طراحی باغ فرهنگسرای هنر های بومی

طراحی باغ فرهنگسرای هنر های بومی (با رویکرد پایداری ارزش ها و هنر های محلی نمونه موردی محله دخانیات شهر ساری)
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 88 صفحه


چکیده
مقصود اصلی از پژوهش حاضر، ارائه طراحی باغ- فرهنگسرای هنرهای بومی جهت زنده نگه داشتن فرهنگ غنی استان مازندران و بالا بردن کیفیت کالبدی منطقه میباشد. رهنمودها و معیارهای طراحی معماری باغ- فرهنگسرای هنرهای بومی جهت معرفی فرهنگ و هنر به ویژه در مراسم و اعیاد این منطقه وهمچنین برگزاری کلاسهای آموزشی و فروش محصولات بومی میباشد. در طراحی مجموعه سعی بر آن بوده تا از روشهای باغ سازی دوره صفویه که نمونهای از آن در شهرستان بهشهر موجود میباشد و معماری بومی منطقه استفاده شود. همچنین از عناصری مانند پیوستگی بصری، محصوریت بصری، تضاد و تنوع، دید، خروجی و ورودی، منظرسازی که حس مکان و تعلق را افزایش میدهند نیز استفاده شده است. در طراحی کالبد فرهنگسرا سعی بر آن بوده یادآور ارزشهای فرهنگ ایرانی و معماری بومی منطقه باشد و بتواند پاسخگوی نیاز های آن باشد. برای انجام مطالعات میدانی، چند فرهنگسرا در ایران و جهان با توجه به شرایط محیطی و نوع معماری بررسی گردید و پس از تحلیل ، مقایسه و جمع بندی نتایج به دست آمده از مطالعات نظری و میدانی، طرح مورد نظر ارائه گردیده است.
در ساختمان طراحی شده در این پایان نامه از معماری سنتی بهره گرفته شده است و نمادهای فرهنگی معماری گذشته مانند جلوخان، حیاط مرکزی، نمای ساده و بدون تزئینات در بیرون و … در آن رعایت شده است. این فرهنگسرا به شکل مجموعه ای از ساختمان های کوچک و کم ارتفاع در اطراف یک حیاط ساخته شده و این موضوع از معماری سنتی ایران و حیاط مرکزی اقتباس شده که ساختمان های اطراف به آن دید کامل یا نیم نگاهی دارند. استفاده از رنگها و سقفهای شیبدار و تمامی این موارد به عنوان نماد فرهنگی و نشانه در ذهن بیننده باقی میماند و باعث ایجاد حس تعلق میشود.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول:کلیات تحقیق
۱- ۱- ضرورت طرح
۲ ۱-۲- بیان مسئله
۲ ۱-۳- فرضیهها -
۳ ۱-۴- اهداف تحقیق
۴ ۱-۵- پرسشهای تحقیق
۴ ۱-۶- جنبۀ نوآوری وجدیدبودن تحقیق –
۴ ۱-۷- روش تحقیق -
۴ ۱-۸- پیشینه تحقیق-
فصل دوم:شناخت موضوع طراحی
۲- ۱- معماری و فرهنگ
۷ ۲- ۱- ۱- فرهنگ چیست؟ -
۷ ۲- ۱- ۱- ۱- پیشینه واژه فرهنگ–
۸ ۲- ۱- ۱-۲- ریشه واژه فرهنگ –
۹ ۲- ۱- ۱-۳- معتای امروزی واژه فرهنگ از نظر بعضی از صاحب نظران –
