بررسی تجارت الکترونیک از دیدگاه فقه امامیه و حقوق بین الملل

بررسی تجارت الکترونیک از دیدگاه فقه امامیه وحقوق بین الملل
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 120 صفحه


چکیده :
اینترنت همراه با رشد روزافزون خود، کاربردهای فراوانی در صنایع مختلف یافته است. امروزه اینترنت بعنوان رسانه‌ای قدرتمند در اختیار صنعت تجارت قرار گرفته است. بدلیل ویژگی‌ها و مزیتهای فراوانی که اینترنت در مقایسه با تجارت سنتی دارد نتیجه آن شده تا با ارائه این پایان نامه که در یک مقدمه و پنج فصل تدوین یافته محور های زیر بر اساس کتب فقهی و در پایان هر موضوع در حد توان به قوانین موضوعه اشاره گردد تا مطالبی برای دوستداران روشن شود.
فصل اول که شامل سه بخش است . بخش اول شامل کلیات ، بخش دوم شامل تعاریف و اصطلاحات و بخش سوم شامل تاریخچه تجارت الکترونیک ،تجارت الکترونیک در حقوق ایران ،ویژگی ها و شاخص ها و قلمرو شمول قانون تجارت الکترونیک است.
فصل دوم به بررسی مستندات و ادلّه حجیّت تجارت الکترونیک در دو بخش، بخش اول منابع شامل قرآن و قانون و مقررات پس از انقلاب اسلامی در زمینه تجارت الکترونیک و در بخش دوم محور های قانون تجارت الکترونیک ،پیش نیاز های استقرار و نهادینه شده آن می پردازد.
فصل سوم نیز در دو بخش مجزا که بخش اول مربوط می شود به نقش تصویب قانون تجارت الکترونیک در تحقق تجارت الکترونیکی،ارکان حقوق تجارت الکترونیک ایران و چارچوب های نظری آن وهمچنین بخش دوم مربوط می شود به معاملات الکترونیکی از دیدگاه فقه شیعه ،قاعده های تراضی ، لزوم صحت و …و رابطه آن ها با تجارت الکترونیک .
فصل چهارم در دو بخش به بررسی روندهای شکل گیری تجارت الکترونیک و مدل های آن و اصول حقوق تجارت الکترونیک و قاعده ی اعتبار نظریه ی وصول در قراردادهای الکترونیکی داخلی و بین المللی اختصاص دارد.
فصل پنجم در چهار بخش، بخش اول شرایط انجام تجارت الکترونیکی ،حمایت از داده ها ،خیار مجلس در قراردادهای الکترونیکی و بخش دوم به مرجع حل اختلافات و ادله الکترونیکی اثبات دعوی نظریه معادل کارکردی و اوصاف آن و بخش سوم به امضای الکترونیکی و انواع آن ،مراجع صدور امضای الکترونیکی و در آخر چگونگی معامله از طریق اینترنت و مراحل آن و موانع و راهکارهای تجارت الکترونیک در کشورمان اختصاص دارد.


