رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه شرکت با بازده سهام

 بررسی رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه شرکت با بازده سهام با استفاده از روش HML و SMB در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 136 صفحه



چکیده:
در اقتصاد رو به رشد حال حاضر مدیران سرمایه گذار و مدیران پرتفوی، همواره به دنبال گزینه های مناسب سرمایه گذاری هستند تا بتوانند هم سود مورد نظر را کسب کنند و هم در بلند مدت ثروت خود را افزایش دهند. سرمایه گذاران به منظور انتخاب بهینه در سرمایه گذاری سهام ، نیازمند اطلاعاتی از قبیل میزان سود آوری سهام ، بازده سهام و… هستند . در این راستا ، استفاده از اطلاعات اقلام صورتهای مالی و بازده سهام شاید بتواند راهنمای مناسبی برای سرمایه گذاران و مدیران شرکت ها جهت نیل به اهداف مورد نظر باشد. این تحقیق که از نوع تحقیق توصیفی – همبستگی بوده ، به بررسی ارتباط بین اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می پردازد. بدین منظور ، تعداد ۵۶ شرکت در طی دوره زمانی ۸۶–1382 از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار انتخاب گردید و پس از جمع آوری اطلاعات مربوط به متغیرهای مستقل و وابسته و تشکیل پرتفوی بر اساس اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و به کمک تجزیه و تحلیل رگرسیون و همبستگی ، فرضیات تحقیق مورد آزمون قرار گرفت و معنی دار بودن الگوها نیز با استفاده از آزمون آماری F ، آزمون T ، ضریب تعیین، ضریب همبستگی و آزمون دوربین – واتسون ، و بررسی مفروضات رگرسیون مورد سنجش قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان می‌دهد که نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، نسبت به متغیر اندازه شرکت قدرت تبیین بالاتری را برای پیش بینی بازده واقعی سهام داشت.
واژگان کلیدی: اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، بازده سهام، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، روش SMB، روش HML

