مبانی نظری و پیشینه تحقیق در مورد فرهنگ سازمانی

شرح فایل
مبانی نظری و پیشینه تحقیق در مورد فرهنگ سازمانی

خصوصیات محصول:

منابع فارسی و انگلیسی دارد.
ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.
رفرنس دهی استاندارد دارد.
کاملترین در سطح اینترنت، دارای تحقیقات انجام شده در ضمینه تحقیق
فرمت : doc

تعداد صفحات : 28


بخشی از متن :

مفهوم فرهنگ

فرهنگ واژه‌ای است که علمای علم اجتماع و پژوهشگران رشته مردم‌شناسی آن را به کار می‌برند و این واژه از گسترش وسیعی برخوردار است و آن‌چنان مفید واقع شده که آن را در سایر علوم اجتماعی نیز به کار می‌برند. فرهنگ در قالب بحث تخصصی خود در حدود اواسط قرن نوزدهم در نوشته‌های علمای مردم‌شناسی پدیدار شد و کاربرد علمی کلمۀ فرهنگ در اواخر قرن مذکور توسط تایلر (۱۹۱۷ـ۱۸۳۲) مردم‌شناس انگلیسی صورت گرفت.

یکی از مبانی اساسی علوم رفتاری با رشتۀ انسان‌شناسی آغاز می‌شود و یکی از رشته‌های فرعی انسان‌شناسی، انسان‌شناسی فرهنگی است که با مطالعه رفتار سازمانی ارتباط نزدیک دارد. انسان‌شناسی فرهنگی با رفتار مکتسبه انسانها که از فرهنگ آنها تأثیر می‌گیرد و نیز با فرهنگ متأثر از این رفتار سر و کار دارد. درواقع بدون فهم عمیق ارزشهای فرهنگی جامعه نمی‌توان رفتار سازمانی را به درستی فهمید.

نقشی که فرهنگ در رفتار انسان ایفا می‌کند، یکی از مهم‌ترین مفاهیمی است که در علوم رفتاری وجود دارد. هرچند تاکنون به‌طور کامل مورد ارزیابی قرار نگرفته است. فرهنگ آنچه را که انسان یاد می‌گیرد و نیز نحوه رفتار او را تعیین می‌کند(عطافر، 1375، 5).

در مورد اینکه فرهنگ چگونه به وجود می‌آید، باید گفت که فرهنگ پدیده‌ای است که با توجه به خواسته‌های طبیعی و نیروهای اجتماعی سرچشمه می‌گیرد. جغرافیای منطقه، تاریخ و رویدادهای قوم، زبان و ادبیات رایج در میان مردم، دین و مذهب، اقتصاد و شیوۀ معیشت مردم در پیدایش فرهنگ اثر گذاشته و در ترکیبی سازگار با یکدیگر، مجموعه‌ای از ارزشها و باورهای چیره را پدید می‌آورند که بر رفتار انسانی تأثیر می‌گذارد و ارتباط میان مردم را آسان می‌سازد(میرسپاسی و معتمد گرجی،1376).

به ‌صورت خیلی کلی مفهوم فرهنگ عبارت است از، کیفیت زندگی گروهی از افراد بشر که از یک نسل به نسل دیگر انتقال پیدا می‌کند. به عقیدۀ ادگار شاین فرهنگ را می‌توان به‌عنوان یک پدیده که در تمام مدت اطراف ما را احاطه کرده است مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. به نظر وی هنگامی که فردی، فرهنگی را به سازمان یا به داخل گروهی از سازمان به ارمغان می‌آورد می‌تواند به وضوح چگونگی به وجود آمدن، جای گرفتن و توسعه آن را ببیند و سرانجام آن را زیر نفوذ خود درآورده، مدیریت نماید و سپس تغییر دهد(بنیانیان، 1386).

تعریف فرهنگ

فرهنگ در زبان فارسی معانی مختلفی دارد که مهم‌ترین آنها ادب، تربیت، دانش، مجموعه آداب و رسوم، علوم، معارف و هنرهای یک جامعه است.