فهرست
چکیده 1
مقدمه ۲
۱ـ فصل اول: کلیات تجارت الکترونیک 3
۱ـ۱ـ کلیات 4
۱ـ۱ـبیان مسأله 4
۱ـ۲ـ پیشینه تحقیق ۵
۱ـ۳ـ ضرورت ، اهداف و اهمیت موضوع ۷
۱ـ۴ـ پرسش های تحقیق ۸
۱ـ۵ـ فرضیه های تحقیق ۹
۱ـ۶ـ روش تحقیق ۱۰
۲ـ فصل دوم : فصل دوم: تعاریف ، تاریخچه ، مستندات و ادله تجارت الکترونیک ۱۱
۲ـ۱-تعاریف و اصطلاحات ۱۲
۲-۱-۱- تعاریف تجارت الکترونیکی ۱۲
۲ـ۱ـ۲ـ تعاریف تجارت الکترونیک از دیدگاه تجاری، علم ارتباطات، علم فناوری اطلاعات فرد،گروه 13
۲ـ۱ـ۳ـ اهمیت تجارت الکترونیک درمعارف اسلامی 16
۲ـ۲ـ بخش دوم : تاریخچه تجارت الکترونیک 25
۲ـ۲ــ۱ـ تاریخچه پیدایش و شکل گیری تجارت الکترونیک 25
۲ـ۲ــ۲ مستحدثه بودن تجارت الکترونیکی 26
۲ـ۲ــ۳ـ تجارت الکترونیک در حقوق ایران ۲۸
۲ـ۲ــ۴ـ ویژگی ها و شاخصه های قانون تجارت الکترونیکی ۳۰
۲-۲-۵- قلمروشمول قانون تجارت الکترونیک ایران ۳۱
۲-۳-مستندات وادله حجیت تجارت الکترونیکی ۳۳
۲-۳-۱- قرآن کریم 33
۲-۳-۲-قانون ۳۴
۲ـ۳ـ۳ ـ مقررات مهم پس از انقلاب اسلامی ۳۵
۳-فصل سوم:محورها و نقش قانون تجارت الکترونیک ، روندهای پیدایش و شکل گیری تجارت الکترونیک ۳۷
۳-۱-محورهای قانون تجارت الکترونیکی ۳۸
۳-۱-۱-محورهای اصلی قانون تجارت الکترونیکی ۳۸
۳-۱-۲-پیش‌نیازهای استقرار و نهادینه شدن تجارت الکترونیک ۴۰
بخش دوم: ۳-۲-نقش قانون تجارت الکترونیک ۴۳
۳-۲-۱-نقش تصویب قانون تجارت الکترونیکی در تحقق تجارت الکترونیکی ۴۳
۳-۲-۲- ارکان حقوق تجارت الکترونیک ایران ۴۴
۳-۲-۳-چارچوب نظری تجارت الکترونیک. ۴۵
۳-۳-بخش سوم: معاملات الکترونیکی از دیدگاه فقه شیعه ۴۷
۳-۳-۱- معاملات الکترونیکی بعنوان بخشی از عملیات جهانی سازی .۴۷
۳-۳-۲-معاملات الکترونیکی بعنوان وسیله کسب درآمد ۵۰
۳-۳-۳- معاملات الکترونیکی و مستحدثات مربوط به آنها ۵۹
۳-۳-۴-تجارت الکترونیکی بیع یا معاطات ۶۲
۴-فصل چهارم: مراحل شکل گیری و اصول تجارت الکترونیک ۶۴
۴-۱-بخش اول: روندهای پیدایش و شکل گیری تجارت الکترونیک ۶۵
۴-۱-۱-روندهای پیدایش و شکل گیری تجارت الکترونیک.۶۵
۴-۱-۲-مدل های تجارت الکترونیک. ۶۶
۴-۲-بخش دوم: اصول حقوق تجارت الکترونیک ۶۸
۴-۲-۱-اصل لزوم امکان شناسایی پیام های ارائه شده در شبکه ۶۸
۴-۲-۲-اصل اعتبار امضای الکترونیکی ۶۹
۴-۲-۳-قاعده ی اعتبار نظریه ی وصول در قراردادهای الکترونیکی داخلی و بین المللی ۷۲
۴-۲-۴-اصل برابری اعتبار ادله ی الکترونیکی با سایر ادله ی اثبات ۷۵
۴-۲-۵- اصل اختیار فسخ حداقل هفت روزه برای مصرف کننده در معامله ی از راه دور ۷۶
۴-۳-بخش سوم: شرایط لازم جهت انجام معاملات الکترونیک ۸۱
۴-۳-۱-شرایط انجام مباد‌لات الکترونیکی ۸۱
۴-۳-۲- حمایت از داده ها ۸۳
۴-۳-۳- شناسایی قانونی قراردادهای الکترونیکی ۸۵
۴-۳-۴-خیار مجلس در قراردادهای ا‌لکترونیکی ۸۶
۴-۴-بخش چهارم: حل و فصل اختلافات و اد‌له ا‌لکترونیکی اثبات دعوی ۸۸
۴-۴-۱-حل و فصل اختلافات در خارج از دادگاه ۸۸
۴-۴-۲- اد‌له (اسناد) ا‌لکترونیکی ۸۸
۴-۴-۳- نظریه معادل های کارکردی ۹۱
۴-۴-۴-شرایط کارکردهای نوشته ۹۲
۴-۵-بخش پنجم:امضای الکترونیکی و انواع آن ۹۴
۴-۵-۱-مفهوم امضای ا‌لکترونیکی ۹۴
۴-۵-۲-انواع امضاهای الکترونیکی ۹۵
۴-۵-۳- تقسیم‌بندی بر مبنای سطح ایمنی فراهم شده .۹۶
۴-۵-۴- امضای دیجیتال«امضای الکترونیکی پیشرفته و ایمن» 97
۴-۵-۵- عملیات خردسازی ۹۸
۴-۵-۶- مراجع گواهی ۹۹
۴-۵-۷-دفاتر صدور گواهی الکترونیکی 101
۴-۶-بخش ششم:معامله از طریق اینترنت 102
۴-۶-۱-چگونگی معامله از طریق اینترنت و مراحل آن 102
۴-۶-۲-موانع و راهکارهای تجارت الکترونیک در ایران 103
فصل پنجم:نتیجه گیری،منابع،چکیده انگلیسی ۱۰۴
نتیجه گیری 107
منابع 108
چکیده انگلیسی 110

 
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09010633413 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 12
  •   تعداد محصول: 8,984
  •   بازدید امروز : 5,257
  •   بازدید هفته گذشته: 162,818
  •   بازدید ماه گذشته: 506,607