دانلود تحقیق آسفالت متخلخل

دانلود تحقیق آسفالت متخلخل

فایل  ورد 29  صفحه

 

چکیده

ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﮐﺎرﺑﺮد آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ در ﺟﺎده ﻫﺎی اﺻﻠﯽ و ﺑﺎ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻄﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ اﺳﺖ :

-       ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺻﺪای ﭼﺮخ وﺳﺎﺋﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎﻫﺶ اﻧﺘﻘﺎل ﺻﺪا ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ اﻃﺮاف ﺟﺎده.

-        ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺻﺪا ﺑﻪ داﺧﻞ ﺧﻮدرو و ﻧﺘﯿﺠﺘﺎ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﮐﻤﺘﺮ راﻧﻨﺪه.

-        ﮐﺎﻫﺶ ﭘﺨﺶ آب ﺑﻬﻨﮕﺎم ﻋﺒﻮر ﺧﻮدرو و در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ آب ﺑﺮ روی ﺟﺎده وﺟﻮد دارد.

-        ﺣﺬف آب ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ و ﭘﺪﯾﺪه آب ﻟﻐﺰی روی ﺳﻄﺢ راه ﺑﻤﻨﻈﻮر اﺳﺘﻘﺮار ﺑﯿﺸﺘﺮ وﺳﺎﺋﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ.

-        اﺻﻼح ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻟﻐﺰﻧﺪﮔﯽ در ﺳﻄﺢ راه و ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺼﺎدﻓﺎت.

ﺗﺮﮐﯿﺐ ﭼﻬﺎر ﻋﺎﻣﻞ آﺧﺮ ﺳﺒﺐ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﯿﺸﻨﺮ ﺑﺮای راﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ. و در ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﯾﺐ اﯾﻦ ﻧﻮع آﺳـﻔﺎﻟﺖ ﮔـﺰاف ﮔـﻮﺋﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.

 
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
دانلود سرای دانشجویی
فروشگاه ساز فایل تمامی خدمات لازم برای راه اندازی و ساخت یک فروشگاه را در اختیار شما می گذارد. شما بدون نیاز به هاست ، دامنه ، هزینه های بالای برنامه نویسی و طراحی سایت می توانید فروشگاه خود را ایجاد نمایید .
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 11
  •   تعداد محصول: 9,369
  •   بازدید امروز : 3,412
  •   بازدید هفته گذشته: 48,384
  •   بازدید ماه گذشته: 318,580