از دیدگاه علمی تعاریف متعدد و متنوعی از فرهنگ ارائه گردیده که در ذیل به برخی از آنها اشاره می‌شود: در فرهنگ فارسی عمید، فرهنگ عبارت است از دانش، ادب، علم، معرفت، تعلیم و تربیت، آثار علمی و ادبی یک قوم یا ملت.

فرهنگ لغات وبستر، فرهنگ را مجموعه‌ای از رفتارهای پیچیده انسانی که شامل افکار، گفتار اعمال و آثار هنری است و بر توانایی انسان برای یادگیری و انتقال به نسل دیگر تعریف می‌کند.

به عقیده هافستد فرهنگ عبارت است از: اندیشه مشترک اعضای یک گروه یا طبقه که آنها را از دیگر گروهها مجزا می‌کند و در جایی دیگر، فرهنگ به‌صورت مجموعه‌ای از الگوهای رفتار اجتماعی، هنرها، اعتقادات، رسوم و سایر محصولات انسان و ویژگیهای فکری یک جامعه یا ملت تعریف می‌شود(زارعی، 1386).

.......

....

..

منابع فارسی:

اتکینسون وهمکاران (1379). زمینه روانشناسی هیلگارد (ترجمه محمد تقی براهنی و همکاران تهران. انتشارات رشد.

احقر ، قدسی ، (1385) ، نقش فرهنگ سازمانی مدارس در فرسودگی شغلی دبیران ، تهران ، فصلنامه تعلیم و تربیت شماره 2 ، ص93ص123.

احمدی ، عباداله و انصاری مهر ، سمیرا. (1387)، بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر بهبود مدارس از دیدگاه دبیران دبیرستان های ناحیه 1 شیراز ، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی سال دوم شماره 3 ، ص33 ص 48.

استانلی دیویس (مدیریت فرهنگ‌سازان) ترجمۀ ناصر میرسپاسی و پریچهر معتمد گرجی، چاپ دوم، تهران، انتشارات مروارید، 1376.

استونر، جیمز و ادوارد، فریمن، (1375)، مدیریت، رهبری و کنترل، ج 3 چ 1، ترجمة سیدمحمد اعرابی و علی پارسائیان، مؤسسة ومطالعات پژوهشهای بازرگانی.

استیفن پی، رابینز، (1388)، مبانی رفتار سازمانی: ترجمه علی پارسائیان و محمد اعرابی.دفتر پژوهشهای فرهنگی.

استیفن رابینز،(1374). (مدیریت رفتار سازمانی) جلد سوم، ترجمۀ علی پارساییان و سید محمد اعرابی، چاپ اول، تهران مؤسسۀ مطالعات و پژوهشهای بازرگانی ، صفحۀ 972ـ 974.

اسفندیاری، غلامرضا(1380) بررسی فرسودگی شغلی کادر پرستاری شاغل در بیمارستان های سنندج. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان شماره 21 : 35-31.

بات، گانت د ی، (2001)، « بررسی تاثیر متقابل فناوری، فنون و انسان»،محمد ایرانشاهی، علوم اطلاع رسانی، (1373) دوره 18، شماره 1 و2.

بهزادی، حیدر،(1383)، "مقایسه راهبرد های مقابله ای با فرسود گی شغلی و استرس شغلی پرستاران زن شاغل در بخش های ویژه و عادی بیمارستان های تهران ". پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده، دانشگاه علامه طباطبایی تهران.

پرداختچی، محمد حسن؛ احمدی، غلامعلی و آرزومندی، فریده، (1388)، بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و فرسودگی شغلی مدیران و معلمان مدارس شهرستان تاکستان، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحدگرمسار، سال سوم، شماره 3، ص50-25.

دلاور، علی. (1381). روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی. تهران: نشر ویرایش.

دیاناسی، فیزی،(1384)، مدیریت اقتضایی متناسب با فرهنگ سازمانی انواع و تغییر فرهنگ ترجمه ناصر میر سپاسی، تهران: میرسپاسی.

رابینز، استیفن، پی، (1387). مبانی رفتار سازمانی ، ترجمه علی رضائیان و سید محمد اعرابی، تهران :انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی.

رضائیان، علی، (1385)، مدیریت رفتار سازمانی. تهران: انتشارات سمت ، چاپ هفتم.

