تاثیر شدت تمرین مقاومتی روی نشانگران آنزیمی و غیر آنزیمی عملکرد کبد در مردان چاق

تاثیر شدت تمرین مقاومتی روی نشانگران آنزیمی و غیر آنزیمی عملکرد کبد در مردان چاق
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 119 صفحه


چکیده:
عملکرد کبدی نرمال برای متابولیسم از اهمیت خاصی برخوردار است و ممکن است که از تمرینات ورزشی اثر پذیرد. اگر چه مطالعات زیادی اثرات تمرین هوازی را روی عملکرد کبد بررسی کرده اند شواهد در دسترس نشان می دهند که در این مورد تمرینات مقاومتی کمتر بررسی شده اند. از طرفی دیگر مشخص نیست که چه شدتی از تمرینات مقاومتی می تواند عملکرد کبد را بهبود ببخشد. براین اساس هدف از این مطالعه بررسی تاثیر هشت هفته تمرینات مقاومتی با شدتهای مختلف روی نتایج تستهای عملکرد کبد در مردان چاق بود. مطابق معیارهای ورود به پژوهش ۳۲ مرد چاق انتخاب و به طور تصادفی در ۴ گروه ۸ نفری(کنترل، تمرین با شدت کم، تمرین با شدت متوسط و تمرین با شدت زیاد) قرار گرفتند. نمونه های خونی در پیش آزمون، میان آزمون و پس آزمون( بعد از ۱۲ ساعت ناشتایی) اندازه گیری شدند. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس با اندازه های مکرر تجزیه و تحلیل شدند.درگروههای تمرین درصد چربی بدن،ALT،GGT و AST در مقایسه با گروه کنترل به طرز معنی داری کاهش یافتند(P<.05) اما تغییرات معنی داری در نشانگران غیر آنزیمی(آلبومین وبیلی روبین سرم) مشاهده نشد. تفاوت معنی داری بین گروههای تمرین مشاهده نشد.با توجه به نتایج این پژوهش می توان گفت که تمرینات مقاومتی باعث بهبود نشانگران آنزیمی عملکرد کبد در مردان چاق می شوند. همچنین تمرین با شدت سبک و تکرار زیاد می تواند فواید بهتری داشته باشد.
کلمات کلیدی: مردان چاق، تمرین مقاومتی، شدت تمرین مقاومتی، عملکرد کبد


فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات طرح
۱-۱- بیان مساله 2
۱-۲-هدفهای پژوهش 5
۱-۳- اهمیت موضوع پژوهش و انگیزش آن 6
۱-۴- فرضیه های پژوهش 7
۱-۵-محدودیت های پژوهش 8 6-1-تعریف واژه ها و اصطلاحات کلیدی 10
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش
۲-۱-مقدمه 13
۲-۲-بخش اول: مبانی نظری 14
۲-۲-۱-ارتباط چاقی واضافه وزن با مرگ ومیر 14
۲-۲-۲-بیماری کبدی درافراد چاق 15
۲-۲-۳-پاتوژنز بیماری کبدی متابولیک 18
۲-۲-۴-تمرینات مقاومتی به عنوان روشی در درمان چاقی 20
۲-۲-۵-تمرینات مقاومتی ومتابولیسم 22
۲-۲-۶اثرات متابولیک تمرینات مقاومتی 25
۲-۲-۶-۱-کنترل وزن 25
۲-۲-۶-۲ بافت آدیپوس احشایی 27
۲-۲-۷-کاهش خطر متابولیک 29
۲-۳-بخش دوم: تاثیر انواع مداخلات غیردارویی روی عملکرد کبد 30
۲-۳-۱-تاثیر مداخلات تغذیه ای روی عملکرد کبد 30
۲-۳-۲-تاثیر تمرینات هوازی روی عملکرد کبد 32
۲-۳-۳-تاثیر تمرینات مقاومتی روی عملکرد کبد 34
خلاصه فصل 36
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
مقدمه 38
۳-۱-طرح و روش پژوهش 38
۳-۲-جامعه و نمومه آماری 40
۳-۳-متغییرهای پژوهش 41
۳-۳-۱-متغییر های مستقل 41
۳-۳-۲-متغییرهای وابسته 41
۳-۴-وسایل وابزار اندازه گیری 41
۳-۵-اندازه گیریها 42
۳-۶-پروتکل تمرینات مقاومتی 43
۳-۷- اندازه گیری غذای دریافتی 44
۳-۸-روشهای آماری 44
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته ها
۴-۱-مقدمه 46
۴-۲-ویژگیهای توصیفی و فیزیکی آزمودنیها در شروع پژوهش 46
۳-۴-اندازه های قدرت(۱-RM) آزمودنیها در شروع پژوهش 47
۴-۴-مقادیر نشانگران آنزیمی و غیر آنزیمی آزمودنیها در شروع پژوهش 48
۴-۵-آنالیز تغذیه 49
۴-۶-نتایج تاثیر تمرینات مقاومتی با شدتهای مختلف روی ویژگیهای فیزیکی آزمودنیها 50
۴-۷-نتایج تاثیر تمرینات مقاومتی با شدتهای مختلف روی نشانگران آنزیمی وغیر آنزیمی 50
۴-۸-آزمایش فرضیه ها 53
فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادات
۵-۱-مقدمه 61
۵-۲-بحث 62
۵-۳-نتیجه گیری 69
۵-۴-جنبه های کاربردی پژوهش 69
۵-۵-پیشنهادات برای مطالعات آتی 69
فهرست منابع و مآخذ 70
پیوست ها و ضمایم 78
چکیده انگلیسی 99

 
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09395794439 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 12
  •   تعداد محصول: 8,878
  •   بازدید امروز : 18,530
  •   بازدید هفته گذشته: 113,747
  •   بازدید ماه گذشته: 486,265