بررسی تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری دانش آموزان دختر

 بررسی تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری دانش آموزان دختر 

تعداد صفحات : 100 با فرمت ورد و قابل ویرایش

 

 فهرست

چکیده۱
فـصـل اول
کلیات تحقیق
مقدمه ۲
بیان‌مسئله ۳
ضرورت و اهمیت مسئله تحقیق۵
اهداف پژوهش۶
فرضیه‌های پژوهش ۷
متغیرهای پژوهش ۷
تعاریف متغیرها(مفهومی و عملیاتی) ۸
تعریف نظری مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل ۸
تعریف عملیاتی مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل
  ۸
تعریف نظری سازگاری ۹
تعریف عملیاتی سازگاری ۱۰
فصل دوم
ادبیات و پیشینة تحقیق
مقدمه ۱۳
بخش اول: سازگاری و مبانی نظری آن۱۳
تعریف سازگاری
  ۱۳
عوامل موثربرسازگاری ۱۴
انواع سازگاری ۱۷
روشها یا اشکال سازگاری ۲۳
ملاکهای سازگاری مطلوب ۲۴
ویژگیهای افراد سازگار ۲۵
بخش دوم: تحلیل رفتار متقابل۲۷
نظریه تحلیل رفتار متقابل ۲۷
مبانی نظری تحلیل رفتار متقابل
    ۲۸
الگوی حالات نفسانی ۲۸
موقعیت‌های روانی و طرحهای زندگی ۳۲
آسیب شناسی روانی ۳۴
الف : آسیب شناسی ساختی ۲۴
ب: آسیب شناسی کارکردی ۳۵
هدف درمان در تحلیل رفتار متقابل ۳۵
فرآیند گروهی در رویکرد تحلیل رفتار متقابل ۳۶
مشاوره و درمان ۳۸
الف : تحلیل درمان ساختار
    ۳۸
ب: تحلیل درمان تبادلها ۳۹
ارزشهای مشاوره گروهی
  ۴۰
جمع بندی مطالب
  ۴۲
بخش سوم: مروری برپیشینه
  تحقیق ۴۳
مطالعات صورت گرفته در داخل کشور
  ۴۳
مطالعات صورت گرفته در خارج از کشور ۴۶
تحلیل و نتیجه گیری سازگاری از دیدگاه تحلیل رفتار متقابل ۴۸
فصل سوم
روش اجرای تحقیق
مقدمه۵۲
روش تحقیق۵۲
جامعه آماری تحقیق ۵۲
نمونه و روش نمونه گیری
  ۵۲
ابزاراندازه گیری و روایی وپایایی آن ۵۳
پرسشنامه سینهاوسینگ ۵۳
پایایی پرسشنامه سینهاوسینگ۵۵
روایی (اعتبار) پرسشنامه سینهاوسینگ
  ۵۵
روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 
    ۵۶
شیوه اجرا ومراحل انجام پژوهش۵۶
گزارش جلسات مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل
  ۵۷
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل اطلاعات
مقدمه۶۰
اطلاعات توصیفی مربوط به مشخصات دموگرافیک نمونه‌های تحقیق ۶۲
تجزیه و تحلیل داده‌ها۷۳
فرضیه اصلی ۷۴
فرضیه فرعی اول ۷۵
فرضیه فرعی دوم۷۶
فرضیه فرعی سوم ۷۷
فرضیه فرعی چهارم ۷۷
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری
مقدمه۸۰
یافته‌های پژوهش۸۰
الف : نتایج حاصل از توصیف داده ها ۸۰
ب: بحث و تفسیر نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه ها ۸۱
پـیشنـهادات تحقیق۸۷
الف- پیشنهادهای
  برخاسته از پژوهش ۸۷
ب- پیشنهادات برای انجام تحقیقات بعدی ۸۸
محدودیت ها ۸۸
منـابـع
منابع فارسی۹۰
منابع لاتین
    ۹۵
پیـوست

چکیده :

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان رباط‌کریم در سال 86-85 می‌باشد.

روش پژوهش در این تحقیق روش آزمایشی بود. که در این پژوهش ابتدا 200 نفر با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شد که پس از انجام پیش آزمون از بین آنها دانش‌آموزانی که کمترین نمره سازگاری را کسب نمودند 30 نفر به صورت تصادفی انتخاب و به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم گردیدند.

جهت اندازه‌گیری داده‌ها از پرسشنامه‌ها سازگاری سینها و سینگ (1993) که شامل 60 سؤال که حوزه‌های عاطفی، اجتماعی و آموزشی دانش‌آموزان دبیرستانی را می‌سنجد استفاده شد و همچنین مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل در ده جلسه یک ساعت و نیم اجرا شد و در پایان نیز از هر دو گروه گواه و کنترل پس‌آزمون گرفته شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی (جدول و نمودار) و جهت آزمون فرضیه‌های پژوهش از آمار استنباطی (T مستقل و کواریانس) استفاده شد.

نتایج این پژوهش نشان داد که روش مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل TA بر سازگاری اجتماعی و سازگاری کل شرکت‌کنندگان تأثیر معنادار داشته است همچنین نتایج نشان دهنده وجود تفاوت معناداری بین سازگاری دانش‌آموزان پایه اول و دوم می‌باشد و سازگاری عاطفی و آموزشی نیز افزایش یافته است ولی معنادار نبوده است.....

 

 

 

و ......
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09395794439 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 11
  •   تعداد محصول: 8,876
  •   بازدید امروز : 7,033
  •   بازدید هفته گذشته: 174,762
  •   بازدید ماه گذشته: 649,550