حسابداری به روش سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت

عنوان پروژه : حسابداری به روش سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت

تعداد صفحات : ۱۷۶


شرح مختصر پروژه : در پروژه حاضر که برای دانلود آماده شده است ، نویسنده قصد دارد که نشان دهد استفاده از حسابداری به روش سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت نه تنها باعث تخصیص هرچه دقیق‌تر هزینه‌های سربار می‌شود بلکه باعث می‌گردد که مدیران داخلی شرکتها با استفاده از اطلاعات بدست آمده، در خصوص برنامه‌ریزی و کنترل تولید تصمیمات بهتری را اتخاذ نموده و شرکت را در کسب سود یاری نمایند.

هزینه یابی بر مبنای فعالیت (Actions Based Costing ) تکنیکی است که هزینه‌ها را به فعالیت و خدمات انجام شده اختصاص می‌دهد که براساس میزان مصرف شده صورت می‌گیرد. ABC از یک رویکرد دو مرحله‌ای تخصیص هزینه‌ بهره می‌گیرد. در مرحله اول، مبلغ هزینه بر اساس میزان مصرف آنها در انجام فعالیت‌ها به فعالیت‌های تخصیص داده می‌شود. هزینه یک فعالیت با مجموع همه منابع مصرف شده در انجام فعالیت برابر می‌باشد. در مرحله دوم، هزینه فعالیت براساس میزان تکرار آنها به محصولات خدمات و مشتریان تخصیص داده می‌شوند.

حسابداری به روش سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت یکی از سیستم‌های نوین بهای تمام شده محصولات و خدمات می‌باشد که اطلاعات مورد نیاز مدیران را بهتر و دقیق‌تر فراهم می‌کند و استفاده کنندگان را در امر تصمیم‌گیری صحیح و مناسب یاری می‌نماید. این پژوهش جزء تحقیقات علمی و کاربردی است که در کارخانجات تولیدی نورد آلومینیوم انجام گرفته است که پس از بررسی و تجزیه و تحلیل روش موجود بهای تمام شده آن کارخانه و تشخیص نقاط ضعف و قوت آن به تبیین اهمیت سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت در کارخانه نورد پرداخته و سپس مراحل سیستم ABC شناسایی گردیده است.مقدمه :

حسابداری به روش سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت ، نتیجه تلاش حسابداران مدیریت، برای فراهم نمودن نیازهای جدید اطلاعاتی در عصر اطلاعات و شناخت فعالیتهای دارای ارزش افزوده و به تبع آن حذف فعالیتهای بی‌ارزش و همچنین افزایش دقت هزینه‌یابی است. این سیستم علاوه بر اندازه‌گیری صحیح بهای تمام شده، قادر به ارائه اطلاعات مفیدی در مورد عملکرد فرآیندهای کسب و کار سازمان است.

همانطور که از موضوع تحقیق برمی‌آید، محقق بدنبال تعیین اهمیت سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت کارخانجات تولیدی نورد آلومینیوم اراک بوده و برای اینکار در قلمرو زمانی سال مالی ۸۳-۸۴ شرکت مذکور، صورتهای مالی و اطلاعات مالی مربوط به آن دوره را مورد بررسی قرار داده و پس از شناخت سیستم حاکم بر شرکت و نحوه گردش عملیات حسابداری آن و شناسایی مراکز فعالیت عمده و تلفیق منطقی این فعالیتها، نهایتاً ۱۳ فعالیت را بعنوان زیربنای سیستم ABC شناسایی کرده و محرکهای هزینه هرکدام از این فعالیتها را انتخاب کرده است.

