مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره اضطراب

شرح فایل
مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره اضطراب

خصوصیات محصول:

منابع فارسی و انگلیسی دارد.
ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.
رفرنس دهی استاندارد دارد.
فرمت  doc

تعداد صفحات : 19

بخشی از متن :تعریف اضطراب:


یافتن تعریفی جامع برای اضطراب مانند بسیاری از حالات عاطفی کار مشکلی است و متخصصان هر یک تعریف خاصی را ارائه نموده اند شاید بتوان گفت که بیشترین تحقیقات انجام شده درباره اضطراب توسط روان شناسان انجام گرفته است و آنان از بین حالات عاطفی انسان بیش از هر حالت دیگری به مطالعه اضطراب پرداخته اند . پروفسور راس [1] دلیل دشوار بودن توصیف حالات عاطفی را اینگونه بیان می کند معمولآ شیوه یادگیری لغات در دوران کودکی یک تجربه درونی و کاملآ اتفاقی است از این طریق فرد برای رویدادها ، برچسب های مقتضی و مناسبی را پیدا می کند . به این ترتیب گنجینه ای از لغات گوناگون برای بیان احساساتش فراهم می سازد . لذا تعجبی ندارد که افراد برای بروز عکس العمل های خود در موقعیت های یکسان ، اصطلاحات مختلفی را به کار می برند . همین امر تعریف هیجانات را به شکلی که مورد قبول همه ی صاحب نظران باشد مشکل می سازد . به گفته ساربین [2]واژه اضطراب نخست در سالهای 1930 در نوشته های فروید دیده شد و از آن پس بسیار مورد استفاده قرار گرفت و مصطلح گردیده اکثر روان شناسان اضطراب را با اندکی تفاوت از ترس متمایز می نمایند . از دیدگاه آنها هر چند اضطراب و ترس شامل نشانه های بالینی هستند ولی بر خلاف ترس ، اضطراب پاسخی در مقابل خطرناآشکارو مبهم است به عبارت دیگر اضطراب احساس ناخوشایند بیمناکی و ترس ناراحتی کننده ای ازپیش بینی خطری است که منشا آن مشخص نیست (آتش پور و شفتی، 1377 ).اضطراب عبارت است از پاسخ عاطفی و فیزولوژیکی به احساس خطر همه جانبه ی درونی که به سادگی کنار می رود اضطراب عمدتا" اختلال افراد جوان است که شروع آن معمولآ در اواسط دهه سوم عمر است اضطراب با علائم بدنی خاصی همراه است ( سلطانی، 1387) . اضطراب یک علامت هشدار دهنده است که خبر از خطری قریب الوقوع می دهد و شخص را برای مقابله آماده می سازد ترس علامت هشدار دهنده ی مشابه ، از اضطراب با خصوصیات زیر تفکیک می شود : ترس واکنش به تهدیدی معلوم ، خارجی و از نظر منشا بدون تعارض است. اضطراب واکنش در مقابل خطر نامعلوم ، درونی،مبهم وازنظرمنشاهمراه باتعارض است(سادوک وهمکاران،1996،به نقل ازپورافکاری ،1389).

تعارض بین فرایند های گوناگون شخصیت معمولا موجب نوعی عذاب روانی می شود که فروید آنرا اضطراب نامید. اضطراب می تواندهشیار یا نا هشیارباشد و وجود آن همیشه علامت آن است که تعارض ایجاد شده است . زمانی که تعارض باعث می شود که فرد احساس کند درمانده است و قادر به کنار آمدن نیست ، اضطراب ایجاد می شود . شدت اضطراب تجربه شده به پیامدهای انتظار رفته برای خود بستگی دارد(روزنهان[3] ، 1995).تجربه اضطراب و حتی پیش بینی آن ، تجربه ناراحت کننده ای است که مردم می کوشند فورا"آنرا برطرف کنند . انسانها به ویژه از راهبردهای خوبی برای بر طرف کردن اضطراب بهره مندند . غیراز غلبه کردن برترس مثل زمانی که دوچرخه سواری را یاد می گیریم،یا گریختن ازصحنه به هنگامی که دشمنان نیرومندی ما را تعقیب می کنند ، انسانها می توانند در ذهنشان معنی و اهمیت سایقها و تکانه های مشکل آفرین را تغییر دهند . آنها این تغییرات را با استفاده از راهبردهای کنار آمدن یا دفاع ها انجام می دهند که رایج ترین آنها به عنوان نمونه ، دفاع هایی چون سرکوبی و فرا فکنی ، همانند سازی و دلیل تراشی هستند (روزنهان ، 1995).واژه ی اضطراب هم به یک حالت روانی و عاطفی اشاره دارد که ممکن است ازیک احساس ناراحتی کوچک به ترس یاوحشت حاد ادامه یابد . اضطراب طولانی یا شدید ممکن است منجربه بروز نشانگان جسمانی مثل تعریق ، لرز ، تهوع واحساس گیجی می شود . اضطراب عموما"واکنشی است که در شرایط ترس آور رخ می دهدو با افکار منفی و هراس آور تشدیدمی شود.

اضطراب طبیعی :


هر کس دچار اضطراب می شود و آن تشویش فراگیر و ناخوشایند و مبهم است که اغلب علائم دستگاه خودکار (( اتونوم )) نظیر سر درد ، تعریق ، تپش قلب ، احساس تنگی در قفسه سینه و ناراحتی مختصر معده نیز با آن همراه است . فرد مضطرب ممکن است احساس بی قراری هم بکند که نشانه اش این است که نمی تواند به مدت طولانی یک جا بایستد یا بنشیند . مجموعه علائمی که در حین اضطراب وجود دارد اغلب در هر فرد به گونه ای متفاوت از دیگران است .
[1] – Ross


[2] – Sarbin


[3] – Rosenhanمبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره اضطراب

 نابع فارسی

– آتش پور،ح.،و شفتی،س.ع.(1377).اضطراب جدایی .مجله تربیت ، سال4(4).

-آقاجانی ، م.(1381). بررسی تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روانی و منبع کنترل نوجوانان. پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه الزهراء.

-آلبرتی،ر.،وامونز،م.(1389).روانشناسی ابرازوجودحق مسلم شما.ترجمه قراچه داغی،م. تهران،انتشارات علمی، ویرایش اول،چاپ پنجم.

-ابولقاسمی،ش. (1389).مقایسه اثربخشی آموزش مصون سازی دربرابراسترس وابراز وجود برمیزان رضایت وفرسودگی شغلی.فصلنامه تازه های روان شناسی صنعتی وسازمانی،دانشگاه آزاد واحد تنکابن ،2،49-58.

-اتکینسون،ر.،اتکیتسون،ر.،وهیلگارد،ا.(1378).زمینه روانشناسی هیلگارد.ترجمه براهنی،م. تهران،انتشارات رشد، چاپ هشتم، جلد دوم، 152.

-احمدی،ع.، و سلسله،م.(1390).رفتارسازمانی "رویکردکاربردی".تهران،انتشارات پیام نور.