رضایی، محمدحسن(1385)، تبیین ابعاد فرهنگ سازمانی اثربخش با توجه به رسالت های نوین آموزش عالی به منظور ارایه یک مدل مناسب برای دانشگاه آزاد اسلامی ، رساله دکتری، تهران ، واحد علوم و تحقیقات .

رضاییان، علی، (1383)، مبانی سازمان و مدیریت انتشارات سمت.

روح الامینی،‌ محمود(1368) ؛ زمینه های فرهنگ شناسی، نشرعطار.

زارعی متین، حسن (1373). «مدیریت فرهنگ سازمانی»، مجله زمینه، شماره 51 -52.

زمردیان، اصغر.(1373). (مدیریت تحول، استراتژیها و کاربرد الگوهای نوین)، چاپ اول، تهران، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی، ص 82..

سازمانی در بین کارمندان اداره پست شهرستان زاهدان و گرگان، پژوهشهای مدیریت عمومی، سال چهارم ، شماره چهاردهم . 144-129.

ساعتچی، محمود (1382)، روانشناسی بهره وری: ابعاد کاربردی روانشناسی کار و روانشناسی صنعتی و سازمانی، تهران: مؤسسه نشر ویرایش، چاپ چهارم.

ساعتچی، محمود (b1386) روانشناسی بهره وری. موسسه نشر ویرایش: تهران.

ساعتچی، محمود(1387)، بهداشت روانی در محیط کار (با تأکید بر فشار روانی و فرسودگی شغلی)، تهران، نشر ویرایش.

ساعتچی، محمود، (a1386) روانشناسی کار، تهران: انتشارات، نشر ویرایش.

ساعتچی، محمود؛ قاسمی، نوشاد و نمازی، سمیه، (1387)، بررسی رابطه میان انگیزه شغلی مدیران،رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان (دبیران) مقطع متوسطه شهرستان مرودشت، رهیافتی نو در مدیریت آموزشی،1 (2):153-174.

سرمد، زهره و همکاران، (1385)، روشهای تحقیق در علوم رفتاری، تهران: انتشارات آگاه.

سلطانی، خلیفه.(1377) بررسی فرسودگی شغلی مدیران آموزش شهر اصفهان، پایان نامه کارشناسی ارشد

سیدی، سیدمحمد، (1387)، مقایسه میزان تطابق سبک ها ی رهبری از دیدگاه کارکنان و مدیران سازمان مسکن و شهرسازی خراسان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد.

شرمرهورن، جان آر، جیمز جی هانت و ریچارد ان ازبورن.(1378). مدیریت رفتار سازمانی ، ترجمه مهدی ایران نژادپاریزی، تهران: موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت.

شفیع آبادی، عبدالله(1371). راهنمایی و مشاوره شغلی و حرفه ای و نظریه های انتخاب شغل. تهران، انتشارات رشد، چاپ پنجم.

صابری، س. م. صدر، س. ش. قدیانی، م. ح. یزدی، س. م. بهاری، ف. شاهمرادی، ح. (1387). رابطه فرسودگی شغلی با سلامت عمومی قضات و دادیاران شاغل در مراجع قضایی شهر تهران. مجله علمی پزشکی قانونی، 14(2)، 98-92.

صباحی، محمود . (1388) ، بررسی رابطه هوش هیجانی با امنیت شغلی و استرس شغلی در بین کارکنان کارخانه لاستیک دنا شیراز ، پایان نامه کارشناسی ارشد. چاپ نشده، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ارسنجان.

طالب پور ، مهدی و امامی، فرشاد(1386) بررسی ارتباط تعهد ساز مانی و دلبستگی شغلی و مقایسه ی آن بین دبیران تربیت بدنی مرد آموزشگاه های نواحی هفت گانه ی مشهد . مجله پژوهش در علوم ورزشی، پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی.

طوسی، محمد علی.( 1372). فرهنگ سازمانی. تهران: انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی..

عطافر، علی.(1375). (فرهنگ سازمانی و نحوۀ ایجاد تحول در آن) سمینار فرهنگ کار اصفهان، صفحۀ 4 و 5.

قاسمی، سید احمد رضا (1380 ) (( تحول فرهنگ سازمانی و استراتژی ها ی کنترل ))، مجله تدبیر، انتشارات سازمانی مدیریت صنعتی ، شماره 115.

