بررسی و شناخت عوامل مؤثر در گرایش نوجوانان به فرهنگ بیگانه

بررسی و شناخت عوامل مؤثر در گرایش نوجوانان به فرهنگ بیگانه 
تعداد صفحات : 88 با فرمت ورد و قابل ویرایش 
 
فهرست مطالب


چکیده 
تشکر و قدر دانی 
تقدیم 
فصل اول: مقدمه 
1-1- بیان مساله 
2-1- اهداف تحقیق 
3-1- اهمیت مساله 
4-1- تعاریف اصلاحات مهم 
5-1- تعریف عملیاتی اصلاحات 
6-1- خلاصه 
فصل دوم: پیشینه تحقیق 
پیشگفتار 
1- تعریف، ابعاد و اجزای نگرش 
2- مقایسه بین نگرش و مفاهیم مشابه 
3- تاریخچه گرایش به فرهنگ بیگانه در کشورهای اسلامی 
3-1- دوره غربگرایی در کشورهای اسلامی 
الف- دوره غربگرایی در ترکیه 
ب- دوره غربگرایی و غربزدگی در مصر 
ج- دوره غربگرایی در ایران 
4- دوره غربزدگی 
الف- دوره غربزدگی در ترکیه 
ب- دوره غربزدگی در ایران (رضا شاه، محمدرضا شاه) و اقدامات آنها 
5- دوره نهضت بازگشت به خویشتن 
نهضت بازگشت به اسلام در بعضی از کشورهای اسلامی 
نهضت بازگشت به اسلام در ترکیه 
نهضت بازگشت به اسلام در ایران 
آثار و پیامدهای گرایش به فرهنگ بیگانه 
ریشه ها و زمینه های گرایش به فرهنگ بیگانه 
نیازها و ویژگیهای نوجوانا 
ویژگیهای نوجوانان 
تاثیرات محیط اجتماعی در رشد و شخصیت 
تاثیر دوستان و همسالان بر رفتار نوجوانان 
عوامل گرایش نوجوانان به فرهنگ بیگانه براساس مطالعات و تحقیقات انجام شد ه
خلاصه 
فصل سوم: روش شناسی 
3-1- روش تحقیق 
3-2- جامعه تحقیق و نمونه 
3-3- ابزار تحقیق 
3-4- نحوه تهیه مقیاس و نمره گذاری آن 
3-5- روش اجرا: (الف- مطالعه مقدماتی ب- اجرای نهایی) 
روایی و پایایی 
3-6- روشهای آماری 
خلاصه 
فصل چهارم: یافته های تحقیق وتجزیه و تحلیل اطلاعات 
پیشگفتار 
1- آزمون سوال یک 
2- آزمون سوال دو 
3- آزمون سوال سه 
4- آزمون سوال چهار 
5- آزمون سوال پنج 
6- آزمون سوال شش 
7- آزمون سوال هفت 
8- آزمون سوال هشت 
9- یافته های دیگر 
خلاصه و نتیجه گیری 
فصل پنجم: خلاصه، نتیجه گیری و بحث 
پیشگفتار 
1- خلاصه و نتیجه گیری 
2- بحث 
3- محدودیت های تحقیق 
4- رهنمودهای تحقیق 
الف- توصیه به والدین، معلمان و مربیان در رابطه با کودکان و نوجوانان 
ب- توصیه به کارگزاران عالی کشور و متولیان امور آموزشی و پروشی و فره نگی
5- پیشنهادها 
6- منابع 
7- پیوست ها (پرسشنامه ) 
فهرست جدولها 
عنوان صفحه 
جدول الف - جدول گروه نمونه به تفکیک دبیرستان و ناحیه 
جدول ب- ضریب آلفای گرانباخ محاسبه شده برای تحقیق حاضر 
جدول شماره 1- مقایسه میانگین نگرش دختران و پسران 
جدول شماره 2- مقایسه میانگین نگرش دختران بر حسب وضعیت اعتقادی 
جدول شماره 3- مقایسه میانگین نگرش پسران بر حسب وضعیت اعتقادی 
جدول شماره 4- مقایسه میانگین نگرش دختران برحسب وضعیت اعتقادی خانواده 
جدول شماره 5- مقایسه میانگین نگرش پسران برحسب وضعیت اعتقادی خانواده 
جدول شماره 6- مقایسه میانگین نگرش دختران برحسب شیوه تربیتی خانواده 
جدول شماره 7- مقایسه میانگین نگرش پسران برحسب وضعیت اعتقادی 
جدول شماره 8- مقایسه میانگین نگرش دختران برحسب وضعیت اعتقادی- اخلاقی دوستان 
جدول شماره 9- مقایسه میانگین نگرش پسران برحسب وضعیت اعتقادی- اخلاقی دوستان 
جدول شماره 10- مقایسه میانگین نگرش دختران برحسب میزان استفاده از رسانه های گروهی 
جدول شماره 11- مقایسه میانگین نگرش پسران برحسب میزان استفاده از رسانه های گروهی 
جدول شماره 12- مقایسه میانگین نگرش دختران برحسب چگونگی گذران اوقات 
فراغت 
جدول شماره 13- مقایسه میانگین نگرش پسران برحسب چگونگی گذران اوقات
فراغت 
جدول شمراه 14 و 15- تحلیل واریانس مقایسه نگرش دختران و پسران برحسب وضعیت اقتصادی خانواده 
جدول شماره 16- آزمون «توکی» مقایسه میانگین نگرش دختران برحسب وضعیت اقتصادی 
جدول شماره 17 و 18- تحلیل واریانس نگرش دختران و پسران برحسب میزان تحصیلات مادر 
جدول شماره 19- آزمون «توکی» مقایسه میانگین دختران برحسب میزان تحصیلات مادر 
جدول شماره 20 و 21- تحلیل واریانس نگرش دختران و پسران برحسب سطح تحصیلات مادر 
جدول شماره 22- آزمون «توکی» مقایسه نگرش دختران برحسب تحصیلات پدر 
جدول شماره 23 و 24- تحلیل واریانس نگرش دختران و پسران برحسب سن 
جدول مشاره 25 و 26- تحلیل واریانس نگرش دختران و پسران برحسب 
دبیرستانها 
جدول شماره 27- آزمون «توکی» مقایسه میانگین نگرش دختران برحسب 
دبیرستانها

