نحوه تجلی ویژگی های شخصیتی امام علی(ع) در نقاشی قهوه خانه ای

پایان نامه پژوهشی پیرامون نحوه تجلی ویژگی های شخصیتی امام علی(ع) در نقاشی قهوه خانه ای
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 213 صفحه


چکیده
نقاشی قهوه خانه ای در دوره ی قاجار به واسطه ی هنرمندانی از جنس مردم، از بطن اجتماع برخاست و راه خود را باز کرد تا بتواند موضوعاتی را که دغدغه ی مردم بود، به تصویر بکشد. در این میان، موضوعات مذهبی بسیار مورد توجه مردم و نقاشان بوده و در میان تمامی آنها زندگی امام علی(ع) به واسطه ی ارادت ویژه ی شیعیان به ایشان مورد توجه زیادی قرار می گرفت و تصاویر مختلفی از ایشان نقاشی شده است. این نقاشی ها تاکنون به صورت مجزا در یک مجموعه جمع-آوری و بررسی نشده اند و در پژوهشی که پیش رو دارید، سعی شده با استفاده از روش توصیفی، تحلیلی و تاریخی بسیاری از این نقاشی ها و اطلاعات مربوط به آنها از طریق کتابخانه ای و میدانی گردآوری و معرفی شده و مورد تحلیل و بررسی قرار بگیرد، تا به این واسطه ویژگی های شخصیتی حضرت علی(ع) در آنها شناسایی شود.
در مورد تمامی آثار گردآوری شده در این مجموعه، ابتدا توضیحاتی پیرامون موضوع داده شده، سپس تجزیه و تحلیل¬هایی با توجه به انطباق آنها با موضوع، عناصر آنها و روایت داستان انجام شده است. پس از تمام این جستجوها می توان نتیجه گرفت، حضرت علی(ع) به عنوان الگو و اسوه مسلمانان به¬ویژه شیعیان، دارای ویژگی های شخصیتی فراوانی هستند که از ایمان سرشار ایشان به خداوند نشات می گیرد؛ در میان این انبوه خصوصیات مثبت، نقاشان قهوه خانه ای به شجاعت، سخاوت و فداکاری ایشان که تماماً متاثر از ایمان قلبی به خداوند است، بیشتر توجه کرده و این سه ویژگی تقریبا در تمامی تابلوها به وضوح مطرح شده اند.
واژگان کلیدی: حضرت علی


فهرست مطالب
صفحه
مقدمه: 1
فصل اول کلیات
۱ـ۱ بیان مسئله ۳
۱ـ۲ فرضیه و سئوالات کلیدی تحقیق۴
۱ـ۳ اهداف تحقیق۴
۱ـ۴ روش تحقیق۴
۱ـ۵ پیشینه تحقیق۴
فصل دوم: نقاشی قهوه خانه ای
۲ـ۱ تعریف و وجه تسمیه نقاشی قهوه خانه ای۱۰
۲ـ۲ تاریخچه و عوامل شکل گیری نقاشی قهوه خانه ای۱۲
۲ـ۳ موضوعات نقاشی قهوه خانه ای ۱۷
۲ـ۳ـ۱ موضوعات مذهبی۱۷
۲ـ۳ـ۲ موضوعات رزمی و حماسی۱۹
۲ـ۳ـ۳ موضوعات بزمی۱۹
۲ـ۴ ویژگی های نقاشی قهوه خانه ای۲۰
۲ـ۴ـ۱ ایرانی بودن و مردمی بودن۲۰
۲ـ۴ـ۲ پرهیز از واقع گرایی۲۱
۲ـ ۴ـ۳ اصل روایتگری۲۲
۲ـ ۴ـ ۴ پرهیز از عمق نمایی و عدم پرداختن به سایه روشن۲۳
۲ـ ۴ـ۵ اصالت در چهره سازی۲۳
۲ـ۴ـ۶ هویت و شناسنامه دار بودن۲۴
۲ـ۵ سبک و روش ۲۵
۲ـ۵ ـ۱ ترکیب بندی۲۶
۲ـ۵ ـ۲ به کار بردن پرسپکتیو مقامی۲۶
۲ـ۵ ـ ۳ رنگ ها و مفاهیم سمبلیک آنها۲۷
۲ـ۵ ـ۴ نور و سایه۲۷
