اصول طراحی پست های برق فشار قوی

اصول طراحی پست های برق فشار قوی
تعداد صفحات : 101 با فرمت ورد و قابل ویرایش
 

 

چکیده 1

فصل اول: مقدمه

1-1مقدمه 3

2-1-تعاریف و اصطلاحات 6

فصل دوم:اصول طراحی پستهای فشار قوی و معیارهای طراحی بهینه

1-2-اصول طراحی پستهای فشار قوی 9

2-2-انواع طراحیها 10

3-2-معیارهای طراحی بهینه و اعمال این ضوابط در طراحی پست 11

1-3-2-ارتباط بهینگی و شرایط بهره برداری 11

2-3-2-ارتباط بهینگی و موقعیت پست 12

3-3-2-ارتباط بهینگی ومسایل زیست محیطی 12

4-3-2-ارتباط بهینگی و امکان توسعه پست 13

5-3-2-ارتباط بهینگی و نیروی انسانی 13

6-3-2-ارتباط بهینگی و تعمیرات و نگهداری 13

7-3-2-ارتباط بهینگی و سرمایه گذاری اولیه 14

8-3-2-ارتباط بهینگی و هزینه های دوران بهره برداری 14

9-3-2-ارتباط بهینگی و ایمنی 14

10-3-2-ارتباط بهینگی و طرحها و مشخصات فنی سیستم های مختلف پست 16

 

فصل سوم :انواع پستها

1-3-تقسیم بندی پستها بر اساس سطح ولتاژ 18

2-3-تقسیم بندی پستها بر اساس وظیفه ای که در شبکه دارند 18

3-3-تقسیم بندی پستها از نظر نحوه نصب 18

1-3-3- انواع پستهای باز 19

2-3-3-انواع پستهای بسته 19

3-3-3-پستهای ترکیبی 19

4-3-3-پستهای سیار 19

4-3-انواع پستها از نظر آرایش شینه بندی  19

1-4-3-مزایا و معایب آرایشهای مختلف شینه بندی 20

1-1-4-3-شینه ساده 20

2-1-4-3-شینه اصلی و فرعی 21

3-1-4-3-شینه دوبل 22

4-1-4-3-شینه دوبل اصلی با شینه فرعی 23

5-1-4-3-شینه دوبل دوکلیدی 23

6-1-4-3-شینه یک ونیم کلیدی 23

7-1-4-3-شینه حلقوی 24

2-4-3- بررسی مقایسه ای برای انتخاب شینه بندی بهینه[9] 25

3-4-3-نگاه آماری به وضعیت شینه بندی های موجود در پست های 230و400کیلوولت ایران       28

 

فصل چهارم:انتخاب محل پست و جانمایی تجهیزات

1-4-انتخاب محل پست 31

2-4-جانمایی تجهیزات پست 32

1-2-4-تاثیر نوع شینه ها و سکسیونرها در آرایش فیزیکی تجهیزات 34

2-2-4-ترتیب و نحوه نصب تجهیزات 35

3-2-4-محل احداث ساختمانها و جاده های ارتباطی 36

 

