رابطه بین خط مشی های تقسیم سود سهام با معیارهای مختلف نقد شوندگی و عامل عدم نقد شوندگی

پایان نامه مطالعه رابطه بین خط مشی های تقسیم سود سهام با معیارهای مختلف نقد شوندگی و عامل عدم نقد شوندگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 119 صفحهچکیده:
با توجه به اهمیت نقد شوندگی سهام شرکتها در بازار سرمایه ، تحقیق حاضر در پی بررسی عوامل موثر بر نقد شوندگی است . در این راستا تاثیر سیاست های تقسیم سود سهام بر نقد شوندگی سهام شرکتها مورد آزمون قرار گرفته است . در این تحقیق از رگرسیون خطی چند گانه برای کلیه اطلاعات استفاده شده است . کلیه فرضیه ها بر روی ۱۸۵ عضو نمونه انجام شده است .
نتایج تحقیق نشان می دهد ، در سطح ۹۵ درصد اطمینان بین سیاست تقسیم سود و رتبه نقد شوندگی رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد . و بین سیاست تقسیم سود و نقد شوندگی با روش نرخ گردش ، نسبت آمیوست و نسبت آمیهود رابطه معنا داری وجود ندارد .
واژه های کلیدی : سیاستهای تقسیم سود ، رتبه نقد شوندگی ، نقد شوندگی به روش نرخ گردش ، نسبت آمیوست ، نسبت آمیهود

فهرست مطالب
چکیده: 1
مقدمه: 2
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه 4
۲-۱ تاریخچه مطالعاتی 5
۳-۱بیان مساله 8
۴-۱ چارچوب نظری تحقیق 9
۵-۱ فرضیه های تحقیق 15
۶-۱ اهداف و ضرورتهای پژوهش 16
۷-۱ حدود مطالعاتی 16
۱-۷-۱ قلمرو موضوعی 16
۲-۷-۱ قلمرو مکانی 16
۳-۷-۱ قلمرو زمانی 16
۸-۱ تعریف واژه ها و اصطلاحات 17
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
۱-۲ مقدمه 20
۲-۲ بخش اول : نقدشوندگی بازار 20
۱-۲-۲ عوامل تاثیرگذار بر نقد شوندگی در بازارهای نوظهور 22
۲-۲-۲ عوامل تاثیرگذار بر نقدشوندگی 23
۱-۲-۲-۲ تمرکز مالکیت 24
۲-۲-۲-۲ میزان سهام شناور آزاد 26
۳-۲-۲-۲ واسطه های خارجی 27
۴-۲-۲-۲ دسترسی به بازار 28
۵-۲-۲-۲ معامله ی اینترنتی 29
۶-۲-۲-۲ آزادسازی حساب سرمایه 30
۷-۲-۲-۲ هزینه های معامله 31
۸-۲-۲-۲ زیرساختهای معاملاتی 32
۹-۲-۲-۲ محصولات 34
۱۰-۲-۲-۲ پذیرش متقابل 36
۱۱-۲-۲-۲ مشارکت سرمایه گذاران جزء 36
۱۲-۲-۲-۲ اصلاحات در صندوقهای بازنشستگی و توسعه طرحهای سرمایه گذاری جمعی 37
۱۳-۲-۲-۲ تجدید ساختار بورسها 38
۱۴-۲-۲-۲ راهبری شرکتی 39
۱۵-۲-۲-۲ ارتباطات بین بازارها 40
۱۶-۲-۲-۲ کیفیت شرکتهای پذیرفته شده در بورس 41
۱۷-۲-۲-۲ موارد دیگر 41
۳-۲ بخش دوم : نقد شوندگی سهام و عوامل مربوط به آن 43
۱-۳-۲ عوامل نقد شوندگی سهام 43
۲-۳-۲ اجزای اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام 44
۳-۳-۲ هزینه های اجرای سفارش: 44
۴-۳-۲ هزینه های نگهداری موجودی: 44
۵-۳-۲ هزینه های انتخاب نادرست : 45
۶-۳-۲ مطالعات انجام شده در خصوص عوامل مؤثر بر اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام 45
۷-۳-۲ رابطه ی بین اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و بازده سهام شرکتها به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام 46
۱-۷-۳-۲ رابطه ی سیاست تقسیم سود و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام 46
۲-۷-۳-۲ رابطه ی ساختار سرمایه و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام 47
۳-۷-۳-۲رابطه ی بین حاکمیت شرکتی و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام 47
