بررسی نقش فناوری اطلاعات بر کنترل و کاهش ترافیک

بررسی نقش فناوری اطلاعات بر کنترل و کاهش ترافیک

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 127 صفحه
تنها پایان نامه کامل در ایران بصورت ورد


چکیده
هدف اصلی این کاهش و کنترل ترافیک روان سازی ترافیک، حفاظت از محیط زیست، کاهش زمان سفر، مدیریت و کاهش حوادث جاده ای و به طور کلی کاهش دادن اثرات منفی روحی و روانی، جسمی، اجتماعی و اقتصادی ناشی از تراکم پیش بینی نشده، بر جامعه می باشد. شهرداری‌ها و دولت‌ها در تمامی کشورهای دنیا مسئول حل مشکل ترافیک‌اند. هرچند اکثر شهروندان مسئولیت خود را در ایجاد ترافیک فراموش می‌کنند اما در نهایت این دستگا‌ه های اجرایی اند که باید فکری به حال رفت و آمد مردم بکنند. ترافیک یک معضل دامنه‌دار و پرحاشیه است که رفع آن نیازمند استراتژی ها و تاکتیک های علمی و کاربردی است و برطرف‌کردن آن کار نیاز به زیرساخت های اساسی دارد. شهرداری ها می‌توانند با کمک پلیس و با افزایش ناوگان خدمت رسان حمل و نقل عمومی کمی از بار ترافیک در مواقع بحرانی کم کنند اما برای حل مشکل ترافیک باید از مدت ها قبل به فکر بود. امروزه فناوری اطلاعات درگستره خود روش های مدیریت ترافیک را نیز تحت الشعاع خود قرار داده است. بطوریکه درحال حاضر روش های مدیریت ترافیک با بکارگیری فناوری اطلاعات بگونه شایسته ای از تکنولوژی های مدرن برای توسعه ترافیک و برآوردن نیازها و خواسته های کاربران بهره می گیرد. استفاده از فناوری اطلاعات راه های متفاوتی برای کنترل و کاهش ترافیک به ما می دهد. از جمله اینکه می توان با ایجاد شهر الکترونیک بسیاری از رفت و آمدهای شهری را بکاهیم، همچنین استفاده همزمان از سامانه های موقعیت یاب جهانی و شبکه ی اینترنت، استفاده از سامانه های حمل و نقل هوشمند، گسترش تجارت الکترونیک و . . . که همگی بر پایه ی کامپیوتر و فناوری اطاعات بنا شده اند. یکی از راه حل مشکل ترافیک در همه شهرهای بزرگ دنیا گسترش ناوگان حمل و نقل عمومی هوشمند به ویژه مترو و اتوبوس است.
کلید واژه : ترافیک ، فناوری ، GPS،ITS،سامانه هوشمند ، کنترل
فهرست مطالب
چکیده أ‌
مقدمه 1
فصل اول : کلیات 2
۱-۱- بیان مساله 3
۱-۲- اهمیت و ضرورت تحقیق 6
۱-۳- اهداف تحقیق 7
۱-۳-۱- هدف کلی 7
۱-۳-۲- اهداف جزئی 7
۱-۴- پیشینه تحقیق 7
۱-۵- روش تحقیق 10
۱-۶- ساختار پایان نامه 10
۱-۷- استفاده کنندگان از این تحقیق 10
فصل دوم : سیر تکاملی بکارگیری سامانه‌های هوشمند حمل و نقل 11
۲-۱- مقدمه 12
۲-۲- تاریخچه ورود اتومبیل به ایران 13
۲-۳-مفهوم و تعریف فناوری اطلاعات 14
۲-۴- ابزارهای نرم افزاری مدیریت خدمات فناوری اطلاعات 15
