نقش کیفیت گزارشگری مالی در کاهش آثار محدود کننده سیاست تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری

نقش کیفیت گزارشگری مالی در کاهش آثار محدود کننده سیاست تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری
نوع فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات : 201 صفحه
 

چکیده
تئوری نامربوط بودن تقسیم سود پیش بینی می نماید که در بازارهای سرمایه کارا ، سیاست تقسیم سود نباید بر روی تصمیمات سرمایه گذاری تاثیر داشته باشد . در حالیکه در بازارهای ناکارا ، محدودیت های تامین وجوه خارجی که از اطلاعات نامتقارن ناشی می شوند ، می تواند شرکت ها را مجبور به صرفنظر نمودن از پروژه های سرمایه گذاری با ارزش به جهت پرداخت سود تقسیمی نماید. در این تحقیق ، نقش کیفیت گزارشگری مالی به عنوان متغیری مستقل در کاهش آثار محدود کننده سیاست تقسیم سود بر روی سرمایه گذاری ها مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است . لذا هدف تحقیق حاضر آزمون نقش کیفیت گزارشگری مالی در کاهش رقابت بین تصمیمات تقسیم سود و تصمیمات سرمایه گذاری در شرکت ها برای وجوه و منابع داخلی از طریق کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و بهبود دسترسی به وجوه و منابع خارجی است که ضرورت تحقیق مستقلی را در بازار سرمایه ایران ایجاب می نماید . بدین منظور داده های ۱۲۲ شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران در طول دوره زمانی ۶ ساله ۱۳۸۶ الی ۱۳۹۱ ( ۷۳۲ سال – شرکت ) به عنوان نمونه آماری به روش حذف سیستماتیک در نظر گرفته شده است . برای آزمون فرضیه های تحقیق بر حسب مورد از روش رگرسیون ترکیبی و پانل ( مدل اثرات ثابت و تصادفی ) استفاده شده است. یافته ها و نتایج حاصل از پژوهش با استفاده از تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره نشان می دهد که کیفیت بالای گزارشگری مالی به طور معناداری اثر منفی تقسیم سود بر روی سرمایه گذاری ها را کاهش می دهد. اما این تاثیر کاهنده برای سرمایه گذاری های تحقیق و توسعه معنادار نبوده است. علاوه بر آن، نقش تعدیل کننده کیفیت گزارشگری مالی بخصوص برای شرکت هایی که بخش عمده ای از ارزش شرکت به فرصت های رشد آن ها وابسته است ، اهمیت بیشتری دارد . این نتایج ، نقش مهم کیفیت گزارشگری مالی در تعدیل تضاد بین تصمیمات سرمایه گذاری و تقسیم سود شرکت ها را روشن می نماید و بدان وسیله احتمال آنکه شرکت ها از پروژه ها و طرح های سرمایه گذاری با ارزش به جهت پرداخت سود تقسیمی صرفنظر نمایند را کاهش می دهد . واژه های کلیدی : کیفیت گزارشگری مالی ، تقسیم سود ، سرمایه گذاری ها


فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
فصل اول- کلیات تحقیق
۱-۱) مقدمه 3
۱-۲) بیان مساله 5
۱-۳ ) اهمیت و ضرورت تحقیق 6
۱-۴) اهداف تحقیق 7
۱-۴-۱) اهداف علمی 7
۱-۴-۲) اهداف کاربردی 8
۱-۵)چارچوب نظری 8
۱-۶) فرضیات تحقیق 11
۱-۷) حدود مطالعاتی 11
۱-۷-۱) قلمرو مکانی تحقیق 11
۱-۷-۲) قلمرو زمانی تحقیق 11
۱-۷-۳) قلمرو موضوعی تحقیق 11
۱-۸) تعریف واژه ها واصطلاحات تحقیق 12
۱ -۹) ساختار تحقیق 13
فصل دوم – مبانی نظری و پیشینه تحقیق
۲-۱) مقدمه 16
