲ بخش سوم: کنترلـهای داخلی 53
۱-۳-۲ تعریف کنترلـهای داخلی 54
۲-۳-۲ انواع کنترلـهای داخلی 55
۳-۳-۲ محدودیتهای ذاتی کنترلـهای داخلی 56
۴-۳-۲ اجزای کنترل داخلی 57
۵-۳-۲ ابزارهای دستیابی به کنترلـهای داخلی 59
۶-۳-۲ ارزیابی سیستم کنترل داخلی 60
۷-۳-۲ تدوین طرح اولیه حسابرسی 63
۱-۷-۳-۲ رویکرد محتوایی 63
۲-۷-۳-۲ رویکرد سیستمی 65
۸-۳-۲ نقشها و مسئولیت اشخاص و سازمانها در برابر کنترلـهای داخلی 65
۹-۳-۲ عناصر تشکیل دهنده سیستم کنترل داخلی اثر بخش 66
۴-۲ بخش چهارم: اتکای حسابرس مستقل به عملکرد حسابرس داخلی 67
۱-۴-۲ تعیین ماهیت میزان اتکا به کار حسابرس داخلی 67
۲-۴-۲ ارزیابی کیفیت عملکرد و احد حسابرسی داخلی 68
۳-۴-۲ اثر عملکرد حسابرسان داخلی برفرایند حسابرسی مستقل 71
۱-۳-۴-۲ کسب شناخت از ساختار کنترل داخلی 71
۲-۳-۴-۲ ارزیابی ریسک 72
۳-۳-۴-۲ آزمون‌های محتوا 72
۴-۳-۴-۲ عوامل مرتبط با میزان اتکای حسابرس مستقل به عملکرد حسابرس داخلی 73
۴-۴-۲ عملکرد حسابرس داخلی و نقش اعتبار‌دهی حسابرس مستقل 74
۵-۲ پیشینه تحقیق 75
۱-۵-۲ تحقیقات داخلی 75
۲-۵-۲ تحقیقات خارجی 75
فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق
۱-۳ مقدمه 79
۲-۳ روش اجرای تحقیق 79
۱-۲-۳ پرسشنامه 79
۳-۳ جامعه آماری مورد تحقیق 80
۴-۳ حجم نمونه 80
۵-۳ روش نمونه گیری 82
۶-۳ مدل تحلیلی تحقیق 82
۷-۳ فرضیه‌های تحقیق 82
۸-۳ متغیرهای تحقیق 83
۹-۳ اعتبار و روایی ابزار تحقیق 83
۱۰-۳ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 84
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
۱-۴ مقدمه‏ 86
۲-۴ یافته‌های حاصل از پرسشنامه‌ها 86
۳-۴ تجزیه و تحلیل اطلاعات شخصی و عمومی 86
۴-۴ تجزیه و تحلیل فرضیات تحقیق 87
۱-۴-۴ تجزیه و تحلیل سوالات مربوط به فرضیه اول 87
۲-۴-۴ تجزیه و تحلیل سوالات مربوط به فرضیه دوم 91
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
۱-۵ مقدمه 96
۲-۵ نتیجه گیری فرضیات 96
۱-۲-۵ نتیجه گیری فرضیه اول 97
۲-۲-۵ نتیجه گیری فرضیه دوم 98
۳-۵ پیشنهادات اجرایی 98
۱-۳-۵ پیشنهاد برای حسابرسان مستقل 98
۲-۳-۵ پیشنهاد برای سازمانهای مورد حسابرسی 99
۳-۳-۵ پیشنهاد برای تحقیقات آتی 100
۴-۵ محدودیت‌های تحقیق 100
پیوست ها
پیوست الف) پرسشنامه 102
پیوست ب) جداول آماری 104
منابع و ماخذ
منابع فارسی: 107
منابع لاتین: 108
چکیده لاتین 109
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09395794439 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 12
  •   تعداد محصول: 8,878
  •   بازدید امروز : 11,493
  •   بازدید هفته گذشته: 89,645
  •   بازدید ماه گذشته: 477,020