دانلود مطالعات طراحی مدرسه

دانلود مطالعات طراحی مدرسه 170 صفحه فرمت word
 
فهرست مطالب
مقدمه 7
بخش نخست: مفاهیم و تعاریف آموزش و پرورش 10
1-1- تعاریفی از آموزش و پرورش 10
آموزش 10
پرورش 10
1-1-1- واکاوی نظام آموزش و پرورش در ایران 11
1-1-2- دیدگاههای نظام تحصیلی 12
1-1-2-1- آموزش و پرورش، پیش از دبستان 13
1-1-2-2- نظام آموزشی دوره ابتدائی 14
1-1-2-3- نظام آموزشی دوره راهنمایی 17
1-1-2-4- نظام آموزشی دوره متوسطه 18
الف- شاخه نظری 20
ب- شاخه فنی و حرفهای 20
ج- شاخه کاردانش 20
1-2- تعریفی از مدرسه و چگونگی آن 21
مدرسه 21
1-2-1- وجوه تکامل جسمی 21
1-2-2- تفاوتهای تربیت دختر و پسر 23
بخش دوم: تئوریهای سازماندهی و طراحی فضاهای آموزشی 24
2-1- نقش محیط کالبدی در پویایی آموزش و پرورش نوین 24
2-2- پویایی و خلاقیت در ساماندهی فضاهای آموزشی 34
الف- تطابق پذیری 40
ب- تغییرپذیری 41
2-3- عوامل آسیبزا در مدارس ایران 44
2-3-1- پیشنهادهای مربوط به عوامل فنی- معماری 48
2-3-2- پیشنهادات برای بهبود عوامل رفتاری 50
2-4- ایمنسازی ساختمان مدارس در مقابل حریق 52
خطرات حریق واحدهای آموزشی 53
خطر جنبی و مشترک 54
حریقهای برخوردی 62
بخش سوم: تاریخچه مدارس در ایران 68
3-1- مدارس قدیم 68
مدارس یادمانی 68
مدارس و مراکز علمی بزرگ 68
ویژگیهای معماری مراکز آموزشی ایران باستان 70
3-2- مدارس سنتی 79
تکامل تاریخی مدارس سنتی 79
نخستین مراکز آموزشی اسلامی 79
مسجد- مدرسه ها 79
مدارس صفوی «الگوی کلاسیک مدارس سنتی ایران» 82
مدرسه خان شیراز 82
مدرسه چهار باغ اصفهان 83
3-3- مدارس کنونی 84
3-3-1- پیدایش مدارس جدید 84
مدارس سنتی، مدارس وزارتخانهها و مدارس خارجی 93
3-3-2- مدارس خارجیان 93
3-3-3- گسترش مدارس مدرن 97
3-4- مدارس فردا 101
مدارس فضای باز 101
بخش چهارم: عوامل مؤثر در ساماندهی فضایی و معماری مدارس 103
5-1- کلاس درس 103
5-1-2- نور کلاس درس 109
کنترل نور طبیعی 112
5-1-4- شرایط حرارتی در کلاس درس 118
5-1-4- فضای داخلی ساختمان 120
5-1-4-2- فضای آزاد 120
5-1-5- تهویه کلاس درس 121
1- تهویه مصنوعی 123
2- تهویه طبیعی: 123
5-1-6- مبلمان آموزشی در کلاس درس 124
5-1-6-1- سطوح عمودی آموزشی 124
5-1-6-2- الگوی چیدمان در کلاس درس 127
5-1-6-3- سازماندهی ردیفی ستونی 128
5-1-6-4- سازماندهی دایره ای 128
5-1-6-5- سازماندهی گروهی 129
5-1-7- رنگ کلاس 130
رنگ زرد 130
رنگ قرمز 132
رنگ آبی 132
رنگ نارنجی 132
سیاه 133
5-1-8 فرم کلاس درس 137
5-1-8-1 مربع 137
5-1-8-2 مستطیل 137
5-1-8-3 اشکال غیر منتظمن 138
5-1-9 ابعاد و تناسبات کلاس درس 140
5-2 فعالیتهای انجام گیرنده در کلاس درس 141
5-2-1 فعالیتهای شاگردان 141
بررسی ابعاو اندازه مبلمان  آموزشی در کلاس 142
عرض کلاس 144
طول کلاس 144
ارتفاع کلاس 144
تقسیم بندی فضاهای آموزشی 145
5-3 فضای فرهنگی و کتابخانه 145
5-3-1 کتابخانه: 146
تجهیزات کتابخانه: 146
تجهیزات کتابخانه: 146
5-3-2- فرهنگی ـ نمازخانه: 147
5-3-3 اداری (اتاق مربی پرورشی): 147
5-3-4 آموزشی (آزمایشگاه علوم): 147
ویژگی فضاها: 148
5-3-5 کلاسهای آموزشی و عمومی: 148
فضای ابتدائی و راهنمائی: 149
5-4 فضاهای دبیرستان 150
بخش پنجم: شناخت کلی بستر طرح 152
6-1 معرفی بستر طرح 152
6-1-1 مشخصات جغرافیایی استان 152
6-1-2 ویژگیهای جمعیتی استان 153
6-1-3 معرفی شهرستان شیراز به لحاظ تاریخی و فرهنگی 153
6-1-4 زبان و نژاد مردم فارس 157
6-1-5 معرفی شهرستان شیراز از لحاظ جغرافیایی و طبیعی 157
6-1-5-1 موقعیت پستی ها و بلندی ها 158
6-1-6- منابع آب 158
6-1-6-1- منابع آب زیرزمینی: 160
6-1-7- حجم و رشد جمعیت 161
6-2- ویژگیهای آب وهوایی شیراز 162
6-2-1- دمای هوا 163
6-2-2- رطوبت نسبی 164
بارندگی 164
باد 164
6-2-3- تحلیل شرایط آب و هوایی شیراز 165
6-2-4- تقویم نیاز سایه و آفتاب 167
6-2-5- تأثیر تابش آفتاب بر محیط 168
6-2-6- تابش آفتاب و انرژی حاصل از آن در فضای خارجی 168
منابع و مآخذ 
 
