طراحی مرکز آموزش ایمنی ونجات با رویکرد معماری پایدار

طراحی مرکز آموزش ایمنی ونجات بارویکرد معماری پایدار
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 202 صفحه


چکیده
در حوزه ایمنی شهری ، مراکز آموزش آتش نشانی از موثرترین مکان هایی هستند که در سه بخش آموزش ، پیشگیری ومقابله ( اطفاء ، امداد ، پشتیبانی وفوریت های پزشکی ) به ارائه خدمات ایمنی مبادرت می ورزند. از این رو طراحی وساخت مراکز ایمنی ونجات یعنی تربیت نیروی انسانی ، وبکارگیری ماشین آلات وبهینه سازی کارکرد آنها به معنی کارکرد مطلوب وافزایش بهره وری ایستگاه های امداد ونجات می باشد.
تنوع حوادث در کشور ما بسیار گسترده است، به گونه ای که از میان ۴۱ نوع حادثه طبیعی وغیر طبیعی شناخته شده در جهان ۳۱ نوع آن در ایران به وقوع پیوسته است. این موضوع موید وجود خطرات بالقوه در پهنه جغرافیایی کشور می باشد، که لزوم ساخت مرکز آموزش ایمنی ونجات را برای پرسنل امداد ونجات کشور ومهندسان ساختمان جهت بررسی وتحلیل ضروری می نماید.
در سال های اخیر پس از بحران انرژی وایجاد نقطه نظرات جدید در معماری وتغییر رویکرد معماران به محیط وانرژی ، معماری پایدار نگاهی متفاوت به معماری ومنابع داشته است. لذا طراحی مرکز آموزش بارویکرد معماری پایدار نقش مهمی در تحقق اصولی ، از توسعه پایدار چون کاهش مصرف منابع تجدید ناپذیر وکاهش آلودگی هوا داشت وبه شناخت روشهای پایدار در استفاده از منابع وکاهش هزینه های ساخت وساز ونگهداری ساختمان پرداخته است. هدف این پروژه شناخت و بررسی میزان شاخص‌های آسایش حرارتی و برنامه ریزی ، توسعه پایدارطراحی اقلیمی معماری واستفاده از منابع تجدید پذیر در طراحی مرکز آموزش با داشتن داده های اقلیمی است.
واژه کلیدی: ایمنی، توسعه پایدار ، منابع تجدید ناپذیر وعناصر اقلیمی


فهرست مطالب
عنوان شماره صحفه
چکیده 1
فصل اول : کلیات تحقیق 2
۱-۱- بیان مسئله 3
۱-۲- اهداف تحقیق 4
۱-۳- فرضیه ها وسوالات پژوهش 5
۱-۴- اهمیت وضرورت تحقیق 6
۱-۵- روش تحقیق 6
۱-۶- ادبیات تحقیق 7
۱-۷- پیشینه تحقیق ونمونه پژوهش 8
۱- ۸- روش تجزیه وتحلیل داده ها 8
فصل دوم : یافته ها
۲-۱- آموزش 9
۲-۲- نظام آموزش 10
۲-۳- آموزش کارکنان 10
۲-۴ از چه هنگام نخستین اداره آتش‌نشانی آغاز به کار کرد؟ 11
٢ـ ۵- تاریخچه آتش نشانی در ایران 13
٢ – ۶ – تاریخچه آتش‌نشانی در تهران 15