 

تکه ای از متن :

فرهنگ محصول پیشرفته و پیچیده عقل وذهن انسان فرآورده نیروی خلاقیت و آفرینندگی و «تفکر انتزاعی» و ادراک  و یادگیری است  فرهنگ کلید ارتباط عمیق و ثمربخش و حیات آفرین هم[1]ه آدمیان ، همه علماء و دانشمندان همه مخترعان و همه مختصصان و همگان و همگان است برای برقراری ارتباط با زندگی، جامعه ، با والدین، فرزند، همسر، با دوست، با استاد و معلم و مربی، با هستی ، با دیگران حتی خود. لذا اگر فرهنگ حذف شود و اگر هرکس از فرهنگ و تحلی فرهنگی، محروم شود همانند گل و گیاهی خواهد بود که از نور آفتاب و آب به عنوان مایه حیات دور مانده است. گل و گیاه بدون آب و روشنایی، یعنی هیچ، یعنی تهیه شده از خود مساله ی گرایش به فرهنگ بیگانه امروزه افکار عده زیادی را در کشورهای مختلف جهان به خود مشغول کرده است. و هم اکنون در بعضی از کشورها به عنوان یک معضل فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، در آمده است. دانشمندان علوم روان شناسی و ترتبیتی و علوم اجتماعی، رهبران جوامع، والدین، بیان و معلمان، هر کدام از جهتی علاقمند به شناخت علت ها و عامل های ایجاد کننده این مساله هستند. در کشور ما سابقه این مساله به گذشته اهی بسیار دور بر میگردد. ولی شدت مساله ی گرایش به فرهنگ بیگانه به آغاز مشروطیت و تاسیس دار الفنون و موسسات دیگر غربی برمی گردد.

پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ، استکبار جهانی به سرکردگی امریکا،  مبارزات جدی و سازمان یافته خود را به اشکال گوناگون، از قبیل محاصره اقتصادی جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و نیز حمله و هجوم تمام عیار فرهنگی، بر علیه انقلاب اسلامی و ارزشهای معنوی آن آغاز کرده است، و ثمره این شبیخون فرهنگی را در احیای فرنگی مآبی، گرایش به ارزشهای غیراسلامی و غیرمعنوی و … در بین افراد جامعه اسلامیمان، شاهد هستیم.

بنابراین، در برخورد با مساله ی گرایش به فرهنگ بیگانه، علمای روان شناسی تربیتی و اجتماعی باید از راه حلهای مناسب و سازنده ای را به منظور پیشگیری و ایمن سازی ارائه نمایند، و به تدریج فرهنگ اسلامی - ملی را جانشین فرهنگ بیگانه کرده، از صدمات آن بر قشر فعال و آسیب پذیر جامعه، یعنی نوجوانان و جوانان جلوگیری کنند زیرا از جمله پیامدهای گرایش به فرهنگ بیگانه ، فاجعه غربزدگی و بی هویتی نوجوانان است که در جوامع شرقی به صورت های مختلف در قرنهای اخیر، بروز و ظهور کرده است.

بنابراین قبل از هر چیز باید دامنه تحقیقات و مطالعات در این زمینه، افزایش یابد، زیرا با کمال تاسف باید گفته شود که تحقیق در این زمینه سابقه چندانی ندارد، و علی رغم اهمیت مساله، فعالیتهایی که در این رابطه قبل از انقلاب انجام شده است، هر چند ظاهران علمی اند ولی ترجمه کتابهای غربی بوده و راه حلهای جوامع غربی را دارند و یا متناسب بافت فرهنگی اجتماعی زمان طاغوت می باشند.
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09395794439 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 11
  •   تعداد محصول: 8,876
  •   بازدید امروز : 6,727
  •   بازدید هفته گذشته: 174,456
  •   بازدید ماه گذشته: 649,244