دانلود مقاله شناسایی چهره افراد با بیومتریک

شناسایی چهره افراد

تعداد صفحات : 35 با فرمت ورد و قابل ویرایش

 

 

ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮی ﺳﺮﻋﺖ، ﺩﻗﺖ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰی ﻫﺎی ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍی ﻣﺎ ﺑﻪ ﺍﺭﻣﻐﺎﻥ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﺩﺭ ﻋﺼﺮ ﻣﺎ ﺭﻭ ﺍﺗﻮﻣﺎﺳﻴﻮﻥ ﺭﻭﺵ ﻫﺎ ﺳﻨﺘﻲ ﻭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﻮﺍﻥ ﭘﺮﺩﺍﺯﺷﻲ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﺎﻻ ﻭ ﻧﺴﺒﺘﺎﹰ ﺍﺭﺯﺍﻥ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ ی ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺍﺯ ﻣﺪﺕ ﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﻣﺸﺨﺼﺎﺗﻲ ﻣﺜﻞ ﻗﻴﺎﻓﻪ، ﺭﻧﮓ ﭼﺸﻢ، ﻗﺪ، ﺭﻧﮓ ﻣﻮ ﺳﺮ ﻭ  ...ﺑﺮﺍی ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﮑﺎﺭ ﻣﻲ ﺭﻓﺘﻪ ﻭ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ اﻳﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﺎﻡ ﻭ ﻧﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻲ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﺭ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻳﺎ ﮐﺎﺭﺕ ﻫﺎی ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺁﻧﻬﺎ ﺛﺒﺖ ﺷﻮﺩ .ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎی ﻳﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮﮊی ﻭ ﺯﻳﺴﺘﻲ ﻭ  ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺭﻓﺘﺎﺭی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻳﻲ ﺭﺍ در بر میگیرد که به Biometrics ﻣﻌﺮﻭﻓﻨﺪ. 

 

چکیده 

مقدمه 

آشنایی با سیستم های بیومتریک

طبقه بندی متدهای بیومتریک   

o      بیومتریک های فیزیولوژیکی

o      چهره نگاری   

o      ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻇﺎﻫﺮی ﭘﻮﺳﺖ

o      ﻣﺸﺨﺼﻪ ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ ﺻﻮﺭﺕ 

o      ﻣﺪل ﺳﺎزی ﭘﻮﺳﺖ    

o      آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺗﺼﻮﯾﺮ-ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻟﺒﻪ

کاربردهای شناسایی چهره      

روشهای مورد استفاده برای شناسایی چهره

شناسایی با استفاده از تصاویر دوبعدی     

o      روشهای شناسایی بر مبنای تصاویر دوبعدی

o      مزایا و معایب استفاده از تصاویر دوبعدی

شناسایی با استفاده از تصاویر سه بعدی   

o      روشهای شناسایی با استفاده از تصاویر سه بعدی

روشهای ترکیبی

ﮐﻠﯿﺎت ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭼﻬﺮه

ﭼﺮﺍ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﭼﻬﺮﻩ ﺩﺷﻮﺍﺭ ﺍﺳﺖ؟  

o      ژﺳﺖ           

o      ﺗﻨﻈﯿﻢ روﺷﻨﺎﯾﯽ 

o      درکﭼﻬﺮه       

o      ﺗﺸﺨﯿﺺ      

o      ﺟﺰء ﺑﻪ ﺟﺰء در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻞ

o      ﻧﮕﺎه ﺑﻪ اﺑﺮوﻫﺎ  

o      ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎ

o      رﺷﺪﺗﺼﺎﻋﺪی  

اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭼﻬﺮه ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﺪ ؟

ﺗﺸﺨﯿﺺﭼﻬﺮه ﻃﯽ روﻧﺪ ﭘﯿﺮی  

ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭼﻬﺮه ﺑﺮ اﺳﺎس وﯾﺪﯾﻮ   

ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎیﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزی ﺳﯿﺴﺘﻢ (ﺗﻌﻤﯿﻢ) 

دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره 

نتیجه گیری و پیشنهادات   

منابع
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09395794439 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 12
  •   تعداد محصول: 8,878
  •   بازدید امروز : 17,605
  •   بازدید هفته گذشته: 112,822
  •   بازدید ماه گذشته: 485,340