٢- ۶ – 1- تاریخچه آموزش در آتش‌ نشانی تهران قبل از انقلا 19
٢- ۶ – 2- تاریخچه آموزش در آتش نشانی تهران در دهه ۶۰ 20
٢ – ۶ – 3- تاریخچه آموزش در آتش‌ نشانی تهران در دهه ۷۰ 21
٢- ۶ -۴- تاریخچه آموزش در آتش‌نشانی تهران در دهه ۸۰ تا کنون 28
۲-۷- مرکز آموزش 33
۲-۷-۱- ساختار مرکز آموزش 33
۲-۷-۲- مولفه های یک مرکز آموزش 34
۲-۷-۲-۱- مولفه های اداری وتسهیلات حمایتی 34
۲-۷-۲-۲- مولفه های تسهیلات داخلی ساختمانی 35
۲-۷-۲-۲-۱- مولفه های آزمایشگاهی آموزشی ویژه 36
۲-۸-۲-۳- مولفه های تسهیلات خارجی 36
۲-۷-۲-۴- مولفه های زیربنایی 37
۲-۷-۳- ساختمان های مرکز آموزش 38
۲-۷-۳-۱- دفاتر 38
۲-۷-۳-۲- تالار سخنرانی 38
۲-۷-۳-۳- برج تمرین 38
۲-۷-۳-۳-۱- پلکان اضطراری برج تمرین 39
۲-۷-۳-۴- ساختار آموزشی Live Fire 39
۲-۸- ایستگاه آتش نشانی 40
۲-۸-۱- ضوابط ومقرارات طراحی ایستگاه آتش نشانی 41
۲-۸-۱-۱- ساختمان اصلی ایستگاه 41
۲-۸-۱-۲- اتاق اطلاعات ومخابرات 41
۲-۸-۱-۳- آشیانه 41
۲-۸-۱-۳-۱- ابعاد 42
۲-۸-۱-۳-۲- فضاهای جانبی 42
۲-۸-۱-۳-۳ – موادومصالح 43
۲-۸-۱-۳-۴- تهویه و نور 43
۲-۸-۱-۳-۵- شیب 44
۲-۸-۱-۴- آسایشگاه 44
۲-۸-۱-۵- آشپزخانه 44
۲-۸-۱-۶ – غذاخوری 45
۲-۸-۱-۷- اتاق فرمانده 45
۲-۸-۱-۸- اتاق سخنرانی وکلاس درس 45
۲-۸-۱-۹- ورزش 45
۲-۸-۱-۱۰- کمد خانه رختکن خشک کن شستشو 45
۲-۸-۱-۱۱- انبارعمومی 46
۲-۸-۱-۱۲- میله فرود 46
۲-۸-۱-۱۳- محوطه تمرینات 47
۲-۸-۱-۱۴- موارد خاص 47
فصل سوم : مطالعات نظری
۳-۱- مبانی نظری معماری پایدار 49
۳-۱-۱- فرایند طراحی پایدار 51
۳-۱-۱-۱- مفهوم طراحی پایدار 51
۳-۱-۱-۲-اصول طراحی پایدار در معماری 53
۳-۱-۱-۲-۱- مقیاس محیط (نگرش جامع وفراگیر نسبت به محیط) 53
۳-۱-۱-۲-۲- طراحی با طبیعت (طبیعت به عتوان الگوی طراحی) 54
۳-۱-۱-۲-۳-مقیاس زمان در طراحی(طراحی چرخه حیات اثر معماری) 55
۳-۱-۱-۲-۴- طراحی انسانی 55
۳-۱-۱-۳- مولفه های پایداری طرح 56
۳-۱-۱-۳-۱- بناومحیط زیست 57
۳-۱-۱-۳-۲- بنا وکاربران (طیف اصلی تاثیر پذیر) 57
۳-۲- مبنای علمی معماری پایدار 59
۳-۲-۱- منابع انرژی 60
۳-۲-۱-۱- انرژی های تجدید پذیر (پایدار) 62
۳-۲-۱-۱-۱- انرژی خورشیدی 62
۳-۲-۱-۱-۱-۱ کاربرد های انرژی خورشید 63
۳-۲-۱-۱-۲- انرژی باد 66
۳-۲-۱-۱-۳- انرژی زمین گرمایی 67
۳-۲-۱-۱-۴- انرژی زیست توده 68
۳-۲-۱-۱-۵- هیدروژن 69
