سیستم تشخیص موانع موجود در جاده بروش دیتا فیوژن چند حسگری

سیستم تشخیص موانع موجود در جاده بروش دیتا فیوژن چند حسگری (سیستم ترمز اضطراری خودرو)
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 126 صفحه


چکیده:
موضوع مورد نظر دراین تحقیق طراحی و شبیه سازی تلفیق داده در یک شبکه راداری که دارای هم پوشانی هستند می باشد. تلفیق داده به معنی ترکیب کردن داده های خروجی سنسورهای رادار غیرمشابه میباشدکه از نظر دقت در برد سنجی و زاویه سنجی با هم متفاوت می باشند. این سنسورها جهت تشخیص بهتر موانع موجود در جاده در قسمت جلوی خودرو و در یک ردیف نصب شده اند. هر رادار داده های مربوط به گزارش خود از موقعیت هدف را به مرکز تلفیق داده ارسال می کند، با اعمال الگوریتم تلفیق داده به این داده ها می توان به تخمین دقیق تری از مکان و سرعت هدف دست یافت . روش انجام کار بدین صورت است که با اعمال روش تخمین فیلتر کالمن و کالمن توسعه یافته برروی اطلاعات ارسالی از سنسورها مقدار خطا کاهش یافته و سپس انواع روش های تلفیق اطلاعات سنسورها (سلسله مراتبی و جمعی) در دو سطح تلفیق داده های مشاهدات و تلفیق داده های ردیابی بررسی شده است. هدف از انجام این تحقیق تلفیق دادههای ردیابی به منظور یکپارچه کردن پوشش منطقه و بهبود دقت تخمین موقعیت هدف بعد از مرحله ردیابی میباشد که از معیار میانگین مربعات خطا برای ارزیابی سامانه استفاده کرده ایم. نتایج حاصله نشان دادکه، خطای مکان یابی هر کدام از سنسورها علاوه بر دقت رادار به موقعیت هدف نسبت به رادار نیز وابسته است دیگر اینکه با افزایش تعداد سنسورها دقت مکان یابی بیشتر شده و رفته رفته دقت مکان یابی هدف با افزایش تعداد سنسورها بهتر شده است بطوریکه خطای مکان یابی مرکز تلفیق در هر لحظه بهتر از خطای مکان یابی تک تک سنسورهایی که در آن لحظه دارای هم پوشانی هستند می باشد. واژه های کلیدی: تلفیق داده- ترمزاضطراری خودرو – فیلترکالمن- فیلتر کالمن توسعه یافته – ردیابی اهداف راداری – آگاهی وضعیتی-ترکیب سنسورهافهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده
فصل اول- مقدمه و هدف : تلفیق داده
مقدمه 3
۱-۱)چهارچوب پردازشی دیتا فیوژن چیست؟ 4
۱-۲)آگاهی وضعیتی 5
۱-۳)چند کاربرد تلفیق اطلاعات 7
۱-۴)تلفیق داده و مزایای آن 8
۱-۵)نمای کلی از سیستم تلفیق داده 9
۱-۶)تخصیص داده 12
فصل دوم: کلیات نحوه عملکرد ردگیری سنسورهای راداری وسیستم پردازش
و روابط آنها
۲-۱)رادارهای ردگیر 15
۲-۲)رادارهای ردگیری (تمرکز پیوسته روی هدف) – رادارهای STT 15
۲-۳) ردگیری در حین جستجو 16
۲-۳-۱)الگوریتم ردگیری اهداف چندگانه مبتنی بر TWS 17
۲-۳-۲)اجزای اصلی سیستم مبتنی بر TWS 17
۲-۳-۳)دادههای ورودی 19
۲-۳-۴)دروازه بندی 19
