رابطه بین تفکرات غیرمنطقی و ملاکهای همسرگزینی در دانشجویان

بررسی رابطه بین تفکرات غیرمنطقی و ملاکهای همسرگزینی در دانشجویان دختر و پسر

تعداد صفحات : 112صفحه1ـ1ـ مقدمه                   . 2
1ـ2ـ بیان مساله                  . 4
1ـ3ـ سابقه و ضرورت مساله               6
1ـ4ـ اهداف پژوهش                 . 10
1ـ5ـ سوالات تحقیق                 . 10
1ـ6ـ تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم و متغیرها          . 11
1ـ6ـ1ـ تعریف تفکر                 11
1ـ6ـ2ـ تعریف تفکر غیر منطقی              11
1ـ6ـ3ـ تعریف عملیاتی تفکر غیرمنطقی            . 11
1ـ6ـ4ـ تعریف ازدواج                . 12
1ـ6ـ5ـ معیارهای ازدواج                12
1ـ6ـ5ـ1ـ معیارهای زیستی               12
1ـ6ـ5ـ2ـ معیارهای روان شناختی             13
1ـ6ـ5ـ3ـ معیارهای اجتماعی              . 13
1ـ6ـ5ـ4ـ معیارهای اقتصادی              . 13
1ـ6ـ5ـ5ـ عوامل خانوادگی               13
1-6-6- تعریف عملیاتی ملاکهای همسرگزینی        13
1ـ7ـ متغیرهای تحقیق                 . 13
عنوان
صفحه
1ـ7ـ1ـ متغیر مستقل                 13
1ـ7ـ2ـ متغیر وابسته                 14
1ـ7ـ3ـ متغیر تعدیل کننده               . 14
1ـ7ـ4ـ متغیر کنترل                 14
1ـ7ـ5ـ متغیرهای مداخله گر               14
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2ـ1ـ مروری کلی بر نظریه درمان عقلانی ـ هیجانی ـ رفتاری      . 16
2ـ1ـ1ـ روشهای شناختی                19
2ـ1ـ2ـ روشهای فراخوان عاطفی             . 19
2ـ1ـ3ـ روشهای رفتاری آشفتگی             19
2ـ2ـ ماهیت سلامتی و آشتفگی روان شناختی           20
2ـ3ـ اصول ششگانه نظریه الیس              . 26
2ـ3ـ1ـ اصل اول                  26
2ـ3ـ2ـاصل دوم                  27
2ـ3ـ3ـ اصل سوم                 . 27
2ـ3ـ4ـ اصل چهارم                 27
2ـ3ـ5ـ اصل پنجم                 . 27
2ـ3ـ6ـ اصل ششم                 . 28
2ـ4ـ باورهای غیر منطقی                28
عنوان
صفحه
2ـ5ـ انواع باورهای غیر منطقی              . 29
2ـ5ـ1ـ تفکر غیرمنطقی تایید دیگران             30
2ـ5ـ2ـ تفکر غیرمنطقی توقع بیش از حد (انتظارات زیاد از خود)     . 31
2ـ5ـ3ـ تفکر غیر منطقی سرزنش کردن            31
2ـ5ـ4ـ تفکر غیر منطقی واکنش نومیدی            32
2ـ5ـ5ـ تفکر غیرمنطقی عدم کنترل هیجانات          . 32
2ـ5ـ6ـ تفکر غیر منطقی دلواپسی اضطرابی           . 33
2ـ5ـ7ـ تفکر غیر منطقی اجتناب از مشکلات          . 33
2ـ5ـ8ـ تفکر غیرمنطقی اتکا به دیگران (وابستگی)         . 34
2ـ5ـ9ـ تفکر غیرمنطقی درماندگی نسبت به تغییر خویش        35
2ـ5ـ10ـ تفکر غیرمنطقی عدم کنترل در برابر مشکلات دیگران      35
2ـ5ـ11ـ تفکر غیرمنطقی کمال طلبی             36
2ـ6ـ تاریخچه ازدواج                 . 36
2ـ7ـ تعریف ازدواج                 . 38
2ـ8ـ فلسفه ازدواج                 . 39
2ـ9ـ هدفها و انگیزه های ازدواج و تشکیل خانواده         . 40
2ـ10ـ انگیزه های دیگر                . 43
2ـ11ـ ازدواج و اشکال آن               . 43
2ـ12ـ اقسام ازدواج                 . 44
عنوان
صفحه
2ـ12ـ1ـ ازدواج یک همسر گزینی             . 44
2ـ12ـ2ـ ازدواج چند زن گزینی              44
2ـ12ـ3ـ ازدواج چند شوهر گزینی             . 45
2ـ12ـ4ـازدواجهای گروهی               45
2ـ13ـ عوامل موثر در ازدواج               45
2ـ13ـ1ـ عوامل اجتماعی               . 45
2ـ13ـ2ـ عوامل سیاسی                46
2ـ13ـ3ـ عوامل فرهنگی                46
2ـ13ـ3ـ1ـ دین و مذهب               47
2ـ13ـ3ـ2ـ آداب و رسوم در رابطه با ازدواج          47
2ـ13ـ3ـ3ـ آراستن ظاهر               . 47
2ـ13ـ4ـ عوامل اقتصادی                47
2ـ13ـ5ـ عوامل روانی و اخلاقی             48
2ـ13ـ5ـ1ـ عوامل توفیق و حفظ زناشویی           48