برای مشاهده فهرست مقاله یا پایان نامه و دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید

چکیده

فصل ۱- کلیات

۱-۱- مقدمه

۱-۲- بیان مساله

۱-۳- انگیزه‌های انتخاب موضوع (حسابداری به روش سیستم هزینه‌یابی)

۱-۴- اهداف تحقیق

۱-۵- اهمیت موضوع تحقیق (حسابداری استراژتیک)

۱-۶- سوالات اصلی تحقیق

۱-۶-۱- سوال اول

۱-۶-۲- سوال دوم

۱-۷- فرضیه‌های تحقیق

۱-۷-۱- فرضیه اول

۱-۷-۲- فرضیه دوم

۱-۸- نوآوری تحقیق

۱-۹- تعاریف عملیاتی

۱-۹-۱- بهای تمام شده

۱-۹-۲- هزینه‌های تولیدی

۱-۹-۳- مواد مستقیم

۱-۹-۴- دستمزد مستقیم

۱-۹-۵- سربار ساخت

۱-۹-۶- تخصیص هزینه‌ها

۱-۹-۷- نرخ جذب سربار

۱-۹-۸- هزینه‌یابی

۱-۹-۹- هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC)

۱-۹-۱۰- فعالیت

۱-۹-۱۱- محرک هزینه

۱-۹-۱۲- هزینه یابی سنتی

۱-۹-۱۳- سودخالص

۱-۹-۱۴- سود هر سهم

۱-۹-۱۵- قیمت معاملاتی

۱-۹-۱۶- P/E

فصل ۲- مبانی نظری و پیشینه تحقیق

۲-۱- حسابداری بهای تمام شده

۲-۲- اهمیت بهای تمام شده و اقلام تشکیل دهنده آن

۲-۳- نقش اطلاعات حسابداری در تصمیم گیری

۲-۴- بخشهای سیستم حسابداری بهای تمام شده

۲-۵- عوامل موثر بر سیستم حسابداری بهای تمام شده

۲-۵-۱- اندازه موسسه

۲-۵-۲- نوع فرآیند تولید

۲-۵-۳- تنوع محصولات تولیدی

۲-۵-۴- طرز برخورد مدیریت با اطلاعات بهای تمام شده

۲-۵-۵- متغیرهای خارجی

۲-۶- ماهیت حسابداری بهای تمام شده

۲-۷- عناصر تشکیل دهنده بهای تمام شده

۲-۸- سیستمهای هزینه‌یابی

۲-۹- سیستمهای هزینه‌یابی سنتی و روشهای مربوطه

۲-۹-۱- هزینه‌یابی مستقیم (نهایی)

۲-۹-۲- هزینه‌یابی جذبی

۲-۱۰- سیستم هزینه‌یابی سفارش کار

۲-۱۱- سیستم هزینه‌یابی مرحله‌ای

۲-۱۱-۱- ویژگی‌های سیستم هزینه‌یابی مرحله‌ای

۲-۱۱-۲- حسابداری سیستم هزینه‌یابی مرحله‌ای

۲-۱۱-۳- انتقال بهای تمام شده واحدهای تکمیل شده هر دایره به دایره بعد

۲-۱۱-۴- انتقال بهای تمام شده محصول از دایره نهایی به انبار کالای ساخته شده

۲-۱۱-۵- روشهای بکارگیری هزینه‌یابی مرحله‌ای

۲-۱۱-۶- گزارش هزینه تولید

۲-۱۱-۷- روش میانگین

۲-۱۱-۸- روش اولین صادره از اولین وارده (FIFO)

۲-۱۲- هزینه‌یابی محصولات مشترک و فرعی

۲-۱۲-۱- محصولات مشترک

۲-۱۲-۲- محصولات فرعی

۲-۱۲-۳- تسهیم هزینه‌های دوایر خدماتی به دوایر تولیدی

۲-۱۲-۴- روشهای تخصیص هزینه‌های دوایر خدماتی به دوایر استفاده کننده (تولیدی یا خدماتی)

۲-۱۲-۵- ضرورت استفاده از نرخهای از پیش تعیین شده جذب سربار

۲-۱۲-۶- مبانی جذب هزینه‌های سربار

۲-۱۲-۷- هزینه‌یابی برمبنای فعالیت (ABC)

۲-۱۲-۸- فنون و تکنیکهای حسابداری مدیریت

۲-۱۳- هزینه‌یابی برمبنای هدف (TC)

