بررسی نقش ارزشیابی در نظام پرداخت کارکنان دولت

بررسی نقش ارزشیابی در نظام پرداخت کارکنان دولت

نوع فایل: word

قابل ویرایش 150 صفحه

 

مقدمه:

1-نحوه انتخاب موضوع:

به موازات رشد وتوسعه حقوق عمومی درسطح بین الملل، مباحث مربوط به اصل حاکمیت قانون و قانونمداری،جزو سرفصلهای درس حقوق اداری درمقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی گنجانده شده است ودراین راستابحث وبررسی پیرامون قانونمندی وعادلانه بودن اصول ومعیارهای ارزشیابی در نظام اداری واستخدامی کشور،همواره توجه دانش پژوهان حقوق عمومی و مدیریت منابع انسانی رابه خودجلب نموده است.

ازطرفی طبق اصل سوم قانون اساسی ج.ا.ا، رفع تبعیض ناروا وایجاد نظام اداری صحیح وعادلانه بمنظور تحقق عدالت اجتماعی واقتصادی تکلیف قانونی دولت می باشد،بنابراین بازنگری اساسی در نظام ارزشیابی ونظام پرداخت کارکنان دولت،به عنوان مهمترین محورانجام اصلاحات ، درعرصه قانونمداری از دغدغه های اصلی دولت بشمارمی آیددلایل مذکور وهمچنین علاقه مندی و انگیزه ناشی ازمطالعات قبلی با راهنمایی های استاد محترم ”جناب آقای دکتر امیرارجمند“،موجب گردیدکه موضوع پایان نامه خود را باعنوان ”نقش ارزشیابی عملکرد در نظام پرداخت کارکنان دولت“انتخاب نمایم.

 دراین تحقیق، سعی شده است ضمن بررسی مبانی قانونی وجایگاه نظام ارزشیابی عملکرد ازدیدگاه اسلام وحقوق ایران ، با طرح سه فرضیه وسه سؤال، ضوابط جاری ارزشیابی عملکرد شاغلین دستگاههاوسازمانهای دولتی ومیزان اثربخشی آن درنظام پرداخت حقوق ومزایای کارکنان دولت،مورد تجزیه وتحلیل حقوقی قرارگرفته وپاسخ مناسبی داده شود.

ارزشیابی ابزارمؤثری درمدیریت منابع انسانی است که طی سالهای اخیربطورروزافزونی موردتوجه اغلب سازمانها،مؤسسات وشرکتهای دولتی وغیردولتی قرارگرفته است.نتایج تحقیقات انجام شده نشان می دهدبااستفاده صحیح ومنطقی ازاین ابزار،سازمانهاباکارائی بهتری به اهداف موردنظرخودمی رسندوازطرفی منافع وخواسته های کارکنان نیزبنحومطلوب تامین می گردد.

2- روش تحقیق:

در تهیه مطالب و یافته های این تحقیق از روش کتابخانه ای استفاده شده و در مجموعه کتابخانه های موجود در دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه تهران، مرکز آموزش مدیریت دولتی مراجعه و از بانکهای اطلاع رسانی دانشگاهها سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشورو مرکز آموزش مدیریت دولتی جهت جستجوی موضوعی کتب و مقالات مرتبط بهره گیری شد است .  اغلب منابع و متون موجود با نگرش مدیریتی و بعضاً آموزشی و یا کاربردهای تولیدی وصنعتی نگاشته شده ،تحلیلها ونظریات ارایه شده بیشتر جنبه عملی و اقتصادی دارند تا حقوقی .

 

فهرست مطالب:

مقدمه 

فصل اول : جایگاه نظام ارزشیابی عملکرد وپاداش دراسلام

بخش اول – مبانی ارزشیابی ازدیدگاه قرآن                   

مبحث اول- فلسفه خلقت وضرورت ارزشیابی درنظام آفرینش                

مبحث دوم- مصادیق ارزشها وضد ارزشهای ذاتی انسان از نظر قرآن          

بخش دوم – معیارها وروشهای ارزشیابی ازدیدگاه اسلام          

مبحث اول- معیارا یمان توأم باعمل صالح                                

مبحث دوم-معیار تقوا                                              

مبحث سوم - معیار عدالت                                           

مبحث چهارم – روشهای ارزشیابی در قرآن                                

بخش سوم – انگیزش وجبران خدمات در اسلام                 

مبحث اول- نظریه انگیزش دراسلام                                    

مبحث دوم- پاداش وامتیازات درقرآن                                  

مبحث سوم- نظام پرداخت ازدیدگاه اسلام                                

بخش دوم-نظام ارزشیابی عملکردکارکنان دولت:

میحث اول- اصول ومعیارهای ارزشیابی عملکردکارکنان

مبحث دوم –روشهای ارزشیابی عملکرد کارکنان

مبحث سوم- قابل دفاع بودن ارزشیابی عملکرد وحق اعتراض کارکنان دولت

فصل دوم– جایگاه نظام ارزشیابی عملکرد درحقوق ایران

بخش اول – مبانی قانونی ارزشیابی                               

مبحث اول- مبانی ارزشیابی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران            

مبحث دوم – مبانی ارزشیابی درقوانین موضوعه ایران                       

بخش دوم-نظام ارزشیابی عملکردکارکنان دولت                     

میحث اول- اصول ومعیارهای ارزشیابی عملکردکارکنان                        

مبحث دوم –روشهای ارزشیابی عملکرد کارکنان                             

مبحث سوم - قابل دفاع بودن ارزشیابی عملکرد وحق اعتراض کارکنان دولت      

فصل سوم - نقش متقابل ارزشیابی عملکرد ونظام پرداخت

 کارکنان دولت

بخش اول: نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد وشایستگی کارکنان           

مبحث اول- طرح های پرداخت مبتنی برعملکرد                              

مبحث دوم- آثار مثبت و منفی پرداختهای مبتنی بر ارزیابی عملکرد               

مبحث سوم- افزایش حقوق مبتنی بر شایستگی                              

بخش دوم: نظام پرداخت کارآمد ونقش آن درکارائی                  

مبحث اول- عوامل انگیزشی نظام پرداخت کارآمد                               

مبحث دوم: پاداش و نقش آن در افزایش کارایی                       

بخش سوم: رابطه نظامهای پرداخت حقوق بابهره وری وتحولات نظام پرداخت

کارکنان دولت                                                             

مبحث اول-تاریخچه وتحولات نظام پرداخت کارکنان دولت                     

مبحث دوم- تفاوت نظام هماهنگ پرداخت بانظام حقوق ومزایای قبلی                               

مبحث سوم- دلایل ناکارآمدی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت            

نتیجه گیری و پیشنهاد                                    

منابع ومآخذ                                            
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
دانلود سرای دانشجویی
فروشگاه ساز فایل تمامی خدمات لازم برای راه اندازی و ساخت یک فروشگاه را در اختیار شما می گذارد. شما بدون نیاز به هاست ، دامنه ، هزینه های بالای برنامه نویسی و طراحی سایت می توانید فروشگاه خود را ایجاد نمایید .
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 11
  •   تعداد محصول: 9,151
  •   بازدید امروز : 485
  •   بازدید هفته گذشته: 26,740
  •   بازدید ماه گذشته: 174,755