روانشناسی اثربخشی آموزش بهبود نگرش‌ها و انتظارات جنسی بر صمیمیت و تعهد زوجین

روانشناسی اثربخشی آموزش بهبود نگرش‌ها و انتظارات جنسی بر صمیمیت و تعهد زوجین

تعداد صفحات : 174مقدمه 1
1-1 شرح و بیان مسئله پژوهش 2
1-2 اهمیت و ارزش پژوهش 11
1-3 اهداف پژوهش 13
1-3-1 هدف کلی 13
1-3-2 اهداف جزئی 13
1-4 فرضیه¬های پژوهش 13
1-5 تعریف نظری و عملیاتی اصطلاحات 14
فصل دوم: مبانی نظری و بازنگری پیشینه پژوهش
مقدمه 17
2-1 قسمت اول: تعهد زناشویی 17
2-1-1 ماهیت و مفهوم تعهد زناشویی 17
2-1-2 ابعاد تعهد زناشویی 21
2-1-2-1 تعهد شخصی 22
2-1-2-2 تعهد اخلاقی 23 2-1-2-3 تعهد ساختاری 24
2-1-3 عوامل مؤثر بر تعهد زناشویی 26
2-1-3-1 نگرش نسبت به ازدواج 26
2-1-3-2 نگرش نسبت به طلاق 27
2-1-3-3- تجارب همزیستی بدون ازدواج 27
2-1-3-4 کیفیت زندگی زناشویی 28
2-1-3-5- روابط پیش از ازدواج 28
2-1-3-6 طلاق والدین 29
2-1-3-7 ویژگی‌های شخصیتی 30
2-1-4 نظریه‌ها و مدل‌های مرتبط با تعهد زناشویی 31
2-1-4-1 نظریه‌ها و مدل‌های خاص مرتبط با تعهد زناشویی 31
2-1-4-1-1 نظریه استرنبرگ 31
2-1-4-1-2 مدل سرمایه‌گذاری رسبالت 33
2-1-4-2 نظریه‌ها و مدل‌های عام مرتبط با تعهد زناشویی 34
2-1-4-2-1 نظریه وابستگی 34
2-1-4-2-2 نظریه مبادله 35
2-1-4-2-3 مدل پاسخ به نارضایتی از رابطه 37
2-1-4-2-4 نظریه مرحله‌ای توسعه رابطه 39
2-2 قسمت دوم: صمیمیت زناشویی 41
2-2-1 صمیمیت چیست؟ 41
2-2-2 مؤلفه¬های صمیمیت 42
2-2-2-1 صمیمیت احساسی 43
2-2-2-2 صمیمیت روانشناختی 43
2-2-2-3 صمیمیت فکری 43
2-2-2-4 صمیمیت جنسی 44
2-2-2-5 صمیمیت جسمانی (غیرجنسی) 45
2-2-2-6 صمیمیت معنوی 45
2-2-2-7 صمیمیت زیبایی شناختی (هنری) 45
2-2-2-8 صمیمیت اجتماعی- تفریحی 46
2-2-2-9 صمیمیمت زمانی 46
2-2-3 پویایی¬های صمیمیت 46
2-2-4 صمیمیت و ارتباط 47
2-2-4-1 مشکلات رایج و معمول فرستنده 47
2-2-4-1-1 دروغ¬گویی 47
2-2-4-1-2 پیام¬های پنهان 48
2-2-4-1-3 پیام¬های مبهم 48
2-2-4-1-4 ارتباط¬های متناقض 48
2-2-4-2 مشکلات رایج گیرنده پیام 49
2-2-4-2-1 مشکلات ضعف توجه 49
2-2-4-2-2 حالت دفاعی داشتن 49
2-2-4-2-3 عوامل روانشناختی 49
2-2-5 نیاز داشتن به صمیمیت 50
2-2-6 هفت مرحله صمیمیت 51
2-2-6-1 کلیشه¬ها: اولین سطح صمیمیت 51
2-2-6-2 حقایق: دومین سطح صمیمیت 51
2-2-6-3 عقاید: سومین سطح صمیمیت 51
2-2-6-4 امید و رؤیاها: چهارمین سطح صمیمیت 51
2-2-6-5 احساسات: پنجمین سطح صمیمیت 52
2-2-6-6 اشتباهات، ترسها، و شکستها: ششمین سطح صمیمیت 52
2-2-6-7 نیازهای قانونی: هفتمین مرحله صمیمیت 52
2-2-7 عوامل مؤثر بر صمیمیت 53
2-2-7-1 عوامل اجتماعی 53
2-2-7-2 عوامل روان¬شناختی 54
2-2-7-3 عوامل بین فردی مؤثر بر صمیمیت 56
2-3 قسمت سوم: نگرش‌ها و انتظارات جنسی 58
