دانلود مطالعات طراحی مرکز همایش

دانلود مطالعات طراحی مرکز همایش
تعداد صفحات: 286
فرمت فایل:  doc
 
 
فهرست مطالب 
حوزه اول:پیشنهاد طرح تحقیق 1
  پیشگفتار 2
   طرح موضوع واهمیت آن 3
  چیستی پروژه 4
   حوزه دوم: شناخت 6
بخش اول: مطالعات پایه 7
فصل اول: شناخت مراکز همایش 7
   شناخت مراکز همایش 7
   تاریخچـه احداث فضاهای اجتماعی 8
    در دوران معاصـر 10
   تعریف مراکز همایش شهـری 12
   وظایف مراکز برگزاری همایش های شهر 12
ویـژگی های مراکز برگزاری همایش های شهر 13
سیتی هال 14
تعریف سیتی هال 15
تاریخچـه و منطق تمرکز تجهیـزات خدماتی در شهر 16
ضرورت ایجاد مرکز همایش های مردمی در شهـر مشهـد 21
تجزیه و تحلیل کلی پراکنـدگی ادارات، سازمانهای دولتی و عمومی در شهر مشهد 22
طرح ایجاد مجتمـع های اداری خدماتی 23
محاسن ایجاد مجتمـع اداری ـ خدماتی 24
کاربـری های مستقـر 25
 
فصل دوم:  بررسی تعاریف ـ و ضوابط عملکـردی کیفی، فضاهای مرکز همایش 28
انواع گردهم آیی و تعاریف آن 28
    کنفـرانس Conference 29
    کنوانسیـون 29
    سمینار Seminar 31
    سمپوزیوم (Symposium) 31
    میـزگرد (Round  Table) 32
    فوروم (Forum) 33
    مجمع (Assembly) 33
    کارگاه آمـوزشی (Workshop) 33
    سخنـرانی (Lecture) 34
    کمیسیـون (Commission)   34
    کمیتـه (Committee) 34
    مناظـره 35
    انستیتـو (Institute) 35
    جلسـه 35
  گروه بنـدی گردهمائی ها 36
   الف) گروه اجلاس های بستـه 36
   ب) گروه اجلاسهای باز 36
     
انواع مراکز اجتماعات و استانـداردهای موجود 37
تالار اجتماعات 37
مراکز برگـزاری گردهمایی 38
تالار و اصـول و معیارهای کلی در طراحی آنها 38
اکوستیک در تالارها 39
حجم 39
فرم 40
پخشایی 40
حـدود تقـریبی حجم سالن ها 41
حجم مناسب فضاهای مختلف در مراکز گردهمایی به ازاء هر نفر شرکت کننده 42
فصل سوم : نیازهای فضایی ولازمه های کلی مراکز گردهمایی 43
فرمهای مربوط به سطوح زیر بنا 43
 
