بررسی سیستم اتوماسیون اداری و نقش آن در بهبود تصمیم گیری مدیران

عنوان پروژه : بررسی سیستم اتوماسیون اداری و نقش آن در بهبود تصمیم گیری مدیران

تعداد صفحات : ۱۵۵


شرح مختصر پروژه : پروژه ای که در این مطلب برای دانلود آماده شده است ، به بررسی سیستم اتوماسیون اداری و نقش آن در بهبود تصمیم گیری مدیران پرداخته است.هدف اصلی ازاین پروژه بررسی سیستم اتوماسیون اداری ونقش آن در بهبود تصمیم گیری مدیران می باشد و شامل اهداف فرعی مانند شناسایی یک سیستم اتوماسیون جامع اداری مناسب جهت اطلاع رسانی به مدیران، بررسی و تجزیه و تحلیل آثارونتایج حاصل از سیستم اتوماسیون اداری برتصمیم گیری مدیران، بررسی و شناسایی عوامل موثر بر موفقیت سیستم اتوماسیون اداری از نظر تامین اطلاعات مناسب نظیر صحت،دقت،بهنگام بودن و اقتصادی بودن، بررسی اثرات اتوماسیون اداری بربهبود فرآیند تصمیم گیری مدیران، ارائه راهکار برای بهبود عملکرد سیستم اتوماسیون جهت بهره برداری می باشد.

سیستم اتوماسیون اداری که با مشخصه هایی مانند تعدادنامه ها ی صادره ، تعداد نامه ها ی وارده ،ادراک ، ساعات استفاده به عنوان متغیرمستقل و بهبود تصمیم گیری مدیران با مشخصه هایی مانند صحت،دقت،اقتصادی بودن،به هنگام بودن به عنوان متغیروابسته مطرح می باشد. اتوماسیون داری ، مکانیزمی است در راستی بهبود بهره وری سازمان از طریق اعمال مدیریت اثر بخش و کارا بر مجموعه فعالیتهای سازمان با بهره گیری از : گردش الکترونیکی مکاتبات در سطح سازمان ، جستجوی آسان در اطلاعات ذخیره شده ، پاسخگویی سریع و به موقع به مراجعان ، حذف کاغذ از چرخه مکاتبات اداری ، اعمال کنترل مناسب بر کاربران ، ثبت و نگهداری بهینه اطلاعات ، بهبود ارتباطات درونی سازمانی .نتایج حاصل از پروژه نشان داد که سیستم اتوماسیون بر افزایش صحت تصمیم گیری مدیران تاثیر مثبت دارد . سیستم اتوماسیون بر افزایش دقت تصمیم گیری مدیران تاثیر مثبت دارد . سیستم اتوماسیون بر بهنگام بودن تصمیم گیری مدیران تاثیر مثبت دارد . سیستم اتوماسیون بر اقتصادی بودن تصمیم گیری مدیران تاثیر دارد.و شواهدی بررد فرضیهای چهارگانه مذکور وجودنداشت.

برای مشاهده فهرست مقاله یا پایان نامه و دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید

