عوامل مؤثردر بدحجابی دانش آموزان دختر

عنوان کامل: شناخت عوامل مؤثردر بدحجابی دانش آموزان دختر
دسته: اجتماعی - روانشناسی - معارف اسلامی
فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: ٩۵
همراه با ٣٠ سوال پرشنامه

________________________________________________________

بخشی از مقدمه:
همه میدانیم حجاب وپوشش یکی ازمو ضوعات مهم فرهنگی است ودین اسلام بعنوان دژی محکم در مواجهه با مفاسدو بی بندوباریهای اخلاقی وجنسی بآن نگریسته و مسلمانان را به رعایت آن سفارش نموده است .پر واضح است که عدم رعایت آن زمینه از بین رفتن ارزش های اخلاقی دیگر را دربر دارد.
بی اقبالی و کم توجهی به این موضوع مهم که در سالهای اخیر محسوس و ملموس است ما را بر آن داشت ریشه یابی نموده و علل گرایش دختران جوان به بدحجابی را بررسی کنیم وبرای محدود کرون دامنه ی تحقیق و دقیق بودن پژوهش دبیرستان های دخترانه ی پایه سوم و مراکز پیش دانشگاهی ناحیه٧ را که در آن به خدمت مشغولم انتخاب نمودم.برای این منظور١٣%از کل جامعه ی آماری بعنوان نمونه وبه طور تصادفی انتخاب شدند واز طریق پرسشنامه نظرات آن ها درخصوص علل گرایش به بدحجابی مورد بررسی و سنجش قرار گرفت.
نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهدکه علت اصلی بی توجهی به پوشش مناسب در بین دختران جوان بترتیب:وجود روحیه ی خودنمایی در بین آنان،ضعف شناخت آنان نسبت به موضوع حجاب،آشنا نبودن اولیاء با شیوه ی برخورد با جوانان و نوجوانان و کم توجهی وسایل ارتباط جمعی به حدود حجاب می باشد امید آن است که نتایج این پژوهش بتواند مسئولین آموزش و پرورش را در جهت برنامه ریزی دقیق برای رفع این مشکل یاری نماید.


