سیستم پردازش تصویر اثر انگشت

سیستم پردازش تصویر اثر انگشت

تعداد صفحات :  43 با فرمت ورد و قابل ویرایش

 

بیومتریک علم تحیل ویژگی های فیزیولوژی و یا رفتاری و پایه خودکار سازی روش های شناسایی یک فرد بر اساس خصوصیات فیزیولوژی و یا رفتاری است. اﺛﺮاﻧﮕﺸﺖ ﻳﻜﻲ از ﻣﺸﺨﺼﻪ¬ﻫﺎی ﺑﻴﻮﻣﺘﺮﻳﻚ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺮای اﺣﺮاز ﻫﻮﻳﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲرود.  ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺎدی در ﺣﻮزه ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﺛﺮاﻧﮕﺸﺖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ است. اﻛﺜـﺮ روشﻫﺎ، اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻞ ﺗﺼﻮﻳﺮ را ﺟﻬﺖ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲﺑﺮﻧﺪ. ﺗﻄﺒﻴﻖ اﺛﺮاﻧﮕﺸﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺨﺸﻲ از اﺛﺮاﻧﮕﺸﺖ، اﻣﺮوزه ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ ترین ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی اﺛﺮاﻧﮕﺸﺖ میﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ وﻳﮋه ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻓﺎﻗﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻧﻘﺎط ﻣﻨﻔﺮد ﺣﻠﻘﻪ و دﻟﺘﺎ ﺑﺎﺷﺪ. دراین پژوهش ابتدا به تاریخچه انگشت نگاری, کاربردها و ویژگی های آن می¬پردازیم. در ادامه کارهایی که محققین در خصوص انگشت نگاری انجام داده اند از جمله سیستم انگشت نگاری و تشخیص انگشت نگاری توضیحاتی را مطرح می¬کنیم و در نهایت نتیجه گیری کلی را بیان می کنیم. 

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه و تاریخچه 

1-1-        مقدمه

1-2-        علم بیومتریک

1-3-        خطا در سیستم­های بیومتریکی

1-4-        انگشت نگاری

1-5-        تاریخچه انگشت نگاری

1-6-         تاریخچه انگشت نگاری غیرعلمی

1-7-        تاریخچه انگشت نگاری علمی

فصل دوم: مبانی علم انگشت نگاری 

2-1-        اثر انگشت

2-2-        طبقه بندی اثر انگشت

2-3-        خطوط روی انگشتان

2-4-        علل بوجود آمدن خطوط برجسته سر انگشتان

2-5-        علت اهمیت علم انگشت نگاری

2-6-         اصول علم انگشت نگاری

2-7-        تاثیر توراث در خطوط انگشتان

2-8-        دستگاه­های ثبت اثر انگشت

فصل سوم: سیستم تشخیص اثر انگشت 

3-1-        سیستم تشخیص اثر انگشت

3-2-        استخراج خصوصیات

3-3-        مرحله انطباق

3-4-        الگوریتم احراز هویت

نتیجه گیری 

فهرست تصاویر و جداول

شکل1: نمونه­ای از اثرانگشت سبابه

شکل2: نمونه­های اثرانگشت ثبت شده توسط دستگاه 

شکل3: اثر انگشت با استفاده از کاغذ و مرکب

شکل4: سنسور نوری 

شکل5: سنسور حساس به گرما

شکل6: سنسور امواج مافوث صوت

شکل7:الگوهای اثر انگشت

شکل8: سیستم تشخیص اثر انگشت

شکل9: استخراج خصوصیات

شکل10: الگوریتم استخراج مینوشیا

شکل11: انطباق اثر انگشت

شکل12: مینوشیا Neocognitron 

شکل13: پیش پرداز عکس 

شکل14: تصویر پس از پیش پردازش

شکل15: دسته بندی مینوشیا 

شکل16: ساختار شبکه 

شکل17: پردازش نکوگنیترون 

شکل18: ویژگی ترکیبی پیشنهادی

شکل19: تصویر اسکلتی 
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
دانلود سرای دانشجویی
فروشگاه ساز فایل تمامی خدمات لازم برای راه اندازی و ساخت یک فروشگاه را در اختیار شما می گذارد. شما بدون نیاز به هاست ، دامنه ، هزینه های بالای برنامه نویسی و طراحی سایت می توانید فروشگاه خود را ایجاد نمایید .
پشتیبانی : 09359579348
در پیام رسان ها ( واتس اپ ، بله ، ایتا ، ای گپ) پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 2
  •   تعداد محصول: 7,448
  •   بازدید امروز : 1,381
  •   بازدید هفته گذشته: 28,233
  •   بازدید ماه گذشته: 131,565