۰ ۱ ۲- ۱-۲- رابطه فرهنگ و معماری –
۱ ۱ ۲- ۱-۳- کارکرد و مظاهر فرهنگ در معماری
۲ ۱ ۲- ۱-۴- الگوهای فرهنگی و نمودهای معماری -
۶ ۱ ۲- ۱-۵- ارتباط بین الگوهای فرهنگی و معماری
۶ ۱ ۲- ۱-۵- ۱- اهمیت مفهوم شکل و فرم در معماری -
۲۱ ۲- ۱-۵-۲- عوامل فرهنگی موثر در شکل گیری فضای معماری-
۲۱ ۲- ۱-۶- انحطاط معماری ایران
۲۲ ۲-۲- حس مکان –
۲۴ ۲-۲- ۱- معنای حس مکان
۲۴ ۲-۲-۲- ارتباط بین فرهنگ و ایجاد حس مکان -
۲۷ ۲-۲-۳- اهمیت حس مکان در ارتقای کیفیت فضای معماری -
۲۷ ۲-۲-۴- عوامل شکل دهنده حس مکان ۲۸
۲-۲-۴- ۱- عوامل موثر در تقویت حس مکان-
۳۲ ۲-۳- باغ سازی
۳۴ ۲-۳- ۱- باغ ایرانی
۳۴ ۲-۳- ۱- ۱- پیشینه تاریخی باغ در ایران –
۳۵ ۲-۳- ۱-۲- ساختار و عناصر باغ ایرانی دردوران باستان
۳۶ ۲-۳- ۱-۳- انواع باغ های ایرانی -
۳۹ ۲-۳- ۱-۴- اصول طراحی باغ ایرانی -
۴۲ ۲-۳- ۱-۵- هماهنگی و سازگاری معماری و طبیعت –
۴۵ ۲-۳- ۱-۶- ورودی در باغ ایرانی
۴۵ ۲-۳-۲- بررسی نقش باغ سازی در ارتقاء حس مکان در معماری و باغ سازی سنتی ایرانی –
۴۸ ۲-۴- معماری و هنر در مازندران
۴۹ ۲-۴- ۱- هنرهای بومی و سنتی مازندران
۴۹ ۲-۴-۲- معماری سنتی و بومی مازندران
۵۰ ۲-۴-۳- باغ سازی در مازندران
۵۴ ۲-۴-۳- ۱- ویژگیهای باغسازی مازندران باتأکید بر عصر صفویه –
۵۵ ۲-۵- نتیجه گیری –
فصل سوم:نمونه موردی
۳- ۱- فرهنگسرای خاوران (جوان)
۶۳ ۳-۲- فرهنگسرای نیاوران –
۷۰ ۳-۲- ۱- بررسی از نظر اقلیم –
۲-۲-۳ ۳-۲-۳- سر در ورودی –
۷۴ ۳-۲-۴- حیاط مرکزی
۵-۲-۳ ۳-۲-۶- بخش اداری -
۷-۲-۳ ۳-۲-۸- سالن گوشه -
مجسمهها -
۸۴ ۳-۳- فرهنگسرای ملل (امیرکبیر)-
۳-۳- ۱- تاریخچه عمارت قیطریه–
۸۷ ۳-۴- مرکزملی هنر و فرهنگ ژرژ پمپیدو -
تاریخچه
۸۹ ۳-۴-۲- مشخصات ساختمان -
۳-۴-۳ ۳-۵- مجموعه فرهنگی ژان ماری تجیبائو
Centr Cultural Tjibaou Marie-jean) 94 3-5-
معرفی سایت پروژه (شبه جزیره نیوکالدونیا)
۹۶ ۳-۵-۲- مسابقه طراحی –
۹۷ ۳-۵-۳- تبدیل سازههای بومی به های تک- تک لایه ای -
۹۸ ۳-۵-۴- فضای داخلی
۹۹ ۳-۶- معبد و موزه آکشاردهام
تاریخچه ساخت بنا –
۱ ۰ ۱ ۳-۶-۲- طرح ساختمان –
۲ ۰ ۱ ۳-۷- نتیجه گیری –
فصل چهارم: برنامه فیزیکی، ضوابط واستانداردها
۴- ۱- مطالعه و تعیین عناصر اصلی مجموعه –
۸ ۰ ۱ ۴-۲-حوزه اداری –
۹ ۰ ۱ ۴-۲- ۱- اتاق مدیریت
۰ ۱ ۱ ۴-۲-۲- اتاق منشی -
۰ ۱ ۱ ۴-۲-۳- اتاق معاون–
۰ ۱ ۱ ۴-۲-۴- اتاق کارمندان
اتاق جلسات
۲ ۱ ۱ ۴-۲-۷- اتاق رایانه –