2-3-1 تاریخچه نگرش نسبت به تمایلات و رفتارهای جنسی انسان 58
2-3-2 نظریات روان¬شناسان و روان¬پزشکان مشهور در مورد انگیزه جنسی انسان 59
2-3-2-1 تمایلات و رفتارهای جنسی انسان از دیدگاه زیگموند فروید 59
2-3-2-2 تمایلات و رفتارهای جنسی انسان از دیدگاه آدلر 60
2-3-2-3 تمایلات و رفتارهای جنسی آزادیدگاه مزلو 60
2-3-3 عوامل روانی جنسی 61
2-3-4 انتظارات زناشویی 65
2-3-5 شکل‌گیری انتظارات زناشویی 66
2-3-6 انتظارات غیرواقع‌بینانه، انتظارات واقع‌بینانه 67
2-3-6-1 انتظارات غیرواقع‌بینانه 67
2-3-6-2 انتظارات واقع‌بینانه 68
2-3-7 تأثیر انتظارات مثبت در زندگی زناشویی 69
2-3-8 انتظارات مثبت زناشویی و عملکرد روابط 70
2-3-9 شرایط تأیید انتظارات 72
2-3-10 اسنادهای مثبت و منفی 73
2-3-11 نگرش‌های زناشویی 74
2-3-12 عوامل موثر بر نگرش‌های زناشویی 74
2-3-12-1 روند اجتماعی شدن 74
2-3-12-2 ساختار فرصت‌ها 74
2-3-12-3 تجارب با هم بدون، بدون ازدواج 75
2-3-12-4 سوء استفاده و سوء رفتار در دوران کودکی 75
2-3-12-5 خانواده متداول در محیط اجتماعی نوجوان 75
2-3-12-6 وضعیت تأهل و تجرد 75
2-3-13 تعریف آموزش جنسی 76
2-3-14 عوامل موثر بر رفتار جنسی 80
2-3-15 مفهوم تربیت جنسی 84
2-3-16 اهداف تربیت جنسی 84
2-4 قسمت چهارم: پیشینه‌ی پژوهش 87
2-4-1 پژوهش‌های مرتبط با تعهد زناشویی در داخل کشور 87
2-4-2 پژوهش‌های مرتبط با تعهد زناشویی در خارج از کشور 88
2-4-3 پژوهش‌های مرتبط با صمیمیت زناشویی داخل کشور 91
2-4-4 پژوهش‌های مرتبط با صمیمیت زناشویی در خارج کشور 93
2-4-5 پژوهش‌های مرتبط با نگرش‌ها و انتظارات جنسی زوجین در داخل کشور 95
2-4-6 پژوهش‌های مرتبط با نگرش‌ها و انتظارات جنسی در خارج کشور 96
2-5 نتیجه‌گیری فصل دوم 98
فصل سوم: طرح پژوهش
3-1 روش پژوهش 99
3-2 جامعه آماری 100
3-3 نمونه آماری و روش نمونه‌گیری 100
3-4 شرایط ورود به تحقیق 100
3-5 متغیرهای مورد مطالعه پژوهش 101
3-6 ابزار پژوهش 101
3-7 شیوه‌ی اجرای پژوهش 104
3-8 تجزیه و تحلیل داده‌ها 104
3-9 محتوای جلسات 105
فصل چهارم: یافته‌های پژوهش
4-1 مقدمه 106
4-2 یافتههای توصیفی پژوهش 106
4-3 یافتههای استنباطی پژوهش 111
فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری
5-1 مقدمه 140
5-2 بحث و نتیجه‌گیری 141
5-3 پیشنهادهای کاربردی 146
5-4 پیشنهادهای پژوهش 147
5-5 محدودیتهای پژوهش 148
«پیوست الف» 149
«پیوست ب» 166
منابع فارسی 169
منابع غیرفارسی 174
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09395794439 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 11
  •   تعداد محصول: 8,875
  •   بازدید امروز : 159
  •   بازدید هفته گذشته: 82,668
  •   بازدید ماه گذشته: 633,059