بررسی انتقال قرارداد در حقوق ایران

کارتحقیقی بررسی انتقال قرارداد در حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 34 صفحه


چکیده
انتقال قرارداد عبارت از حالتی است که به موجب آن شخص ثالثی جانشین یکی از طرفین عقل می گردد. به بیان دیگر، در انتقال قرارداد هدف این است که موقعیت قراردادی یکی از طرفین همراه ‏با تمامی حقوق و تعهدات ناشی از آن به شخص ثالثی منتقل گردد. برای مثال، مالکی تعهد می کند که ملک خود را در برابر مبلغی به دیگری بفروشد و طرف قرارداد این حق تملک را به دیگری انتقال می دهد و او را جانشین خود می کند. به نظر می رسد مقایسه ی انتقال قرارداد با برخی نهادهای حقوقی مشابه به روشن شدن ‏مفهوم انتقال قرارداد کمک کند.نوشتار حاضر به بررسی موضوع انتقال قرار داد می پردازد. دراین نوشتار، پس از ارائه تعریف از عقد و قرارداد انتقال قرار داد، این امر را بر مبنای موقعیت قراردادی امکان پذیر دانسته و برای آن ماهیت حقوقی مستقلی در نظر گرفته است. همچنین ضمن تقسیم انتقال قرارداد به قهری، قضایی و قرار دادی، شرایط آنها را مورد بررسی قرار داده است. در پایان نیز به آثارانتقال قرارداد پرداخته شده است.
‏واژگان کلیدی:اتقال قرارداد – موقعیت قراردادی انتقال قهری انتقال قضایی – انتقال قراردادی

فهرست مطالب
چکیده أ‌
‏ مقدمه 1
فصل اول : کلیاتی بر مفهوم عقد و قرارداد 2
۱-۱- شناخت مفاهیم عقد و قرارداد 2
۱-۱-۱- مفهوم عقد 2
۱-۱-۱-۱- تعریف عقد از جهت تحلیلی 4
۱-۱-۱-۲- تعریف عقد از حیث دایره شمول 5
۱-۱-۱-۳- تعریف عقد در قانون مدنی 6
۱-۱-۱-۴- عقد در فقه 8
۱-۱-۲- مفهوم قرارداد 9
۱-۱-۲-۱- تعریف قرار داد از جهت تحلیلی 9
۱-۱-۲-۲- تعریف قرار داد از حیث دایره شمول 9
فصل دوم : بررسی مبانی و چگونگی انتقال قرارداد در حقوق موضوعه 10
۲-۱- تعریف و ماهیت حقوقی انتقال قرارداد 10
۲-۱-۱- تعریف انتقال قرارداد 10
۲-۱-۱-۱- مقایسه ی انتقال قرارداد یا انتقال دین و طلب 10
۲-۱-۱-۲- مقایسه ی انتقال قرارداد یا تبدیل تعهد 11
۲-۱-۱-۳- مقایسه ی انتقال قرارداد با واگذاری اجرای تعهد به شخص ثالث 12
۲-۱-۱-۴- مقایسه ی انتقال قرارداد با قرارداد دیگری که نسبت به موضوع عقد بسته می شود. 12
‏2-1-2- قراردادهای قابل انتقال 13
‏2-1-3- ماهیت حقوقی انتقال قرارداد 14
۲-۲- اقسام و شرایط قرارداد انتقال 17
۲-۲-۱- اقسام انتقال قرارداد 17
‏2-2-1-1- انتقال قهری: 17
۲-۲-۱-۲- انتقال قضایی: 18
۲-۲-۱-۳- انتقال قراردادی: 19
۲-۲-۲- شرایط انتقال قراردادی: 22
‏2-2-2-1- لزوم رضایت طرف اصلی قرارداد: 22
۲-۲-۲-۲- قالب حقوقی انتقال قرارداد: 25
۲-۳- آثار انتقال قرارداد 26
۲-۳-۱- قائم مقامی انتقال گیرنده به جای انتقال دهنده 26
۲-۳-۲- انتقال تضمینات 27
‏2-3-3- انتقال دفاعیات 27
نتیجه گیری 29
منابع و ماخذ 30
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
دانلود سرای دانشجویی
فروشگاه ساز فایل تمامی خدمات لازم برای راه اندازی و ساخت یک فروشگاه را در اختیار شما می گذارد. شما بدون نیاز به هاست ، دامنه ، هزینه های بالای برنامه نویسی و طراحی سایت می توانید فروشگاه خود را ایجاد نمایید .
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 11
  •   تعداد محصول: 9,340
  •   بازدید امروز : 6,058
  •   بازدید هفته گذشته: 96,773
  •   بازدید ماه گذشته: 326,054