۲-۱۳-۱- توضیح تکنیک هزینه‌یابی بر مبنای هدف

۲-۱۳-۲- مدل حاشیه سود بر مبنای هدف

۲-۱۳-۳- هزینه‌یابی مبتنی بر بازار

۲-۱۴- مقدمه

۲-۱۵- نقش و اهمیت هزینه سربار در تولید

۲-۱۶- حسابداری مدیریت

۲-۱۷- رویکردهای حسابداری مدیریت

۲-۱۷-۱- رویکردهای کمی

۲-۱۸- هدفهای حسابداری مدیریت

۲-۱۸-۱- بخش اول

۲-۱۸-۲- بخش دوم

۲-۱۹- تفاوتهای اساسی بین حسابداری مدیریت و حسابداری مالی

۲-۲۰- طبقه‌بندی هزینه‌ها

۲-۲۰-۱- طبقه‌بندی هزینه‌ها از دیدگاه وظایف مدیریت

۲-۲۰-۲- طبقه‌بندی هزینه‌ها از دیدگاه قابلیت ردیابی یا ارتباط فعالیت

۲-۲۰-۳- طبقه‌بندی هزینه‌ها بر اساس محاسبه سود «طبقه‌بندی عملیاتی»

۲-۲۰-۴- طبقه‌بندی هزینه‌ها بر اساس واکنش نسبت فعالیت (رفتار هزینه)

۲-۲۰-۵- طبقه‌بندی هزینه‌ها بر اساس ارتباط با کنترل و تصمیم‌گیری

۲-۲۰-۶- طبقه‌بندی هزینه‌ها بر اساس فرض دوره مالی

۲-۲۰-۷- طبقه‌بندی سازمانی هزینه‌ها

۲-۲۰-۸- سایر طبقه‌بندی هزینه‌ها

۲-۲۱- هزینه‌یابی برمبنای فعالیت (ABC)

۲-۲۱-۱- ضعف سیستمهای هزینه‌یابی سنتی

۲-۲۱-۲- سلسله مراتب فعالیتها

۲-۲۱-۳- محرکهای هزینه (فعالیت) و ماهیت آنها در (ABC)

۲-۲۱-۴- مزایای بکارگیری هزینه‌یابی برمبنای فعالیت

۲-۲۱-۵- طراحی و اجرای سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت

۲-۲۱-۶- تعداد محرکهای فعالیت (محرک هزینه) مورد نیاز

۲-۲۱-۷- عوامل موثر در انتخاب محرکهای مناسب هزینه (فعالیت)

۲-۲۱-۸- هزینه تعیین محرکهای هزینه و هزینه اندازه‌گیری

۲-۲۱-۹- آثار رفتاری

۲-۲۱-۱۰- همگن بودن فعالیتها

۲-۲۱-۱۱- پیاده‌سازی سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت

۲-۲۲- کاربرد استفاده از سیستم ABC

۲-۲۳- مناسب‌ترین زمان کاربرد سیستم ABC

۲-۲۴- سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت در مقایسه با سیستم سنتی

۲-۲۵- مدیریت برمبنای فعالیت

۲-۲۵-۱- ABC بعنوان یک سیستم فراگیر

۲-۲۶- نسلهای هزینه‌یابی برمبنای فعالیت

۲-۲۶-۱- نخستین نسل سیستم هزینه یابی براساس فعالیتها (ABC)