۲ـ۶ هنرمندان نقاشی قهوه خانه ای۲۸
فصل سوم: ویژگی های شخصیتی امام علی (ع)
۳ـ ۱ زندگانی على بن ابی طالب(ع ۳۱
۳ـ۲ در اقلیم سخن۳۳
۳ـ ۳ در قلمرو خِرد۳۳
۳ـ ۴ در نظام اخلاق۳۴
۳ـ ۵ در امور اجتماعی و میدان عمل۳۷
فصل چهارم: نحوه ی تجلی ویژگی های شخصیتی امام علی(ع) در نقاشی قهوه خانه ای
مقدمه فصل چهارم 46
۴ـ۱ تابلوهای مربوط به مبارزه¬ی حضرت علی(ع) با عمرو بن عبدود۴۷
۴ـ۱ـ۱ تابلوی نبرد حضرت علی (ع) و عمرو بن عبدود از محمد مدبر۵۰
۴ـ۱ـ۲ تابلوی نبرد حضرت علی(ع ) و عمرو بن عبدود از عباس بلوکی فر۵۲
۴ــ۲ تابلوهای مربوط به ماجرای جنگ خیبر و رشادت های امیر مؤمنان علی(ع۵۴
۴ـ۲ـ۱ تابلوی جنگ تاریخی خیبر اثر عباس بلوکی-فر ۵۸
۴ـ۲ـ۲ تابلوی جنگ خیبر اثر حسن اسماعیل-زاده۶۲
۴ـ ۲ـ۳ تابلوی جنگ خیبر از محمد فراهانی۶۵
۴ـ ۲ـ۴ تابلوی جنگ خیبر از امیرحسین قائم مقامی۶۶
۴ـ۲ـ۵ تابلوی جنگ تاریخی خیبر از حسین همدانی۶۸
۴ـ۳ آثار نقاشی قهوه خانه ای مربوط به ماجرای لیلة المبیت ۷۰
۴ـ۳ـ۱ تابلوی لیلة المبیت از محمد فراهانی ۷۲
۴ـ۴ آثار نقاشی قهوه خانه ای مربوط به غدیر خم و جانشینی بر حق علی(ع ۷۳
۴ـ۴ـ۱ تابلوی غدیرخم از محمدرضا حسینی ۷۵
۴ـ۴ـ۲ تابلوی غدیر خم از محمد فراهانی ۷۸
۴ـ۵ نقاشی های قهوه خانه ای با موضوع همدردی و کمک رسانی حضرت علی(ع) به مردم و ضعفا ۷۹
۴ـ۵ـ۱ تابلوی نقاشی قهوه خانه ای از حسن اسماعیل زاده با موضوع «از علی آموز اخلاص عمل ۸۴
۴ـ۵ ـ۲ اثری از حسین همدانی با موضوع «یتیم نوازی حضرت علی(ع ۸۶
۴ـ۵ ـ۳ تابلوی یتیم نوازی از احمد خلیلی ۸۹
۴ـ۵ ـ۴ تابلوی یتیم نوازی از حسن اسماعیل-زاده ۹۰
۴ـ ۶ نقاشی قهوه خانه ای با موضوع شمایل نگاری و مجالست حضرت علی(ع ۹۱
۴ـ۶ـ۱ تابلوی منسوب به حسین قوللر آقاسی با موضوع: حضرت علی(ع)- مالک اژدر ۹۸
۴ـ۶ـ۲ تابلوی شمایل حضرت علی(ع) و حسنین از حسین همدانی ۱۰۱
۴ـ۶ـ۳ مراجعت حضرت امیر(ع) از جنگ جمل مالک اشتر نخعی و عمار یاسر و اصحاب دیگر ۱۰۲
۴ـ۶ـ۴ تابلوی حضرت علی(ع) و حسنین از حسین همدانی ۱۰۳
۴ـ۶ـ۵ تابلوی حضرت علی(ع) و حسنین(ع) از جواد عقیلی ۱۰۶
۴ـ۷ تابلوهای مربوط به داستان جوانمرد قصاب ۱۰۷
۴ـ۷ـ۱ تابلوی جوانمرد قصاب اثر عباس بلوکی-فر ۱۱۰
۴ـ۷ـ۱ـ۱ بخش اول تابلوی جوانمرد قصاب اثر عباس بلوکی-فر ۱۱۰
۴ـ۷ـ۱ـ۲ بخش دوم تابلوی جوانمرد قصاب اثر عباس بلوکی-فر ۱۱۱
۴ـ۷ـ۱ـ۳ بخش سوم تابلوی جوانمرد قصاب اثر عباس بلوکی-فر ۱۱۲
۴ـ۷ـ۱ـ۴ بخش چهارم تابلوی جوانمرد قصاب اثر عباس بلوکی-فر ۱۱۳
۴ـ۷ـ۱ـ۵ بخش پنجم تابلوی جوانمرد قصاب اثر عباس بلوکی-فر ۱۱۵
۴ـ۷ـ۱ـ۶ بخش ششم تابلوی جوانمرد قصاب اثر عباس بلوکی-فر ۱۱۷
۴ـ۷ـ۲ تابلوی جوانمرد قصاب اثر فتح الله قوللر آقاسی ۱۱۸
۴ـ۷ـ۲ـ۱ بخش اول تابلوی جوانمرد قصاب فتح الله قوللر آقاسی ۱۱۸
