دانلود مطالعات معماری طراحی ترمینال مسافربری

دانلود مطالعات معماری طراحی ترمینال مسافربری  در 215 صفحه با فرمت WORD
 
فهرست مطالب: 
 
فصل اول: مفاهیم و مبانی نظری تحقیق.. 9
1-1 تعریف سیستم حمل و نقل.. 9
1-1 تعریف پایانه : 9
1-3- پیرامون سفر. 10
1-4- تاریخچه سفر در ایران. 12
1-4-1 نگاهی به گذشته. 12
1-4-2- وسایط نقلیه در قدیم. 14
1-4-3- بناهای سنتی خاص مسافرین.. 15
1-4-4- تعریف کاروانسرا 16
1-4-5- انواع کاروانسرا 17
- کاروانسراهای مدور. 17
- کاروانسراهای هشت ضلعی : 18
- کاروانسرا با پلان ده ضلعی: 19
1-5 - شیوه و نوع مسافران. 19
- مسافرتهای بین المللی و داخل کشور. 19
- مسافرت های منطقه ای.. 20
- مسافرت های درون مرزی یا برون مرزی.. 21
1-6-  کلیات سیستم حمل و نقل.. 21
1-7- طبقه بندی شیوه های حمل و نقل زمینی.. 23
1-8- تعاریف اصطلاحات سیستم حمل و نقل زمینی.. 25
1-8-1- سرعت: 25
1-8-2-ظرفیت : 25
1-8-3- ترافیک : 26
1-8-4- طبقه بندی گذرگاهها 27
1-9- جایگاه حمل و نقل زمینی کشور در اقتصاد و وضعیت خاص استان خراسان : 28
1-10- پایانه مسافربری ( محل آشتی انسان و ماشین ) 30
1-11- ضرورت مکانیابی برای احداث پایانه ها 32
1-12- زمینه های فرهنگی اجتماعی و اقتصادی طرح پایانه ها 34
1-13-نظر سنجی در مورد نحوه خدمات رسانی در پایانه ها 37
1-13-1- رانندگان و مسافرین : 37
1-13-2-مسئولان ذیربط : 39
1-13-3- نتیجه گیری : 40
فصل دوم : مطالعات پایه. 41
2-1-مطالعات عمومی استان خراسان. 41
2-2- موقعیت و نقش فرامنطقه ای شهر مشهد. 43
2-3- بررسی خصوصیات جغرافیایی شهر مشهد : 45
2-4- بررسی عوامل اقلیمی شهر مشهد. 46
2-9- دما و رطوبت هوا: 47
2-4-2- وزش باد : 47
2-4-3- تابش آفتاب : 48
2-4-4- پیشنهادات ماهانی : 48
2-4-5-خلاصه و نتیجه گیری اقلیم. 49
2-5- مطالعات جمعیتی شهر مشهد : 50
2-5-1- تعداد جمعیت و میزان رشد آن : 50
2-5-2- تعداد زائر و مسافر و آثار جمعیتی آن : 53
2-6- مطالعات اقتصادی شهر مشهد. 56
عملکرد و نقش غالب شهر مشهد. 56
2-7- بررسی تاریخی منطقه. 56
2-8- مطالعات کالبدی شهر مشهد. 57
2-8-1-خصوصیات کالبدی شهر : 57
2-8-2- بررسی بافت شهری مشهد : 59
2-9 بررسی ویژگیهای ساختاری ـ محیطی شهر. 61
2-9-1- محورهای شاخص شهر مشهد. 63
محورهای شاخص درجه 1. 63
محورهای شاخص درجه 2. 65
محورهای شاخص به لحاظ نوع کارکرد. 66
2-9-2-نقاط شاخص شهر مشهد. 66
2-10- بررسی استانداردهای طرح.. 67
2-10-1-استاندارد جاده ها 67
محدوده دسترس آزاد راهها 67
بزرگراههای شریانی.. 67
جاده ها اختصاصی.. 68
2-10-2- هندسه اتوبوس... 69
2-10-3- شیبهای جاده 69
2-11-آئین نامه های اجرائی پایانه و ضوابط بالا دست... 71
2-11-1- آئین نامه اول : 71
2-11-2-آئین نامه دوم : 72
2-11-3 - آئین نامه سوم. 73
2-12-تصویب نامه طرح مکانیزاسیون فروش بلیط.. 74