-ارونسون، ا. (1391). روان شناسی اجتماعی،ترجمه شکرشکن،ح. تهران ،انتشارات رشد ،ویرایش هشتم ،چاپ هفتم.

اسالیوان، ت. (1385). مفاهیم کلیدی ارتباطات، ترجمه رئیس زاده،م.تهران، نشر فصل نو،چاپ اول،96-97.

-استواری،ع.(1388).بررسی رابطه بین سبک های حل تعارض با توانمند سازی ومهارت های ارتباطی دربین کارکنان مجتمع پتروشیمی شیراز.پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی صنعتی وسازمانی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت ،دانشکده علوم تربیتی وروانشناسی.

-اسکندری،ح.(1385). مقاله سایه ی فرهنگ بر رفتار فرد.ماهنامه روان‌شناسی رشد، مشاور مدرسه، سال6،14-15.

-الیس،آ.(1386).رفتاردرمانی،عقلانی،هیجانی:راهنمای درمانگران،ترجمه فیروزبخت،م. تهران، انتشارات موسسه ‌خدمات ‌فرهنگی ‌رسا.

-اشرفی، م.،و منجزی، ف.(1390). اثربخشی آموزش مهار تهای ارتباطی بر میزان پرخاشگری دانش آموزان دختر دوره متوسطه. مجله علمی- پژوهشی پژوهش های علوم شناختی و رفتاری، سال3(1)، 81-98.

-اشرفی سلطان احمدی ،ح.، مهرمند ،ا.، غلامیان،ع.،و عزیزی نژاد ، ب. (1389).بررسی رابطه ی تعهد سازمانی بافرسودگی شغلی دبیران مدارس مقطع راهنمایی شهرستان مهاباد.فصلنامه علمی پژوهشی روانشناسی دانشگاه تبریز . سال5(18).

-امامی نائینی، ن.(1389). مهارت برقراری ارتباط مؤثر.تهران، انتشارات معاونت فرهنگی و پیشگیری سازمان بهزیستی کشور.

-ایزدی طامه،ا.، برجعلی،ا.، دلاور،ع.، واسکندری،ح.(1389). مقایسه تاثیر آموزش صبر و حل مساله بر کاهش پرخاشگری و انتخاب راهبردهای مقابله ای دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی. فصلنامه دانش انتظامی،سال 11(3).

-باستانی، ق.(۱۳۸۶).اصول و تکنیک های برقراری ارتباط مؤثر با دیگران.تهران،انتشارات ققنوس.

بدار،ل.، دزیل،ژ.، ولامارش،ل.(1389).روان‌شناسی اجتماعی.ترجمه گنجی،ح. تهران،انتشارات ساوالان، چاپ هفتم، 182-181.

-بدری گرگوری ،ر.(1374).سندرم روانشناختی فرسودگی شغلی معلمان ومکانیزم مقابله ای .پایان نامه تحصیلی کارشناسی ارشد ،دانشگاه تربیت مدرس.

-بردبار،ع.(1387). فرسودگی شغلی و شیوه مقابله با آن . ماهنامه اصلاح و تربیت ،دوره74، 12-14.

-بردبار،ع. (1386).سوءمصرف موادوخشونت خانوادگی.ماهنامه اصلاح وتربیت ،جلد هفتم،84،25.

بهنر، ج.،و وانک ،م. (1384). نگرش‌ها وتغییرآن‌ها.ترجمه بهداد،ع.تهران،انتشارات جنگل،207 -209.

بیرو، آ. (1380).فرهنگ علوم اجتماعی.ترجمه ساروخانی،ب. تهران،انتشارات کیهان،چاپ چهارم،62.

-پارساییان،ع.،واعرابی،س.م.(1388).مبانی رفتارسازمانی،تهران،انتشارات دفترپژوهش های فرهنگی،چاپ بیست ودوم،408-411.

– پاکی،ف. (1380).ساخت وهنجاریابی آزمون فرسودگی شغلی وپیش بینی عوامل فرسودگی شغلی درمعلمان شهرستان اسلام شهر. پایان نامه تحصیلی کارشناسی ارشد سنجش واندازه گیری ،دانشگاه علامه طباطبایی.

پاول،ت.ج.(1378).کنترل اضطراب وفشارهای روانی،ترجمه پژوهان ،م. اصفهان،انتشارات غزل .

پتریک،ف. (1381).نظریه رفاه،سیاست اجتماعی چیست؟ترجمه همایون­پور،ه.تهران،انتشارات گام نو،چاپ اول ،183.

-ثنایی ،ب.(1387).روان درمانی ومشاوره گروهی،تهران،انتشارات چهر.

-تقوی لاریجانی ، ت.، شریفی ،ن.، آقاجانی،م.،وعباس ،م.(1388).ارتباط قاطعیت و اضطراب در دانشجویان پرستاری ومامایی. مجله دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران (حیات)، دوره15(2)،67-61.

توزنده جانی،ح.(1374).شناخت درمانی افسردگی واضطراب.مشهد ،انتشارات آستان قدس رضوی،17-18.

-توزنده جانی، ح.،و کمال پور، ن.(1379). بررسی کارآمدی نسبی درمان ها ی ، شناختی-رفتار ی در کنترل پرخاشگری . فصلنامه پیام مشاور ، 7،112-117.

-ثقتی، ط. ،شفیع آبادی،ع.،وسودانی،م. (1388) اثربخشی آموزش گروهی مبتنی برتحلیل ارتباط محاوره ای برکاهش رفتارهای پرخاشگرانه دانش آموزان دخترشهر رشت .پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره،دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم وتحقیقات خوزستان،فصلنامه اندیشه های تازه درعلوم تربیتی.سال5(1)،23-39.

-جعفرپور،ح.(1376).ارتباط بین سخت رویی و فرسودگی شغلی درمعلمان مدارس عادی و استثنایی. پایان نامه دورة کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، چاپ نشده .

-جلدکار،م.(1379).مقایسه فرسودگی شغلی پرستاران بخش های روانپزشکی وغیر روانپزشکی مراکز پزشکی نور،فارابی وتوانبخشی مدرس.پایان نامه تحصیلی کارشناسی ارشدروانشناسی،دانشگاه آزاد خوراسگان اصفهان.

-حاتمی،ز.،و مارین،ا.(1388).بررسی ومقایسه سطح اضطراب امتحان دانشجویان دانشکده‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کردستان وارتباط آن با برخی مشخصات دموگرافیک در سال تحصیلی 87. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان،دوره14(4). 99-105.

-حاج امینی،ز.، اجلی،ا.، آشتیانى، ع.، عبادى، ع.، دیبایى ،م.، ودلخوش،م.(1387). تاثیرآموزش مهارتهای زندگی بر واکنش های هیجانی نوجوانان. مجله علوم رفتاری،دوره2(3)، 263-269.

-حسین چاری،م.، وفداکار،م.(1384).بررسی تاثیر دانشگاه برمهارت ارتباطی براساس مقایسه دانش آموزان ودانشجویان .دوماهنامه علمی –پژوهشی دانشور رفتار،دوره12(15).