تنـوع بهره گیـری از فضا و قدرت در نوع سالنهای اجتماع 46
سالنهائی که اختصاصاً برای برگزاری کنفرانس و کنگره طرح می شوند 47
سالنهای هنری چندمنظوره 47
تغییرات در ابعاد سالن 48
پیش بینی انجام تغییرات در نحوه چیدن و نوع صندلی ها 49
طراحی ادیتوریومها 50
پلان های مستطیل شکل 52
پلان های بادبـزن شکل 56
پلانهای شش ضلعی 59
پلانهای مدور و بیضوی 61
سالنهای نمایشگاهی 63
شکلهای نمایشی پلانها 66
    الف ـ سالنهای با صحنه مرکزی 67
    ب ـ سالنهای به شکل قطاع دایره (با زاویه مرکزی گسترده تا 135 درجه) 67
    پ ـ سالنهای به شکل قطاع دایره (با زاویه مرکزی 90 درجه) 67
    ت ـ سالنهای شش ضلعی (با زاویه صفحه 60 درجه) 68
    ث ـ سالنهای مستطیل شکل 68
    ج ـ سالنهای بادبزن شکل 68
معیـارهای طراحی 69
معیارهای مربوط به پخش صدا بدون استفاده از تجهیـزات صوتی 69
      الف ـ توانائی های شخصی سخنـران 69
       ب ـ فرم پلان و حجم تالار و چگونگی استقرار حضار 69
       پ ـ مشخصات و ویژگی های آکوستیکی محیط 70
تقویت و تعدیل صدا به کمک وسائل و تجهیـزات صوتی 70
روابط بین سالن و صحنه 73
ارتفاع شاخص دیـد به سکو 75
ارتفاع صحنه یا سکو 76
تراز چشم ناظر 76
فاصله قائم بین تراز متوسط چشمان ناظر و بالاترین نقطه روی سر 76
حداکثر زاویه قائم دید رو به بالا 77
حداکثر زاویه قائم دید رو به پائین 77
جزئیات طراحی ردیف صندلی ها 77
شیب کف سالن 78
خطوط منظر 79
زاویه دید به پرده نمایش 79
فاصله دیـد 80
زاویه قائم دیـد 81
معیارهای مربوط به مشاهـده تصاویر تلویزیونی 81
سکو یا صحنـه 81
سقف ادیتوریوم و تأسیسات و تجهیـزات آن 82
ملزومات مربوط به مسائل آکوستیک 84
ملزومات مربوط به نورپردازی و روشنائی 84
ملزومات مربوط به تهویه مطبوع 85
ملزومات مربوط به کنترل حریق 85
ملزومات مربوط به نمایش بر روی پرده 86
ملزومات مربوط به دید حضار 86
ملزومات مربوط به سقف صحنه برای نمایشهای بزرگ 86
جایگاه 87
گنجایش جایگاه 87
آرایش جایگاه 88
جزئیات مربوط به صندلیها و نحوه چیـدن آنها 88
         صندلیهای ثابت و دائمی 88
        مبانی مربوط به اندازه های بدنی انسان 89
          وضعیت 90
          وزن 90
          ارتفاع 91
          پشتی صندلی 91
          عرض صندلی 91
          عمق صندلی 92
          شیب صندلی 92
          دسته صندلی 92
          زیردستی جهت نوشتن 92
          راحتی صندلی 93
         صندلیهای ثابت ادیتـوریوم 93
استانـدارد میزها و ترتیب چیدن آنها به شکلهای مختلف 95
ملزومات صحنه در سالنهای چندمنظوره 95
             کلیات 95
             طراحی موقعیت صحنه یا سکو 97
انواع صحنه یا سکو 97
       صحنـه مرکزی 97
       صحنه انتهائی 98
       پیش صحنه 98
تطبیق پذیـری صحنه 100
            بیرون صحنـه 102
            تراز هم سطح با کف صحنه اصلی 102
 
            تراز هم سطح با کف جایگاه 103
            تراز پائین تر از کف سالن 103
            تراز هم سطح با کف زیرزمین و انبارها 103
            صحنه های قابل برچیده شدن 104
            ابعاد صحنـه ها 105
           ابعاد صحنه برای اجزای تئاتر و نمایشهای معمولی 105
          ابعاد صحنه برای اجرای کنسرت های گروهی106
اداره کردن صحنـه 106
سیتم تعلیق 107
صحنه هابا سکوهای بالا و پائین شونده 110
جابجائی افقی صحنه 110
ملزومات عمومی صحنه ها 112
       پرده ایمنی 112
      پرده پیش صحنه 113
      پرده های صحنه 113
      استفاده از دکورهای پیش ساخته 114
      روش نمایش چنـدتصویری 116
    اندازه و چگونگی تصاویر 116
شیـوه های نمایش بر روی پرده 117
        الف ـ پروژکسیون مستقیم 117
        ب ـ پروژکسیون غیرمستقیم 117
            پ ـ پروژکسیون از پشت پرده 117
 
اتاق پروژکسیون 118
پرده های نمایش 119
           الف ـ پرده های یکراست 119
            ب ـ پرده های جمع شونده 120
            پ ـ پرده های قابل حمل     120
        مشخصات و جنس پرده ها 120
 