طرح پیشنهادی.. 75
2-13-وظایف پایانه ها: 76
فصل سوم : مطالعات تطبیقی.. 78
3-1- بررسی نمونه هایی از پایانه های مسافربری در ایران. 78
3-1-1 ترمینال جنوب تهران. 78
مشکلات... 81
مشکلات اداری.. 81
مشکلات شهری.. 82
مشکلات ترافیکی.. 82
کمبودخدمات... 83
تاسیسات زیربنائی.. 83
مشکلات ساختمانی.. 84
مشکلات زیست محیطی.. 86
3-1-2- ترمینال اردبیل.. 86
الف ) شبکه. 86
ب) طراحی.. 87
شبکه ارتباطی.. 87
تفکیک حرکت مسافر و حرکت اتوبوس... 88
تفکیک حرکت پیاده و اتومبیل.. 88
تفکیک فضاها در مجموعه. 89
ساختمان اصلی ترمینال. 89
مسجد. 89
پارکینگ... 90
– بازارچه. 90
- خدمات اتوبوس... 91
- هتل.. 92
- تجاری.. 92
– فضا سبز. 92
ساختمان اصلی ترمینال. 94
- رستوران. 95
- اداری.. 95
- طبقه همکف... 95
- فضاهای جنبی در سطح همکف... 97
- مسجد. 98
- مهمانسرای رانندگان. 98
3-1-3 - ترمینال تبریز. 99
اصول فکری طراحی نما و حجم در ترمینال تبریز. 99
3-1-4 -ترمینال کاوه 102
3-1-5 - ترمینال جدید غرب... 106
الف ) موقعیت... 106
ب ) امکانات و نحوه دسترسی و ارتباطات داخلی.. 107
ج ) ساختمان و فضاهای پیش بینی شده 110
1- ساختمان ورودی.. 110
2- ساختمان خروجی.. 110
3- ایستگاه اتوبوس های بین شهری راه نزدیک... 111
4- ساختمان اداری.. 112
5- مهمانسرا و مهمانسرای رانندگان. 112
6- تعمیرگاهها ، باس واش و ... 113
7 – سایر فضاها و ساختمان ها 113
8- آرایش فضاهای سبز. 113
3-2-  بررسی نمونه هایی از پایانه های مسافربری در جهان. 114
3-2-1 - پایانه اتوبوس بندر نیویورک.. 114
3-2-2 - طرح یک پایانه در مراکش... 119
3-2-3- مرکز اتوبوسرانی شهر نیویورک.. 122
عملکرد مجموعه. 122
3-2-4- پایانه اتوبوس بین شهری نیویورک.. 126
3-2-5- طرح یک ایستگاه اتوبوس بین شهری در کشور فنلاند. 130
3-2-6- ترمینال اتوبوس در هیلوا اسپانیا 132
3-2-7- ترمینال اتوبوس گوتنبرگ سوئد. 137
فصل چهارم : مطالعات کالبدی.. 140
4-1- بررسی خصوصیات و ویژگیهای سایت : 140
4-1-1- معرفی اجمالی سایت : 140
4-1-2- مشخصات سایت : 141
4-2- توجیه انتخاب مکان (انتخاب سایت )‌: 141
4-3- بررسی مقیاس و شعاع عملکرد طرح ( حوزه نفوذ طرح ) 143
4-4- بررسی دسترسیهای پایانه. 146
4-5- بررسی تأثیرات احداث پایانه بر شبکه شهری.. 149
4-6- اصلاحات پیشنهادی شبکة شهری اطراف سایت پایانه :‌ 152
4-6-1- پوشاندن کال امیر آباد و تعریض خیابان مجاور آن. 152
4-6-2- احداث مسیر اصلی جلو ترمینال و تکمیل بلوار 75 متری رضوی.. 154
4-6-3- اجرای تقاطع غیر همسطح شهید عباسپور با صد متری کمربندی.. 155
4-6-4- سیستم خیابانهای یک طرفه اطراف سایت و ورودی و خروجی ترمینال: 155
فصل پنجم : ظرفیت سنجی پایانه. 157
5-1- بررسی تقاضای سفر پایانه راه ابریشم (شماره 3) 157
5-1-1- مسافرین خروجی به مقصد داخل استان : 158