۴ـ۷ـ۲ـ۲ بخش دوم تابلوی جوانمرد قصاب فتح الله قوللر آقاسی ۱۱۹
۴ـ۷ـ۲ـ۳ بخش سوم تابلوی جوانمرد قصاب فتح الله قوللر آقاسی ۱۱۹
۴ـ۷ـ۲ـ۴ بخش چهارم تابلوی جوانمرد قصاب فتح الله قوللر آقاسی ۱۲۰
۴ـ۷ـ۲ـ۵ بخش پنجم تابلوی جوانمرد قصاب فتح الله قوللر آقاسی ۱۲۰
۴ـ۷ـ۲ـ۶ بخش ششم تابلوی جوانمرد قصاب فتح الله قوللر آقاسی ۱۲۱
۴ـ۷ـ۲ـ۷ بخش هفتم تابلوی جوانمرد قصاب فتح الله قوللر آقاسی ۱۲۱
۴ـ۷ـ۲ـ۸ بخش هشتم تابلوی جوانمرد قصاب فتح الله قوللر آقاسی ۱۲۲
۴ـ۷ـ۳ تابلوی جوانمرد قصاب اثر حسن اسماعیل-زاده ۱۲۵
۴ـ۷ـ۳ـ۱ بخش اول تابلوی جوانمرد قصاب اثر حسن اسماعیل-زاده ۱۲۶
۴ـ۷ـ۳ـ۲ بخش دوم تابلوی جوانمرد قصاب اثر حسن اسماعیل-زاده ۱۲۷
۴ـ۷ـ۳ـ۳ بخش سوم تابلوی جوانمرد قصاب اثر حسن اسماعیل-زاده ۱۲۷
۴ـ۷ـ۳ـ۴ بخش چهارم تابلوی جوانمرد قصاب اثر حسن اسماعیل-زاده ۱۲۸
۴ـ۸ نقاشی های قهوه خانه ای با موضوع شهادت حضرت على(ع ۱۲۹
۴ـ۸ـ۱ تابلوی به مسجد رفتن حضرت علی(ع) در شب نوزدهم ماه رمضان اثر حسن اسماعیل-زاده ۱۳۳
۴ـ۸ـ۲ تابلوی شب ضربت خوردن حضرت علی(ع) اثر حسن اسماعیل-زاده ۱۳۵
۴ـ۹ تابلوهای مربوط به نبرد حضرت علی(ع) با موجودات افسانه ای 136
۴ـ۹ـ۱ تابلوی نبرد حضرت علی(ع) و اژدها از حسن اسماعیل-زاده ۱۴۱
۴ـ۹ـ۲ تابلوی نبرد حضرت علی(ع) و اژدها در تنگه بربر از حسن اسماعیل-زاده ۱۴۳
۴ـ۹ـ۲ـ۱ تصویر مرکزی: نبرد حضرت علی(ع) و اژدها 143
۴ـ۹ـ۲ـ۲ بخش دوم: یتیم نوازی حضرت علی(ع ۱۴۴
۴ـ۹ـ۲ـ۳ بخش سوم: کندن درب خیبر توسط حضرت علی(ع ۱۴۵
۴ـ۹ـ۲ـ۴ بخش چهارم: نبرد حضرت علی(ع) و جنیان ۱۴۵
۴ـ۹ـ۲ـ۵ بخش پنجم: به نبرد حضرت علی(ع) و عمربن العبدود 146
۴ـ۱۰ سیر حوادث مهم زندگانی پر افتخار حضرت علی(ع) در تابلویی از حسین همدانی ۱۴۹
۴ـ۱۰ـ۳ـ۱ تصویر مرکزی: شمایل حضرت علی(ع) و همراهان ۱۴۹
۴ـ۱۰ـ۳ـ۲ بخش دوم: جنگ خیبر ۱۵۱
۴ـ۱۰ـ۳ـ۳ بخش سوم: کمک حضرت علی(ع) به محرومان ۱۵۱
۴ـ۱۰ـ۳ـ۴ بخش چهارم: لیله المبیت ۱۵۲
۴ـ۱۰ـ۳ـ۵ بخش پنجم: همراهی پیامبر(ص ۱۵۳
۴ـ۱۰ـ۳ـ۶ بخش ششم: کمک به محرومان ۱۵۳
۴ـ۱۰ـ۳ـ۷ بخش هفتم: یتیم نوازی۱۵۴
۴ـ۱۰ـ۳ـ۸ بخش هشتم: کمک به محرومان۱۵۶
۴ـ۱۰ـ۳ـ۹ بخش نهم: کمک به محرومان۱۵۶
۴ـ۱۰ـ۳ـ۱۰ بخش دهم: حضرت علی(ع) در حال سخنوری۱۵۷
۴ـ۴ـ۱ بخش یازدهم: واقعه ضربت خوردن حضرت علی(ع۱۵۸
فصل پنجم: تحلیل و استنتاج
۵ـ۱ تحلیل و بررسی نهایی آثار 161
۵ـ۲ نتیجه۱۶۹
گزارش کار عملی۱۷۱
فهرست منابع
چکیده لاتین
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09395794439 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 11
  •   تعداد محصول: 8,876
  •   بازدید امروز : 7,377
  •   بازدید هفته گذشته: 108,123
  •   بازدید ماه گذشته: 664,734