دانلود مطالعات طراحی خانه معمار

دانلود مطالعات طراحی خانه معمار در 297 صفحه با فرمت WORD
 
فهرست مطالب:
مقدمه
 
پیشگفتار
 
بیان مسئله
 
پروپزال و اهداف
 
روش تحقیق
 
    فصل اول مطالعات پایه
 
۱- کانون
 
۱-۱- تعریف کانون
 
۱-۱-۱- کانون های باختری
 
۱-۱-۲- کانون های خاوری
 
۲- معماری
 
۲-۱- معماری (مسئله یا پاسخ)
 
۲-۲- معماری چیست؟
 
۲-۳- جامعه و سبک شناسی معماری
 
۲-۳-۱- پرسشهای اولیه
 
۲-۴- معماری هنر معنی دادن به فضا
 
۲-۵- معماری به مثابه هنری مولد
 
۲-۶- معماری سبز چیست؟
 
۳- معمار
 
۳-۱- معماران و معماری
 
۳-۲- مسئولیت معمار
 
۳-۳- نفوذ معمار
 
۳-۴- کوتاهی معمار
 
۳-۵- مفهوم معماری از دید معمار
 
۳-۶- مسئله لاینحل معمار
 
۳-۷- اخلاق حرفه ای
 
۳-۷-۱- خشت اول
 
۳-۷-۲- سلسله مراتب نیازها
 
۴- جوان
 
۴-۱- جوانان در جامعه امروز
 
۴-۲- مفهوم نوجوانی و جوانی
 
۴-۳- طبقه بندی نیازهای جوانان
 
۴-۳-۱- نیازهای جسمانی
 
۴-۳-۲- نیازهای روانی
 
۴-۳-۳- نیازهای زیستی
 
۴-۴- انگیزه پیشرفت زمینه ای برای معماران جوان
 
    فصل دوم مطالعات تکمیلی
 
۱- تاریخچه آموزش عالی در جهان
 
۲- تاریخچه آموزش عالی در ایران
 
۲-۱- ایجاد دارالفنون
 
۲-۱-۱- رشته درسی دارالفنون
 
۲-۲- انگیزه های ایجاد دانشگاه تهران
 
۲-۲-۱- تأسیس دانشگاه
 
۲-۲-۲- رشته ها و دانشکده های بنیادی دانشگاه تهران
 
۳- سیاست های کلی آموزش
 
۳-۱- سیاست کلی در آموزش عالی
 
۴- ویژگی های عمومی پردیس دانشگاهها و موسسات آموزش عالی
 
۴-۱- انواع پردیس
 
۴-۱-۱- پردیس پراکنده داخل شهر
 
۴-۱-۲- پردیس مجتمع چند یاخته ای داخل شهر
 
۴-۱-۳- پردیس تک یاخته ای داخل شهر
 
۴-۱-۴- پردیس مجتمع خارج شهر
 
۴-۲- انتخاب پردیس
 
۴-۳- مشخصات اراضی موجود در دانشگاهها
 
۴-۴- دانشگاه آزاد اسلامی
 
۴-۴-۱-تاریخچه دانشگاه آزاد اسلامی در سطح کشور
 
۵- تاریخچه آموزش معماری در غرب و جهان
 
۵-۱- بوزار فرانسه
 
۵-۲- باهاوس
 
۵-۲-۱- اصول سیستم آموزشی بعد از اصلاح
 
۵-۲-۲- هدف دوره آموزشی باهاوس
 
۵-۳- دانشکده معماری لندن
 
۵-۴- مدارس معماری در ایتالیا
 
۵-۵- روش آموزش معماری در آمریکای شمالی
 
۵-۶- دانشگاه معماری A.A
 
۵-۶-۱- امکانات دانشگاه
 
۵-۷- دانشکده MIT
 
۶- آموزش معماری در ایران
 
۶-۱- آموزش معماری قبل از تأسیس دانشگاه
 
۶-۲- آموزش معماری بعد از تأسیس دانشگاه
 
۶-۳- مدارس معماری ایران
 
۶-۳-۱- دانشکده هنرهای زیبا (هنرکده مروی)
 