2-4) تخصیص داده و موقعیت یابی دقیق 20
۲-۵)انواع ساختارهای تلفیق داده 21
۲-۶)الگوریتم های تلفیق داده 23
۲-۷)تلفیق سلسله مراتبی 24
۲-۸)تلفیق جمعی 26
۲-۹) شبیهسازی مختصاتی دادهها در شبکه راداری 27
فصل سوم :بررسی انواع فیلتر ها و روش انجام این تحقیق
۳-۱) فیلتر های پرکاربرد 29
۳-۱-۲) فیلتر β-α 29
3-1-3) خطای مانور برای فیلتر β-α 31
۳-۱-۴) معیار انتخاب ضرایب فیلتر β-α 31
۳-۱-۵) فیلتر β-α بهینه‌ی Benedict-Bordner 32
۳-۱-۶) پایداری فیلتر β-α 34
۳-۲)فیلتر γ-β-α 34
۳-۲-۱) فیلتر γ-β-α بهینه‌ی Benedict-Bordner 36
۳-۲-۲) پایداری فیلتر γ-β-α 38
۳-۳) فیلترکالمن خطی 39
۳-۳) مزیت های فیلتر کالمن نسبت به فیلتر β-α 39
۳-۴-۱) تاریخچه ی فیلتر کالمن 40
۳-۴-۲) نویز سفید 42
۳-۴-۳) تخمین خطی در سیستمهای دینامیک 43
۳-۴-۴) پایداری فیلتر کالمن 46
۳-۴-۵) سازگاری تخمین‌گر کالمن 48
۳-۴-۶) شرایط اولیهی فیلتر کالمن 51
۳-۴-۷) مدلهای دینامیکی برای اهداف راداری به منظور ردگیری آنها 51
۳-۵) مدل سرعت ثابت 52
۳-۶) مدل شتاب ثابت 53
۳-۷) حالت حدی فیلتر کالمن-فیلترβ-α و γ-β-α بهینه‌ی Kalata 55
۳-۸) فیلتر کالمن توسعه یافته 56
۳-۹)الگوریتم برهم کنش چند مدل (IMM) 59
۳-۹-۱)پارامترهای طراحی برای یک الگوریتم IMM 60
۳-۹-۲)مهمترین مراحل الگوریتم IMM در هر سیکل 61
۳-۹-۳))مدل دینامیکی و مشاهدات در الگوریتم IMM 62
۳-۹-۵)مزایای الگوریتم IMM 68
فصل چهارم: نتایج شبیه سازی و بحث در مورد آنها
نتایج شبیه سازی 70
۴-۱) تلفیق در سطح مشاهدات 70
۴-۱-۱) میانگین مربعات خطا یا MSE(Mean Square Error) 73
۴-۲)تلفیق داده در سطح داده‌های ردیابی 74
۴-۲-۱) تلفیق داده به صورت Batch 75
۴-۲-۲)کاهش خطای مکان یابی بوسیله فیلترکالمن 78
4-2-3) تلفیق داده بصورت سلسله مراتبی 79
۴-۲-۴) مقایسه دو روش جمعی و سلسله مراتبی 81
۴-۲-۵) کاهش نویز مکان یابی بوسیله افزایش تعداد رادارها ازدو به چهار 82
۴-۲-۶) بررسی افزایش تعداد رادارها ازدو به چهاردر تلفیق (Hierarchical) 85
فصل پنجم: نتیجه گیری کلی وپیشنهادات برای ادامه کار
۵-۱) بررسی عملکرد سنسور با برد های ۵۰متر و۱۲۰متر و۲۰۰متر با…. 90
۵-۲) بهبود خطای مکان یابی و سرعت یابی بوسیله مرکز تلفیق 93
۵-۳) نتایج حاصل از اعمال الگوریتم های تلفیق داده 96
۵-۴)پروژه مشابه (کاربرد دیتا فیوژن در سیستم های کمک راننده )… 97
۵-۵)موارد زیر جهت ادامه و گسترش دادن موضوع بررسی شده … 98
برنامه نویسی مطلب 99
منایع 106

 
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09395794439 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 11
  •   تعداد محصول: 8,875
  •   بازدید امروز : 5,303
  •   بازدید هفته گذشته: 85,093
  •   بازدید ماه گذشته: 632,684