نقش تایپوگرافی در عنوان بندی فیلم سینمایی

پایان نامه بررسی نقش تایپوگرافی در عنوان بندی فیلم سینمایی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 335 صفحه


چکیده
بسیاری از فیلم های سینمایی در سراسر جهان با موضوعاتی مشابه ساخته شده اند. آنچه که این آثار را از هم متمایز می کند، تفاوت نگاه کارگردانان نسبت به ساخت فیلم و به تصویر کشیدن موضوع مورد نظر است. یک فیلم سینمایی از قسمت های متعددی تشکیل شده است و برای تولید آن تخصص های مختلفی بکار گرفته می شود. یکی از بخش های فیلم، عنوان بندی آن است. تمامی تیتراژها، حاوی اسامی عوامل و دست اندرکاران فیلم هستند، اما عنوان بندی نیز با نگاه متفاوت طراح می تواند متمایز و برجسته باشد.
در این پژوهش با نگاهی به تاریخچه و دسته بندی تیتراژ، همچنین مطالعه گونه ها، تکنیک ها و ویژگی های آن، عوامل مؤثر در عملکرد عنوان بندی، مورد بررسی قرار گرفته و تطابق های دو هنر گرافیک و سینما مطرح شده است.
امروزه کاربرد گرافیک در فیلم های سینمایی و همچنین طراحی عنوان بندی، بیش از هر زمان دیگری مشاهده می شود. گرافیک متحرک، شاخه ای است که در این حوزه بسیار مؤثر واقع بوده و در فضاسازی تیتراژ، استفاده فراوانی دارد. در بخشی از این پژوهش، تاریخچه و اختراعات در صنعت تصویر متحرک، تکنیک های تولید آن و همچنین نقش گرافیک متحرک در عنوان بندی فیلم مطرح شده است.
به طور کلی گرافیک، سهم بسزایی در طراحی تیتراژ دارد و عناصر بصری متعددی در ساخت عنوان بندی دخالت دارند. یکی از این عناصر که بخش جدایی ناپذیر تیتراژ محسوب می شود، نوشتار است. بنابراین برای یک طراحی مناسب، شناخت خصوصیات و قابلیت های حروف لازم می باشد. در این پژوهش، بحث تایپوگرافی و ارتباط تصویری، اساس طراحی تایپ در زبان فارسی و عربی، دسته بندی فونت ها، ریخت شناسی نوشتار فارسی و … مورد بررسی قرار گرفته است.
نتیجه بدست آمده از پژوهش حاضر، نمایانگر عرصه وسیع کاربرد تایپوگرافی در طراحی عنوان بندی بوده و این نکته را مطرح می کند که تایپوگرافی، تنها جنبه اطلاع رسانی نداشته بلکه علاوه بر آن، با استفاده از قابلیت های حروف، می توان فضای تصویری مناسب عنوان بندی فیلم را طراحی نمود و ارزش های بصری نوشتار را نمایان ساخت.
واژه های کلیدی :عنوان بندی، تایپوگرافی، گرافیک، فیلم

فهرست مطالب
مقدمه ۱
فصل اول: کلیات طرح
۱-۱ بیان مسئله ۴
۱-۲ اهمیت موضوع تحقیق و دلایل انتخاب آن ۵
۱-۳ سؤالات یا فرضیه های تحقیق۵
۱-۴ اهداف تحقیق۶
۱-۵ روش تحقیق۶
۱-۶ چهارچوب نظری تحقیق۷
۱-۷ پیشینه تحقیق۷
فصل دوم: مطالعات نظری
درباره تایپوگرافی
۲-۱ نوشتار ۸
۲-۲خوشنویسی۱۱
۲-۳ کهکشان گوتنبرگ۱۳
۲-۴ تایپوگرافی۱۷
۲-۵ تایپ و تایپ فیس۲۴
۲-۵-۱ در تایپ شما چه نکاتی باید رعایت شود۲۶
الف
۲-۶ اساس تایپ در غرب ۲۹