فهرست مطالب
چکیده:.. 1
مقدمه:.. 2
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱-مقدمه : 4
۲-۱ بیان مسأله 4
۳- ۱ تاریخچه موضوع تحقیق 6
۴-۱ اهمیت و ضرورت تحقیق 8
۵-۱ اهداف تحقیق 9
۱-۵-۱ هدف کلی 9
۲-۵-۱ هدف ویژه 9
۶-۱ چارچوب نظری تحقیق 9
۷-۱ فرضیات تحقیق 12
۸-۱ تعریف واژگان و اصطلاحات 12
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
۱-۲- مقدمه: 15
۲-۲ بازار مالی: 15
۱-۲-۲ کارکرد های اقتصادی بازار مالی 16
۱-۱-۲-۲ کمک به فرایند تشکیل سرمایه 16
۲-۱-۲-۲ تعیین قیمت دارایی های مالی 16
۳-۱-۲-۲ ایجاد بازار ثانویه برای معاملات دارایی های مالی (افزایش نقدینگی داراییها) 17
۴-۱-۲-۲ کاهش هزینه مبادلات 17
۲-۲-۲ طبقه بندی بازارهای مالی 17
۱-۲-۲-۲ بازار پول 18
۲-۲ -۲-۲ بازار سرمایه 18
۳-۲ تاریخچه بورس و اوراق بهادار در جهان 18
۴-۲ تاریخچه بورس و اوراق بهادار تهران 19
۵-۲ تعریف بورس اوراق بهادار 21
۶-۲ دارایی 22
۱-۶-۲ دارایی مالی 22
۷-۲ اوراق بهادار 23
۸-۲ سهام عادی 23
۹-۲ بازده سهام 24
۱-۹-۲ مفهوم بازده 24
۱۰-۲ بازده تحقق یافته در مقابل بازده مورد انتظار 24
۱-۱۰-۲ بازده تحقق یافته 25
۲-۱۰-۲ بازده مورد انتظار 25
۱۱-۲ اجزای بازده 25
۱-۱۱-۲ سود دریافتی 25
۲-۱۱-۲ سود(زیان)سرمایه 25
۱۲-۲ اندازه شرکت و اثر گذاری آن در عملکرد شرکت 29
۱-۱۲-۱ لزوم تجزیه و تحلیل اندازه شرکت 29
۱۳-۲ شاخص های اندازه 30
۱-۱۳-۲ میزان دارایی شرکت 30
۲-۱۳-۲ میزان فروش کل شرکت 30
۳-۱۳-۲ لگاریتم فروش کل 31
۴-۱۳-۲ تعداد پرسنل شرکت 31
۵-۱۳-۲ ارزش بازار شرکت 31
۱۴-۲مفهوم ارزش 32
۱۵-۲ انواع ارزش 32
۱-۱۵-۲ ارزش اسمی 32
۳-۱۵-۲ ارزش بازار 33
۴-۱۵-۲ ارزش انحلال 34
۵-۱۵-۲ ارزش با فرض تداوم فعالیت شرکت 34
۶-۱۵-۲ ارزش ذاتی 34
۷-۱۵-۲ ارزش منصفانه 35
۱۶-۲ نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار (BE/ME ) 35
۱۷-۲ قیمت گذاری (ارزشیابی) دارایی های مالی 35
۱۸-۲ مدل بهینه سازی پرتفوی مارکوویتز 36
۱۹-۲ مدل های تعادلی 36
۱-۱۹-۲ نظریه قیمت گذاری آربیتراژ 37
۲-۱۹-۲ مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای 39
۱-۲-۱۹-۲ کاربردهای مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای 41
۳-۱۹-۲ مدل سه عاملی فاما و فرنچ 41
۱-۳-۱۹-۲ عامل اندازه 43
۲-۳-۱۹-۲ عامل ارزش 43
۲۴-۲ پیشینه تحقیق 44
۱-۲۴-۲ تحقیقات در خارج از ایران 44
۲-۲۴-۲ تحقیقات انجام شده در ایران 49
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
۱-۳- مقدمه 53
۲-۳ روش تحقیق 53
۳-۳ جامعه مطالعاتی 54
۴-۳ قلمرو تحقیق: 55
۱-۴-۳ قلمرو موضوعی تحقیق : 55
۲-۴-۳-قلمرو زمانی تحقیق : 55
۳-۴-۳-قلمرو مکانی تحقیق : 55
۵-۳ مدل تحلیلی تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیر های تحقیق 56
۶-۳ روش و ابزار گرد آوری اطلاعات 58
۷-۳ روش تجزیه و تحلیل داده ها 58
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
۱-۴ مقدمه: 64
۲-۴ شاخص های توصیفی متغیر ها 64
۳-۴ آزمون فرضیه ها 65
۱-۳-۴ فرضیه اول 67
۲-۳-۴ فرضیه دوم 71
۴-۴ آزمون فرضیات در حالت دو متغیره 75
۵-۴ آزمون معنی داری رگرسیون چند گانه 76
۶-۴ آزمون هم خطی 86
۷-۴ خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها 87
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۱-۵-مقدمه 91
۲-۵ نتایج آزمون فرضیه ها 91
۱-۲-۵ نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها در رگرسیون تک متغیره 91
۲-۲-۵ نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها در حالت رگرسیون دو متغیره 93
۳-۵ نتیجه گیری 93
۴-۵ پیشنهاد هایی مبنی بریافته های تحقیق 95
۵-۵ پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی 96
۶-۵ محدودیت های تحقیق 97
پیوستها:
پیوست الف: 99
پیوست ب: 105
پیوست ج: 111
پیوست د: 117
پیوست ه: 123
منابع و ماخذ:
منابع فارسی: 131
منابع لاتین: 133
منابع اینترنتی: 135
چکیده انگلیسی ....۱۳۶




ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09010633413 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 12
  •   تعداد محصول: 8,952
  •   بازدید امروز : 28,470
  •   بازدید هفته گذشته: 166,585
  •   بازدید ماه گذشته: 510,280