۲-۲۶-۲- دومین نسل هزینه‌یابی براساس فعالیت

۲-۲۶-۳- سومین نسل سیستم هزینه‌یابی براساس فعالیتها

۲-۲۶-۴- چهارمین نسل از سیستم هزینه‌یابی براساس فعالیتها

۲-۲۷- هزینه‌یابی مبتنی بر فعالیت برمبنای زمان

۲-۲۷-۱- دشواری‌های هزینه‌یابی مبتنی بر فعالیت

۲-۲۷-۲- مدل جدید هزینه‌یابی مبتنی بر فعالیت

۲-۲۷-۳- برآورد هزینه یک واحد زمانی از ظرفیت عملی

۲-۲۷-۴- محاسبه تعداد واحد زمانی لازم برای تکمیل یک واحد از فعالیت

۲-۲۷-۵- محاسبه نرخ محرک‌های هزینه

۲-۲۷-۶- تحلیل و گزارشگری هزینه

۲-۲۷-۷- قیمت‌گذاری برمبنای فعالیت

۲-۲۷-۸- بودجه‌بندی برمبنای فعالیت

۲-۲۸- مشخصات قلمرو تحقیق

۲-۲۸-۱- نام

۲-۲۸-۲- تاریخ تاسیس

۲-۲۸-۳- تاریخ بهره‌برداری

۲-۲۸-۴- محل دفتر مرکزی و کارخانه

۲-۲۸-۵- موضوع شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه

۲-۲۸-۶- مالکیت شرکت

۲-۲۸-۷- وضعیت اشتغال

۲-۲۸-۸- شرکت فرعی

۲-۲۸-۹- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری شرکت

۲-۲۸-۱۰- چارت سازمانی شرکت نورد آلومینیوم

۲-۲۹- شمای ارتباطی سیستم بهای تمام شده با سایر سیستمهای اطلاعاتی

۲-۳۰- فرآیند تولید در شرکت

۲-۳۰-۱- انبار در جریان

۲-۳۱- فرآیند عمومی تولید

۲-۳۲- مراحل تولید

۲-۳۳- پروسه تولید

۲-۳۳-۱- نورد سرد

۲-۳۳-۲- ماشین اسلیتر

۲-۳۳-۳- برش عرضی

۲-۳۳-۴- فرمینگ

۲-۳۳-۵- لوله‌سازی

۲-۳۳-۶- انبار در جریان ساخت

۲-۳۴- روش محاسبه قیمت تمام شده

۲-۳۴-۱- محاسبه بهای تمام شده

۲-۳۴-۲- محاسبه هزینه‌های جذب نشده در تولید

۲-۳۴-۳- محصولات فرعی

۲-۳۵- بهای تمام شده محصولات در سال ۱۳۸۳

۲-۳۶- طراحی و پیاده‌سازی سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت

۲-۳۶-۱- مقدمه

۲-۳۶-۲- جدول درصد تولید و فروش محصول ورق نسبت به کل تولید و فروش شرکت

۲-۳۷- مقایسه پیاده‌سازی با نصب

۲-۳۸- تعیین فعالیتها

۲-۳۹- تعیین محرکهای فعالیت

۲-۴۰- تخصیص هزینه‌ها

۲-۴۱- مقایسه هزینه سربار محصولات براساس سیستم سنتی و سیستم ABC

۲-۴۲- مقایسه بهای تمام شده محصولات براساس سیستم سنتی و سیستم ABC

۲-۴۳- پیشینه تحقیق

۲-۴۳-۱- مقدمه

۲-۴۳-۲- پیشینه سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت

۲-۴۳-۳- پژوهشهای انجام شده در ایران

۲-۴۳-۴- پژوهشهای انجام شده در جهان

فصل ۳- متدولوژی تحقیق

۳-۱- مقدمه

۳-۲- روش تحقیق

۳-۳- ابزار تحقیق

۳-۴- فرضیه‌های تحقیق

۳-۴-۱- فرضیه اصلی اول

۳-۴-۲- فرضیه اصلی دوم

۳-۵- قلمرو تحقیق

۳-۶- داده‌های تحقیق (جامعه آماری)

۳-۷- متغیرهای تحقیق

۳-۸- روش جمع‌آوری داده‌ها

۳-۹- روش تحلیل داده‌ها

فصل ۴- تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق

۴-۱- مقدمه

۴-۲- آزمون فرضیه‌ها

۴-۳- فرضیه اصلی اول

۴-۳-۱- نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی اول

۴-۴- فرضیه اصلی دوم

۴-۴-۱- نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی دوم

فصل ۵- نتیجه‌گیری و پیشنهادات

۵-۱- نتیجه‌گیری و پیشنهادات

۵-۲- نتیجه‌گیری کلی

۵-۳- پیشنهادات حاصل از تحقیق

۵-۴- سایر پیشنهادات

۵-۵- پیشنهاد برای تحقیقات آینده

۵-۶- محدودیتهای تحقیق


 
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09395794439 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 11
  •   تعداد محصول: 8,875
  •   بازدید امروز : 16,869
  •   بازدید هفته گذشته: 116,426
  •   بازدید ماه گذشته: 617,125