-خدابخش،م.،ومنصوری،پ.(1389). فراوانی ابعاد فرسودگی شغلی در پرستاران زن و مرد.مجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان، دوره13(4)، 40-42.

-خدیوی زند، م.م. (1385).پرخاشگری و ناکامی. تهران،انتشارات تربیت.

خلعتبری،ج.،قربان شیرودی،ش.، ومبلغی،ن.( 1389). مقایسه اثربخشی روش های آموزش مهارت ابراز وجود و حل مسأله بر سازگاری و پرخاشگری .دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن ،مجله یافته های نو در روان شناسی،سال1(3)،93-110.

-خلیفه سلطانی،1.(1377).بررسی فرسودگی شغلی مدیران آموزشی شهراصفهان.پایان نامه تحصیلی کارشناسی ارشدمدیریت آموزشی،دانشگاه اصفهان.

دادستان، پ. (1384). روانشناسی مرضی تحولی از کودکی تا بزرگسالی، چاپ ششم، جلد دوم،

تهران، انتشارات شابک،36-51.

-درویش، ز. (1386).بررسی میزان رضایت مندی زناشویی و تأثیر آن بر پرخاشگری دانش آموزان مدارس راهنمایی دولتی دخترانه وپسرانه ناحیه2 رشت. پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی.

-ربیعی،ل.، اسلامی،ا.، مسعودی،ر.،وسلحشوری،آ.(1391).ارزیابی اثربخشی برنامه جرأت‌ورزی برمیزان استرس،اضطراب وافسردگی دانش‌آموزان دبیرستانی.پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه روانشناسی اصفهان،مجله علمی پژوهشی تحقیقات نظام سلامت،دوره8(5)،844-856.

-رحیمی،ش.(1379).فرسودگی مدیران وچگونگی آن.ماهنامه تدبیر، 109،83-86..

-رحیمی، ج.،حقیقی،ج.،مهرابی زاده هنرمند، م.، وبشلیده،ک. (1385).بررسی تأثیر آموزش جرأت ورزی بر مهارتهای اجتماعی، اضطراب اجتماعی و ابرازوجود در دانش آموزان پسر سال اول دوره ی متوسطه. مجله علوم تربیتی و روانشناسی،سال13(1)، 111-124.

-رشیدی،م.م.،تیموری نسب،آ.، واحرامی ، م.(1388).پیامد های وجود سندرم فرسودگی شغلی در مراکز تحقیقاتی صنعت نفت و راه کارهای مقابله با آن. فصلنامه مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت ، سال3(6) ، 47-65.

رضاپورمیرصالح،ی.،ابوترابی کاشانی،پ.،وابراهیمی قوام،ص.(1388). تاثیر آموزش مهارتهای ابراز وجود درافزایش جرات ورزی وعزت نفس دانش آموزان کم جرات دختر پایه سوم تاپنجم ابتدایی شهر تهران.مجله روان شناسی بالینی وشخصیت،سال19(7)،77-90..

-رمضانی ، ح. (1373).کاربرد تکینک های آموزش ابرازوجود در درمان عدم قاطعیت دانشجویان . پایان نامه کارشناسی ارشدروانشناسی ، دانشگاه فردوسی.

-رنجبرکهن، ز.وسجادی نژاد، م.(1389 ). تأثیرآموزش ابرازوجودبرعزّت نفس وافسردگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.مجله علمی بیرجند، دوره17(4)، 308-315.

-روزنهان،د.ا.، سلیگمن،م.(1385).روانشناسی نابهنجاری:آسیب شناسی روانی.ترجمه سید محمدی،ی. تهران،انتشارات ارسباران.

-روشن ،م.، وآقا یوسفی ،ع.ر.(1390).مقایسه تغییرات شاخص های فیزیولوژیک کارکنان واجد فرسودگی شغلی بعد از خواندن متن انسی. فصلنامه تاز ه های روانشناسی صنعتی وسازمانی ، سال2(8)،51-59.

-زرگری مرندی ،ا. (1385).شیوه های کنترل خشم، دو ماهنامه نگهبان،سال هشتم.

سادوک،ب.ج.،،سادوک،و.،وکاپلان،ه.(1389).خلاصه روانپزشکی:علوم رفتاری(ویرایش دهم). ترجمه پورافکاری ،ن.ا. تبریز،انتشارات شهرآب،جلد1و2.

-سازمان جهانی بهداشت. (1379).برنامه آموزش مهارتهای زندگی .ترجمه نوری قاسم آبادی،ر.، و محمد خانی،پ.سازمان بهزیستی کشور.

-ساعتچی،م.(1387).بهداشت روانی در محیط کار(با تاکید بر فشار روانی و فرسودگی شغلی)، تهران ،انتشارات ویرایش،چاپ اول.

ساعتچی،م.(1386)،روانشناسی بهره وری :عوامل ومنابع انسانی بهره وری در سازمان( ویراست دوم )،تهران، نشر ویرایش.

-ساعتچی،م.(۱۳۸۲).عوامل درون سازمانی مرتبط بافرسودگی شغلی کارگران نساجی تهران.تهران،انتشارات مؤسسه ی کار و تامین اجتماعی.

-ساعتچی،م.، کامکاری،ک.،وعسکریان،م.(1389).آزمونهای روانشناختی .تهران،انتشارات ویرایش.

– سلطانی،س.(1387). مدیریت خانواده.اصفهان ،انتشارات بهارعلم ،جلد4.

-شارع‌پور،م.(1389). جامعه‌شناسی آموزش و پرورش. تهران،انتشارات سمت، چاپ هشتم، 213-214.

-شاملو،ا.(1389).بررسی رابطه میان ساختارخانواده واختلات رفتاری.پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تربیت معلم تهران.

-شرقی،ح.(1383).بررسی تاثیر ابرازوجود برعملکرد تحصیلی،افسردگی وپرخاشگری دانشجویان مراکز تربیت معلم اهواز ،پژوهشکده تعلیم وتربیت استان خوزستان.

-شریفی راد،غ.ر.،محبی،س.، مطلبی،م.،شاه سیاه، م.، وتبرایی،ی.(1390). تأثیر آموزش قاطعیت بر میزان اضطراب تحصیلی دانش آموزان. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار،دوره18(2)،82-90.

-شکوفه‌فرد،ش.، وخرمایی،ف.(1391).صبروبررسی نقش پیش‌بین مؤلفه‌های آن درپرخاشگری دانشجویان. فصلنامه روان شناسی ودین ،سال5(2)، 99 ـ 112.

-شولتز،د.، وشولتز،س.ا.(1389).نظریه‌های شخصیت. ترجمه سیدمحمدی،ی. تهران ،انتشارات ویرایش،چاپ هفدهم، 454-455.

-صادقی ، ع.، و مشکبید حقیقی، م. (1385). مدیریت پرخاشگری .تهران،انتشارات حق شناس.