چکیده
فصل ۱- کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه
۱-۲- تبیین موضوع تحقیق
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق
۱-۴- اهداف تحقیق
۱-۴-۱- هدف اصلی
۱-۴-۲- اهداف فرعی
۱-۵- سوالات تحقیق
۱-۵-۱- سوال اصلی
۱-۵-۲- سئوالات فرعی
۱-۶- تبیین فرضیه های تحقیق
۱-۷- متغیر های تحقیق
۱-۷-۱- متغیر مستقل
۱-۷-۲- متغیر وابسته
۱-۸- تعریف عملیاتی واژه ها ، متغیر ها وا صطلاحات دقیق
۱-۹- خلاصه فصل
۱-۱۰- ساختارگزارش تحقیق
فصل ۲- ادبیات ، مبانی نظری و پیشینه تحقیق
۲-۱- مقدمه
۲-۲- تصمیم گیری در سازمانها
۲-۲-۱- شرایط تصمیم مدیران
۲-۲-۲- تئوری های تصمیم گیری
۲-۲-۳- تئوری کلاسیک تصمیم گیری
۲-۲-۴- تئوری رفتاری تصمیم گیری
۲-۲-۵- بصیرت ، قضاوت و پایبندی به عمل گذشته
۲-۲-۶- یابندگی قضاوتی
۲-۲-۷- قاطعیت در تصمیم گیری
۲-۲-۸- استراتژی در گیر کردن دیگران در تصمیم گیری
۲-۲-۹- تصمیمات فردی ، تصمیمات مشورتی و تصمیمات گروهی
۲-۳- مدیریت در قرن ۲۱
۲-۳-۱- آغاز بکار گیری فناوری های اداری
۲-۳-۲- سیر تکامل فناوری اداری
۲-۳-۳- دوره دوم ؛ یعنی فناوری رایانه
۲-۳-۴- دوره سوم ؛ یعنی فناوری ارتباطات
۲-۴- نقش استراتژیک اطلاعات
۲-۴-۱- سیستمها
۲-۵- روش سیستم ها و دیدگاه سیستمی
۲-۶- چرخه حیات سیستم
۲-۷- اطلاعات
۲-۸- اهمیت اطلاعات وسیستم های اطلاعاتی
۲-۹- سیستمهای اطلاعاتی
۲-۱۰- تکنولوژی پیشرفته اطلاعاتی
۲-۱۱- کاربرد مدیریت
۲-۱۱-۱- مشارکت بیشتر در تصمیم گیری
۲-۱۱-۲- افزایش سرعت در تصمیم گیری
۲-۱۱-۳- افزایش سرعت در شناسائی مسائل
۲-۱۲- طرح ریزی سازمان
۲-۱۲-۱- کاهش ارتقاع هرم سازمان
۲-۱۲-۲- تمرکز یا عدم تمرکز بیشتر
۲-۱۲-۳- بهبود هماهنگی
۲-۱۲-۴- شرح دقیق تری از وظایف
۲-۱۲-۵- افزایش کارکنان متخصص
۲-۱۳- سیستم های اطلاعاتی و رایانه ها
۲-۱۳-۱- تحلیل گر سیستم ها
۲-۱۳-۲- مدیران پایگاه داده ( DBAS )
۲-۱۳-۳- متخصصان شبکه
۲-۱۳-۴- برنامه نویس ها
۲-۱۳-۵- اپراتور ها
۲-۱۴- کار برد سیستم اطلاعاتی رایانه محور
۲-۱۵- مقایسه انواع سیستم های اطلاعاتی
۲-۱۶- سیستم های اطلاعاتی مدیریت (MIS )
۲-۱۷- سیستم اطلاعات مدیریت (MIS )
۲-۱۸- سیستم های اطلاعات سازمانی
۲-۱۹- سیستم های میان سازمانی
۲-۲۰- سیستم پشتیبانی تصمیم ( DSS )
۲-۲۰-۱- سیستم تصمیم در مقابل سیستم اطلاعات مدیریت
۲-۲۱- سیستمهای پشتیبانی گیری ( DSS )
۲-۲۱-۱- ویژگیهای سیستم پشتیبانی تصمیم گیری
۲-۲۱-۲- بکار گیری سیستم پشتیبانی تصمیم گیری
۲-۲۲- سیستمهای پشتیبانی گروهی (GSS )
۲-۲۳- سیستم پردازش معاملات ( TPS )
۲-۲۳-۱- سیستم پردازشی تعاملات ( TPS )
۲-۲۴- هوش مصنوعی ، سیستم های خبره و تاثیر آن بر سیستم های پشتیبانی تصمیم
۲-۲۴-۱- توانمندی و ویژگیهای سیستمهای خبره و هوش مصنوعی ( AI & ESS ) از نظر راولی
۲-۲۵- سیستمهای اطلاعاتی ارتباطات الکترونیکی ( ECS )
۲-۲۶- سیستم کارکنان دانشی ( KWS )
۲-۲۷- سیستمهای پشتیبانی مدیران ارشد ( اجرایی ) ( ESS )
۲-۲۸- سیستم پشتیبانی عملیاتی (ESS ) از منظری دیگر
۲-۲۹- سیستم گزارشات مدیریت
۲-۲۹-۱- گزارشات برنامه ای
۲-۲۹-۲- گزارشات در خواستی
۲-۲۹-۳- گزارشات استثنایی ( خاص )
۲-۲۹-۴- گزارشات تفصیلی
۲-۲۹-۵- گزارشات شخص
