مراحل ساخت دستگاه تولید بیوگاز و آزمایش آن با کود حیوانی

این کتاب در موردمراحل ساخت دستگاه تولید بیوگاز و آزمایش آن با کود حیوانی و تجزیه و تحلیل نتایج با شبکه عصبی در 140 صفحه پی دی اف می باشد.

 

1-مقدمه5

1-1- تعریف بیوگاز5

1-2- منابع تولید بیوگاز6

1-3- نحوه تولید بیوگاز7

1-4- اصول هضم بی هوازی در تولید بیوگاز7

1-5- مراحل شیمیائی تخمیر مواد آلی (شامل چربیها، هیدراتهای کربن و پرتئین ها)11

1-5-1- تخمیر چربیها 11

1-5-2- تخمیر هیدراتهای کربن.. 12

1-5-3- تخمیر پرتئینها 12

1-6- پارامترهای مؤثر بر فرآیند هضم بیهوازی... 13

1-6-1- درجه حرارت محیط تخمیر13

1-6-2- اسیدیته ((PH.. 15

1-6-3- میزان حضور مواد مغذی در محیط (C/N)16

1-6-4- درجه غلظت مواد16

1-6-5- میزان حضور عوامل سمی.. 17

1-6-6- مدت زمان ماند مخلوط در مخزن هضم17

1-6-7- همزدن محتویات مخزن هضم و هموژنیزه کردن محتویات... 18

1-6-8- آماده سازی مواد خام قبل از بارگیری.. 20

1-6-9- وجود مواد تسریع کننده واکنش... 20

1-6-10- اصلاح و تغییر در طراحی دستگاه بیوگاز20

1-6-11- مواد افزودنی شیمیائی.. 20

1-6-12- تغییر دادن نسبت خوراک دستگاه 21

1-6-13- محیط بیهوازی (بسته)21

1-7- انواع روشهای بارگذاری مخازن هضم:21

1-7-1- سیستم پیوسته: 21

1-7-2- سیستم نیمه پیوسته: 21

1-7-3- سیستم ناپیوسته: 22

1-8- جمع آوری بیوگاز تولیدی:22

1-9- بیوگاز و کود حاصل از آن:23

1-10- ساختار کلی دستگاه تولید بیوگاز:23

1-10-1- حوضچه ورودی: 24

1-10-2- حوضچه خروجی: 24

1-10-3- مخزن تخمیر: 24

1-10-4- محفظه گاز: 25

1-11- مهمترین طرحهای بیوگاز ساخته شده در جهان:27

1-11-1- دستگاه بیوگاز عمودی.. 27

1-11-2- دستگاه بیوگاز افقی.. 29

1-11-3- دستگاه بیوگاز مشترک... 30

1-11-4-دستگاه بیوگاز مدل چینی (قبه ثابت)31

1-11-5- دستگاه بیوگاز مدل فرانسوی.. 33

1-11-6- دستگاه بیوگاز با لولههای چرمی.. 34

1-11-7-دستگاه بیوگاز با مخزن پلی اتیلنی.. 36

1-11-8- دستگاه بیوگاز با سرپوش شناور (مدل هندی):‏ 36

1-11-9- دستگاه بیوگاز مدل تایوانی (واحدهای بالونی): 37

1-11-10- دستگاه بیوگاز مدل نپال: 38

1-12 -مروری بر مطالعات انجام شده39

2- روشها 48

2-1- مراحل ساخت واحد بیوگاز با تمام جزئیات آن:48

2-1-1- انتخاب مکان ساخت واحد بیوگاز48

2-1-2- بررسی شرایط جوی.. 50

2-1-3- بررسی شرایط خاک منطقه50

2-1-4- بررسی مواد آلی مورد نیاز51

2-1-4-1- کود مرغی.. 51

2-1-4-2- کود بلدرچین.. 51

2-2- طراحی و ساخت اتاقک عایق:52

2-2-1- طراحی اتاقک عایق.. 52

2-2-2- ساخت اتاقک عایق.. 53

2-2-3- دریچه خروجی: 53

2-3- مراحل طراحی و ساخت  مخزن هضم دستگاه:54

2-3-1- طراحی مخزن هضم: 54

2-3-2- ساخت دستگاه: 57

2-3-2-1- انتخاب مخزن هضم: 57

2-3-2-2- لوله ورودی: 58

2-3-2-3- لوله خروجی: 58

2-3-2-4- فشار سنج: 60

2-3-2-5- طراحی المنتها: 61

2-3-2-6- PH متر: 65

2-4- عایق کاری مخزن هضم.. 65

2-5- تست رآکتور66

2-5-1- تست دستگاه با آب برای اطمینان از آب بندی بودن: 66

2-5-2- تست صحت کار المنتها: 67

2-5-3- تست گازبندی مخزن: 68

2-6- مشخصات دستگاه تست گاز:69

2-6-1- دستگاه آنالایزر گاز ساخت کمپانی Testo آلمان69

2-7- معرفی شبکه عصبی.. 70

2-8- شبکه عصبی مصنوعی.. 70

2-8-1- شبکه پس انتشار پیش خور (FFBP) : 75

2-8-2- شبکه های پس انتشار پیشرو (CFBP): 76

2-8-3- الگوریتم لونبرگ- مارکوارت (LM)76