-صادقی موحد،ف.،نریمانی، م.،ورجبی، س.(1387).بررسی تأثیرآموزش مهارت های مقابله ای بر وضعیت سلامت روانی دانشجویان، مجله علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل،سال 8 (3)، 261-269.

-صفرزاده، م.(1383). تأثیر آموزش مهارت های زندگی در افزایش توانایی تصمیم گیری، انتقال پیام رسا،احترام به حقوق دیگران، خودشناسی، توانایی بیان محبت، توانایی بیان قاطع بر دانش آموزان مقطع متوسطه شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد (چاپ نشده)، دانشگاه علامه طباطبایی.

-طارمیان ،ف.،وماهجویی،م.(1380).مهارتهای زندگی .تهران،انتشارات تربیت،1.

-طوبایی،ش.، وصحرائیان،ع.(1385)مقایسه فرسودگی شغلی بین پرستاران بخشهای داخلی، جراحی، روانپزشکی و سوختگی.افق‌دانش،مجله دانشکده علوم‌پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی گناباد ،دوره12(4)،40-45.

-عاشوری، ا.، ترکمن ملایری، م.، فدایی، ز. (1387). اثربخشی گروه درمانی متمرکز بر ابراز وجود در کاهش پرخاشگری و بهبود پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی. مجله روانپزشکی و روان بالینی ایران، سال14(4)،389-393

-عبدالله پور، م ،.(1385). تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر عزت نفس ،خودپنداره و سلامت روان

دانش آموزان پسر سال دوم متوسطه شهرستان کهکیلویه (دهدشت). پایان نامه کارشناسی ارشد،واحد علوم و تحقیقات اهواز.

-عبدالهی،ر.(1387).بررسی رابطه شیوه فرزندپروری مادران با پرخاشگری فرزندان آن ها .پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه علامه طباطبایی تهران.

-عبدی ماسوله،ف.،کاویانی،ح.،خاقانی زاده،ح.، مؤمنی عراقی ،ا. (1386). بررسی رابطه فرسودگی شغلی باسلامت روان:مطالعه در200پرستار.مجله دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دوره65(6)،56-75.

-عزیزنژاد،پ.، وحسینی،س.ج. (1384). فرسودگی شغلی و علل آن در پرستاران بالینی شاغل در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بابل (1383.( مجلۀ دانشگاه علوم پزشکی بابل،دوره8(2)، 63-69.

-علوی،س.س. وجنتی فرد،ف.،داوودی،ع.(1388).بررسی و مقایسه سلامت روانی وفرسودگی شغلی در کارکنان و کارگران شرکت سایپا.ماهنامه مهندسی خودرووصنایع وابسته ، سال1(6)،21-25.

-غفاری، غ.ر.،.وتاج‌الدین ،م.ب.،(1384).شناسایی مؤلفه‌های محرومیت اجتماعی. فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال 4(17)، 55-33.

-غفوریان، ه.) 1377). عوامل استرس زا در مدیران. مجله تدبیر، 86،36-39.

-فتی،ل.، موتابی، ف.، محمدخانی، ش.، و کاظم‌زاده عطوفی، م. ( 1385).آموزش مهارت‌های زندگی ویژه دانشجویان: کتاب راهنمای مدرس. تهران،انتشارات دانژه.

-فرامرزی نیا، ا.، وبشارت ،م.ع.(1388). بررسی رابطه اضطراب و خشم با فشار خون مزمن.مجله علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی.دوره 20(2)، 136-141.

-فرقانی ،آ.، ورئیسی،ا. (1385).پرخاشگری کودکان وارتباط آن باساخت خانواده .پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تربیت معلم تهران.

فریره، پ‍. .(1357).فرهنگ سکوت. ترجمه شریعتمداری،ع.تهران، انتشارات چاپخش.

-فقیرپور ، م. (1377). ابرازوجود و کاربرد آن . مجله تربیت ، سال 13(8).

-فولادی ،ع.(1383). مشاوره همتایان ((چشم اندازها، مفاهیم بهداشت روان و مهارتها )) ،تهران،انتشارات طلوع دانش.

-قاسم زاده،ف.(1384).جزوه آموزشی برگزاری کارگاه مهارت های زندگی .سازمان بهزیستی استان تهران،(چاپ نشده ).

-قلی پور، آ. (1390).مدیریت رفتار سازمانی (رفتار فردی). تهران،انتشارات سمت،3.

-کاسبان، ز.،حاجیان مطلق، ز.،و فلاح، م.(1387).جرأت مندی و ابراز وجود. فصلنامه بهورز، شماره پیاپی، سال 19،12-18.

-کاظمی،ح.( 1382). مقایسه تحریفهای شناختی دربیماران مضطرب وافسرده،پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز.

کاویانی، ح.،صیفوریان ،ح.، شریفی،ن .،وابراهیم خانی،ن.،(1388). پایایی وروایی مقیاسبیمارستانی اضطراب وافسردگیAHDS:بیماران افسرده واضطرابی ایران.مجله دانشکده پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی تهران،دوره 67(5)،379 -385.

-کریمی، ی.(1387).روانشناسی اجتماعی:نظریه ها،مفاهیم وکاربردها(چاپ هفدهم).تهران ،انتشارات ارسباران.

-کریمی ،ی. (1386).روان شناسی شخصیت .تهران،انتشارات دانشگاه پیام نور.

-کریمی دشتکی، ا.(1374). بررسی عوامل مؤثر برفرسودگی شغلی ومیزان آن درمعلمان ابتدایی شهرستان شیراز، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی.

-کدیور،پ.(1385).روان‌شناسی تربیتی.تهران،انتشارات سمت،چاپ نهم،128.

-کلینکه، ا.ر. (1383).مهارت های زندگی.ترجمه محمدخانی،ش.تهران،انتشارات اسپند هنر.

کوئن ،ب. (1388). مبانی جامعه‌شناسی.ترجمه توسلی،غ.ع.، وفاضل ،ر.تهران،انتشارات سمت،چاپ بیست ودوم.

کوئن، ب. (1383). درآمدی برجامعه‌شناسی .ترجمه ثلاثی،م.تهران،انتشارات توتیا، (چاپ بیستم)،37.

-کیخای فرزانه، م.م.(1390). اثر بخشی آموزش گروهی ابراز وجود بر اضطراب اجتماعی، پیشرفت تحصیلی و مهارت های اجتماعی دانش آموزان. فصلنامه روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، سال 2(1) ،103-116.

-حمیدی،ه.،دانایی،ن.، وزمقابل،ف. (1368). آموزش ابراز وجود بعنوان روشی جهت رفع مشکلات ارتباطی افراد . پایان نامه کارشناسی روانشناسی، دانشگاه فردوسی .

-گریفین،م. (1388).رفتارسازمانی.ترجمه الوانی،م.، ومعمار زاده،غ.ر.تهران،انتشارات گلشن.چاپ چهاردهم. 119-125.

-گلبرگ ،ر.(1389). اضطراب .ترجمه پورافکاری،ن.ا. تبریز،انتشارات تابش.