۶-۳-۲- دانشکده ملی (شهید بهشتی)
 
۶-۳-۳- دانشگاه علم و صنعت
 
۷- نظر صاحب نظران در مورد سیستم آموزش هنر و معماری در
 
گذشته و حال در ایران
 
۷-۱-۱- مهندس منوچهر سلیمانی پور
 
۷-۱-۲- دکتر ایرج اعتصامی
 
۷-۱-۳- دکتر هادی ندیمی
 
۷-۲- جمع بندی گفته های صاحب نظران و ارائه پیشنهادات و راهکارها
 
۷-۲-۱- دروس نظری
 
۷-۲-۲- درس کارگاهی
 
۷-۲-۳- راهکارها در مرحله برنامه ریزی
 
۸- چکیده مطالب و نتیجه گیری
 
۹- کانون معماران جوان
 
۹-۱- هدفهای کانون
 
۹-۲- شرایط ویژه عضویت در کانون
 
۹-۳- شرایط خروج و عضویت
 
۹-۴- ارکان کانون
 
۹-۵- هیئت مدیره
 
    فصل سوم مطالعات تطبیقی (نمونه های موردی)
 
۱-  دانشگاه MIT
 
۲- کانون فارغ التحصیلان اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی
 
۳-  کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فنّی دانشگاه تهران
 
۴- کانون فارغ التحصیلان دانشکده مخابرات
 
۵-  کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی
 
۶-  خانه هنرمندان ایران
 
۶-۱- اساسنامه خانه هنرمندان ایران
 
۶-۲- فعالیتهای خانه هنرمندان ایران
 
۶-۳- تالار بتهوون
 
۶-۴- نگارخانه مرتضی ممیز
 
    فصل چهارم مطالعات زمینه
 
۱-  مطالعات شهر مشهد
 
۱-۱- مطالعات تاریخی شهر مشهد
 
۱-۲-  پیدایش شهر مشهد
 
۱-۳-  شناخت شهر مشهد
 
۱-۳-۱- بررسی های کلی در مقیاس شهر
 
۱-۳-۱-۱- موقعیت جغرافیایی شهر مشهد
 
۱-۳-۱-۲- شناخت استخوان بندی شهر مشهد
 
۱-۳-۱-۳- محورهای شاخص شهر مشهد به لحاظ نقش ارتباطی و یا
 
سیمای شهری
 
۱-۳-۱-۴- نقاط شاخص شهر مشهد
 
۱-۳-۲- توسعه شهر مشهد در آینده
 
۱-۳-۲-۱- بررسی اجمالی گسترش غربی شهر
 
۱-۳-۲-۲- مساحت شهر و کاربری های اراضی طرح جامع (۹۵-۷۰)
 
