بهبود عملکرد روش MSOGI FLL در تشخیص فرکانس شبکه تحت شرایط اتصال کوتاه

بهبود عملکرد روش MSOGI FLL در تشخیص فرکانس شبکه تحت شرایط اتصال کوتاه
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 114 صفحه


چکیده
امروزه بحث کنترل و مانیتورینگ سیستم یکی از مهترین بحث ها در شبکه ی قدرت می باشد که برای طراحی ادوات کنترلی به دانستن دقیق وضعیت شبکه ی قدرت نیازمندیم. با دانستن وضعیت شبکه در هر لحظه میتوان از تغییرات ولتاژ، جریان، فرکانس مطلع بود و میتوان با عملکردی مناسب از خارج شدن این پارامترها از حول نقطه ی کاری جلو گیری کرد. یکی از پارامترهایی که باید تشخیص داده شود فرکانس شبکه می باشد که در این پایان نامه به آن پرداخته می شود. روش های ارا‌ئه شده جهت تشخیص فرکانس مبتنی بر حلقه های قفل شونده در فاز همچون حلقه فاز قفل شده ابتدایی ، PLL1(حلقه قفل شونده فاز) با قاب مرجع همزمان ، PLL با دو قاب مرجع همزمان جدا شده و PLL با دو انتگرالگیر تعمیم یافته مرتبه دوم در زمره روش مرسوم است. نحوه رسیدن از حلقه قفل شونده فاز به حلقه قفل شونده فرکانس (FLL2) و روش های مبتنی بر حلقه قفل شونده فرکانس شامل FLLبا دو انتگرال گیر تعمیم یافته مرتبه دوم و FLL باچند انتگرال گیر تعمیم یافته مرتبه دوم در همین راستا قابل ذکر می باشند. روش های مذکور سیر تکاملی داشته و هر روش از روش پیشین کارا تر میباشد. در نهایت دراین پایان نامه روشی برای بهبود عملکرد روش FLL با چند انتگرال گیر تعمیم یافته مرتبه دوم در تشخیص فرکانس شبکه تحت شرایط اتصال کوتاه ارائه شده و کارایی آن با روش های مرسوم مقایسه و تحلیل میگردد.