فصل پنجم:انتخاب تجهیزات پست

1-5-انتخاب ترانسفورماتور قدرت 37

2-1-5-معیارهای انتخاب بهینه ترانسفورماتور قدرت 38

1-2-1-5-نوع ترانسفورماتورقدرت 39

2-2-1-5-سیستم خنک کنندگی ترانسفورماتور 40

3-2-1-5-تلفات ترانسفورماتور 40

4-2-1-5-توان نامی سیم پیچهای ترانسفورماتور 40

5-2-1-5-ولتاژ نامی سیم پیچ 41

6-2-1-5-نحوه اتصالات سیم پیچها و گروه برداری 41

7-2-1-5-تنظیم ولتاژ و مشخصات تپ چنجر 42

8-2-1-5-تاثیر زمین نمودن نوترال در عایق بندی 42

9-2-1-5-حداکثر ولتاژ هر یک از سیم پیچها 42

10-2-1-5-تعیین سطوح عایقی داخلی و خارجی و نوترال 42

11-2-1-5-میزان افزایش مجاز درجه حرارت روغن وسیم پیچ 43

12-2-1-5-امپدانس ولتاژ و امپدانس اتصال کوتاه 43

13-2-1-5-میزان مجاز صدا  43        

14-2-1-5-مقادیر جریانهای اتصال کوتاه سیستم 44

15-2-1-5-اضافه بار در ترانسفورماتور 44

16-2-1-5-استفاده از محفظه کابل در طرف فشار ضعیف 44

2-5-انتخاب ترانسفورماتور جریان 44

1-2-5-اطلاعات مورد نیاز جهت انتخاب ترانسفورماتورجریان 45

2-2-5-معیارهای انتخاب بهینه ترانسفورماتورجریان 45

1-2-2-5-نوع ترانسفورماتورجریان 45

2-2-2-5-حداکثر ولتاژ سیستم 46

3-2-2-5-سطوح عایقی 46

4-2-2-5-فاصله خزشی مقره 46

5-2-2-5-جریان نامی اولیه 47

6-2-2-5-جریان نامی ثانویه 47

7-2-2-5-نسبت تبدیل 47

8-2-2-5-جریان نامی حرارتی کوتاه مدت 47

9-2-2-5-جریان نامی دایمی حرارتی 47

10-2-2-5-محدودیت افزایش درجه حرارت 48

11-2-2-5-ظرفیت نامی خروجی 48

12-2-2-5-کلاس دقت 48

3-5-انتخاب ترانسفورماتور ولتاژ 50

1-3-5-اطلاعات مورد نیاز جهت انتخاب ترانسفورماتور ولتاژ 50

2-3-5-معیارهای انتخاب بهینه ترانسفورماتور ولتاژ 52

1-2-3-5-نوع ترانسفورماتورولتاژ  52

2-2-3-5-حداکثر ولتاژ سیستم  52

3-2-3-5-سطوح عایقی 52

4-2-3-5-فاصله خزشی مقره 52

5-2-3-5-ولتاژ نامی ثانوی 53

6-2-3-5-ضریب ولتاژ نامی [9] 53

7-2-3-5-مشخصات خازن ترانسفورماتور ولتاژ خازنی 54

8-2-3-5-محدودیت افزایش درجه حرارت 54

9-2-3-5-ظرفیت خروجی 54

10-2-3-5-کلاس دقت[22] 55

4-5-انتخاب  ترانسفورماتور زمین- کمکی 55

1-4-5-اطلاعات مورد نیاز جهت  ترانسفورماتورزمین-کمکی[14] 56

2-4-5-معیارهای انتخاب بهینه ترانسفورماتور زمین-کمکی 56

1-2-4-5-نوع ترانسفورماتور زمین –کمکی 57

2-2-4-5-سیستم خنک کننده 57

3-2-4-5-ظرفیت نامی 57

4-2-4-5-مقدار نامی ولتاژ سیم پیچ ها 57

5-2-4-5-حداکثر ولتاژ سیم پیچ ها 58

6-2-4-5-امپدانس ولتاژ[9] 58

7-2-4-5-استقامت عایقی بوشینگ ها و ترمینال های فاز و نقطه صفر سیم پیچ اولیه  58

8-2-4-5-افزایش دما پس از بارگذاری جریان کوتاه مدت 59

9-2-4-5-افزایش دمای مجاز 59

10-2-4-5-تپ چنجر 59

11-2-4-5-فاصله خزشی بوشینگها 60

12-2-4-5-سطح صدا 60

13-2-4-5-ترمینال بندی طرف اولیه وثانویه 60

5-5-انتخاب کلید قدرت 60

1-5-5-اطلاعات مورد نیاز جهت انتخاب بهینه کلید قدرت 61

2-5-5-معیارهای انتخاب بهینه کلید قدرت 62

1-2-5-5-نوع کلید 62

2-2-5-5-نوع مکانیسم قطع و وصل 62

3-2-5-5-ولتاژ نامی 64

4-2-5-5-سطوح عایقی نامی 64

5-2-5-5-جریان نامی 64

6-2-5-5-جریان نامی قطع اتصال کوتاه 64

7-2-5-5-جریان نامی قطع شارژ خط 65

8-2-5-5-جریان نامی قطع بار اندوکتیو 65

