دانلود مطالعات موزه رقص

دانلود مطالعات موزه رقص 177 صفحه فرمت word 
 
فهرست مطالب: 
مقدمه 1
فصـل اول: آشنایی با رقص 3
 1ـ1ـ مفهوم رقص 3
1-1-1 رقص 4
1-1-2 خاستگاه 4
1-1-3 رقص والتس 4
1-2 رقص و موسیقی 5
1-2-1 رقص گروهی رقصندگان هندی. 5
1-2-2 رقص باله 6
1-3 انواع هنر رقص 6
1-4 رقص به عنوان یک وجه هنری در اروپا و آمریکای شمالی 8
1-5 مطالعات رقص 9
1-5-1  رقص‌درمانی. 9
1-5-2 تحلیل حرکت لابان و مطالعات جسمی 9
1-5-3 طبقات رقص 9
1-5-4 رقص به عنوان یک شغل 10
1ـ6 ـ تاریخچه‌ رقص و تمدن 10
1-6-1  تاریخچه‌ رقص 10
1-6-2  رقص‌ در ایران‌ پیش‌ از تاریخ‌ 12
1-6-3 رقص‌ در هزاره‌ پنجم‌ پیش‌ از میلاد 13
1-6-4 رقصی‌ از مردم‌ تل‌ جری‌ در هزاره‌ پنجم‌ پیش‌ از میلاد 13
1-6-5 رقص‌ در هزارة‌ چهارم‌ پیش‌ از میلاد 14
1-6-6 رقص‌ مردم‌ سگز آباد قزوین‌ در هزاره‌ چهارم‌ 14
1-6-7 رقصی‌ از هزاره‌ چهارم‌ و پنجم‌ 15
1-6-8 رقص‌ جنگی‌ از هزاره‌ چهارم‌ 15
1-6-9 رقص‌ مردم‌ نهاوند در چهار هزار و پانصد سال‌ پیش‌ از میلاد 15
1-6-10 رقص‌ نیایش‌ خورشید از سیلک‌ 15
1-6-11 رقص‌ دسته‌ بند زنان‌ از چشمه‌ علی‌ 16
1-6-12 رقص‌ با دستمال‌ از سیلک‌ 16
1-6-13 رقصی‌ دیگر از چشمه‌ علی‌ 17
1-6-14 رقص‌ برداشت‌ محصول‌ و خرمن‌ از تپه‌ موسیان‌ 17
1-6-15 رقص‌ نیایش‌ به‌ خدایان‌ از موسیان‌ 18
1-6-16 رقص‌ جذبه‌ و نمایش‌ عروج‌ به‌ آسمان‌ 18
1-6-17 نمونه‌یی‌ دیگر از رقص‌ جذبه‌ 18
1-6-18 رقص‌ تفریحی‌ تکی‌ از هزاره‌ سوم‌ 19
1-6-19 رقص‌ تکی‌ بر روی‌ لوحه‌ سنگی‌ از شوش‌ 19
1-6-20 رقص‌ دسته‌ بند گاسوها 20
1-6-21 رقص‌ با سماچه‌ از تپه‌ یحیی‌ 20
1-6-22 نمونه‌ دیگر از رقص‌ با سماچه‌ از تخت‌ جمشید 20
1-6-23 رقص‌ سه‌ نفری‌ از تل‌ تیموران‌ 21
1-6-24 رقصی‌ دیگر از تل‌ تیموران‌ 22
1-6-25 نمایش‌ رقص‌ در سر پرچم‌ 22
رقص‌ خدایان‌ در آسمان‌ 23
1-7  رقص و فرهنگ 24
1-7-1 رقص در ایل قشقایی 24
1-7-2 رقص در ایل بختیاری : 28
1-7-3 آشنایی با رقص فولکلوریک و ملی آذربایجان 33
1-7-4 لزگی 35
1-7-5 کوراوغلو 36
1-7-6 رقص کردی  (هه لپه رکی) 36
1-7-7 هه لپه رکی  - رقص کردی 36
1-8 پیشه یابی رقص کردی 41
1-8-1 نیایش دیدنی کردها 41
1-9 رقص در فرهنگ ملل 43
1-9-1 رقص های سنتی هندوستان 43
1-9-1-1 کاتاکالی 43
1-9-1-2 کاتاک 44
1-9-1-3 مانی پوری 44
1-9-1-4 بهاراتاناتیام 45
1ـ10ـ تاریخچه و رقص در ایران 46
1-10-1 نگاهی به تاریخچه رقص در ایران 46
1-10-2 رقص‌های آیینی 47
1-11 رقص‌های آیینی در مناطق 47
1-11-1 پر خوانی 48
1-11-2 مولودی خوانی 48
1-11-3 رقص در نواحی 49
1-11-4 رقص ایرانی و شرقی 51
1-12 رقص در هزاره پنجم پیش از میلاد 53
1-13 رقصی از مردم تل جری درهزاره پنجم پیش از میلاد 54
1-14 رقص در هزاره چهارم پیش از میلاد 54
1-15 رقص مردم سگز آباد قزوین در هزاره چهارم 55
1-16 رقص ازهزاره چهارم و پنجم 55
1-17 رقص جنگی از هزاره چهارم 55