فهرست مطالب
• فصل اول ۱
مقدمه…………………. 1
۱-۱- پیشگفتار………… ۱
1-2- دستاورد های پایان نامه۴
• فصل دوم. ۷
مروری بر کارهای گذشته۷
۲-۱- سیر تکاملی PLL ها در تشخیص فرکانس و رسیدن به FLL ها ۷
۲-۲- تشخیص فرکانس با استفاده از مدار حلقه قفل شده در فاز ابتدایی ۸
۲-۲-۱- حلقه با فاز قفل شونده دیجیتال ۹
۲-۲-۲- حلقه با فاز قفل شونده آنالوگ ۱۰
۲-۲-۳- آشکارساز فاز ۱۱
۲-۳- PLL باقاب مرجع همزمان (SRF PLL) 13
۲-۴- PLL با دوقاب مرجع همزمان جدا شده(DDSRF PLL) 15
۲-۵- PLL با دو انتگرالگیرتعمیم یافته مرتبه دوم(DSOGI PLL) 18
۲-۶- FLLبا دو انتگرالگیرتعمیم یافته مرتبه دوم(DSOGI FLL) 21
۲-۷- مقایسه روش های تشخیص فرکانس مذکور 27
• فصل سوم 29
مطالعه و بررسی روش FLL با چند انتگرالگیر تعمیم یافته مرتبه دوم ۲۹
۳-۱- مقدمه ۲۹
۳-۲- FLLباچند انتگرالگیرتعمیم یافته مرتبه دوم ((MSOGI FLL 30
۳-۲-۱- شبیه سازی MSOGI FLL 30
۳-۲-۲– بلوک دیاگرام تبدیل کلارک ۳۰
۳-۲-۳- بلوک دیگرام شبکه تجزیه هارمونیک (HDN) 31
۳-۲-۴- بلوک دیاگرام انتگرال گیرتعمیم یافته مرتبه دوم (SOGI) 32
۳-۲-۵- بلوک دیاگرام حلقه قفل فرکانس (FLL) 33
۳-۲-۶- بلوک دیاگرام محاسبه توالی مثبت و منفی (PNSC)34
۳-۳- نتایج شبیه سازی روش پایه۳۶
۳-۳-۱- رخ داد اتصال کوتاه تکفاز۳۷
۳-۳-۲- رخ داد هارمونیک سوم۳۸
۳-۳-۳- رخ داد هارمونیک پنجم39
۳-۳-۴- رخ داد هارمونیک هفتم۴۰
۳-۳-۵- رخ داد هارمونیک یازدهم۴۱
۳-۳-۶- رخ داد ساب هارمونیک ۲۰ هرتز۴۲
۳-۳-۷- رخ داد اینتر هارمونیک ۱۶۰ هرتز۴۳
۳-۳-۸- رخ داد هارمونیک ها، ساب هارمونیک، اینتر هارمونیک و اتصال کوتاه… ۴۴
۳-۳-۹- بررسی تشخیص دامنه هارمونیک ها۴۵
۳-۳-۱۰- بررسی دامنه اینترهارمونیک ۱۶۰ هرتز و ساب هارمونیک ۲۰ هرتز……………… ۴۶
• فصل چهارم۴۷
پیشنهاد بهبود عملکرد روش MSOGI FLL در تشخیص فرکانس۴۷
۴-۱- مقدمه………… ۴۷
۴-۲- پیشنهاد روش های کاهش زمان تشخیص فرکانس۴۹
۴-۲-۱- تغییر گاما ، زمان تغییر فرکانس 49
۴-۲-۲- جدا کردن ضریب K53
۴-۳- روش اتصال پشت سر هم (آبشاری) SOGI58
• فصل پنجم۶۰
شبیه سازی روش بهبود یافته MSOGI FLL تحت شرایط اتصال کوتاه۶۰
۵-۱- شبیه سازی روش MSOGI FLL با پیش فیلتر (WPF)60
۵-۲- شبیه سازی روش بهبود یافته ۶۱
۵-۲-۱- بلوک تغییر گاما زمان تغییر فرکانس 61
۵-۲-۲- جداسازی ضریب میرایی (K)62
۵-۳- نتایج شبیه سازی روش بهبود یافته۶۴
۵-۳-۱- رخ داد اتصال کوتاه تکفاز۶۵
۵-۳-۲- رخ داد هارمونیک سوم و اتصال کوتاه۶۶
۵-۳-۳- رخ داد هارمونیک پنجم و اتصال کوتاه۶۷
۵-۳-۴- رخ داد هارمونیک هفتم و اتصال کوتاه۶۸
۵-۳-۵- رخ داد هارمونیک یازدهم و اتصال کوتاه۶۹
۵-۳-۶- رخ داد ساب هارمونیک ۲۰ هرتز و اتصال کوتاه تکفاز۷۰
۵-۳-۷- رخ داد اینتر هارمونیک ۱۶۰ هرتز و اتصال کوتاه تکفاز۷۱
۵-۳-۸- رخ داد هارمونیک ها، ساب هارمونیک، اینتر هارمونیک و اتصال کوتاه… ۷۲
۵-۳-۹- بررسی تشخیص دامنه هارمونیک ها۷۳
۵-۳-۱۰- بررسی دامنه اینترهارمونیک ۱۶۰ هرتز و ساب هارمونیک ۲۰ هرتز…………….. ۷۴
۵-۴- جمع بندی۷۵
• فصل ششم…. ۷۶
نتیجه گیری و پیشنهادات۷۶
۶-۱- نتیجه گیری………. ۷۶
۶-۲- پیشنهادات………………. ۷۷
• مراجع…………… ۷۸
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09395794439 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 11
  •   تعداد محصول: 8,875
  •   بازدید امروز : 8,249
  •   بازدید هفته گذشته: 98,637
  •   بازدید ماه گذشته: 617,379