۲-۳۰- ویژگیهای سیستم گزارشات مدیریت را می توان به شرح زیر خلاصه کرد
۲-۳۱- نقش فناوری اطلاعات در سازمان
۲-۳۲- طبقه بندی سیستمهای طلاعاتی بر اساس نوع حمایتها
۲-۳۲-۱- سیستم های پردازش تعامل
۲-۳۲-۲- سیستم های گزارشات مدیریت
۲-۳۲-۳- سیستم کارکنان دانش
۲-۳۲-۴- سیستمهای پشتیبانی تصمیم گیری
۲-۳۲-۵- سیستمهای اتوماسیون اداری
۲-۳۲-۶- سیستمهای پشتیبانی مدیران ارشد ( اجرایی )
۲-۳۲-۷- سیستمهای خبره
۲-۳۲-۸- سیستمهای پشتیبانی تصمیمات گروهی
۲-۳۳- اتوماسیون اداری
۲-۳۴- مزایا و معایب اتوماسیون اداری
۲-۳۴-۱- مزایای مستقیم
۲-۳۴-۲- مزایای غیر مستقیم
۲-۳۴-۳- معایب سیستم اتوماسیون اداری
۲-۳۵- ارگونومی در مکانیزاسسیون اداری
۲-۳۶- بکار گیری تکنولوژی در اتوماسیون اداری
۲-۳۷- مجموعه نرم افزار های اتوماسیون
۲-۳۸- دستیابی به تعریفی بنیادین ؛ اتوماسیون چیست ؟
۲-۳۸-۱- اتوماسیون کارخانه ای
۲-۳۸-۲- اتوماسیون خدمات
۲-۳۹- سیستمهای اطلاعاتی اتوماسیون اداری
۲-۳۹-۱- کاربران سیستم
۲-۳۹-۲- اثر روی ارتباطات
۲-۳۹-۳- اثر روی تصمیم گیری
۲-۴۰- نمونه کاربرد های سیستم اتوماسیون اداری
۲-۴۰-۱- سیستم اطلاعاتی اتوماسیون اداری ( OAS )
۲-۴۰-۲- سیستمهای اطلاعاتی ارتباطات الکترونیکی ( ECS )
۲-۴۰-۳- سیستمهای اطلاعاتی عملیاتی ( TPS )
۲-۴۰-۴- سیستمهای اطلاعاتی مدیریت ( MIS )
۲-۴۰-۵- سیستمهای مطالعاتی کمک به تصمیم گیری ( DSS )
۲-۴۰-۶- سیستمهای اطلاعاتی جامع و یکپارچه (ES )
۲-۴۱- سیستمهای اطلاعاتی اتوماسیون اداری ( OAS )
۲-۴۱-۱- جدول انواع کاربرد های سیستم اتوماسیون اداری
۲-۴۲- نکات برجسته درباره اتوماسیون و بهسازی روشهای کار
۲-۴۳- خودکارسازی
۲-۴۴- ضرورت تفکر برای آینده
۲-۴۵- بهبود کار و اتوماسیون
۲-۴۶- تحقق دولت الکترونیک در ایران
۲-۴۷- اتوماسیون فعالیتهای اختصاصی
۲-۴۸- اتوماسیون فعالیتهای عمومی
۲-۴۹- مزایای دولت الکترونیکی
۲-۵۰- نقد و بررسی تحقیقات انجام شده
۲-۵۰-۱- پایان نامه دوم
۲-۵۰-۲- پایان نامه سوم
۲-۵۰-۳- پایان نامه چهارم
۲-۵۱- خلاصه فصل
فصل ۳- روش اجرایی تحقیق
۳-۱- مقدمه
۳-۲- روش تحقیق
۳-۲-۱- در اجرای تحقیق ، مراحل زیر پیگری شده است
۳-۳- جامعه آماری و حجم نمونه مورد تحقیق
۳-۴- نمونه و نمونه گیری
۳-۵- بر آورد حجم نمونه
۳-۶- معرفی ابزار های جمع آوری اطلاعات
۳-۶-۱- مصاحبه
۳-۶-۲- پرسشنامه
۳-۷- روایی (Validity ) و پایانی ( Reliability )
۳-۷-۱- روایی / اعتبار
۳-۷-۲- پایایی
۳-۸- خلاصه فصل
فصل ۴- تجزیه و تحلیل آماری داده های تحقیق
۴-۱- مقدمه
۴-۲- داده
۴-۳- اطلاعات
۴-۳-۱- منابع تغذیه اطلاعات
۴-۴- سیستم های پردازش
۴-۵- تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۶- جامعه آماری تحقیق
فصل ۵- نتیجه گیری ، پیشنهاد ها و محدودیت ها
۵-۱- مقدمه
۵-۲- نتایج تحقیق
۵-۳- پیشنهادات
۵-۴- محدودیتها
۵-۴-۱- محدودیت تحقیق
۵-۴-۲- محدودیت محقق
۵-۵- پیشنهادات قابل تعمیم در خصوص اتوماسیون اداری در مجموعه های اداری
فهرست منابع
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09395794439 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 11
  •   تعداد محصول: 8,876
  •   بازدید امروز : 8,467
  •   بازدید هفته گذشته: 109,213
  •   بازدید ماه گذشته: 665,824