رابطه خوش بینی و بدبینی با سلامت عمومی

رابطه خوش بینی و بد بینی با سلامت عمومی

تعداد صفحات : 93


فصل اول
مقدمه 8
بیان مسئله 10
اهمیت و ضرورت تحقیق 13
اهداف تحقیق 16
فرضیه ها 18
متغیرها 18
فصل دوم
خوش بینی 20
موضوع گیریهای نظری درباره خوش بینی وبدبینی 25
خوش بینی بعنوان یک تفاوت فردی 30
خوش بینی گرایشی 33
سبک تبیینی 36
بحثهایی درباره خوش بینی 43
خوش بینی و عدم حتمیت 57
مولفه های خوش بینی 59
چگونه می توان شیوه های اسنادی خوش بینانه را آموزش داد؟ 61
تحقیقات انجام شده: 65
نتیجه گیری: 66
فصل سوم
روش تحقیق 69
جامعه آماری 69
نمونه آماری روش نمونه گیری 69
ابزار اندازه گیری 69
روش جمع آوری اطلاعات 70
روش تجزیه و تحلیل داده ها 71
فصل چهارم
مقدمه 73
تحلیل داده ها 79
فرضیه داده ها  .74
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری: 81
پیشنهادات: 84
محدودیتهای تحقیق: 86
منابع وپیوست 87
چکیده :
افراد در شرایط و موقعیتهای استرس آمیز واکنشهای مختلفی از خود نشان می دهند و بعضی در شرایط سخت سلامت روانی جسمی خود را حفظ می کنند و بعضی در مقابل تعارضات زود تحمل خود را از دست میدهند که اصطلاح خوش بینی و بد بینی را به آن می دهند هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر خوش بینی و بد بینی بر سلامت عمومی در دانشجویان گروه راهنمایی و مشاوره بود. روش تحقیق بکار گرفته شده برای پژوهش اخیر یک طرح همبستگی بود، که برای بررسی میزان همبستگی ، پرسشنامه های خوش بینی و بدبینی و سلامت عمومی روی 50 نفر از دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد واحد قوچان به شیوه نمونه گیری تصادفی انتخاب شده بود اجرا گردید. و این نتیجه بدست آمده که بین خوش بینی و سلامت روان رابطه وجود دارد.
( 05/.>P)
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
دانلود سرای دانشجویی
فروشگاه ساز فایل تمامی خدمات لازم برای راه اندازی و ساخت یک فروشگاه را در اختیار شما می گذارد. شما بدون نیاز به هاست ، دامنه ، هزینه های بالای برنامه نویسی و طراحی سایت می توانید فروشگاه خود را ایجاد نمایید .
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 11
  •   تعداد محصول: 9,369
  •   بازدید امروز : 2,706
  •   بازدید هفته گذشته: 44,989
  •   بازدید ماه گذشته: 298,876