ارتباط استرس شغلی با کیفیت زندگی در مربیان ورزش

ارتباط استرس شغلی با کیفیت زندگی در مربیان ورزش شهر شیراز
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 91 صفحه


چکیده
روش تحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل مربیان مرد به تعداد ۲۰۶۹ و زن به تعداد ۱۲۹۷ بود که از این بین بر اساس جدول حجم نمونه مورگان و براساس انتخاب تصادفی ساده تعداد ۳۲۷ مرد و ۲۹۷ زن به عنوان نمونه آماری تحقیق حاضر انتخاب گردیدند. در این پژوهش از دو پرسشنامه استرش شغلی فلیپ ال زایس (۱۹۹۲) و پرسشنامه کیفیت زندگی نسخه جهانی استفاده گردید. به منظور بررسی داده های تحقیق از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که بین کیفیت زندگی و استرس شغلی مربیان رابطه معناداری منفی به مقدار ۳۸۳/۰- وجود دارد. نتایج همچنین نشان داد که بین استرس شغلی و ابعاد کیفیت زندگی مربیان نیز رابطه منفی معناداری وجود دارد. بنابراین پیشنهاد می گردد ضمن توجه به غنی سازی کیفیت زندگی مربیان، سطح استرس شغلی آنان را کاهش داد.
کلمات کلیدی: استرس، کیفیت زندگی، مربیان ورزش
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
فصل اول: مقدمه و معرفی
۱-۱٫ مقدمه 3
۱-۲٫ بیان مساله 5
۱-۳٫ اهمیت و ضرورت تحقیق 8
۱-۴٫ اهداف تحقیق 10
۱-۴-۱٫ هدف کلی 10
۱-۴-۲٫ اهداف تخصصی 10
۱-۵٫ فرضیه تحقیق 11
۱-۶٫ محدوده تحقیق 11
۱-۷٫ تعریف مفاهیم نظری و عملیاتی 12
۱-۷-۱٫ مفاهیم نظری 12
۱-۷-۲٫ مفاهیم عملیاتی 12
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق
۲-۱٫ مقدمه 14
۲-۲٫ کیفیت زندگی 14
۲-۳٫ فضای مفهومی کیفیت زندگی 16
۲-۴٫ تعریف کیفیت زندگی 18
۲-۵٫ ابعاد کیفیت زندگی 19
۲-۵-۱٫ بعد فیزیکی 19
۲-۵-۲٫ بعد اجتماعی 19
۲-۵-۳٫ بعد روانی 20
۲-۵-۴٫ بعد جسمی 20
۲-۵-۵٫ بعد روحی 20
۲-۵-۶٫ بعد محیطی 20
۲-۶٫ خاستگاه نظری کیفیت زندگی 20
۲-۷٫ استرس 23
۲-۷-۱٫ تعاریف استرس 23
۲-۷-۲٫ عوامل ایجاد کننده استرس 24
۲-۸٫ محیط کاری و روابط حاکم بر محیط کار 25
۲-۹٫ عوامل موثر در افزایش میزان استرس در محیط کار 26
۲-۱۰٫ مراحل پاسخ دهی به استرس 28
۲-۱۱٫ عوامل موثر در واکنش به استرس 28
۲-۱۲٫ پیامدهای حاصل از استرس 29
۲-۱۳٫ استرس شغلی 30
۲-۱۴٫ عوامل استرس زای شغلی 30
۲-۱۵٫ تأثیر استرس در عملکرد کارکنان در محیط کار 31
۲-۱۶٫ راههای مقابله با استرس شغلی 32
۲-۱۷٫ استرس شغلی و راه های پیشگیری از آن 32
۲-۱۷-۱٫ شرایط کاری 33
۲-۱۷-۲٫ تراکم کاری 33
۲-۱۷-۳٫ ابهام نقش 33
۲-۱۷-۴٫ تعارض شغلی 34
۲-۱۷-۵٫ مسئولیت 34
۲-۱۷-۶٫ روابط با مافوق 34
۲-۱۷-۷٫ روابط با زیردستان 35
۲-۱۷-۸٫ روابط با همکاران 35
۲-۱۷-۹٫ عدم امنیت شغلی 35
۲-۱۸٫ نشانه های استرس شغلی 36
۲-۱۹٫ جمع بندی مبانی نظری 36
۲-۲۰٫ مروری بر پیشینه های تحقیق 37
۲-۲۰-۱٫ تحقیقات داخلی 37
۲-۲۰-۲٫ تحقیقات خارجی 38
۲-۲۱٫ جمع بندی 40
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
۳-۱٫ مقدمه 43
۳-۲٫ روش تحقیق 43
۳-۳٫ جامعه و نمونه آماری 43
۳-۴٫ نمونه گیری 43
۳-۵٫ روش جمع آوری اطلاعات 44
۳-۶٫ متغیرهای وارد در تحقیق 44
۳-۷٫ روش و ابزار گردآوری اطلاعات 44
۳-۸٫ روایی و پایایی پرسشنامه 45
۳-۹٫ روش تجزیه و تحلیل داده ها 45
فصل چهارم: یافته های تحقیق
۴-۱٫ مقدمه 47
۴-۲٫ استرس شغلی مربیان 47
۴-۳٫ کیفیت زندگی مربیان 48
۴-۴٫ بررسی نرمال بودن داده ها 48
۴-۵٫ بررسی فرضیه های تحقیق 49
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
۵-۱٫ مقدمه 55
۵-۲٫ خلاصه تحقیق 55
۵-۳٫ بحث و نتیجه گیری 56
۵-۴٫ پیشنهادات برخاسته از تحقیق 58
۵-۵٫ پیشنهادات برای تحقیقات آینده 59
منابع و مآخذ
منابع فارسی 61
منابع انگلیسی 64
پیوست‌ها
پرسشنامه کیفیت زندگی 67
پرسشنامه استرش شغلی 71
چکیده انگلیسی 74

 
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09395794439 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 11
  •   تعداد محصول: 8,876
  •   بازدید امروز : 9,093
  •   بازدید هفته گذشته: 176,822
  •   بازدید ماه گذشته: 651,610