بهبود عملکرد روش MSOGI FLL در تشخیص فرکانس شبکه تحت شرایط اتصال کوتاه

بهبود عملکرد روش MSOGI FLL در تشخیص فرکانس شبکه تحت شرایط اتصال کوتاه
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 114 صفحه


چکیده
امروزه بحث کنترل و مانیتورینگ سیستم یکی از مهترین بحث ها در شبکه ی قدرت می باشد که برای طراحی ادوات کنترلی به دانستن دقیق وضعیت شبکه ی قدرت نیازمندیم. با دانستن وضعیت شبکه در هر لحظه میتوان از تغییرات ولتاژ، جریان، فرکانس مطلع بود و میتوان با عملکردی مناسب از خارج شدن این پارامترها از حول نقطه ی کاری جلو گیری کرد. یکی از پارامترهایی که باید تشخیص داده شود فرکانس شبکه می باشد که در این پایان نامه به آن پرداخته می شود. روش های ارا‌ئه شده جهت تشخیص فرکانس مبتنی بر حلقه های قفل شونده در فاز همچون حلقه فاز قفل شده ابتدایی ، PLL1(حلقه قفل شونده فاز) با قاب مرجع همزمان ، PLL با دو قاب مرجع همزمان جدا شده و PLL با دو انتگرالگیر تعمیم یافته مرتبه دوم در زمره روش مرسوم است. نحوه رسیدن از حلقه قفل شونده فاز به حلقه قفل شونده فرکانس (FLL2) و روش های مبتنی بر حلقه قفل شونده فرکانس شامل FLLبا دو انتگرال گیر تعمیم یافته مرتبه دوم و FLL باچند انتگرال گیر تعمیم یافته مرتبه دوم در همین راستا قابل ذکر می باشند. روش های مذکور سیر تکاملی داشته و هر روش از روش پیشین کارا تر میباشد. در نهایت دراین پایان نامه روشی برای بهبود عملکرد روش FLL با چند انتگرال گیر تعمیم یافته مرتبه دوم در تشخیص فرکانس شبکه تحت شرایط اتصال کوتاه ارائه شده و کارایی آن با روش های مرسوم مقایسه و تحلیل میگردد.


