طراحی داخلی خانه معاصر با نگاهی به خانه های تاریخی اصفهان

طراحی داخلی خانه معاصر با نگاهی به خانه های تاریخی اصفهان
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 171 صفحه


چکیده
خانه، اولین و مهم ترین فضایی است که آدمی احساس تعلق به مکان را در آن تجربه می کند. خانه مأمن تعامل روح و جسم آدمی است. هنگامی زندگی با تمامی ابعادش در خانه شکوفا می شود که امکان تحقق تجربه های گوناگون برای حضور انسان در فضا فراهم شود. در خانه به فضاهایی با کیفیت های مختلف احتیاج است تا این امکان را برای انسان میسر سازد که انواع احساس فضایی از قبیل خلوت، جمع، خصوصی، عمومی، تاریک، روشن، باز، بسته، صمیمی، باشکوه و را در انواع فضاهای خانه و ترکیب های حاصل از آن درک نماید. اینگونه است که علاوه بر نیازهای مادی، نیازهای معنوی انسان در خانه تامین می شود.
حال آنکه سازماندهی اغلب خانه های معاصر از چنین غنا و تنوع فضایی برخوردار نیست و از پاسخگویی مناسب و درخور نیازهای روح و جسم آدمی عاجز است. ساماندهی ثابت فضاهای خانه و تخصیص عملکرد خاص به فضاهای محدود و عدم بهره جستن از عوامل معماری داخلی چون نورو ارتفاع و ابعادوتناسبات و، از دلایل عدم حضور تنوع درون فضاهای خانه معاصر است. همچنین در نظرگرفتن مبلمان و عناصر ثابت برای هرمکان امکان طراحی فضاهای چند عملکردی ومتنوع را ازخانه های معاصر گرفته است.
معماری تاریخی ایران، پاسخ نیازهای مادی و معنوی انسان را درون فضاهای خانه از طریق راه حل های معمارانه یافته و ارائه نموده است.در خانه ایرانی فضاها در خود بسته نمی شوند، دیوارها و سقف ها از طریق ارتباط با خود و طبیعت و چشم انداز، بسط می یابند و در این شرایط امکان تماس آدمی با آسمان و درخت و نور و سایه فراهم می شده و هم چنین ادراک تجربه های انواع خلوت و جمع برای وی میسر بوده است. از آنجا که طراحان و معماران گذشته این سرزمین در ارائه پاسخ فضایی مناسب برای ظرف زندگی، خانه، موفق بوده اند، آموختن از معیارها و روش های آنان در بهینه ساختن و افزایش کیفیت درون خانه معاصر، راه مناسبی به نظر می رسد. در واقع در این پژوهش تلاش می شود بهبود کیفیات فضایی درون خانه معاصر اصفهان از طریق آموختن از معیارهای سازماندهی داخلی فضا در خانه های تاریخی اصفهان، انجام پذیرد. به منظور یافتن پاسخ پرسش اصلی پژوهش که همانا چگونگی بهره بردن و معاصر سازی متناسب شیوه های معماری و طراحی داخلی خانه های تاریخی برای خلق خانه امروز است، نیاز به بررسی فضاها و عناصر وعوامل معماری داخلی خانه های تاریخی و نحوه تاثیر دو جانبه شیوه زندگی و فضاهای خانه می باشد که در این پژوهش از طریق تهیه و بررسی و تحلیل نقشه ها و تصاویر و مطالب و مصاحبه با ساکنین انجام پذیرفته است.
آموختن از خانه های تاریخی برای طراحی خانه معاصر، آموختن از روش ها و شیوه های پاسخگویی فضایی آنها به نیاز جریان یافتن مظروف زندگی در ظرف خانه است و نه تکرار صرف فرم ها و عناصر معماری سنتی. در واقع شناخت و آگاهی تعاریف و مفاهیم موجود در فضاهای خانه های تاریخی، روایت و بیان تازه آن مفاهیم و افزودن بر غنای آنها بر اساس نیاز ها و امکانات معاصر است که باعث نیل به طراحی مناسب خانه می شود.


