رابطه سبکهای دلبستگی و سرسختی بر عزت نفس اجتماعی

بررسی رابطه سبکهای دلبستگی و سرسختی بر عزت نفس اجتماعی

تعداد صفحات : 108
در این پژوهش، رابطه سبک های دلبستگی و سرسختی با عزت نفس اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت. هدف اصلی پژوهش حاضر، مطالعه نوع رابطه سبک دلبستگی ایمن – سبک دلبستگی اجتنابی و سبک دلبستگی مضطرب / دوسوگرا و سرسختی را با عزت نفس اجتماعی بود. تعداد 84 دانشجوی مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد واحد قوچان (52 نفر پسر و 32 نفر دختر) در این پژوهش شرکت کردند. از آزمودنی ها خواسته شد پرسشنامه دلبستگی بزرگسال (AAQ)، مقیاس دلبستگی بزرگسال (RAAS)، پرسشنامه سرسختی اهواز و پرسشنامه عزت نفس اجتماعی را تکمیل کنند.
برای تحلیل داده های پژوهش از شاخص ها و روشهای آماری شامل فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار، ضرایب همبستگی، تحلیل رگرسیون، استفاده شد.
نتایج پژوهش نشان داد که سبک دلبستگی ایمن و سرسختی با 99 درصد اطمینان با عزت نفس اجتماعی رابطه معکوس و معنا داری دارد. همچنین سبک دلبستگی ایمن، سبک دلبستگی اجتنابی، سبک دلبستگی مضطرب / دوسوگرا و سرسختی می توانند واریانس متغیر عزت نفس اجتماعی را بصورت معناداری تعیین کنند.
(P0/05) . یعنی افزایش سبک دلبستگی ایمن و سرسختی باعث افزایش عزت نفس اجتماعی می شود و افزایش سبک دلبستگی اجتنابی و سبک دلبستگی مضطرب / دوسوگرا، باعث کاهش عزت نفس اجتماعی می شود. سبک های دلبستگی از طریق تاثیر بر کیفیت روابط اجتماعی و در دو جهت مثبت یا منفی، بر عزت نفس اجتماعی تأثیر می گذارد و باعث افزایش یا کاهش عزت نفس اجتماعی می شود.
مولفه های سرسختی (تعهد، کنترل، مبارزه جویی) بر نگرش فرد نسبت به خود و دیگران بطور مثبت تأثیر می گذارند، و باعث افزایش عزت نفس اجتماعی می شود.
واژه های کلیدی: سبک های دلبستگی، سرسختی، عزت نفس اجتماعی.


 
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
دانلود سرای دانشجویی
فروشگاه ساز فایل تمامی خدمات لازم برای راه اندازی و ساخت یک فروشگاه را در اختیار شما می گذارد. شما بدون نیاز به هاست ، دامنه ، هزینه های بالای برنامه نویسی و طراحی سایت می توانید فروشگاه خود را ایجاد نمایید .
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 11
  •   تعداد محصول: 9,362
  •   بازدید امروز : 2,171
  •   بازدید هفته گذشته: 64,381
  •   بازدید ماه گذشته: 335,463