پروژه اجرای جوشکاری و بتن آرمه در ساختمان

 پروژه اجرای جوشکاری و بتن آرمه در ساختمان

تعداد صفحات : 44 با فرمت ورد و قابل ویرایش 

 

نکاتیکه درموقع عمل جوشکاری بایستس رعایت کرد

برای ایجادیک جوش خوب وبااستحکام بایددرموقع شروع وپس ازآن نکات زیررارعایت کرد:

1-انتخاب صحیح الکترود

جنس فلزالکترودبافلزی که بایدجوشکاری شودبایدیکسان باشدوقطرالکترودمتناسب باضخامت فلزومقدارآمپرووضع جوشکاری درنظرگرفته شود. مثلاًبذای ضخامت 10 تا 12 میلیمترقطرالکترودرا25 / 3 میلیمترانتخاب می کنند. معمولاً باهرالکترودمیتوان 3 تا 4 برابرقطرآن جوشکاری کرد.

2-زاویه اکترودنسبت به کار

درحالتهای مختلف جوشکاری زاویه الکترودنسبت به کارتغییرمی کند. ضمناً نوع روپوش الکتروددرتعیین زاویه صحیح مؤثراست . مثلاًالکترودهای قلیایی رانسبت به کارتقریباً بایدعمودنکهداشت وازسرپاره ای که درپیشاپیسش الکترودمیدودنبایدناراحت بودزیرااین عمل خودباعث حفاظت حوضچه مذاب می شود.

3-طول قوس صحیح

اگرطول قوس درموقع کارکردن بیش ازاندازه باشدعلاوه براینکه گازهای مضرهواواردحوضچه مذاب خواهندشد، بیش ازحدجرقه به اطراف پراکنده میگرددوشکل ظاهرجوش بدنمامیشود.

بعلاوه امکان داردکه قوس قطع شود. اندازه طول قوس بستگی به نوع الکترودوحالت کاردارد.

درالکترودهای باقطرکم طول قوس نیزبایدکمترباشددرجوشکاری قایم وبالا سرطول قوس بایدکمترباشدتاکنترل ناحیه مذاب بهترانجام گیرد.

درالکترودهای قلیایی طول قوس تقریباً نصف قطرالکتروددرشرایط عادی درنظرگرفته میشود.

4-مقدارآمپر

ایجادقوس درصورتیکه بتوان ازحداکثرشدت جریان استفاده کردآسان تربوده وباعث میشودکه تمام گازهای حاصله ازحوضچه مذاب جوش خارج شود. مقدارآمپربستگی به قطرالترودوقطرپیوسته روی آن داشته وبرای الکترودهای قلیایی بیشترازالکترودهای روتیلی درنظرمیگیرند. ضمناً مقدارآمپربرای پاس های مختلف جوشکاری فرق میکند. مثلاًاگربرای پاس اول جوشکاری حدود120 آمپردرنظربگیرندبرای لایه های بعدی میتوان تابیش از220 آمپردرنظرگرفت .

معمولاًمقدارآمپربرای قطرهای مختلف الکترودروی جهبه های الکترودکارخانه سازنده پیشنهادشده است ولی بطورتجربی میتوان به ازاء هرمیلیمترازقطرالکترودبین 30 تا 35 آمپرانتخاب کرد.

چنانچه میزان آمپرکمترازحدلازم باشد، نفوذدرزجوش کافی نخواهدبودواگربیش ازحدلازم باشدمقداربرآمدگی زیادشده وبدون اینکه درهنگام جوشکاری اثری داشته باشدباعث مصرف زیادواتلاف الکترودمیگردد.

5-روشن کردن شعله

برای روشن کردن قوس الکتریکی بهتراست مانندحرکت کبریت الکترودراروی کنارلبه کشیده وروشن کرد.

