بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان دوره متوسطه

بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه شهر نیشابور

تعداد صفحات : 87 صفحه


 

چکیده  1
فصل اول : طرح تحقیق
1-1 مقدمه  3
2-1 موضوع تحقیق  3
3-1 بیان مساله. 4
4-1 اهمیت و ضرورت تحقیق  4
5-1 اهداف تحقیق  5
6-1 محدود زمانی و مکانی تحقیق 5
7-1پیشینه تحقیق. 5
1-7-1 تحقیقات داخلی  5
2-7-1تحقیقات خارجی . 8
3-7-1 جمع بندی نتایج تحقیقات  10
8-1 تعاریف مربوط به هویت. 11
9-1 موانع و تنگناهای تحقیق  14
فصل دوم : مبانی و چارچوب نظری . 16
1-2 مقدمه  17
2-2 مباحث نظری  17
1-2-2 دورکیم  17
2-2-2 پارسونز . 18
3-2-2 ماکس وبر . 20
4-2-2 کنش متقابل نمادی 22
5-2-2 کولی . 23
6-2-2 مید  24
7-2-2 گافمن 26
8-2-2 نظریه هویت (بورک) . 27

عنوان صفحه
3-2 چارچوب نظری مورد استفاده تحقیق  30
4-2 پرسشهای تحقیق  31
5-2 فرضیات تحقیق  31
6-2 الگوی نظری و تحلیلی تحقیق 32
فصل سوم : روش تحقیق  34
1-3 مقدمه  35
2-3 نوع تحقیق 35
3-3 تعریف نظری وعملی متغیرهای تحقیق. 35
1-3-3 تعریف نظری متغیرهای تحقیق  35
2-3-3 تعریف عملی متغیرهای تحقیق 38
4-3 متغیرهای مستقل و وابسته . 42
5-3 شاخص سازی متغیر های تحقیق . 43
1-5-3 شاخص سازی متغیرهای مستقل  43
2-5-3 شاخص سازی متغیرهای وابسته  45
6-3 قابلیت اعتماد شاخص ها (الفای کرانباخ)  46
7-3 اعتبار تحقیق . 47
8-3 جامعه آماری 47
9-3 تعیین حجم نمونه و شیوه نمونه گیری. 48
1-9-3 تعیین حجم نمونه  48
2-9-3 شیوه نمونه گیری . 49
10-3 واحد تحلیل 50
11-3 تکنیک ها و ابزارهای جمع آوری داده ها و اطلاعات  50
12-3 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات. 50
فصل چهارم : یافته ها و دستاوردهای تحقیق 51
1-4 مقدمه 52
2-4 توصیف دستاوردهای تحقیق . 52
1-2-4 بررسی مشخصات پاسخگویان بر اساس جنس . 52
عنوان صفحه
2-2-4 بررسی مشخصات پاسخگویان بر اساس پایه تحصیلی  53
3-2-4 بررسی مشخصات پاسخگویان بر اساس رشته تحصیلی. 53
4-2-4 بررسی مشخصات پاسخگویان بر اساس تحصیلات پدر 54
5-2-4 بررسی مشخصات پاسخگویان بر اساس تحصیلات مادر 54
6-2-4 بررسی مشخصات پاسخگویان بر اساس در آمد ماهانه خانواده. 55
7-2-4 بررسی میزان رضایت از خود دانش آموزان . 57
8-2-4 بررسی میزان تایید دیگران  58
9-2-4 بررسی میزان درونی کردن ارزشها . 59
10-2-4 بررسی میزان هماهنگی ارزشهای گروهی  60
11-2-4 بررسی میزان پایگاه اقتصادی - اجتماعی دانش آموزان . 61
12-2-4 بررسی میزان هویت دینی دانش آموزان  62
13-2-4 بررسی میزان هویت خانوادگی دانش آموزان . 63
14-2-4 بررسی میزان هویت ملی دانش آموزان . 64
15-2-4 بررسی میزان هویت اجتماعی دانش آموزان . 65
فصل پنجم : تحلیل و تبیین دستاوردهای تحقیق 66
1-5 مقدمه 67
2-5 آزمون فرضیات. 67
1-2-5 آزمون فرضیه 1: بررسی رابطه بین «جنس» و «هویت اجتماعی» دانش آموزان . 67