۲-۲)عناصرکیفیت گزارشگری مالی 16
۲-۳) کیفیت صورت های مالی درمقایسه با کیفیت گزارشگری مالی 18
۲-۴) رویکرد های مختلف برای ارزیابی کیفیت گزارشگری مالی 18
۲-۴-۱) رویکرد نیازهای استفاده کنندگان 19
۲-۴-۲) رویکرد حمایت ازسرمایه گذار/ سهامدار 20
۲-۵)چارچوب پیشنهادی 21
۲-۶) هدف های گزارشگری مالی 22
۲-۶-۱) فراهم آوردن اطلاعات لازم برای ارزیابی وضعیت مالی و بنیه اقتصادی 22
۲-۶-۲) فرآهم آوردن اطلاعات لازم برای ارزیابی عملکرد و توان سودآوری 22
۲-۶-۳) فراهم آوردن اطلاعات لازم برای ارزیابی چگونگی تامین و مصرف وجوه نقد 23
۲-۶-۴ ) فراهم آوردن اطلاعات لازم برای ارزیابی چگونگی ایفای مسئولیت مباشرت مدیریت و انجام تکالیف قانونی 24
۲-۶-۵) فراهم آوردن اطلاعات مکمل برای درک بهتر اطلاعات مالی ارائه شده و پیش بینی وضعیت آتی 25
۲-۷ ) سئوالات مرتبط با ارزیابی کیفیت گزارشگری 26
۲-۷-۱) استمرارسود: 26
۲-۷-۲) اطلاعات تفکیکی: 27
۲-۷-۳) ارزش تأیید کنندگی: 27
۲-۷-۴) بموقع بودن: 28
۲-۷-۵) رسیدگی پذیری: 28
۲-۷-۶) کامل بودن: 29
۲-۷-۷) محتوا: 29
۲-۷-۸) بیطرفی: 30
۲-۷-۹) مقایسه پذیری: 31
۲-۷-۱۰) ثبات رویه: 31
۲-۷-۱۱) شفافیت (صراحت و روشنی): 32
۲-۸) ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری 32
۲-۸-۱) خصوصیات کیفی مرتبط با محتوای اطلاعات 33
۲-۸-۱-۱) مربوط بودن: 33
۲-۸-۱-۲) قابل اتکا بودن: 34
۲-۸-۲)خصوصیات کیفی اصلی مرتبط با ارائه اطلاعات: 35
۲-۸-۲-۱) قابل مقایسه بودن: 35
۲-۸-۲-۲) قابل فهم بودن: 36
۲-۹) ویژگی های کیفی بین المللی اطلاعات 36
۲-۱۰) محدودیت های اجرایی حاکم بر ویژگی های کیفی اطلاعات مالی 37
۲-۱۰- ۱) بموقع بودن: 37
۲-۱۰-۲) فزونی منافع برهزینه: 38
۲-۱۰-۳) اهمیت: 38
۲-۱۰-۴) موازنه بین خصوصیات کیفی : 38
۲-۱۱) مفهوم کیفیت سود 39
۲-۱۲) اهمیت ارزیابی کیفیت سود 40
۲-۱۳) روش های اندازه گیری کیفیت سود 41
۲-۱۳-۱) اندازه گیری کیفیت سود براساس ویژگی های سریهای زمانی سود 42
۲-۱۳-۱-۱) ثبات سود 42
۲-۱۳-۱-۲) قابلیت پیش بینی 43
۲-۱۳-۱-۳) تغییرپذیری 44
۲-۱۳-۲) اندازه گیری کیفیت سود براساس رابطه بین سود، اقلام تعهدی و وجه نقد 44
۲-۱۳-۲-۱) نسبت وجه نقد حاصل از عملیات به سود 46
۲-۱۳-۲-۲) پیش بینی اجزای اختیاری اقلام تعهدی به کمک متغیرهای حسابداری 47
۲-۱۳-۲-۳) پیش بینی روابط بین اقلام تعهدی و جریان های نقدی 49
۲-۱۳-۳)اندازه گیری کیفیت سود براساس خصوصیات کیفی چارچوب مفهومی FASB 49
۲-۱۴) مفاهیم مرتبط با سیاست تقسیم سود 50
۲-۱۴-۱) سیاست تقسیم سود 50
۲-۱۴-۲) اهداف سیاست تقسیم سود 52
۲-۱۴-۳) عوامل تعیین کننده سیاست تقسیم سود 53
۲-۱۴-۴) تئوری‌های مربوط به سیاست تقسیم سود 56
۲-۱۴-۴-۱) مدل اطلاعات کامل – عامل مالیات: 57
۲-۱۴-۴-۲) مدل نابرابری اطلاعاتی(عدم تقارن اطلاعاتی) : 58
۲-۱۴-۴-۳) مدل های رفتاری: 60
۲-۱۵) پیشینه تحقیق 62
۲-۱۵-۱) تحقیقات خارجی 62
۲-۱۵-۲) تحقیقات داخلی 67
۲-۱۶) تاریخچه مطالعاتی 74
۲-۱۷)خلاصه فصل 79
فصل سوم- روش‌ اجرای تحقیق
۳-۱) مقدمه 82
۳-۲) روش تحقیق 82
۳-۳( جامعه مطالعاتی و نمونه آماری 83
۳-۴) مدل تحلیلی و شیوه اندازه گیری متغیرهای تحقیق 86
۳-۴-۱) متغیرهای مستقل 86