فصل چهارم: بررسی فضاهای جمعی و سابق آنها در ایران و جهان 122
ویژگی‌های عام فضاهای جمعی ................................................................................................122
ساختمان‌ها و فضاهای همگانی ایران در دوره بعد از اسلام 124
کاروانسراهای ایران 124
پیشینه تاریخی 125
ویژگی‌های معماری کاروانسراهای ایران 127
میادین 129
میدان، فضایی شهری برای گفت و گو 129
نتیجه 131
میدان‌های پیاده شهری 132
تاریخچه مختصری از میادین سنتی در ایران 136
تاریخچه مختصری از میادین اروپایی 140
آگوارا 141
 فوروم 141
پیاتزا 142
انواع میدان 143
    میدان‌های عمومی 143
    میدان‌های تجاری 143
    میدان حکومتی 143
    میدان‌های نظامی 144
    میدان‌های محله‌ای 144
    میدان‌های ارتباطی 144
میدان ورزشی 144
بررسی نمونه‌هایی از میادین ایرانی 145
      میدان نقش جهان 145
         میدان امام خمینی در همدان 148
         حرم مطهر امام رضا (ع) 149
  بازار 149
مقدمه 149
            مشخصات کاربردی عناصر متشکله بازارها و مراکز محله 151
            بازار مکان بنیادهای جمعی 152
            نقش بازار در شهرهای ایران (هسته اجتماعی- فرهنگی) 153
            بازار و توان فرهنگی آن 154
            بازار و محیط اقتصادی شهرها 155
            خصوصیات فضایی معماری معاصر 156
            فضاهای همگانی در هم‌جواری‌های معماری معاصر ایران 157
فصل پنجم :بررسی اجمالی اصول پایدار درمعماری ایران 160
مقدمه 160
رابطه فرهنگ ومعماری 168
معماری تاثیر عوامل فرهنگی بر فرم 171
     الف- اهمیت مفهوم شکل یا فرم در فرهنگ معماری 171
   ب: عوامل فرهنگی موثر در شکل گیری فضای معماری 175
     ج: بازتاب فرهنگ در صورت فضای معماری 177
  مبانی فرهنگ ایران و تاثیر آن بر معماری 177
 
مفهوم سیر از ظاهر به باطن در معماری اسلامی ایران 182
عوامل بنیادی معماری در ایران 183
اصل سیر از کثرت به وحدت 184
اصل سیر از ظاهر به باطن 185
اصل فراوری و انتظاع از طبیعت 186
اصل ساماندهی اهداف کارکردی ، سازه ای و کالبدی 186
شفافیت ( گسترة پهنة دید ) 187
هندسه         188
هندسه علمی 189
هندسه شهودی 189
انعکاس 192
اصل درون گرایی در عین برونگرایی 192
درون گرایی 193
تقارن 195
تقارن به مثابه اصلی زیبا شناختی 197
تقارن به عنوان اصلی در ساخت و ساز 197
مرکزیت 199
محور گرایی 200
سیالیت ( گسترش پهنة دید ) 201
تباین یا نا همگونی 201
تعادل و توازن 202
سلسله مراتب، تداوم (سلسله مراتب دسترسی) (اصل رده‌بندی فضایی) 204
 
اصول و روشهای طراحی شهری 206
فضای خارجی ، فضای داخلی 207
اصل سادگی و فضای محصور در شهر ایرانی 209
خصوصیت ایستایی و پویایی فضای محصور 210
اصل مقیاس و تناسب 211
اصل فضاهای متباین 212
اصل قلمرو 212
اصل ترکیب ( کمپوزیسیون ) 213
آگاهی از فضا 213
بخش دوم: نمونه های تطبیقی   215
 مقدمه 215
مرکز فرهنگی ژورژ پمپیدو 215
سیتی هال لندن 221
مجموعه تالار شهر جدید توکیو 224
تالار شهر بوستون 225
نمونـه های داخلی 228
سیتی هال تهران 228
تالار شهر تبریز 29
 
بخش سوم: مطالعات زمینه 231
بازشناسی شهر مشهـد 231
چگونگی پیدایش شهـر مشهـد 231
سلسله مراتب رشـد تاریخی شهر مشهـد 232
 موقعیت جغرافیایی شهـر مشهـد 234
 مطالعات اقتصادی 235
 مطالعات جمعیتی 236
 عوامل اصلی رشد جمعیت شهر مشهـد 237
نقاط و عناصـر شاخص شهر مشهـد 238
تغییرات کالبـدی در قرن حاضر 240
ساختار کالبـدی در قرن حاضر 241
الگوی توسعـه شهـر مشهـد 241
مطالعات اقلیمی و بررسیهای محیطی شهر مشهد 242
موقعیت جغرافیایی شهر مشهد 242
دما 243
رطوبت نسبی 244
تجزیه و تحلیل بارندگی 244
وزش باد 247
تابش آفتاب 248
شرایط حرارتی در فضای آزاد 248
پیشنهادات ماهانی 248
پیشنهادات انجمن معماران آمریکا 249
پیشنهادات طراحی در مشهد 250
جهت استقرار ساختمان 253
جهت استقرار ساختمانهای یک طرفه 258
جهت استقرارساختمانهای دو طرفه 259
بافت مجموعه 260
الگوی اشغال زمین 262
انتخاب مصالح ساختمانی 262
 
