ارزیابی رابطه بین نسبت های مرتبط با قیمت معاملاتی با بازده سهام در شرکتهای بورسی

ارزیابی رابطه بین نسبت های مرتبط با قیمت معاملاتی با بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 125 صفحه


چکیده :
هدف این تحقیق یافتن ارتباط بین ضرایب قیمت وبازده سهام در صنعت سیمان بورس اوراق بهادار می باشد ضرایب قیمت جزء روشهای ارزش گذاری نسبی و رایج ترین و معروف ترین روشهای ارزشگذاری سهام در بازار سرمایه هستند. اساس روش ضرایب قیمت بیانگر این است که ارزش سهام به مقدار سود، دارایی و یا ارزش دیگری که از مالکیت سهام ناشی می شود بستگی دارد. ضرایب قیمت مورد استفاده دراین تحقیق EV/EBITDA,P/CFO,P/S,P/B,P/E می باشد در روش ضرایب، با مقایسه ضریب قیمت سهام با ضریب قیمت توجیه شده، نسبت به ارزانی و یا گرانی سهام، تصمیم گیری می کنیم، بدین صورت که اگر ضریب قیمت یک سهم خاص نیست به ضریب قیمت توجیه شده کمتر با شد آن سهم ارزان است. تحقیق در بازه زمانی هفت ساله ۸۳ تا۸۹ اجرا شده است. روند مطالعاتی از نوع کتابخانه ای و پس رویدادی است که با استفاده از آزمون همبستگی شامل ضریب همبستگی و استفاده از تحلیل رگرسیون ساده و چندگانه پانلی، مدلها برآورد شده و فرضیات آزمون گشته اند. نتایج حاصله در مورد آزمون فرضیات اول تا پنجم بیانگر این است که بازده سهام با متغیرهای EV/EBITDA,P/CFO,P/S,P/B,P/E رابطه معنادار ومعکوس و یا متغیر P/CFO رابطه معنا دار ندارد و در مورد فرضیه ششم متغیرهای EV/EBITDA, P/B,P/E به ترتیب دارای بیشترین اثر در تعیین بازده سهام صنعت سیمان می باشد.
واژگان کلیدی: روش های ارزشگذاری ، ضرایب قیمت وبازده حقوق صاحبان سهام
فهرست مطالب
عنوان
صفحه

چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱مقدمه
1
2
3
۱-۲تعریف و بیان مساله
۴
۱-۳اهمیت و ضرورت تحقیق
۶
۱-۴اهداف
۸
۱-۵فرضیه ها
۹
۱-۶روش انجام تحقیق
۱۰
۱-۷جامعه ونمونه آماری
۱۰
۱-۸متغیرهای تحقیق
۱۱
۱-۹ قلمرو تحقیق
۱۲
۱-۹-۱ قلمرو تحقیق
۱۲
۱-۹-۲ قلمرو زمانی
۱۲
۱-۹-۳- قلمرو مکانی
۱۲
۱-۱۰ تعریف واژه های کلیدی تحقیق
۱۲
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقی
۱۶
۲-۱مقدمه
۱۷
۲-۲ فرایندارزش گذاری
۱۹
۲-۳ کاربردهای ارزش گذاری سهام
۲۰
۲-۳-۱ مفهوم نظری مدل تجزیه و تحلیل بنیادی
۲۰
۲-۴پیش بینی عملکرد آتی شرکت
۲۰
۲-۴-۱ پیش بینی اقتصادی
۲۰
۲-۴-۲ پیش بینی مالی
۲۱
۲-۵ انتخاب مدل ارزش گذاری
۲۱
۲-۵-۱ مدل های ارزش گذاری مطلق
۲۱
۲-۵-۲ مدل های نسبی ارزش گذاری
۲۳
۲-۶ انتخاب مدل
۲۳
۲-۷ نقش تحلیلگر مالی
۲۳
۲-۸ ارزش گذاری به روش ضرایب قیمت
۲۴
۲-۸-۱ محاسبه روشهای ضریب قیمت توجیه شده
۲۴
۲-۸-۲ ضرایب دنباله رو و پیشرو
۲۵
۲-۸-۳ نقاط ضعف و قوت روش ضرایب قیمت
۲۶
۲-۹ ضریب قیمت به سود (P/E
۲۷
۲-۹-۱روش های محاسبه ضریب P/E توجیه شده
۲۹
۲-۹-۲-۱ مدل بنیادی تنزیل جریان های نقدی
۳۰
۲-۹-۲-۲ روش شرکتهای قابل مقایسه
۳۱
مشکلات روش شرکتهای قابل مقایسه
۳۲
۲-۹-۲-۳ برآورد ضریب P/E با استفاده از روش رگرسیون
۳۳
مشکلات روش رگرسیون
۳۳
۲-۱۰ ضریب قیمت بر ارزش دفتری هر سهم (P/B)
۳۴
۲-۱۰-۱ روشش های محاسبه ضریب P/B توجیه شده
۳۶
۲-۱۰-۱-۱ ارزش گذاری بر اساس مقادیر بنیادی مورد انتظار
۳۷
۲-۱۰-۱-۲ ارزش گذاری به روش مقایسه ای
۳۷
۲-۱۱ ضریب قیمت به فروش (P/S)
۳۸
۲-۱۱-۱ محاسبه فروش
۳۹
۲-۱۱-۲ روش های محاسبه ضریب P/S توجیه شده
۳۹
۲-۱۱-۲-۱ ارزش گذاری بر اساس مقادیر بنیادی مورد انتظار
۴۰
۲-۱۱-۲-۲ ارزش گذاری به روش مقایسه ای
۴۱
۲-۱۲ ضریب قیمت به جریان نقدی عملیاتی (PC/CFO
۴۱
۲-۱۲-۱ روش های محاسبه ضریب P/CFO توجیه شده
۴۳
۲-۱۲-۱-۱ ارزش گذاری بر اساس مقادیر بنیادی مورد انتظار
۴۳
۲-۱۲-۱-۲ ارزش گذاری به روش مقایسه ای
۴۴
۲-۱۳ ضریب ارزش تشکیلات به سود قبل از بهره، مالیات، استهلاک EV/ EBITDA
۴۴
۲-۱۳-۱ روش های محاسبه ضریب EV/ EBITDA توجیه شده
۴۶
۲-۱۳-۱-۱ ارزش گذاری به روش مقایسه ای
۴۶
۲-۱۳-۱-۲ روش ارزش گذاری بر اساس مقایدر بنیادی مورد انتظار
۴۶
۲-۱۴ بازده سهام
۴۷
۲-۱۴-۱ تفاوت قیمت
۴۸
۲-۱۴-۲ سود نقدی هر سهم
۴۸
۲-۱۴-۳ مزایای ناشی از حق تقدم
۴۸
-۱۴-۴ مزایای ناشی از پرداخت سود سهمی(سهام جایزه
۴۹
۲-۱۵ مروری بر تحقیقات انجام شده( داخلی وخارجی) درباره ضرایب قیمت
۴۹
۲-۱۵-۱ تحقیقات داخلی
۴۹
۲-۱۵-۲ تحقیقات خارجی
۵۶
فصل سوم:روش تحقیق
۶۱
۳-۱- مقدمه
۶۲
۳-۲ روش تحقیق
۶۲
۳-۳ فرضیه ها
۶۳
۳-۴ متغیرهای تحقیق
۶۶
۳-۴-۱ متغیر وابسته تحقیق ونحوه محاسبه آن
۶۶
۳-۴-۲ متغیرهای مستقل تحقیق ونحوه محاسبه آن
۶۷
۳-۵ جامعه و نمونه
۶۸
۳-۶ نحوه جمع آوری اطلاعات
۶۸
۳-۷ روش تجزیه وتحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها
۶۸
۳-۸ روش آزمون
۶۹
۳-۸-۱ آزمون کولموگوروف- اسمیرنوف
۷۰
۳-۸-۲ آزمون معنی دار بودن
۷۰
۳-۸-۳ آزمون t
۷۱
۳-۸-۴ همبستگی
۷۱
۳-۸-۵ ضریب تعیین
۷۲
۳-۸-۶ آزمون خود همبستگی
۷۳
۳-۸-۷- مدل رگرسیون
۷۴
۳-۹ نرم افزارهای مورد استفاده
۷۵
فصل چهارم «یافته های پژوهش
۷۶
۴-۱مقدمه
۷۷
۴-۲ آمار توصیفی
۷۸
۴-۳ آزمون نرمال بودن
۷۹
۴-۴ بررسی اعتبار مدل
۸۱
۴-۵ بررسی ضریب همبستگی بین متغیرها
۸۱
۴-۶ خطی بودن ارتباط نمودارهای پراکنش
۸۲
۴-۷ تحلیل پانلی مدل به روش اینتر
۸۵
۴-۸ رگرسیون چندگانه
۹۶
فصل پنجم «نتیجه گیری و پیشنهادها
۱۰۱
۵-۱مقدمه
۱۰۲
۵-۲خلاصه، اهداف ویافته های تحقیق

۱۰۲
۵-۳ پیشنهادها
۱۰۶
۵-۳-۱ پیشنهادهای کاربردی
۱۰۶
۵-۳-۲ پیشنهاد برای تحقیقات آتی
۱۰۶
پیوست ها
۱۰۷
منابع وماخذ
۱۲۲

 
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09010633413 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 12
  •   تعداد محصول: 8,952
  •   بازدید امروز : 30,731
  •   بازدید هفته گذشته: 168,846
  •   بازدید ماه گذشته: 512,541