قبل ازروشن کردن قوس الکتریکی بایدسرباره آخرین گرده جوش قبلی راپاک کرد. قوس الکتریکی رابایددروی حاشیه درزجوش بوجودآوردوبعداًشعله رابرروی درزجوش آورد.

6-سرعت حرکت دست

سرعت دست بستگی به نوع جوش – شدت جریان اندازه ونوع الکتروددارد. چنانچه درموقع جوشکاری سرعت دست بیش ازاندازه باشد، زمان برای ذوب وذرات فلزوذرات الکترودکه بایدبطورکامل دریکدیگرمخلوط شوندکافی نبوده ودرنتیجه نفوذجوش کم خواهدبودودرعین حال گرده جوش باریک وسطح آن ناهموارخواهدشد. چنانچه سرعت دست کمترازحدمعمول باشد، گرده جوش پهن وناحیه مذاب بزرگترازحدمعمول خواهدشدکه باعث اتلاف الکترودمیگردد.

سرعت حرکت دست درموقع جوشکاری باالکترودهای قلیایی کمترازالکترودهای روتیلی است بنابراین مقدارفلزیکه ذوب شده وروی قطعه کارمیریزدزیادترمیباشدودرنتیجه تعدادلایه های کمتری برای پرکردن درزجوش لازمست .

7-نفوذواندازه مهره جوش

برای اینکه جوش مطلوبی بدست آیدبایدسطوح موادجوشکاری بقدرکافی وعمق لازم ذوب شود.

وقتیکه قوس الکتریکی ایجادشدناحیه مذذراب تشکیل میشودوباذوب شدن الکترودوحرکت دست مهره های جوش درست خواهدشد.

ردیف مهره های جوش راگرده جوش مینامند.

اندازه مهره هاوعمق آن بستگی به مقدارنفوذجوش دارد.

گاهی دردوطرف گرده جوش خوردگی پیدامیشود. این خوردگی هابه مقدارزیادمقاومت جوش راکم میکندودراثرآمپرزیادویاعدم نوسان دست بوجودمیآید.

خوردگی درجوشکاری قایم بیشتراست وبایددقت ومواظبت زیادتری مبذول داشت .

8-تمیزکردن گرده جوش

تمیزکردن گرده جوش مخصوصاً درپاس اول جوشکاری کاملاًضروری است ودرزاویه های تندقدری مشکل است . درجوشکاری هاییکه سرعت دست بیش ازاندازه است ؛ ضخامت پوشش جوسش نازک شده وبه دوطرف گرده جوش میچسبد. دراین صورت تمیزکردن آن مشکل ترخواهداست .

امااگرسرعت جوشکاری صحیح باشدولایه پوشش جوش ضخیمترباشدازبین بردن ان آسانتراست .

ضربه زدن ملایم درروی کاربرخلاف جهت جوشکاری مفیدبوده وسبب ترک برداشتن سرباره وجداشدن آسان آن ازروی گرده جوش میشود. ولی نبایدپوشش جوش فوری ازروی درزجوش برداشته شود. فقط بایددرقسمتی که جوش مجددشروع میشود، پوشش راپاک کرد.شکل c 

9-نوسان دست درموقع جوشکاری

حرکت دست به طرفین درزجوش ونوسان آن درمواقعی لازمست که احتیاج به گرده پهن باشدوبیشتردرشکافهاثی پهن ویادرجایی که بخواهیم چندین گرده برروی یکدیگرجوش بدهیم استفاده میشود.

نوسان دست دروضعهای مختلف جوشکاری فرق وبشکل های مثلث بسته –مثلث باز-نوسانی عرضی – شکل ناودانی شکل ذوزنقهای انجام میدهندودرهریک زاویه الکترودنسبت بکارفرق میکند.

 
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09395794439 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 11
  •   تعداد محصول: 8,875
  •   بازدید امروز : 8,234
  •   بازدید هفته گذشته: 88,024
  •   بازدید ماه گذشته: 635,615