-گل پرور،م.،نیری،ش.، ومهداد،ع.(1389). الگوی پیشگیری از استرس شغلی، فرسودگی هیجانی و رفتارهای انحرافی از طریق مدیریت، رهبری و ارزشهای اخلاقی . فصلنامه روانشناسی کاربردی. سال 4(1)، 7-25.

-گنجی ،ح.( 1385).بهداشت روانی. تهران،انتشارات ارسباران، چاپ هفتم .

-گودرزی،ا.، وگمینیان،و.، (1381).اصول ومبانی نظریه های جوسازمانی.اصفهان،انتشارات جهاددانشگاهی .

-گودرزی،س.،صولتی،ق.ا.، ونوری،ا.(1380).بررسی رابطه بین نوع شخصیت وفرسودگی شغلی در مدیران.مجله توسعه مدیریت ، 30، 4-10.

گولد ،ج.، وکولب، و.(1384) . فرهنگ علوم اجتماعی. ترجمه پرهام، ب. تهران،انتشارات مازیار، چاپ دوم. 629-630.

گیدنز، آ.، و بردسال، ک.(1386). جامعه‌شناسی.ترجمه چاوشیان،ح. تهران،انتشارات نی، چاپ اول،469.

گیدنز، آ.(1377).جامعه‌شناسی.ترجمه صبوری،م. تهران،انتشارات نی، چاپ چهارم،606 و 140.

-لوگال،آ.(1371).نگرانی واضطراب.ترجمه شجاع رضوی،م.ر.مشهد،انتشارات آستان قدس رضوی.

ماسن، پ.، وهمکاران(1392). رشد و شخصیت کودک. ترجمه یاسایی،م. تهران،انتشارات مرکز(ماد). چاپ هیجدهم. 425 - 426.

-مالتز ، م.(1386). روانشناسی تصویر ذهن – علم کنترل ذهن . ترجمه قراچه داغی،م..تهران،انتشارات شباهنگ، چاپ سوم.

-محمدی فرود ،ح. (1383). فشار روانی و فرسودگی شغلی و راه های مقابله با آن. مجله اصلاح و تربیت . سال 2(20).17-19.

محمدی،ش.(1385).فرسودگی شغلی وسلامت روان شناختی دبیران.مجله روانشناسی وعلوم تربیتی،9،15-24.

-محمودی عالمی،ق.، عظیمی ،ح.، وضرغامی،م.(1383).تأثیر آموزش قاطعیت بر میزان اضطراب و جرأت ورزی دانشجویان پرستاری. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان، سال 6(14)، 66 تا72.

-مردانی حموله،م.، وحیدری ، ه.(1389).بررسی تاثیر ابراز وجود بر میزان افسردگی بعد از زایمان .مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران، سال 8(4)، 265 تا 270 .

-معتمدین،م.،وبدری،ر.(1384).مقایسه اثربخشی دوروش آموزش ابرازوجود(ایفای نقش وبروشور)بربهداشت روانی،اضطراب اجتماعی،ابرازوجودوعملکردتحصیلی پایه اول تحصیلی استان آذربایجان شرقی.پژوهشکده کاربردی آموزش وپرورش آذربایجان شرقی.

-معماریان،ا.(1383).مهارت های ارتباطی وسازمان های غیردولتی .تهران،انتشارات برگ زیتون.

-موتابی،ف. وکاظم زاده عطوفی،م.(1391).مهارت رفتارجرات مندانه.تهران،انتشارات میانکوشک ،چاپ اول.

-موسوی، م.، حق شناس، ح .،علیشاهی، م.ج.،ونجمی، ب. (1387). اضطراب امتحان و برخی عوامل فردی- اجتماعی مرتبط به آن در دانش‌آموزان دبیرستانی شهر شیراز. مجله تحقیقات علوم رفتاری، دوره6(1)، 25-17.

-مؤمنی،ح.،صالحی،ا.، و سراجی،ا. (1388).مقایسه فرسودگی شغلی پرستاران شاغل در بخش درمان وآموزش دانشگاه علوم پزشکی اراک در1387.مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک،سال12(4)،113-123.

-نادری، ف.(1388). تأثیرآموزش مهارتهای زندگی براضطراب وابراز وجود دانش آموزان دبیرستانی شهرستان بهبهان. فصلنامه یافته های نو روان شناسی ،دوره2(6)،43-53.

-نجاریان، م.، اصغری‌مقدم،ع.، ودهقانی،م.(1373).روان‌شناسی مرضی، تهران،انتشارات رشد، جلد دوم .

-نوری قاسم آبادی ،ر. ‌(1379). برنامه آموزش مهارتهای زندگی . معاونت امور فرهنگی و پیشگیری سازمان. بهزیستی کشور، تهران.

نولن هوکسما، س.،لافتس،ج.،وَگِنار،و.،و فردریکسون،ب.(1388).زمینه روانشناسی اتکینسون و هیلگارد. ترجمه گنجی،م. تهران،انتشارات فارسی ساوالان.

-نیسی،ع.،وشهنی ییلاق،ن.(1380).تأثیرآموزشی ابرازوجودبرابرازوجود،عزت نفس،اضطراب اجتماعی و بهداشت روانی دانش آموزان پرمضطرب اجتماعی دبیرستانی شهرستان اهواز. مجله علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، سال 8(1و2)،11-30.

-نیک پرورفرد،ر. (1384). مهارتهای برای زندگی . تهران ،انتشارات معاونت امور فرهنگی و پیشگیری سازمان بهزیستی کشور. چاپ اول .

-نیکزاد، م.(1379). اصول مشاوره گروهی. تهران،انتشارات کیهان، چاپ اول،45.

-واحدی، ش.، فتحی آذر، ا.، حسینی نسب، س.د.، مقدم، م. (1387). بررسی پایایی و روایی مقیاس پرخاشگری پیش دبستانی و ارزیابی میزان پرخاشگری در کودکان پیش دبستانی ارومیه. فصلنامه اصول بهداشت روانی. شماره 370.

-وود،ج.ت. (1379).ارتباطات میان فردی ،روان شناسی تعامل اجتماعی.ترجمه فیروزبخت،م. تهران،انتشارات مهتاب.

-هارجی،ا.،ساندرز،ک.، ودیکسون,د.(1390).مهارت های اجتماعی درارتباطات میان فردی .ترجمه فیروزبخت،م.، وبیگی،خ. تهران،انتشارات رشد، چاپ پنجم.

-هرسی،پ.، وبلانچارد،ک.،(1389).مدیریت رفتارسازمانی"کاربرد منابع انسانی".ترجمه علاقه بند،ع. تهران،انتشارات سپهر،چاپ سی ودوم،16-.17

-هورنای ،ک.(1390) . تضادهای درونی ما.ترجمه مصفا،م.ج..تهران،انتشارات بهجت.ویرایش اول. چاپ چهاردهم .

-یعقوبی، ک.، سهرابی ،ف.، مفیدی، ف. (1390). بررسی و مقایسه میزان پرخاشگری کودکان طلاق و عادی. فصلنامه مطالعات روان شناختی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه الزهراء. دوره 7(1).