فهرست مطالب
مقدمه..۱
فصل مقدماتی۳
بیانمسأله..۳
پیشینهتحقیق/طرح..۴
اهدافکلیوتفصیلی۵
فرضیهویاسؤالاتکلیدیتحقیق..۶
فصل یک : روایت خانه و سکونت.۷
مقدمه..۷
بخش یک : سکونت.۸
گفتار اول : درباره مفهوم مسکن و سکونت.۷
بخش دو : خانه۱۰
گفتار اول : چیستی خانه..۱۰
گفتار دوم: اجزای ارتباطی خانه.۱۲
۱-۲-۲-۱: ارتباط با طبیعت۱۲
۱-۲-۲-۲: ارتباط باخود۱۳
۱-۲-۲-۳: ارتباط با اطرافیان۱۳
۱-۲-۲-۴: ارتباط با خدا۱۳

بخش سه: تحولات سکونت و خانه در دوران معاصر۱۴
گفتار اول: مدرنیته و تحول فرهنگ خانه.۱۴
گفتار دوم : مقدمه ای بر سیر تحول مسکن معاصر در اصفهان..۲۰
بخش چهار: خانه و شیوه زندگی..۲۲
گفتار اول: پرسش از ساکنین خانه های تاریخی۲۳
گفتار دوم: پرسش از ساکنین خانه های معاصر.۳۰
فصل دو : روایت خانه تاریخی – خلق خانه امروز۴۴
مقدمه۴۴
بخش یک : مفاهیم فضایی و سازماندهی کلی خانه های تاریخی ..۴۶
گفتار اول : معرفی خانه های تاریخی و انواع فضاهای آن ها.۴۶
گفتار دوم : نظام فضایی پرو خالی.۶۹
گفتار سوم : گونه های فضایی.۷۲
بخش دو : مفاهیم طراحی داخلی خانه های تاریخی..۷۷
گفتار اول : عوامل موثر در طراحی داخلی.۷۷
۲-۲-۱-۱: نور.۷۷
۲-۲-۱-۲: رنگ و نقش..۹۰
۲-۲-۱-۳: تناسبات۹۳
گفتار دوم : تاثیر عناصر معماری در طراحی داخلی۱۰۵
۲-۲-۲-۱: کف..۱۰۶
۲-۲-۲-۲: سقف۱۰۸
۲-۲-۲-۳: دیوار.۱۱۱
بخش سه : رهاورد مسیر تحلیل خانه های تاریخی..۱۱۶
گفتار اول : معیارهای سازماندهی فضا..۱۱۶
گفتاردوم: رهنمودهایمعماریخانهتاریخیبرایطرحخانهامروز.۱۱۹
فصلسه : معرفینمونههایموردی.۱۳۴
مقدمه۱۳۴
بخشیک: بررسینمونههادرایران۱۳۵
۳-۱-۱: مجتمعمسکونینگینجلفا۱۳۵
۳ -۱-۲: خانهکامرانیه۱۳۸
۳-۱-۳: مجموعهشوشترنو.۱۴۰
بخش دو: معرفی نمونه ها در خارج از ایران..۱۴۴
معرفی راسم بدران..۱۴۴
۳-۲-۱: مجموعهاقامتگاهیکارمندانکارخانهسیمانسازی،شهرکفوهایس.۱۴۶
۳-۲-۲: مجموعهمسکونیوادیصالح.۱۴۸
خانههالاوا..۱۵۱
فصل چهار: معرفی پروژه۱۵۵
مقدمه.۱۵۵
بخش یک : معرفی سایت..۱۵۵
گفتار اول: معرفی محدوده سایت و دلایل انتخاب آن.۱۵۵
گفتار دوم: معرفی پیشینه تاریخی و هویت عناصر شهری موجود در سایت۱۶۳
۴-۱-۳-۱: سواد شهر عباس آباد..۱۶۳
۴-۱-۳-۲: خیابان چهارباغ..۱۶۴
۴-۱-۳-۳: نهر ( مادی) نیاصرم..۱۶۶
بخش دو: ارائه طرح.۱۶۹
پیوست تصویری۱۷۰
واژه نامه.۱۸۰
کتابنامه..۱۸۵
منابع و مآخذ۱۸۷


 
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09395794439 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 11
  •   تعداد محصول: 8,876
  •   بازدید امروز : 5,095
  •   بازدید هفته گذشته: 177,121
  •   بازدید ماه گذشته: 656,643