۱-۴- بررسی شرایط اقلیمی
 
۱-۴-۱- وزش باد
 
۱-۴-۲- تابش آفتاب
 
۱-۴-۳- بررسی وضعیت حرارتی هوا در شب و روز
 
۱-۴-۴- مواقع گرم و سرد سال
 
۱-۴-۵- جهت استقرار ساختمان
 
۱-۵- بررسی های جمعیتی شهر مشهد
 
۱-۵-۱- جمعیت شهر مشهد
 
۱-۵-۲- جمعیت شناور شهر مشهد
 
    فصل پنجم تجزیه و تحلیل سایت
 
5-1 هندسه زمین طرح
 
5-2 سیستم های دسترسی
 
5-3 محورهای دید مطلوب
 
5-4 کاربری های مجاور سایت
 
5-5 ابعاد وشیب زمین
 
5-6 نتایج آنالیز سایت
 
    فصل ششم تحلیل برنامه فیزیکی پروژه 
 
۱-۱-    طبقه بندی فضاهای اصلی و فرعی به طور کلّیفضاهای آموزشی
 
۱-۱-۱-  فضاهای رفاهی و خدماتی
 
۱-۱-۲-     مشخصات فضاهای آموزشی
 
۱-۱-۳-۲- کارگاهها
 
۱-۱-۳-۳- کتابخانه
 
۱-۱-۴- تسهیلات مطالعات انفرادی
 
۱-۱-۴-۱- مشخصات فضاهای قرائت
 
۱-۱-۵- سالن تئاتر و اجتماعات
 
۱-۱-۶- نمایشگاه
 
۱-۱-۷- مشخصات فضاهای اداری
 
۱-۱-۸- ضوابط طراحی در گروه فضاهای رفاهی و خدماتی
 
۱-۱-۸-۱- آشپزخانه
 
۱-۱-۹- تأسیسات ساختمانی
 
۱-۱-۱۰- گروه معماری
 
۱-۱-۱۱- جمعیت ورودی سالانه و نهایی
 
۱-۱-۱۲- کادر اداری و خدماتی مورد نیاز
 
۱-۱-۱۳- مرکز اداری کانون
 
۱-۱-۱۴- عوامل موثر در برنامه ریزی فیزیکی
 
۱-۱-۱۵- تفکیک و توزیع فضاها و طبقات
 
۱-۱-۱۶- تعیین ظرفیت و نوع فضاها
 
۱-۱-۱۷- تعیین ظرفیت، تعداد و سطح فضاهای آموزشی
 
۱-۱-۱۸- فضاهای مورد نیاز برای دروس عملی
 
۱-۱-۱۹- تعیین ظرفیت، تعداد و سطح فضاهای کمک آموزشی
 
۱-۱-۲۰- سالن اجتماعات
 
۱-۱-۲۱- نمایشگاه
 
۱-۱-۲۲- مرکز کامپیوتر
 
۱-۱-۲۳- فضاهای اداری
 
۱-۱-۲۴- فضاهای کمک آموزشی مربوط به هریک از گروه معماری
 
۱-۱-۲۴-۱- اداری گروه
 
۱-۱-۲۴-۲- کتابخانه و آرشیو پروژه ها
 
۱-۱-۲۴-۳- اتاقهای مشاوره پروژه
 
۱-۱-۲۴-۴- اتاقهای اعضاء هیئت علمی
 
۱-۱-۲۴-۵- سالن نگهداری پروژه ها و ماکت ها
 
۱-۱-۲۵- جداول فضایابی – فضاهای کمک آموزشی
 
۱-۱-۲۶- تعیین ظرفیت و سطح فضاهای رفاهی – خدماتی
 
۱-۱-۲۷- سالن غذاخوری
 
۱۲- دیاگرام ارتفاعی
 
۳- سازه
 
۳-۱- عناصر سازه اساسی ساختمان
 
۳-۲- تاریخچه فولادسازی
 
۳-۳- ساختمان فولادی
 
۳-۴- نتیجه گیری
 
۴- تأسیسات
 
۴-۱- دستگاه مبرّد جذبی
 
۴-۲- سیستم تولید آب داغ
 
۴-۳- تأسیسات آبرسانی
 
۴-۴- نحوه تأمین و مخزن ذخیره آب
 
۴-۵- آتش نشانی
 
۴-۶- لوله کشی فاضلاب و آب باران
 
۴-۷- هواکش ها (VENT)
 
۴-۸- تأسیسات آشپزخانه
 
۴-۹- تهویه موتورخانه
 
۵- آسانسور
 
۵-۱- اجزای اصلی یک آسانسور
 
    فصل هفتم معرفی طرح
 
۱-              معرفی طرح۲۸۸
 
۱-۱- مخاطب
 
۲- ایده طراحی
 
۲-۱- نظام خاص فضاهای آموزشی
 
۲-۲- قابلیت استقرار توده و فضا در نقاط مختلف سایت
 
۲-۳- نور
 
۳- مشخصات کالبدی
 
۳-۱- تحلیل فرم
 
۳-۲- خط آسمان
 
۳-۳- مصالح
 
    فصل هشتم
 
منابع و مآخذ
 
  ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09395794439 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 12
  •   تعداد محصول: 8,878
  •   بازدید امروز : 18,555
  •   بازدید هفته گذشته: 113,772
  •   بازدید ماه گذشته: 486,290