یعقوبی،م. (1377). تأثیر جرأت آموزی به روش گروهی ایفای نقش بر مهارت های اجتماعی دانش آموزان.پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره اضطراب

منابع لاتین

-Alberti,R.E.,& Emmons, M. L.(1977).Your Perfect Right. Human Sciences Press.

- Alberti, R.E.,& Emmons, M.L. (2001). Your Perfect Right:Assertiveness and Equality in Your Life and Relationships. Eight ed.Impact Publishers, Atascadero, CA: USA.

-Baker,L., & Scarth,K. (2005). Congnitve-behavioural therapyfor conduct disorder. Edition six.U.S.A.

-Bandura, A. (1977). Social learning theory. Englewood Cliffs, NJ:Prentice Hall.

-Butler, P. (1981). Self assertion for women. New York: Harper & Row.

- Baron, A. R.(1991). Social psychology,Edition six, U.S.A.

-Bateson, G. (1972). Steps to an Ecology of Mind: Collected Essays in Anthropology, Psychiatry, Evolution, and Epistemology. University Of Chicago Press.

-Beck,A. T.,&Emery,G.(1985). Anxiety disorders and phobias. A cognitive perspective, New York: Basic Books.

-Bolton,R.(1993).People Skills.Published in Australia by simon Schuster.

- Botvin ,G. J., & Griffin,K.W.(2001). Life skill training:empirical finding and future direction. Journal of primary prevention, 25(2), 10-21.

-Botvin,G. J., & Botvin, E. M.(1997). School-based programs. In J.Lowinson, P. Ruiz, R. B. Millman, & J. Langrod (Eds.), Substance abuse: A comprehensive textbook (3rd Ed). Baltimore:Williams &Wilkins.

-Botvin,G.j., & kantor, L.W.( 2000).Preventing alcohol and tobacoo use through life skill training.Journal of alcohol research&health,24(4) , 10-21.

-Buss,A.H., & Perry,M.(1992).The Aggression Questionnaire.Jornal of Personality and Social Psychology, vol 63, 452-459.

-Chan, D. W. (1993). Components of assertiveness: Their relationships with assertive rights and depressed mood amongChinese college students in Hong Kong. Behaviour Research and Therapy, 31(5), 529-538.

-Cherniss,C.(2005).The Business case for Emotional Intelligence. www.Eiconsortium. Org.

-Comer, J. R. (2001), Abnormal psychology, Edition Fourth, U.S.A .

-Cook, D.J., & Lawrence, J.S.(1990). Variations in Presentation Format: Effect on Interpersonal Evaluations of Assertive and Unassertive Behavior. Behavior Modification. 14(1) , 21–36.

-Conger,D.,&Stuart,C.(1979).Life Skills:What Is Life Skills,School Guidance Worker.Vol.34,No.2, 31-37.

-Crick,N.R., & Grotpeter,J.K.(1995). Relational aggression,gender and social psychological adjustment. Child Development, vol 66, 710-722.

-Crothers,L.M.,Schreiber,J.B.,Field,J.E.,&Kolbert,J.B.(2009).Development and MeasurementThrough Confirmatory Factor Analysis ofthe Young Adult SocialBehavior Scale(YASB): An Assessment of RelationalAggression in AdolesenceandYoungAdulthood,Journal of Psychoeducational Assessment, 27(1) , 17-28.

-Cupach, W. R., & Metts, S. (1992). The effects of type of predicament and embarrassability on remedial responses to embarrassing situations. Communication Quarterly, 40, 149-161.

-Dadge,K.A., Mc Claskey, c.l.,& Feldman, E. (1985). Situationl approach to the assess ment of social competence ind children. Journal of consulting and clinical psychology, 53,344-353.

-Darden,C.A.,&Gazda, M. (1996). Life skills and mental health counseling. Journal of Mental Health Counseling, 18(2), 128-134.

-Daum, H.(2010). Childhood learning, life skills and well-being in adult life: a Senegalese case, Comparative Education, Vol. 46, No. 4,409-428.

-Dawley, H.H., & Wenrich,W.W. (1976). Achieving assertive behavior: A guide to assertive training. Pacific Grove, CA: Brroks/Cole.

-Dawn, M.B.,&Alyson M.W. (2012) . Reducing student anxieties through assertiveness training workshops: Research outcomes, Virginia Tech.

-Debbie T.K., Gabriel R.L. ,& Krish ,B. (2002). Reflection on occupational therapy and assertive community treatment. Canadian association of occupational therapists.,15(5) ,284-93.

-Deloty ,R.H. (1981). Alternative ghinking ability of aggressive, assertive, cognitive. the rap andresearch, 5,306-312.

-Dekoek, K., & Douglas, P. (2000) .The role of coworker burden in organizational and occupational stress. DAI, Vol. 3 (3) , 11-19.

-Deluty,R.H.(1981).Assertiveness in children:Some research considerations. Journal of Clinical Child Psychology, Vol.10,Iss.3, 149-155.

-Eisler, R. M., Hersen, M., Miller, P. M., & Blanchard, E. B. (1975). Situational determinants of assertive behavior. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 43, 330-340.

-Ellis, A., & Dryden, W. (2007). The practice of rational emotive behavior therapy (2nd ed.). New York: Springer Publishing Company.

-Elksnin, L.K,& Elksnin, N.(2005).TeachingSocial Skills to Students with Learning and Behavior Problems, Intervention in Schooland Clinic, 33 (3) , 131-140.

- Evers, W. , Tomic, W., &Andr´e Brouwers W.,(2011). Effects of aggressive behaviorAndperceived self-efficacy on burnout amongbstaff of homes for the elderly.Issues in Mental Health Nursing, 22,439–454.

- Farber, B.A. (2003). Treatment Strategies for Different Types of Teacher

Burnout, Journal of Clinical Psychology, 56, 675-689.

- Farber, B. A.(1983). Stress and burnoutin the human service professions. New York: pergamon press.

-Freudenberger, H. J. (1974). Staff burnout. Journal of Social Issues. 30, 159-165.

- Frye, M.(1983). The Politics of Reality: Essays in Feminist Theory, The Crossing Press, 175.

-Freudenberger, H.J.(1983).Burnout: Contemporary issues, trends, andconcerns. In: Farber BA, editors. Stress and burnout in humanservice professions. Great Britain: Pergamon Press, 23-28.

- Furnham, A.(1979). Assertiveness in three cultures: Multidimensionality and cultural differences. Journalof Clinical Psychology, 35(3) , 522-527.

-Galassi, M. D., & Galassi, J. P. (1981). The effects of role playing variations on the assessment of assertive behavior. Behavior Therapy, 7, 343-347.

-Galen,B.r., & Underwood,M.K.(1997). A developmental investigation of social aggression among children. Developmental Psychology, vol 33, 589-600.

-Garden, A.M. (1987) ."Depresonalization :A validdimension of burnout".Journa occupational behavior,vol.2.

