ایمن سازی طرح هندسی راه های دوخطه برونشهری

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران- گرایش راه و ترابری

عنوان :ایمن سازی طرح هندسی راه های دوخطه برونشهری

تعداد صفحات :180


چکیده :

روش مطرح شده در این پژوهش بر مبنای پارامتر جدید طراحی به نام نرخ تغییر انحنای یک قوس به همراه قوسهای اتصال آن ( CCRS ) می باشد. این پارامتر جدید برای داده های بسیاری از لحاظ نرخ تصادف ( AR ) و نرخ هزینه تصادفات ( ACR ) مورد آزمایش قرار گرفت و مشخص شد که می تواند به عنوان توصیف کننده اصلی ایمنی جاده ها باشد .

با در نظرگیری این پارامتر جدید و نیز بر اساس اطلاعات زیادی که از سرعت عملکردی و آمار تصادفات در اروپا و آمریکا فراهم بود ، رده های طراحی ایجاد شدند تا مقاطع جاده ای را از نظر ایمنی ترافیک در سه سطح طراحی خوب (خطر کم)، متوسط(دارای نقص های ایمنی متوسط) و ضعیف (خطرناک) تقسیم بندی کنند. این گروه های طراحی بر اساس سه معیار ایمنی تقسیم بندی می شوند و یک فرآیند ارزیابی کمّی ( مقداری ) ایمنی را برای راههای دو خطه برونشهری ایجاد کرده اند. این سه معیار ایمنی عبارتند از :

سازگاری در طراحی، پایداری در سرعت عملکردی، تناسب و هماهنگی در دینامیک رانندگی .

به منظور دستیابی به یک فرآیند ارزیابی کلی و سراسری ، این سه معیار ایمنی با هم ترکیب شده و به صورت یک مقیاس ایمنی سراسری درآمدند. همچنین توصیه هایی برای درنظرگیری شعاع مناسب قوس هایی که بعد از طول مستقیم مماس می آیند ( در حالت با یا بدون قوس های اتصال کلوتوئید ) ارائه شده است و نیز نحوه جداسازی مماس های مستقل( طویل) از غیر مستقل( کوتاه ) بیان شده است.

در نهایت به منظور انجام مطالعات موردی و بکارگیری معیارهای ایمنی بیان شده، اطلاعات محورهای قم-گرمسار و کرج-چالوس جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و سطح طراحی هر المان بیان گشت. با توجه به پلان مسیر، 10قطعه از محور کرج- چالوس که شامل 262 المان بود مورد بررسی و آنالیز قرار گرفت. در راستای رانندگی جهت رفت مسیر توسط معیارهای ایمنی I و II و III و مقیاس ایمنی سراسری به ترتیب 30 و 33 و 115 و 47 نقطه حادثه خیز و در مسیر برگشت به ترتیب 30 و 36 و 115 و 67 نقطه حادثه خیز شناسایی شد.فصل اوّل : کلیات

1-1. مقدمه

2-1. زمینه تحقیق

3-1. ضرورت انجام تحقیق

4-1. هدف از انجام تحقیق

5-1. روش تحقیق

6-1. لیست تارک نام

فصل دوم : نگاه کلی ، ساختار و اصطلاحات ارزیابی ایمنی راه

1-2. نرخ تغییر انحنای یک قوس به همراه قوس های اتصال آن

2-2. طبقه بندی طراحی بر اساس تصادف و سرعت عملکردی

1-2-2. اعداد تصادف نسبی

2-2-2. طراحی در مقابل ایمنی

3-2-2. طراحی در مقابل سرعت

1-3-2-2. سرعت طرح ( راه های جدید )

2-3-2-2. سرعت هشتاد و پنج درصد

3-3-2-2. جمع آوری و تقلیل داده ها پیرامون سرعت

4-3-2-2. تعیین V85 برای سایر کشورها

5-3-2-2. تعیین سرعت طرح برای راه های موجود ( قدیمی )

فصل سوم : سه معیار ایمنی کمّی (مقداری) برای طرح هندسی راه ها

1-3. طبقه بندی معیار ایمنی I

2-3. طبقه بندی معیار ایمنی II

1-2-3. بررسی مماس ها در فرآیند طراحی

2-2-3. طرح پیوستگی

3-3. طبقه بندی معیار ایمنی III

4-3. معیارهای ایمنی در مقایسه با طراحی مسیر

5-3. مقیاس ایمنی ( معیار ایمنی سراسری )

6-3. مقایسه تجزیه و تحلیل های شرایط واقعی تصادف با نتایج معیارهای ایمنی

7-3. روابط بین طرح هندسی راه، شرایط تصادف و تجهیزات جاده ای

1-7-3. تاثیر سه سطح تجهیزات جاده ای بر نرخ تصادفات ونرخ هزینه تصادفات برای هریک از المانهای طراحی

1-1-7-3. پهنای روسازی

2-1-7-3. شعاع قوس

3-1-7-3. نرخ تغییر انحنای قوس

2-7-3. تجهیزات جاده ای و رده های طراحی

3-7-3. تجهیزات جاده ای و معیارهای ایمنی

فصل چهارم : جمع آوری اطلاعات و مشخصات مسیر و نحوه انجام محاسبات

1-4. محور کرج-چالوس

1-1-4. مشخصات قوسهای افقی

2-1-4. مشخصات هندسی قوس

2-4. محور قم-گرمسار

3-4. نحوه انجام محاسبات و ارائه نتایج

1-3-4. نتایج معیارهای ایمنی

1-1-3-4. نرخ تغییر انحنای یک قوس

2-1-3-4. سرعت هشتاد و پنج درصد ( V85 )

3-1-3-4. ارزیابی سرعت طرح مناسب ( Vd )

4-1-3-4. ارزیابی مماس ها

5-1-3-4. اصطکاک جانبی فرض شده / مورد نیاز

6-1-3-4. نتایج معیار ایمنی I

7-1-3-4. نتایج معیار ایمنی II

8-1-3-4. نتایج معیار ایمنی III

9-1-3-4. بررسی نهایی قطعه راه دو خطه برونشهری مورد مطالعه

2-3-4. نتایج مقیاس ایمنی سراسری

فصل پنجم : تحلیل اطلاعات و ارائه نتایج

1-5. مروری بر موضوع پایان نامه

3-5. نتیجه گیری

1-2-5. محور کرج- چالوس

2-2-5. محور قم گرمسار

3-5. پیشنهاد برای تحقیقات آینده

پیوست (پلان محور کرج- چالوس)

فهرست مراجع

 
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09395794439 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 11
  •   تعداد محصول: 8,875
  •   بازدید امروز : 6,761
  •   بازدید هفته گذشته: 98,112
  •   بازدید ماه گذشته: 612,175