مقدمه 
از آنجا که معماری فرآیندی فرهنگی و بسیار پیچیده و تأثیرگذار بر ذهنیت جوامع بشری است. پیچیدگی¬های منحصر به فردی دارد. این پیچیدگی¬ها در جوامعی که چالش¬های فرهنگی، تاریخی بسیاری پشت سر گذاشته¬اند از شدت و اهمیت فوق¬العاده¬ای برخوردار است. معماران نقش ویژه¬ای در حرکت تمدن¬سازی اینگونه جوامع به عهده دارند. اگر پنداریم معماری، خود قابلیت دگرگونی اجتماعی را دارا می¬باشد. با در  انداختن کنش¬های متقابل اجتماعی و ایجاد کنش و فضاهای منفی، قلمرویی به رشد رسیده را تعریف نماییم. به بیان دیگر معماری نوعی دگرگونی متعالی اندیشه¬هاست و هنر طبیعت و هنر زائیده دست بشری تلاشی عظیم برای رسیدن به بیانی پایدار است که بتواند دغدغه¬های جاوید شدن و ماندگاری را پاسخ دهد.
اکنون بیش از 100 سال است که مفهوم آموزش و پرورش در مراکز اجتماعی هنوز به عنوان سرفصلی تازه و داغ مورد بحث می¬باشد. آموزش و به تبع آن فضاهای آموزشی بیشترین اثر و تنش را بر ذهنیت و تمدن¬سازی این گونه جوامع بر عهده دارند. فضاهای آموزشی و در عمده¬ترین بخش آن، مدارس دوره زمانی طولانی¬تری از عمر انسانها را در خود جای می¬دهد. هدف مطالعات و طرح پیش رو یافتن کالبدی جدید برای اصلاح فرآیند آموزش می¬باشد فرآیندی که جهت¬گیری آن به سوی رشد مسئولیت¬پذیری، کار پربار و تداوم در امر آموزش می-باشد.
... آموزش و پرورش و سیاستگذاری¬هایش تاکنون نتوانسه شرایطی فراهم کند که موجب پرورش بیش از پیش استعدادهای دانش¬آموزان شود.
امروز واژه انسان استادآموز جای خود را به انسان خودآموز و مسئولیت¬پذیر داده است. از این رو الگو و روشی که بدان نیاز داریم نگارش جدید و بهبود یافته نسبت به الگوهای قدیمی¬تر نمی¬باشد بلکه نیاز، مفهومی کاملاً متفاوت از آموزش خواهد بود و البته نظریاتی فراتر از تئوری. هدف ایجاد فضایی بهینه در امر آموزش و یادگیری می¬باشد. ماهیت فضاهای آموزش لازمه سرمشقی منحصر به فرد برای پرورش و ایجاد کنش و واکنش صحیح جهت آموزش و پرورش می¬باشد. به شرط آنکه تعاملی صحیح و مستمر ما بین سه اصل آموزش و پرورش، دانش-آموز و فضای آموزشی برقرار باشد.
طراحی و معماری مدارس امروز، در سرتاسر دنیا بر اساس 3 مورد مسئولیت¬پذیری، کار پربار، یادگیری مادام¬العمر (مستمر) انجام می¬گیرد. این امر در ساختن فضاهای آموزشی با عملکرد بالا، تنها به وسیله کنش در مفهوم پژوهشی، مبنی بر برنامه¬های مراکز فراگیری و راهبردهای اجتماعی و اطلاعات کاربردی و علمی در این زمینه میسر خواهد بود.
 
 ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
دانلود سرای دانشجویی
فروشگاه ساز فایل تمامی خدمات لازم برای راه اندازی و ساخت یک فروشگاه را در اختیار شما می گذارد. شما بدون نیاز به هاست ، دامنه ، هزینه های بالای برنامه نویسی و طراحی سایت می توانید فروشگاه خود را ایجاد نمایید .
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 11
  •   تعداد محصول: 9,273
  •   بازدید امروز : 5,886
  •   بازدید هفته گذشته: 34,386
  •   بازدید ماه گذشته: 132,907