9-2-5-5-ضریب افزایش ولتاژ فاز سالم 65

10-2-5-5-جریان نامی اتصال کوتاه وصل 66

11-2-5-5-مدت زمان تحمل اتصال کوتاه 66

12-2-5-5-زمان قطع نامی 66

6-5-سکسیونر و تیغه زمین 66

1-6-5-اطلاعات مورد نیاز جهت انتخاب بهینه سکسیونر 67

2-6-5-معیارهای انتخاب بهینه سکسیونر 67

1-2-6-5-نوع سکسیونر یا تیغه های زمین 67

2-2-6-5-نوع مکانیسم عملکرد 68

3-2-6-5-ولتاژ نامی 68

4-2-6-5-سطوح عایقی نامی 69

5-2-6-5-جریان نامی (فقط برای سکسیونر) 69

6-2-6-5-جریان نامی اتصال کوتاه 69

7-2-6-5-جریان نامی وصل اتصال کوتاه(فقط برای تیغه های زمین) 69

8-2-6-5-مدت زمان تحمل جریان اتصال کوتاه 69

9-2-6-5-نیروی مکانیکی نامی ترمینالها 70

 

فصل ششم : سیستمهای حفاظتی پست

1-6-سیستم زمین 72

1-1-6-اطلاعات موردنیاز برای طراحی سیستم زمین 72

2-1-6-آزمونهای زمین پست 73                                                  

3-1-6-موارد مهم در آزمونهای سیستم زمین 76

4-1-6-پارامتر ها و موارد حائز اهمیت در طراحی بهینه سیستم زمین 77

1-4-1-6-انتخاب هادی زمین و میله های زمین 77

2-4-1-6-اتصال تجهیزات به زمین  77

3-4-1-6-محاسبه جریان اتصال کوتاه وحداکثرجریان شبکه زمین 77

4-4-1-6-ولتاژانتقالی ونقاط خطرناک 78

5-4-1-6-تداخل با کبلهای مخابراتی و کنترل 79

6-4-1-6-اتصال زمین سیستم تغذیه فشار ضعیف 79

5-1-6-نصب سیستم زمین 79

6-1-6-روش قدم به قدم طراحی 80

2-6-سیستم حفاظت از صاعقه 87

1-2-6-سیستم حفاظت از صاعقه 88

1-1-2-6-اطلاعات مورد نیاز جهت طراحی سیستم حفاظت از صاعقه 88

2-1-2-6-سیستم حفاظتی پست با استفاده از روش الکتریکی-هندسی[9] 89

3-1-2-6-حداکثر ولتاژ قابل تحمل توسط پست 89

4-1-2-6-امپدانس موجی 90

6-1-2-6-محاسبه ارتفاع هادیهای حفاظتی 90

7-1-2-6-حفاظت در مقابل صاعقه هایی که در خارج از سطح محاط دو هادی حفاظتی فرود می آیند 91

8-1-2-6- استقامت مکانیکی وحرارتی هادیهای حفاظتی و میله های برقگیر 93

2-2-6-برقگیر و محل نصب آن 95

1-2-2-6-انواع برقگیر[18] 95

2-2-2-6-مقایسه اجمالی بین برقگیرهای ZnO و برقگیرهای مرسوم 95

3-2-2-6-محل نصب برقگیر 96

3-6-سیستم حفاظتی و رله گذاری 97

1-3-6-اصول اساسی در رله گذاری حفاظتی 97

2-3-6-سیستمهای حفاظتی معمول[9] 98

1-3-3-6-حفاظت خطوط انتقال 98

2-3-3-6-حفاظت شینه 98

3-3-3-6-حفاظت ترانسفورماتور  99

4-2-3-6-حفاظت راکتور     100

5-2-3-6-حفاظت کلید قدرت   101

6-2-3-6-حفاظت بانک خازنی    101

1-3-3-6-حفاظت خطوط انتقال    102

1-1-3-3-6-حفاظت دیستانس خطوط انتقال    102

2-1-3-3-6-حفاظت اتصال زمین خطوط   102

5-1-3-3-6-حفاظت کاهش یا افزایش ولتاژ   103

2-3-3-6-حفاظت شینه     104

1-3-3-3-6-حفاظت جریان زیاد فاز و نوترال    105

3-3-3-3-6-حفاظت شارژ زیاد      106

4-3-3-3-6-حفاظت تپ چنجر     106

8-3-3-3-6-حفاظت بوخهلتز     107

11-3-3-3-6-حفاظت افت ولتاژ     108

نتیجه گیری    109

 

 
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09395794439 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 11
  •   تعداد محصول: 8,875
  •   بازدید امروز : 514
  •   بازدید هفته گذشته: 109,441
  •   بازدید ماه گذشته: 600,003