۳-۲-۱-۱-۶-پیل سوختی 69
۳-۲-۲- راهکارهای علمی معماری پایدار 71
۳-۲-۲-۱- گرم نگهداشتن وخنک ماندن 72
۳-۲-۲-۱- ۱- راه کارهای علمی در باب گرم نگاه داشتن وخنک ماندن 74
۳-۲-۲-۱-۱-۱- رنگ وبافت 75
۳-۲-۲-۱-۱-۲- نسبت فشردگی سطح به حجم 75
۳-۲-۲-۱-۱-۳- چیدمان فضایی وجهت گیری 75
۳-۲-۲-۱-۱-۴- عایق 76
۳-۲-۲-۱-۱-۵- عایق وجرم حرارتی 79
۳-۲-۲-۱-۱-۶- پنجره 81
۳-۲-۲-۱-۱-۷- اکران باز تاب 83
۳-۲-۲-۱-۱-۸- نفوذ وتهویه 84
۳-۲-۲-۲- سامانه های خورشیدی ایستا(غیرفعال) 85
۳-۲-۲-۲-۱- سامانه گرمایش خورشیدی ایستا 85
۳-۲-۲-۲-۱-۱-سامانه های جذب مستقیم 86
۳-۲-۲-۱-۲- سامانه دیوار ترومپ 88
۳-۲-۲-۱-۳- فضای خورشیدی 91
۳-۲-۲-۲-۲- سامانه سرمایش ایستا 94
۳-۲-۲-۲-۳- ۱- معماری سبز 96
۳-۲-۲-۲-۳- ۱-۲- بام سبز 96
۳-۲-۲-۲-۳-۲- آتریم 98
۳-۲-۲-۲-۳-۳- نمای دو پوسته 99
۳-۲-۲-۳-سامانه خورشیدی پویا فعال 102
۳-۲-۲-۳-۱- منبع انرژی تقریبا ایده آل 102
۳-۲-۲-۳-۲- سلول فتو ولتائیک 104
۳-۲-۲-۳-۳- سامانه های خورشیدی آب گرم 105
۳-۲-۲-۳-۴- گردآوری های خورشیدی هوای گرم 107
۳-۲-۲-۴- سامانه های هوشمند 107
۳-۲-۲-۴-۱- معماری هوشمند 108
۳-۲-۲-۴-۲- تعاریف ساختمان هوشمند 109
۳-۲-۲-۴-۲-۱- سیستم مدیریت ساختمان (BMS) 109
۳-۲-۲-۴-۲-۲- سیستم اعلام حریق 111
۳-۲-۲-۴-۲-۲-۱- شستی اعلام حریق آدرس پذیر 113
۳-۲-۲-۴-۲-۳- دتکتورهای ترکیبی دود و حرارتی آدرس پذیر 113
۳-۲-۲-۴-۲-۴- دتکتورهای گاز شهری 113
۳-۲-۲-۴-۲-۵- آژیرها 114
۳-۲-۲-۴-۲-۶ – ماجولهای ورودی/ خروجی 114
۳-۲-۲-۴-۲-۷- شبکه کامپیوتر 114
۳-۲-۲-۴-۳- نماهای هوشمند 115
۳-۲-۲-۴-۴- پوسته های هوشمند 115
۳-۲-۲-۴-۵- ویژگی های اصلی ساختمان های هوشمند 115
فصل چهارم : گرد آوری های داده ها
۴-۱- نمونه موردی 117
۴-۱-۱- مرکز آموزش کالج مورتون انگلستان 117
۴-۱-۲- مرکز آموزش آتش نشانی ومدیریت بحران کوبه ژاپن 120
۴-۱-۳- ایستگاه آتش نشانی یاتسوشیرو ژاپن 122
فصل پنجم : تحلیل داده ها و نتیجه گیری
۵-۲- شرایط آب و هوای تهران 125
۵-۲-۱ ساختار کالبدی شهر تهران 125
۵-۲-۲ سیمای شهری 126
۵-۳ مکان یابی سایت 127
۵-۳-۱- عوامل موثر در مکان یابی ایستگاه آتش نشانی 128
۵-۴- معرفی سایت 129
۵-۴-۱ آنالیز اقلیمی سایت 130
۵-۴-۱-۱- دما 131
۵-۴-۱-۲- رطوبت 133
۵-۴-۱-۳- بارش 133
۵-۴-۱-۴- باد 134
۵-۴-۱-۵- تابش 139
۵-۵- اهداف طراحی اقلیمی 136