2-8-4- الگوریتم تنظیم بیزی (BR)77

2-8-5- مجذور میانگین مربعات خطا 77

2-8-6- خطای میانگین مطلق.. 78

2-8-7- ضریب تعیین (همبستگی)78

2-9- انجام آزمایش:78

3- نتایج.. 81

3-1- ساخت رآکتور81

3-2- آزمایش کود مرغی در دمای 35 درجه سانتیگراد83

3-2-1- بررسی اثر دما بر حجم بیوگاز تولیدی از کود مرغی.. 84

3-2-2- بررسی اثر دما بر روی فشار بیوگاز کود مرغی.. 85

3-2-3- بررسی اثر PH بر روی تولید بیوگاز کود مرغی.. 86

3-3- آزمایش  کود مرغی در دمای 30 درجه سانتیگراد87

3-3-1- بررسی اثر دما بر حجم بیوگاز تولیدی از کود مرغی.. 87

3-3-2- بررسی اثر دما بر روی فشار بیوگاز کود مرغی.. 88

3-3-3- بررسی اثر PH بر روی تولید بیوگاز کود مرغی.. 88

3-4- آزمایش  کود بلدرچین در دمای 35 درجه سانتیگراد89

3-4-1- بررسی اثر دما بر روی حجم بیوگاز تولیدی از کود بلدرچین.. 90

3-4-2- بررسی اثر دما بر روی فشار بیوگاز کود بلدرچین.. 91

3-4-3- بررسی اثر PH بر روی تولید بیوگاز کود بلدرچین.. 92

3-5- آزمایش با کود بلدرچین در دمای 30  درجه سانتیگراد92

3-5-1- بررسی اثر دما بر روی حجم بیوگاز تولیدی از کود بلدرچین.. 93

3-5-2- بررسی اثر دما بر روی فشار بیوگاز تولیدی از کود بلدرچین.. 93

3-5-3- بررسی اثر PH بر روی تولید بیوگاز کود بلدرچین.. 94

3-6- بررسی و مقایسه پارامترهای کود مرغی و بلدرچین در دمای مشخص.... 95

3-6-1- مقایسه حجم گاز تولیدی کود مرغی و بلدرچین در دمای 35 درجه سانتی گراد95

3-6-2- مقایسه فشار گاز تولیدی کود مرغی و بلدرچین در دمای 35 درجه سانتی گراد96

3-6-3- مقایسه PH گاز تولیدی کود مرغی و بلدرچین در دمای 35 درجه سانتی گراد97

3-6-4- مقایسه حجم گاز تولیدی کود مرغی و بلدرچین در دمای 30 درجه سانتی گراد98

3-6-5- مقایسه فشار گاز تولیدی کود مرغی و بلدرچین در دمای 30 درجه سانتی گراد99

3-6-6- مقایسه PH گاز تولیدی کود مرغی و بلدرچین در دمای 30 درجه سانتی گراد100

3-7- بررسی و مقایسه پارامترها در دو دمای 30 و 35 درجه سانتی گراد101

3-7-1- مقایسه حجم گاز تولیدی کود مرغی در دمای 30 و 35 درجه سانتی گراد101

3-7-2- مقایسه فشار گاز تولیدی کود مرغی در دمای 30 و 35 درجه سانتی گراد102

3-7-3- مقایسه PH گاز تولیدی کود مرغی در دمای 30 و 35 درجه سانتی گراد103

3-7-4- مقایسه حجم گاز تولیدی کود بلدرچین  در دمای 30 و 35 درجه سانتی گراد104

3-7-5- مقایسه فشار گاز تولیدی کود بلدرچین در دمای 30  و 35 درجه سانتی گراد105

3-7-6- مقایسه PH گاز تولیدی کود بلدرچین در دمای 30  و 35 درجه سانتی گراد106

3-8- نتایج شبکه عصبی.. 107

3-8-1- بررسی نتایج شبیه سازی در شبکه عصبی برای کود مرغی.. 108

3-8-1-1- بررسی فشار گاز در آزمایش کود مرغی.. 108

3-8-1-2- بررسی ph گاز در آزمایش کود مرغی.. 110

3-8-1-3- بررسی حجم گاز در آزمایش کود مرغی.. 112

3-8-2- بررسی نتایج شبیه سازی در شبکه عصبی برای کود بلدرچین.. 115

3-8-2-1- بررسی فشار گاز در آزمایش کود بلدرچین.. 115

3-8-2-2- بررسی ph گاز در آزمایش کود بلدرچین.. 118

3-8-2-3- بررسی حجم گاز در آزمایش کود بلدرچین.. 120

4- منابع:124

 
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09395794439 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 11
  •   تعداد محصول: 8,875
  •   بازدید امروز : 11,159
  •   بازدید هفته گذشته: 90,949
  •   بازدید ماه گذشته: 638,540