دانلود تحقیق آسفالت متخلخل

دانلود تحقیق آسفالت متخلخل

فایل  ورد 29  صفحه

 

چکیده

ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﮐﺎرﺑﺮد آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ در ﺟﺎده ﻫﺎی اﺻﻠﯽ و ﺑﺎ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻄﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ اﺳﺖ :

-       ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺻﺪای ﭼﺮخ وﺳﺎﺋﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎﻫﺶ اﻧﺘﻘﺎل ﺻﺪا ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ اﻃﺮاف ﺟﺎده.

-        ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺻﺪا ﺑﻪ داﺧﻞ ﺧﻮدرو و ﻧﺘﯿﺠﺘﺎ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﮐﻤﺘﺮ راﻧﻨﺪه.

-        ﮐﺎﻫﺶ ﭘﺨﺶ آب ﺑﻬﻨﮕﺎم ﻋﺒﻮر ﺧﻮدرو و در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ آب ﺑﺮ روی ﺟﺎده وﺟﻮد دارد.

-        ﺣﺬف آب ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ و ﭘﺪﯾﺪه آب ﻟﻐﺰی روی ﺳﻄﺢ راه ﺑﻤﻨﻈﻮر اﺳﺘﻘﺮار ﺑﯿﺸﺘﺮ وﺳﺎﺋﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ.

-        اﺻﻼح ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻟﻐﺰﻧﺪﮔﯽ در ﺳﻄﺢ راه و ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺼﺎدﻓﺎت.

ﺗﺮﮐﯿﺐ ﭼﻬﺎر ﻋﺎﻣﻞ آﺧﺮ ﺳﺒﺐ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﯿﺸﻨﺮ ﺑﺮای راﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ. و در ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﯾﺐ اﯾﻦ ﻧﻮع آﺳـﻔﺎﻟﺖ ﮔـﺰاف ﮔـﻮﺋﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.

 
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09395794439 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 11
  •   تعداد محصول: 8,875
  •   بازدید امروز : 87
  •   بازدید هفته گذشته: 82,596
  •   بازدید ماه گذشته: 632,987