رابطه فرم و محتوا در تزیینات شمعدان ها و قندیل های دوره صفویه

مطالعه رابطه فرم و محتوا در تزیینات شمعدان ها وقندیل های دوره صفویه
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 145 صفحه


چکیده:
در دوران صفویه شاه اسماعیل مذهب شیعه را به عنوان مذهب رسمی سلسله صفوی اعلام کرد. تداوم و عمر طولانی این سلسله و استحکام جنبه های مذهبی و فرهنگی موجب تقویت و تحکیم سنت هنری آن گردید. در این دوره فلزکاری و ساخت و قلمزنی مصنوعات طلا، نقره، برنج و مس ابعاد وسیعی داشت. از ویژگی های آثار فلزی این دوره، طرح و فرم شمعدانهای بسیار حجیم و سنگین در قرن هشتم و نهم هجری جای خود را به ظرافت شکل و خطی داده است؛ که به زبان فارسی اعم از اشعار عرفانی و نام ائمه به خصوص نام حضرت علی(ع) به تنهای و یا در کنار الله و محمد(ص)، دعا در مدح دوازده امام وقسمت هایی از دعای پر فیض ناد علی در این دوره دیده می شود. کتیبه های موجود بر بدنه آنها عموماً به خط ثلث و نسخ و نستعلیق است. ما در این تحقیق به روش تحلیلی و توصیفی، بنیادی به بررسی شمعدان ها و قندیل ها پرداخته ایم.
کلمات کلیدی: دوره صفویه، هنر فلز کاری، تزیین، فرم ومحتوا، شمعدان، قندیل، آلات روشنایی

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه ‌ن
فصل اول: کلیات تحقیق 1
۱-۱ شرحموضوع 2
۱-۲ بیانسوالاتدرتحقیق 2
۱-۳ اهدافواهمیتانجامتحقیق 2
۱-۴ روشانجامتحقیق 2
۱-۵ پیشینهتحقیق 2
۱-۶ مشکلاتپیشرو 3
۱-۷ جامعه آماری ۳
فصل دوم: تاریخچه فلزکاری پس از اسلام تا دوره ی صفوی 4
۲-۱ فلزکاریقروناولیه۵
۲-۲ فلزکاریدردورانسلجوقیان 8
۲-۲-۱ انواع صنایع فلزکاری دوره سلجوقی 11
۲-۳ فلزکاریدردورانموصل 14
۲-۳-۱شمعدانابنفتوحموصلی 15
۲-۴ فلزکاریدورانمغولوایلخانی 18
۲-۵ هنرفلزکاریدرخراسان 21
۲-۶- فلزکاریدورانتیموری 22
۲-۷ فلزکاری دوره صفویه 27
فصل سوم: بررسی فن تزئینات فلزات و کتیبه شناسی 31
۳-۱ انواعفلزاتاستفادهشدهدردورانباستان 32
۳-۲ تکنیکهایساختوشکلدهیاشیاءفلزیایراندردوراناسلامی 32
۳-۲-۱ قالبگیرییاریختهگری 32
۳-۲-۱-۱ قالبروباز 33
۳-۲-۱-۲ قالببستهیادوکفه 33
۳-۲- ۲ کندهکاری۳۳
۳-۲-۳ قلمزنیوحکاکی 34
۳-۲-۴ فلزکوبییاترصیعکاری 34
۳-۲-۵ سیاهقلم 35
۳-۲-۶ میناکاری 36
۳-۲-۷ مشبککاری 36
۳-۴ نقوشتزئینیدرهنرفلزکاریدوراناسلامی۳۷
۳-۴-۱ تزئیناتنقوشهندسی 37
۳-۴-۲ تزئیناتنقوشگیاهییانباتی 39
۳-۴-۳ تزئیناتنقوشانسانی 40
۳-۴-۴ تزئیناتنقوشحیوانیوموجوداتافسانهای 40
۳-۴-۴-۱ شیر 42
۳-۴-۵ تزئیناتنقوشکتیبهای 43
۳-۴-۵-۱ خطکوفی 43
۴-۳-۵-۲خطثلث 44
۳-۴-۵-۳ خطنستعلیق 45
فصل چهارم: ادبیات قندیل¬ها و شمعدانهای دوران صفویه 46
۴-۱ تاریخچهرواج‌،ساخت‌واستفاده‌ازچراغ‌درجهان‌اسلام‌ 47
۴-۲ افسانه‌هاییدرموردچراغ 47
۴-۳ نگاهیبهمفهومنوردرفرهنگاسلامی 47
۴-۴ بررسیلغویمشکات 48
۴-۵ مفهومچراغوقندیل 48
۴-۶ قندیلدرادبیاتفارسی ۴۸
۴-۷ ساختاروجنسقندیل ها ۴۹
۴-۷-۱ قندیلهایفلزی 50
۴ – ۸ شمعدانها 51
فصل پنجم: بررسی نمونه¬هایی از قندیل¬ها و شمعدانهای دوران صفوی 54
۵-۱ بررسی نمونه¬هایی از قندیل¬های دوره صفویه 55
۵-۲ بررسینمونههاییازشمعدانهایدورهصفوی 67
فصل ششم: نتیجه گیری 123
نتیجهگیری 124
منابعومأخذ 126
چکیده انگلیسی 129


 
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09395794439 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 11
  •   تعداد محصول: 8,875
  •   بازدید امروز : 4,778
  •   بازدید هفته گذشته: 84,568
  •   بازدید ماه گذشته: 632,159