1-18 رقص مردم نهاوند در چهار هزار و پاند سال پیش از میلاد 56
1-19 رقص نیایش خورشید از سیلک 56
نمونه‌یی از رقص 3600 سال پیش از میلاد 56
رقص دسته بند زنان از چشمه علی 57
رقص با دستمال از سیلک 57
رقص دیگر از چشمه علی 57
رقص تفریحی تکی از هزاره سوم 59
1- 20  معماری و رقص 64
1-21- رقص و احساس آرامش 67
رقص و فنای 72
1-22 نحوه انجام رقص و سماع در طریقه مولویه 81
1-23- رقص پارسیانه 83
فصل دوم: مبانی نظری 86
2 -1  سیری در رقص معاصر و نظریه ی رقص نوین 87
2-2  پیشگامان رقص نوین در سال های معاصر 92
2-2-1  ایزادور دانکن 92
2-2-2 مدرسه دنیشان ( تدشان، سن دنیس) 95
2-2-3  فرانسوا دلسارت 96
2-2- 4  مارتا گراهام 98
2-2-5  دوریس همفری: 101
2-3 رقص در مسیر آینده 103
2-4 رابطه تئاتر و رقص 106
2-5 تاریخچه تئاتر رقص 106
2-6 تکنیک های تئاتر رقص 118
فصـل سوم: آشنایی با موزه 126
3ـ1ـ تعریف موزه 127
3ـ2ـ تاریخچه موزه و موزه داری در ایران وجهان 128
3ـ3ـ آموزش در موزه ها 130
3ـ4ـ انواع موزه ها 132
3-4-1  موزه های تاریخی 132
3-4-2 موزه های هنری 133
3-4-3  موزه های علمی 133
3-4-4 موزه های فضای باز 136
3-4-5  موزه های محلی یا منطقه ای 136
3-4-6 موزه های سیار 137
3ـ5ـ سازمان و تشکیلات اداری موزه ها 137
3ـ6ـ معماری موزه ها 139
3-6-1  معبد موزه ها یا کاخ موزه ها 139
3-6-2  بناهای تبدیل شده به موزه 139
3-6-3 موزه های نوساز 140
فصـل چهارم: مطالعات جغرافیایی و تاریخی شیراز 141
4ـ1ـ ویژگی های جغرافیایی طبیعی و جمعیتی شهر شیراز 141
فصـل پنجم: برنامه ریزی فیزیکی و استانداردها 144
5ـ1ـ فضاهای نمایشی 145
5ـ2ـ فضاهای آموزشی و پژوهشی 147
5ـ3ـ بخش اداری 149
5ـ4ـ فضاهای خدماتی و فنی 149
5ـ5ـ فضای سبز موزه 154
5ـ6ـ دیراگم کلی فضاهای تشکیل دهنده موزه 155
5ـ7ـ کلیاتی در زمینه طراحی موزه ها 156
5-7-1  زیبایی شناسی موزه 156
5-7-2  مکان قرارگیری ساختمان موزه 157
5-7-3 نورپردازی موزه 157
5-7-4  معرفی بخش های موردنظر طرح 159
5-7-4-1  مدیریت موزه: 159
5-7-4-2 گالری ها: 160
5-7-4-3  بخش آرشیو و کلکسیون آثار: 161
5-7-4-4 بخش آموزشی: 161
5-7-4-5  بخش فنی و اجرایی: 161
5-7-4-6  واحد خدمات: 162
5-8  استاندارد فضایی 162
5-8-1 محاسبات سالن ورودی موزه 163
5-8-2 محاسبات فضایی بخش اداری وموزه داری 164
5-8-3 محاسبات فضایی مراکز اسناد 165
5-8-4 محاسبات فضایی بخش آموزش و تحقیق 165
5-8-5 محاسبات فضایی بخش تخصصی علمی ـ پژوهشی 166
5-8-6 محاسبات فضایی رستوران 168
5-8-7 محاسبات فضایی بخش تأسیساتی و خدماتی 168
فصـل ششم: ایده های طراحی 170
6ـ1ـ ایده های طراحی 170
منابع و مآخذ 173
 
 
مقدمه
آدمیان از نهاد خود و بر پایة سرشت طبیعی خویشتن، هنگام احساس شادی و خوشحالی فراوان، در اندمهای خود حرکت و جنبشی حس می کنند و بی اختیار به جست و خیز می پردازند و فریادها و قهقه‌ها شادمانه از ته دل بر می کشند. 