قدیمی مقدم، ملک محمد (1382)، بررسی میزان شیوع فرسودگی شغلی معلمان و کارکنان آموزش و پرورش استان کرمان، طرح پژوهشی.

کرد تمینی، بهمن و کوهی، ملیحه (1390) بررسی رابطه تعهد سازمانی با فرسودگی شغلی و معنویت.

کرمی نیا، رضا؛ سلیمی، سید حسین و امینی، علی، (1389)، رابطه سبک رهبری با فرهنگ و تعهد سازمانی در نیروهای نظامی. مجله طب نظامی، دوره 12 شماره 2(70-65).

کشانی، عباس. (1379). بررسی رضایت شغلی و فرسودگی شغلی معلّمان کودکان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده، دانشگاه تهران، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.

گال، مردیت؛ بورگ، والتر؛گال، جویس (1382) روشهای تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روانشناسی: مترجم احمد رضا نصر. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت). جلد اول و دوم.

گریفین، مورهد (1375)، رفتار سازمانی، ترجمه سید مهدی الوانی و غلامرضا معمارزاده، چاپ اول، تهران، انتشارات مروارید.

مجیدی، عبدالله، (1377)، بررسی تأثیر جابجایی بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت، تهران، دانشگاه تربیت مدرس.

موغلی، علی رضا (1381). "طراحی الگوی رهبری تحول آفرین در سازما نهای اداری ایران". پایان نامه دکتری، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی.

نریمانی، محمد و عباسی، مسلم، (1388)، بررسی ارتباط بین سرسختی روانشناختی و خود تاب آوری با فرسودگی شغلی، فراسوی مدیریت، سال دوم، شماره 8 صص 92-75.

نریمانی، محمد و عباسی، مسلم، (1388)، بررسی ارتباط بین سرسختی روانشناختی و خود تاب آوری با فرسودگی شغلی، فراسوی مدیریت، سال دوم، شماره 8 صص 92-75.

هومن، حیدرعلی(1381) تهیه و استاندارد ساختن مقیاس سنجش رضایت شغل. ، مرکز آموزش مدیریت دولتی: تهران.

الوانی، سید مهدی،(1383) مدیریت عمومی، تهران: انتشارات غزل.

یزدخواستی، علی؛ رجایی پور، سعید و مولوی، حسین (1388) بررسی رابطه بین نوع فرهنگ سازمانی و میزان پذیرش مدیریت کیفیت فراگیر در دانشگاههای دولتی کشور. جامعه شناسی کاربردی. سال بیستم – شماره۳۴ صص 188- ۱۷۵.

یعقوبی، مریم (1388) رابطه عدالت سازمانی با رضایت شغلی وتعهد سازمانی دربین کارکنان بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. فصلنلمه مدیریت سلامت، دوره 12 شماره 25(24-32).

یمنی، محمد(1372)، رویکرد سیستمی برای بررسی عملکرد مرکز آموزشی، فصلنامه آموزش بزرگسالان، شماره 40.منابع انگلیسیAbbaszadeh M. (2002)Management organizations in turmoil. 2nd ed. Tehran: Kavir Publication. [Persian].

Abboushi, S. (1990). The impact of individual variables on the work values of Palestinian Arabians. International Studies of Management and Organizational, 20(3), 53-68.

Ali, A., & Al -Shakis, M.(1990). Multinationals and the host Arab society. Leadership and Organizational Development, 11(5), 17-21.

Allen NJ, Meyer JP (1996) Affective, continuance, and normative commitment to the organization: an examination of construct validity. J Vocation Behav 1996; 49(3): 252-76.

Bennett, N. & Anderson, L. (2003). Rethinking Educational Leadership. London: sage publication.

Bent, m. & et all (2002), Effect of connective behaving treatments to

Buckingham, H.A. (2006). A study of the relationship between headmasters' independent schools as perceived by teachers, Souther connectica state university New Haven, CT.

Chen, X, and Hui, C, and Sego, D. J. (1998), the role of organizational citizenship behavior in turnover: Conceptualization and preliminary tests, Human Relation, 46(6), P 759-765.