۲-۵- سیر تکامل سامانه‌های هوشمند حمل و نقل 15
۲-۶- فناوری‌های نوین و موثر بر صنعت حمل و نقل 19
۲-۷- نظریات مربوط به رابطه بین حمل ونقل وارتباطات 22
۲-۸-تأثیرات بالقوه سیستم فناوری اطلاعات در رفتارهای سفری 22
۲-۹- اشتغال انعطاف پذیر و دور کاری با کمک فناوری اطلاعات 23
۲-۱۰- پیشرفتهای فناوری اطلاعات و اشتغال موقت و نیمه موقت 24
۲-۱۱- اشتغال متحرک با بکارگیری فناوری اطلاعات 24
۲-۱۲-تاثیر آموزش سیستم فناوری اطلاعات در تغییر الگوهای سفری 25
۲-۱۳- سیستم های خودکار اطلاع رسانی به رانندگان وسایل نقلیه شخصی 25
فصل سوم : بررسی توسعه مدیریت ترافیک و حمل و نقل 26
۳-۱- مقدمه 27
۳-۲- استفاده های صنعتی از حمل و نقل و ارتباطات 27
۳-۳- تغییرات ساختاری در حمل و نقل کالا 27
۳-۴- ترافیک و تاریخچه آن 28
۳-۵- خصوصیات انسان و ماشین 30
۳-۶- خصوصیات جریان ترافیک 31
۳-۷- روشهای شناخت جریان ترافیک 31
۳-۸- دسته بندی جریان ترافیکی 32
۳-۹- تاثیر موانع ترافیکی 33
۳-۱۰- میانه ها در تردد مسیرهای عبور 33
۳-۱۱- تاثیر حریم بر ترافیک 34
۳-۱۲- وسایل کنترل ترافیک 34
۳-۱۳- انواع کنترلهای تقاطع 35
۳-۱۴- بررسی توسعه حمل ونقل شهری 36
۳-۱۵-کنترل معیارهای طراحی 38
۳-۱۶-ویژگیهای ترافیک 39
۳-۱۶-۱- حجم ترافیک: 39
۳-۱۶-۲- مدیریت ترافیک منطقه محلی 39
۳-۱۶-۳- برنامه ریزی ترافیک ومدیریت در سطح محلی 40
۳-۱۶-۴- تغییر مسیر ترافیک 40
۳-۱۶-۵- آگاهی ایمنی وبرنامه ریزی شبکه راهها 43
فصل چهارم : روشهای کنترل ترافیک با بکارگیری فناوری اطلاعات 45
۴-۱- مقدمه 46
۴-۲- سیستم ردیاب ماهواره ای GPS 46
۴-۲-۱- سامانه موقعیت یاب ماهواره ای( GPS) راه حل جدید برای ترافیک 48
۴-۲-۲- سیستم اطلاعات جغرافیایی و کاربرد آن در مدیریت حمل و نقل و ترافیک : 49
۴-۲-۳- کاربرد GIS در مدیریت ترافیک : 50
۴-۲-۴- نمونه های کاربردی GIS در حمل و نقل و ترافیک شهری 52
۴-۲-۵- ارتباط با دانشگاههاو نهادهای تحقیقاتی به کمک سیستم موقعیت جغرافیایی 55
۴-۳- بکارگیری سیستم حمل و نقل هوشمند( ITS) در حمل و نقل 58
۴-۳-۱- مفهوم سیستم حمل و نقل هوشمند( ITS ) 58
۴-۳-۲- دامنه کاربردی سیستم حمل و نقل هوشمند (ITS ) 59
۴-۳-۳- سامانه حمل و نقل هوشمند ITS 60
۴-۳-۴- سامانه‌های پیشرفته مدیریت ترافیک ATMS 63
۴-۳-۴-۱- کنترل ترافیک شهری UTC 64
۴-۳-۴-۲-کریدور آزادراهی و مدیریت بزرگراه 65
۴-۳-۴-۳-مدیریت تقاضا و جریان وسایل نقلیه 66
۴-۳-۴-۴-اعمال قانون 67
۴-۳-۴-۵- سامانه‌های پیشرفته اطلاعات مسافر ATIS 67
۴-۳-۴-۵-۱- ATIS درون خودرویی 69
۴-۳-۴-۵-۲- ابزار درون خودرویی Trafficmaster 69
۴-۳-۴-۵-۳- زیر ساخت‌های مبنای ATIS 69