۲-۶-۱ ساختار الگویی۳۰
۲-۷ گریدبندی۳۵
۲-۸ تایپوگرافی و ارتباط تصویری۳۶
۲-۹ سرآغاز تایپ های عربی و فارسی۳۹
۲-۱۰ اساس طراحی تایپ در زبان عربی و فارسی۴۰
۲-۱۱ تعیین سلسله مراتب و ارزش گذاری محتویات۴۳
۲-۱۲دسته بندی فونت های فارسی ۴۵
۲-۱۲-۱ تایپ های متن۴۶
۲-۱۲-۲ تایپ های تیتر۴۶
۲-۱۲-۳ تایپ هایDisplayed Form46
۲-۱۳ فاصله گذاری۴۷
۲-۱۳-۱ فاصله گذاری و فواصل بجا مانده از تایپ های سربی۴۷
۲-۱۳-۲ فاصله گذاری فرم و ضدفرم – تیرگی و فضای منفی – درون متن۴۷
۲-۱۳-۳ فضای بین کلمات و پدیده جویبار ۴۸
۲-۱۳-۴ فاصله بین خطی/ فاصله بصری بین خطوط۵۱
۲-۱۴ ریخت شناسی نوشتار فارسی۵۱
۲-۱۴-۱ دسته بندی نمودگان فارسی براساس جای قرار گیری در پاره کلمه۵۳
۲-۱۴-۲ سواری پاره کلمات۵۴
۲-۱۴-۳ سواری نمودهای فارسی ۵۵
۲-۱۴-۴ هیکل و ریخت کلمات۵۶
۲-۱۵ اهداف تایپوگرافی۵۹
۲-۱۶ قابلیت های تایپوگرافی۶۲
ب
۲-۱۶-۱ کمک به جایگیری نوشته و موضوع در ذهن وخاطره مخاطب ۶۲
۲-۱۶-۲ عینی و محسوس کردن نوشتار۶۳
۲-۱۶-۳ برانگیزی کنجکاوی مخاطب در جهت درک ظرفیت های بصری نوشتار۶۳
۲-۱۶-۴ قوه تخیل مخاطب را فراسوی نوشتار قرار دادن ۶۳
۲-۱۷ رنگ و سلسله مراتب تایپوگرافی۶۴
۲-۱۸ محتوا۶۶
۲-۱۹ ترکیب حروف و تصویر۶۸
۲-۲۰ تایپ و تصویر، تصویر و تایپ۷۱
۲-۲۱ ارتباط دادن تایپ و تصویر۷۲
۲-۲۲ فرم۷۴
۲-۲۲-۱ مجاورت و تناسب فرمی۷۴
۲-۲۲-۲ تضاد فرمی ۷۵
۲-۲۲-۳ تغییر فرم Form Alternation76
۲-۲۲-۴ ترکیب فرم Form Combination78
۲-۲۲-۵ جانشینی فرم Form Substitution79
۲-۲۲-۶ مصورسازی Visualization80
۲-۲۲-۷ تزئین و تجرید۸۱
۲-۲۳ روش های حساسیت بخشیدن به حروف۸۲
۲-۲۳-۱ مثبت و منفی۸۲
۲-۲۳-۲ اختصار، حذف بخش هایی از حروف۸۲
۲-۲۳-۳ تکرار یک حرف و یا قسمتی از یک حرف در کل ترکیب کلمه۸۳
۲-۲۳-۴ روی هم قرار گرفتن یا تماس پیدا کردن حروف۸۴
۲-۲۳-۵ دنبال هم قرار گرفتن مجموع یا بخشی از حروف یک کلمه۸۴
ج
۲-۲۳-۶ تغییر اندازه از قوت به ضعف یا از تاریک به روشن ۸۵
۲-۲۳-۷ قرار گرفتن حروف در مجموعه ای از سطوح۸۵
۲-۲۳-۸ اضافه کردن عناصر بصری به کلمه یا یک حرف از کلمه۸۶
۲-۲۳-۹ طراحی حروف جدید۸۶
۲-۲۳-۱۰ ویژه کردن – تأکید کردن بر بخشی از کلمه یا حروف۸۶
۲-۲۳-۱۱ نوشتن بدون فکر قبلی – فی البداهگی۸۷
۲-۲۳-۱۲ کار با (نقطه) در ترکیب یک نوشتار ۸۷
۲-۲۳-۱۳ ایجاد ریتم در ترکیب کلمه۸۷
۲-۲۳-۱۴ ایجاد تعادل در کلمه۸۸
۲-۲۳-۱۵ استفاده از رنگ۸۸
۲-۲۳-۱۶ گنجاندن در یک قالب۸۹
۲-۲۳-۱۷ کار با اعداد۹۰
۲-۲۳-۱۸ عمق۹۱
۲-۲۳-۱۹ اتصال۹۵
۲-۲۴ کاربرد حروف در طراحی عنوان و عنوان بندی فیلم۹۶
۲-۲۵ خلاصه فصل۱۰۶
فصل سوم: روش شناسی (متدولوژی)
درباره گرافیک متحرک
۳-۱ مقدمه ۱۰۸
۳-۲ ادراک بصری۱۱۵
۳-۳ حرکت و زمان۱۱۸
د
۳-۳-۱ زمان ۱۱۹
۳-۳-۲ عوامل دیدن حرکت (نور و بازتاب آن ۱۲۰