۳-۴-۱-۱) کیفیت گزارشگری مالی : 86
۳-۴-۱-۲) تقسیم سود : 89
۳-۴-۲) متغیرهای وابسته 89
۳-۴-۲-۱) کل سرمایه گذاری : 89
۳-۴-۲-۲) سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه : 89
۳-۴-۲-۳) مخارج سرمایه ای ( وجوه سرمایه گذاری شده ) : 89
۳-۴-۳) متغیر های کنترل 89
۳-۵) روش های جمع آوری اطلاعات 90
۳-۶)روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون های تحقیق 90
۳-۶-۱) تحلیل رگرسیون 92
۳-۶-۲) بررسی ناهمسانی واریانس 93
۳-۶-۳) بررسی خود همبستگی 93
۳-۷ )روش آزمون فرضیات: 94
۳-۷-۱) روش آزمون فرضیه اول 94
۳-۷-۲ ) روش آزمون فرضیه دوم 94
۳-۷-۳ ) روش آزمون فرضیه سوم 95
۳-۸)مراحل عمومی تجزیه و تحلیل داده ها: 96
۳-۸-۱) روش داده های پانل 96
۳-۸-۱-۱) روش اثراث ثابت: 97
۳-۸-۱-۲) روش اثرات تصادفی: 98
۳-۸-۲) آزمون چاو یا F لیمر: 98
۳-۸-۳) آزمون هاسمن: 99
۳-۸-۴) آزمون معنی دار بودن مدل 100
۳-۸-۵) آزمون معنی دار بودن متغیرهای تحقیق 100
۳-۸-۶) آزمون های مربوط به مفروضات مدل رگرسیون خطی 101
۳-۸-۶-۱) فرض نرمال بودن متغیرها و باقیمانده ها: 101
۳-۸-۶-۲) فرض عدم وجود همخطی بین متغیرهای مستقل: 102
۳-۸-۶-۳) فرض مستقل بودن باقیمانده ها: 102
۳-۸-۶-۴) فرض همسانی واریانسباقیمانده ها: 102
۳-۸-۷) تصمیم گیری برای رد یا پذیرش فرضیه ها 103
۳-۹)خلاصه فصل: 104
فصل چهارم – برآورد الگو و یافته های تحقیق
۴-۱) مقدمه 106
۴-۲) آمار توصیفی متغیرهای تحقیق 106
۴-۳) آزمون های ریشه واحد 107
۴-۴) بررسی نرمال بودن متغیر(های) وابسته 109
۴-۵) بررسی همبستگی میان متغیرهای تحقیق 110
۴-۶) بررسی هم خطی بین متغیرهای مستقل تحقیق 112
۴-۷) نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول 112
۴-۷-۱) تصمیم گیری در خصوص رد یا پذیرش فرضیه اول تحقیق 119
۴-۸) نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم 120
۴-۸-۱) تصمیم گیری در خصوص رد یا پذیرش فرضیه دوم تحقیق 126
۴-۹) نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم 126
۴-۹-۱) تصمیم گیری در خصوص رد یا پذیرش فرضیه سوم تحقیق 132
۴-۱۰) خلاصه فصل 133
فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱ ) مقدمه 135
۵-۲) خلاصه تحقیق 135
۵-۳) ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها 135
۵-۳-۱ ) نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول 135
۵-۳-۲ ) نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم 136
۵-۳-۳) نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم 137
۵-۴) نتایج کلی تحقیق 138
۵-۵) پیشنهادها 140
۵-۵-۱) پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های تحقیق 140
۵-۵-۲) پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی 141
۵-۶) محدودیت های تحقیق 141
۵-۷) خلاصه فصل 142
منابع و ماخذ 143
پیوست ها 149
چکیده انگلیسی 178
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09395794439 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 11
  •   تعداد محصول: 8,875
  •   بازدید امروز : 5,517
  •   بازدید هفته گذشته: 88,026
  •   بازدید ماه گذشته: 638,417