دانلود مطالعات خانه شعر و ادبیات معاصر

دانلود مطالعات خانه شعر و ادبیات معاصر  173 ص فرمت word 
 
فهرست مطالب
فصل اول : گذری بر ادبیات وشعر 1 
1-1-ریشه شناسی وتعریف 2 
1-2-شعر 4
1-3-نثر 5 
1-4-مقاله 5
1-5 -داستان 6 
1-6-رمان 6
1-7- آثارمنثور دیگر 7 
1-8-نمایشنامه 8 
1-9-ادبیات شفاهی 9 
1-10-دیگرگونه های روایی 9 
1-11-نظریه ادبی 10 
1-12-گونه های ادبی 10 
1-13-آرایه های ادبی 10 
1-14-نقد ادبی 11 
1-15-شعرکهن فارسی 11 
1-15-1-تاریخچه شعر کهن فارسی 11 
1-15-2-انواع شعر کهن فارسی 13 
1-16-شعر نو فارسی 14 
1-16-1-اهمیت شعر 14 
1-16-2-احساس واندیشه وتخیل 16
 
 
فصل دوم:تحولات وجریان های شعروادبیات معاصر ایران 18 
2-1 -تحولات شعر معاصر 19 
2-1- 1-تحولات شعر معاصرفارسی 19 
2-1-2-تحولات سرشت وجایگاه شعر پس از مشروطیت  19
2-1-3-تبدیل شغل به رسالت 19 
2-1-4-تبدیل من شخصی به من اجتماعی 21 
2-1-5-تبدیل مخاطب خاص به مخاطب عام  21
2-1-6-تاثیر ویژگیهای بومی و اقلیمی  22
2-1-7-شاعران بزرگ پس از مشروطه 22 
2-2-تحول در شعر امروز 22 
2-3-زنان شاعر 25 
2-4-نشر دفترهای شعر 25 
2-5-تاثیر فرمالیسم بر ادبیات معاصر ایران 30
2-5-1-آشنایی زدایی در ادبیات معاصر  36
2-5-2-جلوه های آشنایی زدایی در اشعار دکتر شفیعی کدکنی 38 
2-6-رمانتیسم،اصول آن ونفوذآن در شعر معاصرایران41
2-7-شعر(موج نو)وشعر (حجم گرای)معاصر فارسی  57
2-7-1-تاریخچه  59 
2-7-2-اصطلاح موج نو،سرآغازووجه تسمیه آن  60
2-7-3-زمینه هاو عوامل پیدایش جریان موج نو و شعر حجم گرا  62 
2-7-4-اصطلاح حجم گرایی؛سرآغاز ووجه تسمیه آن 66
2-7-5-ویژگی های شعر موج نو و شعر حجم گرا  68
2-8-جریان سمبولیسم اجتماعی در شعر معاصر ایرا 76
2-8-1:تاریخچه 76 
2-8-2-سمبولیسم در معنی اصطلاحی وخاص  78
2-8-3-اصول وویژگی های مکتب سمبولیسم  79
2-8-4-شباهت ها وتفاوت های جریان شعر سمبولیسم اجتماعی فارسی و مکتب سمبولیسم 80
2-8-3-جامعه گرایی 82 
2-8-4-نماد گرایی 84 
2-8-5-نتیجه گیری 89 
2-9-پست مدرنیسم وشعر معاصر ایران 91 
2-9-1:تاریخچه 92 
2-9-2-نسبت شعر پست مدرنیستی ایران وبافت فرهنگی جامعه ایران 95
2-9-3-جریان شعری پست مدرن 97 
2-9-4-ویژگی های کلی جریان شعری پست مدرن  99
2-9-5-تخیل 102 
2-9-6-ساختمان 103 
2-9-7-موسیقی 104 
2-9-8-زبان 106
2-10-بررسی ادبیات سیاسی ایران در دوره پهلوی اول 109
2-10-1-کودتای سوم اسفند 1299وبر آمدن رضاشاه 109
2-10-2-ویژگی های کلی ادبیات در فاصله سالهای 1320-1290 114 
2-10-3-شعر سیاسی در سال 1320-1299 117 
2-10-4-وضعیت ادبیات داستانی در دوره پهلوی اول  124
 
فصل سوم:بررسی نمونه های موردی 132 
موزه ادبیات در مارباخ 133 
فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی ایران 138 
خانه ادبیات افغانستان 141
 
 
فصل چهارم: مکان طراحی و شناخت بستر طراح...142
4-1 -1-بررسی موقعیت جغرافیایی استان فارس 143
4-1-2 - بررسی موقعیت جغرافیایی شهر شیراز 143
4-1-3-مشخصه های جغرافیایی شهر شیراز  144
4-1-4 - مشخصه های ارتفاعی شهر شیراز 145 
4-1-5 -مشخصه های اقلیمی شهر شیراز  145
4-2 -تحلیل شرایط اقلیمی (آب و هوا و دما)..146
4-2-1- آب و هوا 146
4-4-2 -رطوبت و بارندگی 146
4-4-3 -دما 147
4-4-4-رطوبت 148
4-4-5 -بارندگی 150
4-4-6 -باد 151
4-4-7- لرزه خیزی 152
4-5- انتخاب سایت 153 
4-5 -1-معرفی سایت ها 153
4-5-2-راهنمای انتخاب سایت  156
4-5-4-ارزیابی سایت ها 157 
4-6-تحلیل سایت  158 
4-6-1-مسیر های دسترسی  159
4-9-2-همجواری ها 160
4-9-3 -مسیر حرکت خورشید 161 
4-9-4- مسیر باد 162
 
فصل پنجم:برنامه¬ریزی فیزیکی و روند شکل گیری طرح 163
5-1 -روندشکل گیری طرح 164
5-1-1-بخش های اصلی طرح 165
5-2-برنامه ریزی فیزیکی 164 
5-3-سازه 170
6-3-تاسیسات 171
نقشه های طرح 173 
 ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
دانلود سرای دانشجویی
فروشگاه ساز فایل تمامی خدمات لازم برای راه اندازی و ساخت یک فروشگاه را در اختیار شما می گذارد. شما بدون نیاز به هاست ، دامنه ، هزینه های بالای برنامه نویسی و طراحی سایت می توانید فروشگاه خود را ایجاد نمایید .
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 11
  •   تعداد محصول: 9,364
  •   بازدید امروز : 6,252
  •   بازدید هفته گذشته: 68,462
  •   بازدید ماه گذشته: 339,544