۵-۵-۱- تعیین اقلیم به روش دمارتن 136
۵-۵-۲- تعیین اقلیم به روش آمبرژه 136
۵-۶- طراحی اقلیمی وجهت استقرار ساختمان 136
۵-۶-۱- رابطه فرم ساختمان واقلیم 137
۵-۶-۲- جهت گیری نسبت به تابش آفتاب 137
۵-۷- نیازهای محیطی ساختمان های آموزشی 138
۵-۷-۱- موارد کلی حائز اهمیت در طراحی اقلیمی ساختمان های آموزشی 139
۵-۷-۲- جلوگیری از اتلاف حرارت 139
۵-۷-۳- بهره گیری از انرژی خورشید 140
۵-۷-۴- جلوگیری از گرم شدن هوای کلاس 140
۵-۷-۵- محافظت در برابر بارندگی 141
۵-۷-۶- جلوگیری از گرم شدن کلاس ها یا استفاده از جریان هوا 141
۵-۸- ایده های طرح (معرفی طرح نهایی) 143
۵-۹- نتیجه آنالیز سایت 144
۵-۹-۱- جهت گیری بنا ها و ورودیهای سایت 144
۵-۹-۲- محور های طراحی 146
۵-۹-۳- زون بندی 146
۵-۱۰- شرح فضاها و ویژگی ها ودیگر مسائل مورد توجه در طراحی سایت وبنا 147
۵-۱۰-۱- کلاس های آموزش ونحوه ورود به فضاهای دسترسی 147
۵-۱۰-۱-۱ اتاق دستگاه تنفسی 149
۵-۱۰-۱-۲ سوله آموزشی 152
۵-۱۰-۱-۳ نهار خوری وآشپزخانه 152
۵-۱۰-۲- زمین های عملیاتی آموزشی 154
۵-۱۰-۲-۱ زمین عملیات کثیف Dirty Area 154
۵-۱۰-۲-۲ زمین عملیات تمیز Clean Area 155
۵-۱۰-۳ سالن ورزشی چند منظوره 155
۵-۱۰-۴ ساختمان اقامتی 156
۵-۱۰-۵ ایستگاه آتش نشانی 156
۵-۱۰-۶ برج کنترل عملیاتی 159
۵-۱۰-۷- باند فرودگاه 160
۵-۱۱- دیگر مسائل مورد توجه در طراحی سایت وبنا 161
۵-۱۲- ویژگی های اقلیمی وپایدار طرح 161
۵-۱۲-۱- نمای دوپوسته 161
۵-۱۲-۲- آتریوم 161
۵-۱۲-۳- کلکتورها وسلول های فتوولتائیک 162
۵-۱۲-۴- فضای خورشیدی 162
۵-۱۲-۵- بام سبز 163
۵-۱۳- سازه 164
۵-۱۴- تاسیسات 164
۵-۱۴-۱- اصول کلی طراحی 165
۵-۱۴-۲- فهرست سیستم های تأسیسات الکتریکی 166
۵-۱۴-۳- سیستمهای تأسیسات الکتریکی 167
۵-۱۴-۴- تاسیسات مکانیکی 167
۵-۱۴-۴-۱- سیستم های تأمین سرمایش، گرمایش و تخلیه هوا 168
۵-۱۴-۴-۱-۱- شرایط محیط داخل 168
۵-۱۴-۵- سرمایش و گرمایش 169
۵-۱۴-۶- میزان آب باران و چگونگی دفع آن 170
۵-۱۴-۶-۱- مصالح مصرفی شبکه فاضلاب و آب باران 170
نتیجه گیری 171

 
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09395794439 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 11
  •   تعداد محصول: 8,875
  •   بازدید امروز : 8,273
  •   بازدید هفته گذشته: 172,352
  •   بازدید ماه گذشته: 651,752