1-1-2-5 آزمون فرضیه 1/1 : بررسی رابطه بین «جنس» و «هویت دینی» دانش آموزان  68
2-1-2-5آزمون فرضیه 2/1 : بررسی رابطه بین «جنس» و «هویت خانوادگی» دانش آموزان 68
3-1-2-5 آزمون فرضیه 3/1 : بررسی رابطه بین «جنس» و «هویت ملی» دانش آموزان . 69
2-2-5آزمون فرضیه 2 : بررسی رابطه بین «پایگاه اقتصادی – اجتماعی» و« هویت اجتماعی» 69
1-2-2-5 آزمون فرضیه 1/2 : بررسی رابطه بین پایگاه «اقتصادی- اجتماعی» و «هویت دینی» . 70
2-2-2-5 آزمون فرضیه 2/2 : بررسی رابطه بین پایگاه «اقتصادی- اجتماعی» و «هویت خانوادگی» . 70
3-2-2-5 آزمون فرضیه 3/2 : بررسی رابطه بین پایگاه «اقتصادی- اجتماعی» و «هویت ملی» . 71
3-2-5 آزمون فرضیه 3: بررسی رابطه بین «رضایت از خود» و «هویت اجتماعی»  71
1-3-2-5 آزمون فرضیه 1/3 : بررسی رابطه بین «رضایت از خود» و «هویت دینی» . 71
عنوان صفحه
2-3-2-5 آزمون فرضیه 2/3 : بررسی رابطه بین «رضایت از خود» و «هویت خانوادگی» 72
3-3-2-5 آزمون فرضیه 3/3: بررسی رابطه بین «رضایت از خود» و «هویت ملی» 72
4-2-5 آزمون فرضیه 4 :بررسی رابطه بین «تایید دیگران» و «هویت اجتماعی». 73
1-4-2-5 آزمون فرضیه 1/4: بررسی رابطه بین «تایید دیگران» و «هویت دینی» . 73
2-4-2-5 آزمون فرضیه 2/4 :بررسی رابطه بین «تایید دیگران» و «هویت ملی» . 74
3-4-2-5 آزمون فرضیه 3/4 :بررسی رابطه بین «تایید دیگران» و «هویت ملی»  74
5-2-5 آزمون فرضیه 5 :بررسی رابطه بین «درونی کردن ارزشها» و «هویت اجتماعی»  74
1-5-2-5 آزمون فرضیه 1/5 :بررسی رابطه بین «درونی کردن ارزشها» و «هویت دینی» . 75
2-5-2-5 آزمون فرضیه 2/5: بررسی رابطه بین «درونی کردن ارزشها» و «هویت خانوادگی»  75
3-5-2-5 آزمون فرضیه 3/5 :بررسی رابطه بین «درونی کردن ارزشها» و «هویت ملی» . 76
6-2-5 آزمون فرضیه 6 : بررسی رابطه بین «هماهنگی ارزشهای گروهی» و «هویت اجتماعی» 76
1-6-2-5 آزمون فرضیه 1/6: بررسی رابطه بین «هماهنگی ارزشهای گروهی» و «هویت دینی». 77
2-6-2-5 آزمون فرضیه 2/6 :بررسی رابطه بین «هماهنگی ارزشهای گروهی» و «هویت خانوادگی». 77
3-6-2-5 آزمون فرضیه 3/6 :بررسی رابطه بین «هماهنگی ارزشهای گروهی» و «هویت ملی». 78
3-5 تحلیل چند متغیری (رگرسیون چندگانه)  78
1-3-5 تحلیل چند متغیری هویت دینی . 78
2-3-5 تحلیل چند متغیری هویت خانوادگی . 80
3-3-5 تحلیل چند متغیری هویت ملی. 82
4-3-5 تحلیل چند متغیری هویت اجتماعی. 84
4-5 تحلیل مسیر. 86
فصل ششم : نتیجه گیری و پیشنهادها  92
1-6 خلاصه تحقیق  93
2-6 جمع بندی و نتیجه گیری  94
3-6 پیشنهادها. 99
فهرست منابع و ماخذ  102
پیوست

 
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09395794439 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 11
  •   تعداد محصول: 8,875
  •   بازدید امروز : 8,893
  •   بازدید هفته گذشته: 117,851
  •   بازدید ماه گذشته: 617,075