2ـ13ـ5ـ2ـ ویژگی هایی که در امر زناشویی نقش دارند      . 48
2ـ13ـ6ـ عوامل جسمانی و ژنتیکی             . 49
2ـ13ـ7ـ سن ازدواج                 49
2ـ13ـ7ـ1ـ جنبه روانی                49
2ـ13ـ7ـ2ـ جنبه فیزیولوژیکی              49
عنوان
صفحه
2ـ14ـ مهمترین عوامل توفیق در ازدواج            . 50
2ـ14ـ1ـ رشد عاطفی و فکری              . 50
2ـ14ـ2ـ توافق، علایق و طرز تفکر             51
2ـ14ـ3ـ تشابه تحصیلی و طبقاتی              52
2ـ14ـ4ـ طرز فکر راجع به امور جنسی            53
2ـ15ـ عوامل موثر در ناپایداری ازدواج            . 54
2ـ15ـ1ـ فقر اقتصادی                . 54
2ـ15ـ2ـ کم سن و سال بودن زن و مرد            54
2ـ15ـ3ـ بی فرزندی و کم فرزندی             54
2ـ15ـ4ـ شهرگرایی و رشد صنعت             55
2ـ15ـ5ـ استقلال مالی و اقتصادی زن            . 55
2ـ15ـ6ـ اختلاف در مذهب و فرهنگ            55
2ـ15ـ7ـ ناراحتی روحی و روانی              55
2ـ15ـ8ـ ناتوانی جنسی                . 55
2ـ15ـ9ـ عدم سازش فکری و اجتماعی            55
2ـ15ـ10ـ عدم وجود روابط انسانی درخانواده          56
2ـ16ـ ساختار خانواده و همسرگزینی             . 56
2ـ17ـ همسرگزینی در ایران               . 57
2ـ18ـاصول کلی در انتخاب همسر             . 59
عنوان
صفحه
2ـ18ـ1ـ توجه به خانواده               . 59
2ـ18ـ2ـ اخلاق نیک                 60
2ـ18ـ3ـ رعایت اصول کفویت              61
2ـ18ـ4ـ توجه به تناسب سنی و جسمی            62
2ـ18ـ5ـ سلامت جسمی و روحی             . 62
2ـ18ـ6ـ علم و سواد                . 63
2ـ18ـ7ـ زیبایی                  63
2ـ19ـ پژوهشهای انجام شده در زمینه تفکرات غیرمنطقی و ملاکهای همسرگزینی... 64
فصل سوم: روش انجام پژوهش
3ـ1ـ روش پژوهش و دلایل انتخاب آن            . 70
3ـ2ـ جامعه آماری                 . 70
3ـ3ـ حجم نمونه                 . 71
3ـ4ـ روش نمونه برداری                71
3ـ5ـ روشهای گردآوری داده ها، ابزارهای پژوهش        . 72
3ـ5ـ1ـ آزمون تفکرات غیر منطقی A.T.I.B          72
3ـ5ـ2ـ اعتبار و پایایی آزمون تفکرات غیرمنطقی A.T.I.B      . 73
3ـ5ـ3ـ روند ساخت آزمون تفکرات غیرمنطقی A.T.I.B       73
3ـ5ـ4ـ همسانی درونی آزمون A.T.I.B           . 74
3ـ6ـ پرسشنامه مربوط به ملاکهای همسرگزینی           74
عنوان
صفحه
3ـ7ـ طرح اجرای پژوهش                75
3ـ8ـ روشهای آماری                . 75
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
4ـ1ـ توصیف داده ها                 77
4ـ2ـ داده های جمعیت شناختی               77
4ـ3ـ تحلیل داده های مربوط به سوالات تحقیق           87
4ـ3ـ1ـ سوالات تحقیق                . 87
4ـ3ـ1ـ1ـ سوال اول                . 87
4ـ3ـ1ـ2ـ سوال دوم                . 88
4ـ3ـ1ـ3ـ سوال سوم                . 88
4ـ3ـ1ـ4ـ سوال چهارم                89
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
5ـ1ـ بحث و خلاصه                 . 91
5ـ2ـ بحث براساس سوالات تحقیق              91
5ـ2ـ1ـ سوال اول                 . 91
5ـ2ـ2ـ سوال دوم                 . 93
5ـ2ـ3ـ سوال سوم                 . 94
5ـ2ـ4ـ سوال چهارم                 97
5ـ3ـ نتیجه گیری                  98
عنوان
صفحه
5ـ4ـ محدودیتهای پژوهش                99
5ـ5ـ پیشنهادات                  . 99
منابع
منابع فارسی                    . 102
پیوستها
پرسشنامه تفکرات غیر منطقی A.T.I.B            . 104
پرسشنامه مربوط به ملاکهای ازدواج              109
پاسخنامه آزمون تفکرات غیر منطقی              . 112
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09395794439 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 11
  •   تعداد محصول: 8,875
  •   بازدید امروز : 10,726
  •   بازدید هفته گذشته: 90,516
  •   بازدید ماه گذشته: 638,107