نه ما، نه نیاکان ما و نه آن آدمیان نخستین که دربن غارها می زیستند، ‌هیچگاه از این یادگار ( عکس العمل) طبیعی و سرشتی، بی بهره نبوده‌ایم ، و آدمیان در هر جا و در هر سان، بهنگام احساس خوشی و لذت فراوان به جنبش و چرخش و جست و خیز برخاسته‌اند. 
گروهی از دانشمندان رشته مردم شناسی و دانشهای اجتماعی، همین جنبشها و جست وخیز های سرشتی و انفرادی را تبدیل به پایکوبی و دست افشانیهای موزون دسته جمعی و فریادهای ناشی از نشاط و سرور را تبدیل بآواز و سرود کرده است. 
گرداوری محصول، آماده کردن و بدست آوردن فراورده‌های گوناگون، همواره برای مردم ، چه شهر نشین و چه بیانگرد وحشی، از روزگاران بسیار باستان،‌دارای ارج فراوانی بوده و هست، و آدیمان نخستین و دوره‌های پیش از تاریخ ، بر بنیاد نیازها و چگونگی سرزمین‌هایی که در آنها بسر می برده‌اند، چه شکار کنندگان ، چه کشاورزان ، در آن هنگام که شکاری کلان و فربه به چگ بر می داشند،‌آن چنان ، شادی و خوشی به تک تک افراد قبیله و خاندانها روی می اورد که همگی، خواه نخواه،‌بجست و خیز برخاسته، دست بدست یکدیگر داده، بگرد آنچه بدست آورده بودند ، به پایکوبی و دست افشانی می پرداختند، و در همین جست وخیزها و پایکوبی‌ها همگانی بود که از یک نواختی جنبش‌ها و جستن آنها «‌ضرب» و « وزن» ( ریتم) پدیدار گردیده،‌دوباره برای یکی ساختن جنبش‌ها و پایکوبی ها بکار گفته شد. 
ضرب و وزن را نخست با چپه زدن ( کف زدن) نواختن دستها به تن ورنها و کوبیدن دو چوب بیکدیگر و سراناجم با زدن کنده‌های توخالی و طبل و دهل، نگاهداشته،‌توالی و توازن دست افشانیها و پایکوبی‌ها را حفظ می کردند. 
با پدیداری « ریتم» رقص و پایکوبی، شامل جنبش‌های موزونی شد که در آن اندامهای گوناگون تن آدمی، ‌هم آهنگ با یکدیگر، ‌بحرکت درآمده ، خواستها و هیجانهای ویژه‌ای را بازگویی و حالهای روحی معینی را بیان می کردند، از این رو رقص و پایکوبی در میان مردمان باستانی و نوین، معنی و مفهوم و صورتهای گوناگونی از : ورزشی و جنگی، جذبه‌ییو مذهبی، تقلیدی و نمایشی ، تفریحی و شهوانی، بخود گرفته و کم و بیش درمیان همه مردمان جهان این دوره های دگرگونی و تکامل را پشت سر نهاده است. 
درمیان روزگاران باستان ، دامنه حرکتهایی که در رقص بکار گرفته می شد، بسیار فراخ بود،‌آنچنانکه ،‌همه بخشها و اندامهای تن آدمی،‌از سر و گردن و سینه پشت و سرین و پاها و بازوان و دستها و انگشتان و عضله‌های چهره و چشم و ابرو و مو، همه ببازی گرفته می شد و با در آمدن هر یک از آنان بنوبت درمیدان رقص، منظور و معنیهای ویژه‌یی نمایانیده می شد. 
 ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
دانلود سرای دانشجویی
فروشگاه ساز فایل تمامی خدمات لازم برای راه اندازی و ساخت یک فروشگاه را در اختیار شما می گذارد. شما بدون نیاز به هاست ، دامنه ، هزینه های بالای برنامه نویسی و طراحی سایت می توانید فروشگاه خود را ایجاد نمایید .
پشتیبانی : 09359579348
در پیام رسان ها ( واتس اپ ، بله ، ایتا ، ای گپ) پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 2
  •   تعداد محصول: 7,448
  •   بازدید امروز : 1,397
  •   بازدید هفته گذشته: 18,150
  •   بازدید ماه گذشته: 105,408