۴-۳-۴-۵-۴-اطلاعات مسافر، مستقل از محل 70
۴-۳-۴-۵-۵-راهنمای مسیر و ناوبری 70
۴-۳-۴-۶- سامانه‌های پیشرفته کنترل وسیله نقلیه AVCS 71
۴-۳-۴-۷- سامانه های عملکرد وسایل نقلیه تجاری CVO 74
۴-۳-۴-۷-۱- سامانه WIM 75
۴-۳-۴-۷-۲- سرویس ردیابی خودرو 75
۴-۳-۴-۸- سامانه‌های پیشرفته حمل و نقل عمومی APTS 75
۴-۳-۴-۸-۱- اطلاعات حمل و نقل عمومی 76
۴-۳-۴-۸-۲- تقدم حمل و نقل عمومی 77
۴-۳-۴-۸-۳- مدیریت و لجستیک ناوگان حمل و نقل عمومی 77
۴-۳-۴-۸-۴- حمل و نقل اشتراکی با انعطاف بالا 78
۴-۳-۴-۹-سامانه های پرداخت الکترونیکی EPS 78
۴-۳-۴-۹-۱- سامانه‌های ETC/EFC 79
۴-۳-۴-۹-۲-کرایه و فروش بلیت حمل و نقل عمومی 80
۴-۳-۴-۱۰-سامانه‌های امنیتی و اصطراری SSS 81
۴-۳-۴-۱۰-۱- طرح امنیت ملی 82
۴-۳-۴-۱۱-۱- امنیت در عملیات حمل و نقل 83
۴-۳-۵- استانداردهای ITS 84
۴-۴-۶- بررسی استانداردهای ITS 88
۴-۴-۶-۱- استاندارد AASHTO 88
۴-۴-۶-۲- استانداردهای (ASC x 12)ANSI 89
۴-۴-۶-۳- استاندارد ASTM 90
۴-۴-۶-۴- استاندارد IEEE 92
۴-۴-۶-۵- استاندارد ITE 93
۴-۴-۶-۶- استاندارد NEMA 94
۴-۴-۶-۷- استانداردهای SAE 95
۴-۴-۷- استفاده از شبکه های بی سیم در ITS 95
۴-۴-۷-۱- مدل WLAN infrastructure 96
۴-۴-۷-۲- مدل WLAN ad-hoc 96
۴-۴-۷-۲-۱- پروتکل AODV 97
۴-۴-۷-۲-۲- پروتکل SRB 98
۴-۴-۷-۲-۳- پروتکل DRNS 100
۴-۴-۷-۲-۴- پروتکل GVGrid 100
۴-۴-۷-۲-۵- پروتکل DOLPHIN 101
۴-۴-۷-۲-۶- پروتکل WTRP 102
۴-۴-۸- معماری ITS 103
۴-۴-۸-۱- معماری منطقی 104
۴-۴-۸-۲- معماری فیزیک 105
۴-۵- تحولات پیش رو در صنعت حمل و نقل 105
۴-۵-۱- تکنولوژی آینده در صنعت حمل و نقل 106
۴-۵-۲- سیستم های هدایت گرانشی 107
۴-۵-۳- سیستم های هدایت رادیویی فعال 108
۴-۵-۴- سیستم مکاتباتی جهانی (GPS) 108
۴-۵-۵- سیستم های فرکانس رادیویی زمینی 109
۴-۵-۶- سیستم‌های نوری و التراسونیک 109
۴-۵-۷- سیستم‌های تشخیص فرکانس رادیویی 109
۴-۶- ساختارهای هوشمند 110
۴-۶-۱- ساخت با استفاده از قطعات پیش ساخته و مصالح پیشرفته 110
۴-۶-۲- تجسم چهار بعد 110
۴-۶-۳- یکپارچه سازی الکترونیکی کامل 111
۴-۷- دستاوردهای ITS 113
۴-۸- راه کارهای توسعه ITS در سطح کشور 113
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهاد 117
نتیجه گیری 118
پیشنهادات 121
نمونه موردی سیستم حمل و نقل هوشمند راهگشای مشکلات شهر تهران 121
منابع و ماخذ 125

 
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09395794439 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 11
  •   تعداد محصول: 8,875
  •   بازدید امروز : 308
  •   بازدید هفته گذشته: 109,235
  •   بازدید ماه گذشته: 599,797