جهت مشاهده فهرست مطالب این پایان نامه به ادامه مطلب مراجعه کنید

فصل اول – طرح تحقیق
1-1- مقدمه
1-2- بیان مساله پژوهش
1-3-اهمیت وضرورت تحقیق
1-4-اهداف تحقیق
1-5-فرضیه هاوپرسشها
1-6-تعاریف عملیاتی
فصل دوم- پیشینه تحقیق
2-1-ریشه پیدایش بد حجابی در جهان
2-2-آثار مخرب بی حجابی در جهان
2-2-1 - از بین رفتن شخصیت زن و ایجاد نا امنی
2-2-2-سستی بنیان خانواده
2-2-3-گسترش فساد در جامعه
2-2-4-آسیب پذیری فعالیت ها ومسئولیت های اجتماعی
2-3-علل گسترش فرهنگ بی حجابی درایران وسایر کشورها
2-4-عوامل بدحجابی در قبل از انقلاب
2-5-تهاجم فرهنگی پس از انقلاب
2-6- قرآن وحجاب
2-6-1-وظائف مشترک بین زن و مرد
2-6-2- دواستثناء
2-6-3-بررسی اقوال
2-6-3-بررسی اقوال
2-6-4- کیفیت پوشش
2-6-5-استثناءدوم
2-6-6-جلباب
فصل سوم – روش تحقیق
1-3-تعریف جامعه آماری
2-3-نمونه آماری و روش نمونه برداری
3-3-حجم نمونه و روش تعیین آن
3-4-روش گردآوری داده ها
3- 5- رواییِِِِ واعتبار پرسشنامه
3-6- طرح پژوهش
3-7- روشها تجزیه و تحلیل داده ها
3-8- محدودیتهای تحقیق
3-9- متغیرهای مستقل و وابسته
فصل چهارم یافته های تحقیق
4-1-توصیف داده ها در خصوص شناخت دختران نسبت به حجاب
4-1-1-میزان پذیرش حجاب در بین دختران
4-1-2- شناخت دانش آموزان نسبت به حجاب در ادیان دیگر
4-1-3- آیا چادر همان پوشش کامل است؟
4-1-4-شناخت دانش آموزان از قرآن راجع به پوشش
4-1-5- شناخت نسبت به الگوهای حجاب
4-1-6-تشویق خانواده برحجاب دختران
4-1-7- تأثیر خانواده بر پوشش دختران
4-1-8-تأثیر پوشش دوستان
4-1-9-تأثیر پوشش معلمان و مسئولین مدرسه
4-1-10-تأثیر رفتار مسئولین مدرسه برروی پوشش دختران
4-1-11-تأثیر اقوام وهمسایگان بر پوشش دانش آموزان دختر
4-1-12-تأثیر خودنمائی بر پوشش دختران
4-1-13-لباس و مد
4-1-14-عقده های روانی و کمبود عاطفی
4-1-15-پوشش وعدم موفقیت در ازدواج
4-1-16-پوشش وموفقیت در ازدواج
4-1-17-نقش حجاب در ازدواج
4-1-18-نقش حجاب درطلاق
4-1-19-تأثیر حجاب در خودآرایی
4-1-20-حجاب و حفظ معنویت
4-1-21-حجاب و اعتدال روحی
4-1-22-مدگرایی و اقتصاد خانواده
4-1-23-تأثیر از مراکز بزهکاری در پذیرفتن پوشش
4-1-24-میزان اعتقاد فرد به حجاب
4-1-25-نقش فیلمهای سینمائی در ترویج بدحجابی
4-1-26-نقش برنامه های تلویزیون در ترویج بدحجابی
4-1-27-ماهواره و ترویج بدحجابی یا بی حجابی
4-1-28-نقش فیلمهایویدئوئی ، سی دیدرترویج بد حجابییا
بی حجابی
4-1-29-برنامه های تلویزیونی و ارائه الگوهای برتر پوشش
4-1-30-روزنامه ها و مجلات و ارائه پوشش مناسب
4-2-تحلیل داده ها
4-2-1-پذیرش حجاب
4-2-2-پذیرش چادر
4-2-3-آشنائی با حجاب در سایر ادیان
4-2-4-آشنائی با حدود حجاب در اسلام
4-2-5-آشنائی با الگوهای اسلامی در خصوص حجاب
جمع بندی نظرات در خصوص میزان شناخت دانش آموزان
4-2-6-تشویق خانواده درر عایت پوشش
-2-7-تأثیررعایت حجاب ازطرف نزدیکان بر پوشش دانش آموزان
4-2-8-تأثیر پوشش همکلاسیهاودوستان بردانش آموز
4-2-9-تأثیر پوشش معلمان و مسئولین مدرسه برحجاب دانش آموزان
4-2-10-تاثیر برخورد مسئولین مدرسه در حجاب دانش آموزان
جمع بندی نظرات در خصوص میزان تاثیر مراکز آموزشی در پوشش دانش آموزان
4-2-11-میزان تأثیر رعایت حجاب اقوام و همسایگان برحجاب دانش آموزان
4-2-12-بدحجابی و خودنمائی
4-2-13-بدحجابی و مد
4-2-14-بدحجابی و عقدهای روانی
جمع بندی نظرات راجع به حجاب و مسائل روحی روانی
4-2-15- تأثیر پوشش نا مناسب بر ازدواج دختران
4-2-16-تأثیر پوشش مناسب بر ازدواج دختران
4-2-17- ارزش گذاری مردان نسبت به زنان در امر ازدواج
4-2-18-پوشش و طلاق
4-2-19-پوشش در پائین آوردن انگیزه خودآرایی
4-2-20-رعایت پوشش و حفظ معنویت
4-2-21-رابطه مد گرائی واعتدال روحی زن ومرد
4-2-22-مدگرائی و اقتصادخانواده
4-2-23-تأثیربازدیدازمراکز بزهکاری در پذیرش پوشش دختران
4-2-24-ارزیابی حجاب خود
4-2-25-رسانه ها و ترویج بدحجابی
4-2-26-تأثیربرنامه های تلویزیونی درترویج بدحجابی وبی حجابی
4-2-27-تأثیربرنامه های ماهواره ای درترویج بدحجابی جهانی
4-2-28-تأثیر فیلمهای ویدئویی و سی دی در ترویج بدحجابی
4-2-29-تلویزیون و ارائه الگوهای برتر پوشش
جمع بندی نظرات راجع به رسانه ها و ترویج بدحجابی
4-2-30-روزنامه ها و مجلات و ارائه پوشش مناسب
جمع بندی اثرات برنامه های تلویزیون،روزنامه هاومجلات در ارائه پوشش مناسب
تحلیل استنباطی
فصل پنجم – بحث وتفسیر نتایج
5-1-بحث و تفسیر نتایج فرضیه ها
5-1-1-بحث و تفسیر در خصوص فرضیه اول پژوهش
5-1-2-بحث وتفسیر در خصوص فرضیه دوم پژوهش
جمع بندی ونتجیه گیری
5-1-3-بحث و تفسیر در خصوص سئوال پژوهش
5-2-سایر یافته های پژوهش وتفاسیر آنها
5-3- توصیه ها و پیشنهادات
پرسشنامه
فهرست منابع
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09395794439 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 11
  •   تعداد محصول: 8,875
  •   بازدید امروز : 910
  •   بازدید هفته گذشته: 109,837
  •   بازدید ماه گذشته: 600,399