عوامل موثر در مکانیابی پروژه 263
دلایل انتخاب سایت 263
         از دیدگاه عملکردی و کارایی 263
          همجواری 263
          جوابگویی به نیازهای گروه های ذینفع 264
          مساحت 264
        مقیاس دانه بندی 264
        مناسب مکانی 264
        انطباق با کاربری اراضی شهر ی 264
      دسترسی به شبکه معابر 266
هماهنگی با جهت توسعه شهر 267
خوانایی سایت 267
 
حوزه سوم: تجزیه وتحلیل 269
  تبیین برنامه ها و اهداف پروژه 270
شناسایی جمعیت مخاطب   270
         تبیین کلیت فعالیت ها وفضاهای پروژه 271
تدوین مبانی نظری پروژه 273
          مبانی نظری عام 273
          مبانی نظـری خاص پروژه 275
تعیین اجزاء وتدقیق برنامه فیزیکی 277
       فضای شهری و مردمی 277
       فضاهای مؤثـر در ایجاد یک فضای اجتماعی زنـده و پویا 277
       فضای شهـری روباز (میدان یک فضای همگانی) 278
       فضاهای شهری سربسته 279
      فضای همگانی سرپوشیده 279
      سـرسـرا (فضای اطلاع رسانی) 281
      فروشگاه مرکـز 282
      تریا 2872
      رستـوران 282
      نمایشگاه ها 283
      نمایشگاه دائمی مرکز 283
       نمایشگاه های موقت (عناصـر جامعـه مدنی مرکز) 283
       سالنهای سخنـرانی 285
       تالار 285
       چیـدمان تالار 285
       صنـدلی 286
        بالکن 287
        راهروهای تالار 287
        صوت و اکوستیک در تالار 288
        حجـم 289
        فرم 289
        طنین 290
       نورپـردازی تالار 291
       خروجی ها و ورودی های سالن 291
       سالن انتظار یا لابی 292
       نکاتی در مورد طراحی سالن انتظار 292
       سالن گردهمایی شهـری 292
       اتاق مترجمین 293
       اتاق خبرنگاران 293
       اتاق کنترل 293
       فضای مختص تشریفات 294
       فضای مخصوص فیلم برداری 294
       سالن با ظرفیت اندک 295
       سالنهای چنـدمنظـوره 295
       فضاهای همگانی در جهت تقویت عناصـر جامعـه مدنی 296
       حوزه مربوط به ارگانهای غیـردولتیNGO 296
       فضای مربوط به احزاب سیاسی 298
       فضای پاسخگـویی مسئولان 298
       کتابخانـه مرکز 299
       قفسه باز 299
       قسمت مطالعه 299
        قسمت قفسه بسته 299
       بخش اینترنت 299
        حـوزه اداری مرکز 299
       مدیـریت مرکز «بخش روابط عمومی» 300
       حـوزه معاونت امور اداری و مالی 301
       حـوزه معاونت فنی 301
       بخش خدمات 302
       سرویس های بهـداشتی 302
       پارکینگ 302
       نمازخانـه 302
حوزه چهارم: طراحی 303
 تحلیل وآنالیز سایت 304
 تجزیه وتحلیل زمین طرح 304
 هندسه زمین طرح 304
سیستم های دسترسی 304
محورهای دید مطلوب 305
دیداز خارج از سایت به درون سایت 305
دید از درون سایت به خارج سایت 305
کاربری های مجاور سایت 306
ابعاد و شیب زمین 306
نتایج سایت آنالیز 306
ملاحظات معماری مجموعه 308
ملاحظات سازه ای مجموعـه 310
ملاحظات تأسیساتی مجموعـه 311
ارائه برنامه فیزیکی 312
ارائه مدارک نهایی
 
 ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
دانلود سرای دانشجویی
فروشگاه ساز فایل تمامی خدمات لازم برای راه اندازی و ساخت یک فروشگاه را در اختیار شما می گذارد. شما بدون نیاز به هاست ، دامنه ، هزینه های بالای برنامه نویسی و طراحی سایت می توانید فروشگاه خود را ایجاد نمایید .
پشتیبانی : 09359579348
در پیام رسان ها ( واتس اپ ، بله ، ایتا ، ای گپ) پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 2
  •   تعداد محصول: 7,448
  •   بازدید امروز : 2,756
  •   بازدید هفته گذشته: 20,646
  •   بازدید ماه گذشته: 119,843