فهرست مطالب
• فصل اول . ۱
مقدمه. 1
۱-۱- پیشگفتار ۱
1-2- دستاورد های پایان نامه. ۴
• فصل دوم. ۷
مروری بر کارهای گذشته ۷
۲-۱- سیر تکاملی PLL ها در تشخیص فرکانس و رسیدن به FLL ها ۷
۲-۲- تشخیص فرکانس با استفاده از مدار حلقه قفل شده در فاز ابتدایی . ۸
۲-۲-۱- حلقه با فاز قفل شونده دیجیتال . ۹
۲-۲-۲- حلقه با فاز قفل شونده آنالوگ . ۱۰
۲-۲-۳- آشکارساز فاز .. ۱۱
۲-۳- PLL باقاب مرجع همزمان (SRF PLL) . 13
۲-۴- PLL با دوقاب مرجع همزمان جدا شده(DDSRF PLL) . 15
۲-۵- PLL با دو انتگرالگیرتعمیم یافته مرتبه دوم(DSOGI PLL) . 18
۲-۶- FLLبا دو انتگرالگیرتعمیم یافته مرتبه دوم(DSOGI FLL) .. 21
۲-۷- مقایسه روش های تشخیص فرکانس مذکور .. 27
• فصل سوم 29
مطالعه و بررسی روش FLL با چند انتگرالگیر تعمیم یافته مرتبه دوم . ۲۹
۳-۱- مقدمه ۲۹
۳-۲- FLLباچند انتگرالگیرتعمیم یافته مرتبه دوم ((MSOGI FLL .. 30
۳-۲-۱- شبیه سازی MSOGI FLL .. 30
۳-۲-۲– بلوک دیاگرام تبدیل کلارک ۳۰
۳-۲-۳- بلوک دیگرام شبکه تجزیه هارمونیک (HDN) .. 31
۳-۲-۴- بلوک دیاگرام انتگرال گیرتعمیم یافته مرتبه دوم (SOGI) 32
۳-۲-۵- بلوک دیاگرام حلقه قفل فرکانس (FLL) . 33
۳-۲-۶- بلوک دیاگرام محاسبه توالی مثبت و منفی (PNSC) 34
۳-۳- نتایج شبیه سازی روش پایه. ۳۶
۳-۳-۱- رخ داد اتصال کوتاه تکفاز.. ۳۷
۳-۳-۲- رخ داد هارمونیک سوم ۳۸
۳-۳-۳- رخ داد هارمونیک پنجم 39
۳-۳-۴- رخ داد هارمونیک هفتم. ۴۰
۳-۳-۵- رخ داد هارمونیک یازدهم ۴۱
۳-۳-۶- رخ داد ساب هارمونیک ۲۰ هرتز ۴۲
۳-۳-۷- رخ داد اینتر هارمونیک ۱۶۰ هرتز.. ۴۳
۳-۳-۸- رخ داد هارمونیک ها، ساب هارمونیک، اینتر هارمونیک و اتصال کوتاه ۴۴
۳-۳-۹- بررسی تشخیص دامنه هارمونیک ها.. ۴۵
۳-۳-۱۰- بررسی دامنه اینترهارمونیک ۱۶۰ هرتز و ساب هارمونیک ۲۰ هرتز ۴۶
• فصل چهارم. ۴۷
پیشنهاد بهبود عملکرد روش MSOGI FLL در تشخیص فرکانس.. ۴۷
۴-۱- مقدمه ۴۷
۴-۲- پیشنهاد روش های کاهش زمان تشخیص فرکانس ۴۹
۴-۲-۱- تغییر گاما ، زمان تغییر فرکانس . 49
۴-۲-۲- جدا کردن ضریب K53
۴-۳- روش اتصال پشت سر هم (آبشاری) SOGI.. 58
• فصل پنجم ۶۰
شبیه سازی روش بهبود یافته MSOGI FLL تحت شرایط اتصال کوتاه. ۶۰
۵-۱- شبیه سازی روش MSOGI FLL با پیش فیلتر (WPF).. 60
۵-۲- شبیه سازی روش بهبود یافته ۶۱
۵-۲-۱- بلوک تغییر گاما زمان تغییر فرکانس 61
۵-۲-۲- جداسازی ضریب میرایی (K).. 62
۵-۳- نتایج شبیه سازی روش بهبود یافته.. ۶۴
۵-۳-۱- رخ داد اتصال کوتاه تکفاز ۶۵
۵-۳-۲- رخ داد هارمونیک سوم و اتصال کوتاه.. ۶۶
۵-۳-۳- رخ داد هارمونیک پنجم و اتصال کوتاه.. ۶۷
۵-۳-۴- رخ داد هارمونیک هفتم و اتصال کوتاه ۶۸
۵-۳-۵- رخ داد هارمونیک یازدهم و اتصال کوتاه.. ۶۹
۵-۳-۶- رخ داد ساب هارمونیک ۲۰ هرتز و اتصال کوتاه تکفاز.. ۷۰
۵-۳-۷- رخ داد اینتر هارمونیک ۱۶۰ هرتز و اتصال کوتاه تکفاز. ۷۱
۵-۳-۸- رخ داد هارمونیک ها، ساب هارمونیک، اینتر هارمونیک و اتصال کوتاه ۷۲
۵-۳-۹- بررسی تشخیص دامنه هارمونیک ها. ۷۳
۵-۳-۱۰- بررسی دامنه اینترهارمونیک ۱۶۰ هرتز و ساب هارمونیک ۲۰ هرتز.. ۷۴
۵-۴- جمع بندی. ۷۵
• فصل ششم. ۷۶
نتیجه گیری و پیشنهادات ۷۶
۶-۱- نتیجه گیری. ۷۶
۶-۲- پیشنهادات. ۷۷
• مراجع


 
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09010633413 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 12
  •   تعداد محصول: 8,984
  •   بازدید امروز : 5,658
  •   بازدید هفته گذشته: 163,219
  •   بازدید ماه گذشته: 507,008