-Grover,S.M.(2005).Shaping effective communication skills and therapeutic relation ship at work : the foundation of collaboration. AAOHN Journal,53(4) ,82-177.

-Gulshen,A.)2003). The effect of an assertiveness training on the assertiveness and self-esteem level of 5th grade children [dissertation]. Middle East Technical Univresity.

-Hargie,O.(1994).Socialskillinterpersonal ommunication.London,Newyork :Routledge.

-Hargie,O.,&Deckson.D.(2004).Skilled interpersonal communication. Research, Theory and Practice, Hove, England: Routledge.

-Hartup,W.W.(1994). Aggression in childhood. American Psychologist, vol 29, 336-341.

-Hensel, J. M., Lunsky ,Y., &Dewa, C.S.(2011). Exposure to client aggression and burnout among community staff who support adults with intellectual disabilities in Ontario, Canada. Journal of Intellectual Disability Research.

- Huey, W., & Rank, R. (1984) .Effects of counselor and peer-led group assertive training on Black adolescent aggression.Journal of Counseling Psychology,Vol 31(1(, 95-98.

-Jakubowski, P., & Lange, A. (1976). Responsible assertive behavior: Cognitive-behavioral procedures for trainers.Champaign,Illinois: Research Press.

-Jeffrey, P. (1993). Competency coping and contributory life skills. Journal of AgriculturalEducation, 1, 68-74.

-Kamile ,K., Kadriye, B., Ozen ,K.,&Can Deniz, K.(2006). The effects of locus of control, communication skills and social support on assertiveness in female nursing students. Soc Behavd Pers,34(1) ,27-40.

-Kegel,K.(2009).Homesickness in international college students. Compelling Counseling Interventions, American Counseling Association, 67-76.

-Kern, J. M. (1982). Predicting the impact of assertive, empathic-assertive, and nonassertive behavior: The assertiveness of the assertee. Behavior Therapy, 13, 486–498.

-Kendall,P.C.(2000). Child and adolescent therapy : Cognitive-behavioral procedures(2nd ed). New York : Guilford.

-Kolotkin, R. A., & Wielkiewicz, R. M. (1984). Effects of situational demand in the role-play assessment of assertive behavior. Journal of Behavioral Assessment, 6, 59-70.

-Kuperminc, M., & Heimberg, R. G. (1983). Consequence probability and utility as factors in the decision to behave assertively. Behavior Therapy, 14, 637-646.

-Lancaster ,J., &Stanphone, M. (2004). Community Health Nursing. 6th ed, USA: Mosby Co.

-Larijani,T.T., Aghajani,M., Baheiraei,A., & Neiestanak.,N.S.( 2010). Relation of assertiveness and anxiety among Iranian University students. J Psychiatr Ment Health Nurs, 17(10) ,893-9.

-Larkin K.T., & Zayfert.C.2002). Anger management training with mild essential hypersensive patients. J Behav Med, 19(5) ,415-33.

-Laswell,H.(1998).Porevention Of marital distress.Jornalof family,Vol.21.

- Lazarus, A. A. (1971). On assertive behavior: A brief note. Behavior Therapy, 4(5), 697-699.

-Lent, R.W., Brown, S.D., & Hackett ,G. (2000). Contextual supports and barriers to career choice. Journal of Counseling Psychology, 47(6) , 36-49.

- Lesure-Lester, G.D.(2001). Dating competence, social assertion and social anxiety among college student statisticaldata included. Coll Stud J,1(3) ,4-10.

- Lewis, P.N., & Gallois, C. (1984). Refusals, disagreements, or negative feelings: Perceptions of negatively assertive messages by friends and strangers. Behavior Therapy, 15, 353-368.

-Lin B.C.,& Ployhart ,R.E.(2004). Transformationalleadership: Relations to the Five- FactorModel and Team Performances in typical andmaximum contexts. J Applied Psychology,12 (89) , 610-621.

- Lin, Y., Shiah, I.,Chang, Y.,Lai ,T.,Wang ,K., &Chou, K.(2004).Evaluation of an assertiveness training programon nursing and medical student’s assertiveness,self-esteem, and interpersonal communication satisfaction. Nurs Edu Today ,24, 656-659.

-Lin, Y.R., WuM,H., Yang, C.I., Chen ,T.H., Hsu ,C.C., Chang, Y.C.,& et al.(2008). Evaluation of assertiveness training forpsychiatric patients. J Clin Nurs, 17(21) , 2875-2883.

-Linehan, M. M., & Egan, K. J. (1979). Assertion training for women. In A. S. Bellack & M.Hersen (Eds.), Research and practice in social skills training. New York: Plenum.

-Lothans, f. (2009) .Organizational Behaviour ( 3rd edition).Allyn and Bacon.

- Lohr, J. M., Nix, J., Dunbar, D., & Mosesso, L. (1984). The relationship of assertive behavior in women and a validated measure of irrational beliefs. Cognitive Therapy and Research, 8, 287-297.

-Macdonald, I.(2005). Inappropriate Aggressive Response in puppies, A.P.A.

-Maslach, C., & Jackson, S. E. (1981). The measurement of experienced burnout. Journal of Occupational Behavior, 2, 85-86.

-Maslach, C., & Jackson, S. E. (1986). The measurement of experienced burnout. Journal ofOccupational Behavior, 2, 99-113.

- Maslach, C., & Jackson, S. E. (1991). The maslach burnout inventory. Palo alto. CA. counseling psychologist.

- Maslach, C., & Jackson, S. E. (1993). Maslach burnout invenotry manual. 2nd ed. Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press, Inc. Lanham, Md, & London, 191-217.

-McCartan, P.J.,& Hargie, O.D.(1990).Assessing assertive behaviour in student nurses: a comparison of assertion measures. J Adv Nurs, 15(12) ,1370-6.

-McIntyre, T. J., Jeffrey, D. B., & McIntyre, S. L. (1984). Assertion training: The effectiveness of a comprehensive cognitive – behavioural treatment package with professional nurses. Behaviour Research & Therapy, 22(3), 311-318.

-Michi, S.,&Abraham,C.(2004).Healthpsychology inpractice.UK:Blackwell cience.

-Moss.L.(1981).Managementstress.Reading.M.A:AddisonWesley.

- Mousa , A. , Imam, S., &Sharaf, A.(2011). The Effect of an Assertiveness Training Program on Assertiveness Skills and Social InteractionAnxiety of Individuals with Schizophrenia. Journal of American Science, 7(12).

- Nahapiet, J., & Ghoshal ,S. (1998). "Social Capital, Intellectual Capital, and the Organizational Advantage." Academy of Management Review, 23(2) , 242-266.

-Nota, L.,& Soresi, S.(2003). An assertiveness training program for indecisive student attending an Italian University. Career Development Quarterly, NewYork: Mosby,15(4) , 47-63.

-Onyeizugbo, E.U.(2003). Effects of gender, age and education on assertiveness in an Nigerian sample. Psychology of Women Quarterly ,27(1) ,12-6.

-Pareek,U.(1982).Executive slow up and burnout. Summary of Larsen &Tourbro lecture, Indian Institute of Management.