Ergenli. Aziz, Saglam. Guler and Metin. Selin, (2007). “Psychologicalempowerment and its relationship to trust in immediate managers”, Journal of business research, Vol.60, PP 41-49.

Frese, M., & Fay, D. (2001). Personal initiative: An active performance concept for work in the 21st century. Research in Organizational Behavior, 23(1), 133–187.

Hofsted, Greet. (1991) Culture and organization. New York: McGraw Hill..

Hossam, M. and Abu, Elanain (2008), "An Investigation of the Relationship of Openness to Experience and Organizational Citizenship Behavior", Journal of American Academy of Business, 13 (1) 72-78.

Kalichman. (2002), human resource management the modulate fact of organization political perception on the adverse effect of work stress- the case of bank industry.

Lemons M (2001) Procedural Justice in Promotion Decision: Using Perceptions of fairness to Build Employee Commitment. Journal of Managerial Psychology 2001; 16(4): 268-80.

Maslach c. and Jackson (1981). The measurement of experienced burnut. Journal of accupational behavior. No:2,p-p.113.

Maslach, C(2001). Job Burnout. Annual Review of Psychology;Vol.52,p397-420.

Maslach, C., Jackson,S. E leiter. (2005). Burnout in organizational setting. Appl : ed social Psychology. 5, 133- 155.

Maslach,.C., (2003). Job Burnout: New Directions in Research and Intervention. (Psychology Department, University of California. merican psychological Society).

McAdory, A.R. (2004). Transactional and Transformational Leadership: Differences between. Available at: www.proquest.com.

Niehoff, B. P., & Moorman, R. H (1993) Justice as a mediator of the relationship between methods of monitoring and organizational citizenship behavior. Academy of Management Journal, 36, 527-559.

Peterlok, Robert Westwood, John Carawford (2005), Perceptions of organizational subculture and their significance for organizational commitment, Applied Psychology: An International Review, 54(4), P 490-514.

Randal, D.,& Cote, J. (1991). Interrelationships of work commitment contribution. Work and Occupations, 18, 194-211.

Randal, D.,& Cote, J. (1991). Interrelationships of work commitment contribution. Work and Occupations, 18, 194-211.

Roy. Yong. J. C & Lyenger. Sheena. S, (2005). “Empowerment through choice? a critical analysis of the effects of choice in organizations”, Research in organizational behaviors, Vol.27, PP 41-79.

Shuffle (2004), the staff burnout syndrome in alternative in situations. Psychotherapy theory. Research and practice, Vol 14, No 7.

Somaye Gharibvand(2012) The Relationship between Malaysian Organizational Culture, Participative Leadership Style, and Employee Job Satisfaction among MalaysianEmployees from Semiconductor Industry. International Journal of Business and Social Science Vol. 3 No. 16 [Special Issue – August 2012].

Thompson S (2001) The Effects of Perceived Justice on satisfaction and Behavior Intentions: the Case of Computer Purchase. Journal of Distribution Management 2001; 29(2): 109-24.

Wiles K. [Supervision for better schools]. (Trans. By Tousi MA). Tehran: State Management Training Center;2003. [Persian].

wong.J., & Cheung.M. (2003). Prediction of Performance Facets Using Specific Personality Trait in the Chinese Context. Journal of vocational behavior.vol 6. issue.4.45-61.

Zimmerman. M. A, (2004).“Empowerment theory: psychological,organizational and community levels of analysis”, In rappaport j, seidmane, Eds, Handbook of community psychology. New york, kluwer academic/plenum publishers, PP 43–63.
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
دانلود سرای دانشجویی
فروشگاه ساز فایل تمامی خدمات لازم برای راه اندازی و ساخت یک فروشگاه را در اختیار شما می گذارد. شما بدون نیاز به هاست ، دامنه ، هزینه های بالای برنامه نویسی و طراحی سایت می توانید فروشگاه خود را ایجاد نمایید .
پشتیبانی : 09359579348
در پیام رسان ها ( واتس اپ ، بله ، ایتا ، ای گپ) پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 2
  •   تعداد محصول: 7,161
  •   بازدید امروز : 1,985
  •   بازدید هفته گذشته: 25,853
  •   بازدید ماه گذشته: 77,502