5-1-2- مسافرین خروجی به مقصد کشورهای آسیای میانه : 159
5-1-3- مسافرین خروجی به مقصد عتبات عالیات :‌ 160
5-2- برآورد سفرها برای سال افق طرح : 161
5-3- تعیین ضریب ساعت اوج: 163
5-4-تعیین فضاهای مورد نیاز : 164
5-4-1-تعداد سکوهای مسافر گیری : 164
5-4-2-تعداد سکوهای تخلیه مسافر : 164
5-4-3- تعیین تعداد فضای پارک سواری شخصی : 164
5-4-4- تعیین تعداد دفاتر تعاونی ها : 166
5-4-5- تعیین تعداد فضای پارک تاکسی ویژه پایانه. 166
فصل ششم : جداول برنامة فیزیکی پروژه 169
6-1- دسته بندی عملکردهای پایانه و سطوح مورد نیاز : 169
6-1-1- مجموعه خروجی.. 170
الف) تعداد سکوهای مسافرگیری.. 170
ب) سالن عزیمت مسافر ( مسافرگیری ) 170
6-1-2-مجموعه ورودی.. 172
الف)‌سکوی تخلیه مسافر. 172
6-1-3- باشگاه رانندگان. 175
6-1-4- خدمات اتوبوس... 179
سطح مورد نیاز خدمات اتوبوس : 180
قسمت روشویی : 180
قسمت توشویی : 180
قسمت موتور شوئی : 181
6-1-5- پارکینگ ها 183
6-1-6- تأسیسات و ساختمانهای متفرقه. 183
6-1-7- کنترل. 184
فصل هفتم : طراحی.. 187
7-1- اصول و مبانی طراحی.. 187
تعریف : 187
7-1-1- نظام حرکتی و دسترسی.. 188
7-1-2-نظام فضایی کالبدی : 189
پیوند به اطراف : 189
سهم فضا و توده 190
هندسه: 190
تناسبات : 191
مفصل بندی مجموعه : 192
انعطاف پذیری : 192
آرایش فضایی ـ کالبدی : 193
7-1-2-نظام عملکردی : 194
7-2- برنامه ریزی طرح.. 195
7-2-1-برنامه ریزی عملکردی.. 195
7-2-2-برنامه ریزی سیرکولاسیون. 195
7-2-3-برنامه ریزی حجمی.. 196
7-3-برخی از تکنیک های مورد استفاده در طراحی.. 196
جهت یابی : 196
ایجاد فضاهای متوالی : 197
درک محیط.. 197
ظرفیت ادراک.. 198
تنوع فضایی.. 198
باز و بسته نمودن فضاها : 198
ایجاد سایه روشن : 199
ایجاد اختلاف سطح : 199
ایجاد موانع در مسیرها : 200
ایجاد ضرب آهنگ : 200
یکمرتبگی : 201
محصوریت : 201
عوامل مؤثر در محصوریت : 201
برخی روشهای محصور کردن. 202
تأکید کالبدی : 203
استفاده از مظاهر معماری قدیم و جدید در کنار یکدیگر. 204
7-4- اصول کارکردی و عملکردی ترمینال های مسافربری : 204
7-5- ایده طراحی.. 205
7-6- آلترناتیوهای طراحی.. 209
7-6-1- ترکیب شماره 1 : 211
7-6-2- ترکیب شماره 2 : 211
7-6-3-ترکیب شماره 3 : 212
 ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
دانلود سرای دانشجویی
فروشگاه ساز فایل تمامی خدمات لازم برای راه اندازی و ساخت یک فروشگاه را در اختیار شما می گذارد. شما بدون نیاز به هاست ، دامنه ، هزینه های بالای برنامه نویسی و طراحی سایت می توانید فروشگاه خود را ایجاد نمایید .
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 11
  •   تعداد محصول: 9,362
  •   بازدید امروز : 2,188
  •   بازدید هفته گذشته: 64,398
  •   بازدید ماه گذشته: 335,480