۳-۳-۳ چگونگی درک حرکت۱۲۱
۳-۳-۴ حرکت در فلسفه۱۲۱
۳-۳-۵ حرکت در اسطوره۱۲۳
۳-۳-۶ حرکت در ارتباط تصویری ۱۲۵
۳-۳-۷ روح حرکت در خوشنویسی ایرانی۱۲۶
۳-۳-۸ حرکت در دوره های مختلف۱۲۸
۳-۴ تاریخچه و اختراعات در صنعت تصویر متحرک۱۳۵
۳-۴-۱ زوتروپ ۱۳۵
۳-۴-۲ تاماتروپ۱۳۶
۳-۴-۳ پرکسینوسکوپ۱۳۷
۳-۴-۴ کتاب چرخان (Flip Book138
۳-۴-۵ موتوسکوپ ۱۳۹
۳-۴-۶ قرن نوزدهم و چشم اندازهای جدید در صنعت تصویر متحرک۱۳۹
۳-۴-۷ انیمیشن۱۴۴
۳-۴-۸ انیمیشن تجربی۱۴۸
۳-۵ تکنیک های تولید تصویر متحرک۱۴۹
۳-۵-۱ انیمیشن فریم به فریم۱۴۹
۳-۵-۲ سِل انیمیشن ۱۵۰
۳-۵-۳ مستقیم بر روی فیلم۱۵۱
۳-۵-۴ انیمیشن دست آزاد (Free Hand152
۳-۵-۵ استاپ – موشن۱۵۴
ه
۳-۵-۶ پیکسلیشن ۱۵۵
۳-۵-۷ روتوسکوپی۱۵۵
۳-۶ گرافیک متحرک در عنوان بندی فیلم۱۵۶
۳-۷ خلاصه فصل۱۶۴
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل
درباره عنوان بندی فیلم سینمایی
۴-۱ مقدمه ۱۶۵
۴-۲ تعابیر مختلف درباره تعریف عنوان بندی ۱۶۶
۴-۳ تاریخچه عنوان بندی در سینمای جهان و ایران ۱۷۰
۴-۳-۱ عنوان بندی در سینمای جهان ۱۷۰
۴-۳-۲ عنوان بندی در سینمای اروپا ۱۷۶
۴-۳-۳ عنوان بندی در سینمای ایران ۱۷۷
۴-۴ دسته بندی عنوان بندی ۱۹۲
۴-۴-۱ تیتراژ آغازین ۱۹۲
۴-۴-۲ عنوان های اعتباری ۱۹۳
۴-۴-۳ تیتراژ پایانی ۱۹۴
۴-۴-۴ مقایسه تیتراژ سینمایی و تلویزیونی ۱۹۶
۴-۵ ویژگی های یک عنوان بندی خوب ۲۰۰
۴-۵-۱ خلاقیت ۲۰۱
۴-۵-۲ گیرایی و جذابیت ۲۰۴
۴-۵-۳ فضاسازی ۲۰۴
و
۴-۵-۴ اتصال تیتراژ به فیلم ۲۰۵
۴-۵-۵ هماهنگی تیتراژ آغازین و پایانی۲۱۱
۴-۵-۶ تناسب نوع حروف با فضای فیلم۲۱۲
۴-۵-۷ خوانایی۲۱۴
۴-۵-۸ زمان بندی تیتراژ۲۲۰
۴-۵-۹ تصویر؛ هماهنگ با صدا ۲۲۲
۴-۵-۱۰تدوین تیتراژ۲۲۶
۴-۶ لزوم طراحی عنوان بندی برای فیلم۲۳۱
۴-۷ مسائل ساخت عنوان بندی۲۳۳
۴-۸ گونه های عنوان بندی۲۴۱
۴-۹ تکنیک های ساخت عنوان بندی ۲۴۷
۴-۹-۱ کپشن و فیکس فریم۲۴۸
۴-۹-۲ حک روی فیلم۲۵۰
۴-۹-۳ گرافیک متحرک۲۵۱
۴-۹-۴ انیمیشن۲۵۲
۴-۱۰ تطابق های سینما و گرافیک۲۵۳
۴-۱۰-۱ تطبیق خط کرسی در گرافیک با خط فرضی در سینما ۲۵۳
۴-۱۰-۲ تطبیق رنگ در گرافیک با صدا در سینما۲۵۶
۴-۱۱ گرافیک سینمایی۲۵۷
۴-۱۲ عنوان بندی در سینمای امروز ۲۵۹
۴-۱۲-۱ … در سینمای ایران۲۶۲
۴-۱۳ نگاهی به آثار طراحان برتر۲۶۵
ز
۴-۱۴ مصاحبه با جناب آقای اصغر فرهادی
(فیلمنامه نویس، کارگردان و تهیه کننده ۲۸۷
۴-۱۵ خلاصه فصل ۲۹۲
فصل پنجم: نتیجه گیری
۵-۱ نتیجه گیری ۲۹۴
پروژه عملی۳۰۰
منابع و مآخذ۳۰۳
منابع تصویری۳۰۶
چکیده انگلیسی۳۰۷

 
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09395794439 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 12
  •   تعداد محصول: 8,878
  •   بازدید امروز : 18,699
  •   بازدید هفته گذشته: 113,916
  •   بازدید ماه گذشته: 486,434