- Paterson ,M., Green, Y.M., Basson, C.Y.,& Ross, F.(2002). Probability of assertive behavior, interpersonal anxiety and self efficacyof South African register dietitians. Journal of Human Nutr ition Dietetics, .15(1) ,9-17.

-Persons ,D., Jacqueline, B.(1999). Cognitive-behavior therapy,U.S.A.

-Pharaoh, H,. Fratz, J,. & Smith, M. ( 2011). Life skills as predictors of engagement in health risk behaviors: A survey of secondary school learners, African Journal for Physical, Health Education, Recreation and Dance, 70-81.

-Phelps,S., & Austin , N. )1975). The Assertive Woman (Personal Growth). Impact Publishers.

-Porritt,L.(1984).Communication: Choices for Nurses.Churchill Livingstone, Medical , 196 .

-Poyrazli, S.( 2002). Relation between assertiveness,academic selfefficacy andpsychosocialadjustmentamonginternationalgraduatestudents.Journal College Student Development ,6(42) ,32-42.

-Rakos, R. F. (1991). Assertive behavior: Theory, research, and training. New York: Routledge.

-Rapee, M., Thompson, s. (2008). The effect ofsituational structure on the socialperformance of socially anxious and nonanxiousparticipants, Journal of BehaviorTherapy and Experimental Psychiatry, 33(2) , 91-102.

-Rakos, R. F. (1991). Assertive behavior: Theory, research, and training. London: Routledge.

-Rask, M.T., Jensen ,M.L., Andersen ,J., &Zachariae ,R.( 2009). "Effects of an intervention Aimed at improving nursepatient communication in an oncology outpatient clinic",Cancer Nurs,32(1) , 1-11.

-Ruiz,P., Millman, R.B., & Langrod, J.G.(2005).Substance abuse: A comprehensive textbook (3rd Ed.) , Baltimore: Williams & WUkins.

-Roosenberg ,F. K.,&Hapco, A.( 1997).The teacher’s role in the application of assertive dicipline program forstudent in Venezuela and primary school. school psychology- International, 11(2) , 143-146.

- Rose, Y. J., & Tryon, W. W. (1979). Judgments of assertive behavior as a function of speech loudness, latency, content, gestures, inflection, and sex. Behavior Modification, 3, 112-123.

-Rosenhan ,D.,&Seligman ,M. (1995).Abnormal psychology. Third Edition: New York.

-Sarminito, E.(2004). Assertive training: Apreventative approach. In c. Spielberger andL.sarason (Eds.), stress and anxiety (vol.5).Newyork: Halsted pressScott, Elizabet .

-salahian,A.,Oreizi,H.R. ,Soltani,I.(2012).Coworkers/Supervisorsoppur And Burnout. Journal Of Contemporary Reserch In Business.

-Schaufeli,W.B.,&Maslach,C.(1994).Professional Burnout:Recent developments in theory & research, 1st ed., Taylor & Francis,Washington.

-Selye, H.(1980). Guide to stress research. (Vol. 1) ,New york: Van Nostr and Reinold.

-Shanon ,J.W.(1999). Teaching children healthy responses to anger with assertiveness traning. The brown university child and adolescent behevior letter, 15(7), 1-3.

-Spielberger, C. D. (1989). State-Trait Anxiety Inventory: Bibliography (2nd ed.). Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press.

- Stephens, R.( 1997). Imagery: A treatment for nursing student anxiety. Journal Nursing Education,21(7) , 312-319.

-Sue, D., Sue, D., &Sue, S. (1990).Understanding Abnormal Behavior, Third Edition: Newyork.

-Suzuki,E.,Kanoya,Y.,Katsuki ,T.,& Sato, C. (2006). Assertiveness affecting burnout of novice nurses at university nurses at university hospitals. Japan Journal of Nursing Science, 3, 93–105.

- Tang,C.S.,& Tung, A.R.(2001). MentalHealth Outcomes of Job Stress among Chinese Teachers: Role of Stress esource Factors and Burnout. Journal Organizational Behavior,22, 887-901.

-Tavakoli, S.h., Lumley Mark, A., Hijaz Alaa, M.,Slavin-Spenny Olga, M.,& Parris George, P.(2009).Effect of assertiveness training and expressivewriting of acculturative stress in internationalstudent.A randomized trial. Journal Counseling Psychology, 56(4) ,590-567.

-Timmins, F.,& MC Caba, C.,(2005). Nurses and midwives assertive be haviour in the work place .Journal Adv Nurs , 51(1) ,38-45.

-Tomlinson, J. (1991) .Cultural Imperialism: A Critical Introduction. London: Pinter.

-Tomaka, J., Palacios, , R., Schneider , K.T., Colotla , M., Concha, J.B.,& Herrald , M.M. (1999).Assertiveness predicts threat and challenge reactions to potential stress among women. J Pers Soc Psychol, 76(6) , 1008-1021.

-Turnipseed,D.L.(1998).Anxiety and burnout in the health care work environment. Indiana-Purdue University,School of Business and Management Sciences, Psychol Rep,USA.

-Unicef. (2005). which skills are LifeSkills?Available at: Life Skills-Based Education, http:/www.unicef.org/life skills , 28, 1, 28-38.

- Wanfleet, D.( 1998). Behavior in Organizations Houghton Mifflin, Inc.

-Welsh,A.,& &Karen, L.S.(2001).Social Competence.Pennsylvania State university.

-Wehr, S. H. , & Kaufman, M.E.(1987). The effects of assertive training on performance in highly anxious adolescents, Vol.22, 85,195-205.

-Wilson, K., & Gallois, C. (1993). Assertion and its social context. New York: Pergamon.

-Wise,K.L.,Bundy,K.A.,Bundy, E.A.,&Wise,L.A.(1991).Social skill training for young adolescent.Adolescence, Libre publisher, 26(101) ,233-241.

WHO.(1997).”Life skills and adolescence”. WWW.WHO .COM.-

-Wolpe, J.(1975).Psychotherapy by reciprocal inhibition.Palo Alto: Stanford University Press.

- Yoshioka, M.(2000). Substantive differences in the assertiveness of low-income African American,Hispanic, and Caucasian women. Journal Psychology, 134(3) , 243-59.

- Zollo, L. A., Heimberg, R. G., & Becker, R. E. (1985). Evaluations and

consequences of assertive behavior. Journal of Behaviour Therapy and Experimental Psychiatry, 16, 295–301.

-Zuker, E. (1983). Mastering assertiveness skills. New York: Amacom.
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
دانلود سرای دانشجویی
فروشگاه ساز فایل تمامی خدمات لازم برای راه اندازی و ساخت یک فروشگاه را در اختیار شما می گذارد. شما بدون نیاز به هاست ، دامنه ، هزینه های بالای برنامه نویسی و طراحی سایت می توانید فروشگاه خود را ایجاد نمایید .
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 11
  •   تعداد محصول: 9,369
  •   بازدید امروز : 621
  •   بازدید هفته گذشته: 27,726
  •   بازدید ماه گذشته: 295,794