۴-۷-۳-۲ اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام و کیفیت سود 49
۵-۷-۳-۲ رابطه ی بین دوره ی نگهداری سهام و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام 50
۶-۷-۳-۲ تاثیر ناشناخته ماندن هویت معامله گران و یا سفارشات بر اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام 51
۷-۷-۳-۲ رابطه ی بین اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش قبلی سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام 52
۸-۷-۳-۲ اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و نقدشوندگی داراییها 53
۹-۷-۳-۲ اثر قوانین حقوقی و سیاسی بر اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام 53
۱۰-۷-۳-۲ تأثیر دستمزد حسابرسی براختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام 54
۱۱-۷-۳-۲ اثر عدم تقارن اطلاعاتی بر اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام 55
۴-۲ پیشینه تحقیق 56
۱-۴-۲ خارجی 56
۲-۴-۲ داخلی 57
فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق
۱-۳ مقدمه 59
۲-۳ طرح تحقیق 60
۳-۳ روش اجرای تحقیق 60
۴-۳مدل مفهومی تحقیق 61
۵-۳ جامعه و نمونه مطالعاتی 61
۶-۳ روش و ابزار گرد آوری اطلاعات 64
۷-۳ متغییرهای مورد مطالعه در تحقیق و روش اندازه گیری متغیرها 64
۱-۷-۳ روش اندازه گیری سیاستهای تقسیم سود ( متغییرمستقل ) : 64
۲-۷-۳روشهای اندازه گیری نقد شوندگی : ( متغیرهای وابسته ) 64
۸-۳ روش تحلیل داده ها 65
۹-۳ فرایند آزمون فرضیه ها 66
۱۰-۳ روش آزمون فرضیه ها 67
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
۱-۴ مقدمه‏ 69
۲-۴ شاخص های توصیفی متغیرها 69
۳-۴ تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق 70
۴-۴ بررسی فرض نرمال بودن متغیرها: 71
۵- ۴ خلاصه تجزیه وتحلیل ها به تفکیک هرفرضیه به شرح ذیل بیان می شود 72
۱-۵-۴ تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اول: 72
۲-۵-۴ تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه دوم: 74
۳-۵-۴ تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه سوم: 76
۴-۵-۴ تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه چهارم: 78
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
۱-۵ مقدمه 82
۲-۵ ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها 83
۱-۲-۵ نتایج فرضیه اول 83
۲-۲-۵ نتایج فرضیه دوم 83
۳-۲-۵ نتایج فرضیه سوم 84
۳-۲-۵ نتایج فرضیه چهارم 84
۳-۵ نتیجه گیری کلی تحقیق 84
۴-۵ پیشنهادها 84
۱-۴-۵ پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های فرضیات پژوهش 85
۲-۴-۵ پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی 85
پیوست ها
پیوست الف:نام شرکتها در سال ۱۳۸۴ 87
پیوست ب:نام شرکتها در سال ۱۳۸۵ 89
پیوست ج: نام شرکتها در سال ۱۳۸۶ 91
پیوست د:نام شرکتها در سال ۱۳۸۷ 93
پیوست ه :نام شرکتها در سال ۱۳۸۸ 95
منابع و ماخذ
منابع فارسی 117
منابع لاتین 118
چکیده لاتین 119
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09010633413 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 12
  •   تعداد محصول: 8,952
  •   بازدید امروز : 28,891
  •   بازدید هفته گذشته: 167,006
  •   بازدید ماه گذشته: 510,701