۲ ۱ ۱ ۴-۲-۸- آبدارخانه و سلف کارمندان –
۹-۲-۴ ۴-۲- ۰ ۱- سرویس بهداشتی –
۳ ۱ ۱ ۴-۳- حوزه آموزشی و کتابخانه -
۴ ۱ ۱ ۴-۳- ۱- حوزه آموزشی –
۴ ۱ ۱ ۴-۳- ۱- ۱- نور و روشنایی محیطهای آموزشی
۴-۳- ۱-۲- کلاسهای درس
۴-۳- ۱-۲- ۱- کلاسهای نظری
۴-۳- ۱-۲-۲- کلاسهای عملی
۴-۳- ۱-۲-۳- کلاس سمعی و بصری –
۴-۳- ۱-۳- دفاتر کار اساتید و مربیان
۴ ۴-۳-۲- ۱- ساختار کلی کتابخانه
۴-۳-۲-۲- بخش نگهداری کتاب (مخزن)
۴-۳-۲-۳- نگهداری سایر منابع فارسی و لاتین –
۴-۳-۲-۴- سایت کامپیوتر -
۴-۳-۲-۵- سالن مطالعه
حوزه نمایشگاه و آمفی تئاتر
۴-۴- ۱- نمایشگاه
۴-۴- ۱- ۱- نورپردازی نمایشگاه -
۴-۴- ۱-۲- سرویس بهداشتی نمایشگاه –
۴-۴-۲- آمفی تئاتر –
۴-۴-۲- ۱- بخش اداری سالن –
۴-۴-۲-۲- فضای انتظار بیرونی -
۴-۴-۲-۳- فضای انتظار داخلی (سرسرا) -
۴-۴-۲-۴- سالن اصلی نمایش–
۴-۴-۲-۵- اتاق نور و صدا -
۴-۴-۲-۶- پشت صحنه
۴-۴-۲-۷- اتاق کارگردان –
۴-۴-۲-۸- پش اتاق استراحت گروه -
۴-۴-۲-۹- اتاق گریم–
۴-۴-۲- ۰ ۱- اتاق تعویض لباس -
۴-۴-۲- ۱ ۱- اتاق مطالعه
۴-۴-۲-۳ ۱- سرویس بهداشتی–
۳۱ ۱ ۴-۵- حوزه اطلاع رسانی و خدماتی -
۴-۵- ۱- ورودی -
۴-۵-۲- قسمت نگهبانی–
۴ ۴-۵-۵- چایخانه و تریا –
۴ ۴-۵-۷- نماز خانه
۹-۵-۴ ۴-۵- ۰ ۱- انبارهای عمومی -
۴-۵- ۱ ۱- سرویس بهداشتی –
فصل پنجم: مطالعات منطقهای وتحلیل سایت
۵- ۱- شناخت وضعیت اقلیمی استان مازندران -
۱ ۵-۲- موقعیت جغرافیایی استان مازندران -
۱ ۵-۳- دریای مازندران –
۱ ۵-۴- عوامل مؤثر بر اقلیم استان مازندران -
۴۳ ۱ ۵-۴- ۱- توده های هوایی مؤثر بر آب وهوای استان مازندران -
۱ ۵-۴-۲- ناهمواری ها
۵-۴-۳- پوشش گیاهی استان مازندران -
۴-۴-۵ ۱–
۵-۴-۵ ۵-۵- تحلیل سایت -
۱ ۵-۵- ۱- شناخت بستر طرح در مقیاس شهر-
۱ ۵-۵-۲- ابعاد سایت -
۱ ۵-۵-۳- عوارض سایت –
۱ ۵-۵-۴- دسترسی سایت–
۱ ۵-۵-۵- مکانیابی عناصر فرهنگسرا
۱ ۵-۵-۶- نظام ارتباطی
۷-۵-۵ ۵-۵-۸- تصویر انتزاعی طرح (پلان و حجم)
۵-۶- نتیجه گیری – ۵۲ ۱
فصل ششم: روندطراحی ۶- ۱- روند طراحی مجموعه - ۵۴ ۱
مراجع ۵۷ ۱
فهرست پلانها پلان اندازه گذاری طبقه همکف پلان مبلمان طبقه همکف پلان اندازه گذاری طبقه اول پلان مبلمان طبقه اول نماها برش ها سایت پلان تصاویر

 
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09395794439 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 11
  •   تعداد محصول: 8,875
  •   بازدید امروز : 7,199
  •   بازدید هفته گذشته: 86,989
  •   بازدید ماه گذشته: 634,580